Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 17

Siguldā 2022. gada 14. aprīlī
Par nodevu par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu publiskā vietā Siguldas novadā
Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 14. aprīļa lēmumu (prot. Nr. 8, 49. §)

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldības nodevas" 7. un 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības nodevas likmi par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu publiskā vietā Siguldas novadā, atbrīvojumus no nodevas maksas un nodevas maksāšanas kārtību.

2. Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu publiskā vietā Siguldas novadā (turpmāk – nodeva) maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas Siguldas novada teritorijā rīko publiskus pasākumus saskaņā ar publisku izklaides un svētku pasākumu drošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Publiskus pasākumus Siguldas novada administratīvajā teritorijā var rīkot, saņemot Siguldas novada pašvaldības domes Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas izsniegtu atļauju (turpmāk – pasākuma atļauja).

II. Nodevas likmes par izklaidējoša rakstura maksas pasākuma rīkošanu publiskā vietā

4. Nodevas objekti un likmes:

4.1. izklaides pasākumi:

4.1.1. Siguldas Svētku laukumā – 150 EUR (viens simts piecdesmit euro) dienā;

4.1.2. Siguldas stacijas laukumā – 150 EUR (viens simts piecdesmit euro) dienā;

4.1.3. citās vietās Siguldas novada teritorijā – 50 EUR (piecdesmit euro) dienā;

4.2. atrakcijas:

4.2.1. bērniem (par katru atrakcijas vienību) – 20 EUR (divdesmit euro) dienā;

4.2.2. pieaugušajiem (par katru atrakcijas vienību) – 25 EUR (divdesmit pieci euro) dienā.

5. Ja pasākums vienlaikus atbilst noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktos noteiktajiem nodevas objektiem, nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās aprēķinātās nodevas likmes.

III. Atbrīvojumi no nodevas samaksas un nodevas maksāšanas kārtība

6. Nodevu par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu publiskā vietā nemaksā par šādu pasākumu organizēšanu:

6.1. labdarības pasākums;

6.2. izklaides pasākums, kur netiek iekasēta ieejas maksa;

6.3. pasākums, kura rīkošanai atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumam nav nepieciešama pasākuma atļauja (ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī publisku pasākumu rīkošanai telpās un publisku sporta pasākumu rīkošanai sporta bāzēs);

6.4. pasākums, kas tiek rīkots ar Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējumu;

6.5. piemiņas pasākums;

6.6. pasākumiem Livonijas ordeņa Siguldas Pils estrādē un Pils dārzā, kuriem saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra" apstiprināto cenrādi ir noteikta samaksa par pasākuma norisi estrādē;

6.7. pasākumiem Lēdurgas estrādē, Inciema estrādē un Inčukalna estrādē, kuriem saskaņā ar Siguldas novada Kultūras centra apstiprināto cenrādi ir noteikta samaksa par pasākuma norisi estrādē.

7. Noteikumu 4. punktā noteiktajai nodevas likmei piemēro atvieglojumu 50 % (piecdesmit procentu) apmērā, ja pasākuma organizators ir fiziska vai juridiska persona, kuras deklarētā dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir Siguldas novadā.

8. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms attiecīgās pasākuma atļaujas saņemšanas.

9. Pasākuma pārtraukšanas vai atcelšanas gadījumā samaksātā nodeva netiek atmaksāta, izņemot, ja pasākuma atļauja netiek izsniegta.

10. Nodeva ieskaitāma Siguldas novada pašvaldības norēķinu kontā LV15UNLA0027800130404, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr. 90000048152, maksājuma mērķa sadaļā norādot tekstu "Pašvaldības nodeva par pasākuma rīkošanu".

11. Nodeva tiek ieskaitīta Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā.

IV. Noslēguma jautājumi

12. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

12.1. Siguldas novada Domes 2018. gada 12. jūlija saistošie noteikumi "Par nodevu par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu publiskā vietā Siguldas novadā";

12.2. Inčukalna novada Domes 2013. gada 16. oktobra saistošo noteikumu Nr.28/2013 "Par Inčukalna novada pašvaldības nodevām" 1.6. punkta 1.6.2. apakšpunkts un III nodaļa Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu.

13. Pašvaldības izsniegtās atļaujas izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanai publiskās vietās Siguldas novadā, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir spēkā līdz atļaujā norādītā termiņa beigām.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 14. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 17 "Par nodevu par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu publiskā vietā Siguldas novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi nosaka pašvaldības nodevas likmi par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu publiskā vietā Siguldas novadā, atbrīvojumus no nodevas maksas un nodevas maksāšanas kārtību. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas rīkot izklaidējoša rakstura pasākumus Siguldas novada administratīvajā teritorijā atbilstoši publisku izklaides un svētku pasākumu drošības regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

Noteikumi paredz atbrīvojumus no nodevas samaksas atsevišķiem pasākumiem.

2. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 6. punktu ar 2021. gada 1. jūlija jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas novads ar administratīvo centru – Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta, un izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Siguldas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ievērojot minēto noteikto un lai nodrošinātu visā jaunveidotajā Siguldas novadā vienotu nodevu piemērošanas kārtību par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu publiskā vietā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" 7. un 16.1 punktu, ir nepieciešams izdot saistošos noteikumus "Par nodevu par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu publiskā vietā Siguldas novadā".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 panta otro daļu, izstrādājot saistošo noteikumu projektu par pašvaldības nodevām, paskaidrojuma rakstā neiekļauj informāciju par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz pasākumu rīkotājiem publiskās vietās novada teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmKontroli par pašvaldības nodevas iekasēšanu veiks Sigulda novada pašvaldības Finanšu pārvalde.

Jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu privātpersonas var griezties Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām. Saistošie noteikumi pirms apstiprināšanas publicēti Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.sigulda.lv.
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
10.05.2022