Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Gulbenē 2022. gada 28. aprīlī (prot. Nr. 8, 31. p.)

Grozījums Gulbenes novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta 1.1 daļu, 1.2 daļu, trešo un ceturto daļu

Izdarīt Gulbenes novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā" (Latvijas Vēstnesis, 216, 08.11.2021.) grozījumu un aizstāt vārdu "Ekonomikas" ar vārdiem "administrācijas Finanšu".

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis

 

Paskaidrojuma raksts
Gulbenes novada pašvaldības 2022. gada 28. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Grozījums Gulbenes novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Gulbenes novada domes 2022. gada 31. marta lēmuma Nr. GND/2022/349 "Par iestādes "Gulbenes novada pašvaldības administrācija" iekšējo reorganizāciju" 1.1. apakšpunktu nolemts reorganizēt Gulbenes novada pašvaldības iestādi "Gulbenes novada pašvaldības administrācija" (reģistrācijas Nr. 40900039016, juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads,
LV-4401) ar 2022. gada 1. maiju, apvienojot Grāmatvedības nodaļu ar Ekonomikas nodaļu, rezultātā izveidojot Finanšu nodaļu, kas turpina pildīt apvienoto nodaļu uzdevumus un funkcijas. Spēkā esošo Gulbenes novada domes 2021. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 21 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā" 2. punkts paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju atbilstību noteikumiem izvērtē un lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļa. Ievērojot minēto normatīvo regulējumu kontekstā ar domes pieņemto lēmumu, nepieciešams precizēt struktūrvienības nosaukumu, kas atbild par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas procesu.
2. Īss projekta satura izklāsts Projekts paredz, ka turpmāk nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju atbilstību noteikumiem izvērtēs un lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņems jaunizveidotā Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļa.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis

06.05.2022