Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 6

Ventspilī 2022. gada 7. aprīlī (prot. Nr. 7; 20. §)
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Ventspils pilsētā 2022. gadā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus (turpmāk – nodokļa atvieglojumi) nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem – saimnieciskās darbības veicējiem par atsevišķām nekustamo īpašumu, kas atrodas Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kategorijām, ar mērķi mazināt Covid-19 infekcijas izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību.

2. Saimnieciskās darbības veicējs saistošo noteikumu izpratnē ir jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas veic jebkuru sistemātisku, patstāvīgu darbību par atlīdzību.

3. Nodokļa atvieglojumus piešķir par 2022. taksācijas gadam aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli saistošo noteikumu 13. punktā norādītajām nodokļa maksātāju kategorijām.

4. Nodokļa atvieglojumu nepiešķir, ja nodokļa maksātājam iesnieguma par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu iesniegšanas brīdī ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai izbeigta, vai uzsākts likvidācijas process.

5. Uz nodokļa atvieglojumu saņemšanu nodokļa maksātājs var pretendēt, ja tam iesnieguma iesniegšanas dienā nav pārsniegts Komisijas Regulas (ES) Nr. 1407/2013 (2013. gada 18. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Regula Nr. 1407/2013) 3. panta 2. punktā minētais de minimis atbalsta limits.

6. Saistošos noteikumus piemēro arī nodokļa maksātājiem, kuriem līdz saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piešķirts nodokļa atvieglojums par 2022. taksācijas gadā aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2010. gada 15. jūnija saistošo noteikumu Nr. 5 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība fiziskām un juridiskām personām, kuras veic saimniecisko darbību Ventspils pilsētā" (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 5) 4.4., 4.5. un 4.10. apakšpunktu. Ja nodokļa maksātājam tiek piešķirts nodokļa atvieglojums pēc šiem saistošajiem noteikumiem, tad vienlaikus spēku zaudē nodokļa atvieglojums, kas par attiecīgo nodokļa objektu nodokļa maksātājam piešķirts 2022. gadā, pamatojoties uz Saistošajiem noteikumiem Nr. 5.

II. Piemērojamie valsts atbalsta nosacījumi

7. Saistošo noteikumu ietvaros nodokļa atvieglojums tiek piešķirts kā komercdarbības atbalsts, ievērojot Regulas Nr. 1407/2013 nosacījumus. De minimis atbalstu piešķir līdz Regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā minētajam termiņam (ar grozījumiem, kas veikti ar Komisijas Regulu (ES) 2020/972 (2020. gada 2. jūlijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1407/2013 attiecībā uz tās pagarināšanu un groza Regulu (ES) Nr. 651/2014 attiecībā uz tās pagarināšanu un attiecīgiem pielāgojumiem.

8. Piešķirot nodokļa atvieglojumu, vienam vienotam uzņēmumam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa nedrīkst pārsniegt Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktā maksimālā de minimis atbalsta apmēru. Viens vienots uzņēmums atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai.

9. De minimis atbalsts netiek piešķirts nozarēm un darbībām, kas minētas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, kā arī, ja nodokļa maksātājs darbojas kādā no Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā minētajām neatbalstāmajām nozarēm, tas nodrošinās darbību vai izmaksu nošķiršanu atbilstoši Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punkta noteiktajam. Šo saistošo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu nedrīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem.

10. Pirms saistošo noteikumu 19. punktā minētā lēmuma pieņemšanas Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils domes administrācija" Finanšu nodaļa (turpmāk – Finanšu nodaļa) pārbauda šo noteikumu 17.1. apakšpunktā noteiktajā veidlapā sniegto informāciju par visu citu de minimis atbalstu, kuru iepriekšējo divu fiskālo gadu un kārtējā fiskālā gada laikā nodokļa maksātājs ir saņēmis saskaņā ar Regulu Nr. 1407/2013 vai citām de minimis regulām, kā arī pārliecinās par nodokļa maksātāja sniegtās informācijas patiesumu vismaz publiskajās informācijas sistēmās, atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 715). Šo noteikumu ietvaros piešķirto nodokļa atvieglojumu Finanšu nodaļa reģistrē de minimis atbalsta uzskaites sistēmā.

11. Finanšu nodaļa glabā visus ar de minimis saistītos datus 10 gadus no dienas, kad saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts pēdējais de minimis atbalsts atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam. Saimnieciskās darbības veicējs (atbalsta saņēmējs) datus glabā 10 gadus no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas.

12. Ja tiek konstatēts nelikumīgs komercdarbības atbalsts, saimnieciskās darbības veicējam ir pienākums atmaksāt Ventspils valstspilsētas pašvaldībai šo saistošo noteikumu ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu, no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

III. Nekustamo īpašumu kategorijas un nodokļa atvieglojumu apmērs

13. Nodokļa atvieglojumus piešķir sekojošām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām šādos apmēros:

13.1. par ēkām (telpu grupām) un zemi – 90 % apmērā, ja ēka (telpu grupa) projektēta un pieņemta ekspluatācijā kā "kinoteātris", kā arī nekustamais īpašums tiek izmantots regulārai publiskai kino demonstrēšanai un ir publiski pieejams plašam personu lokam;

13.2. par ēkām (telpu grupām) un zemi – 90 % apmērā, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti viesu izmitināšanas pakalpojumi un ja ēku (telpu grupu) lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas; viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa" (kods 1211) vai "Citas īslaicīgas apmešanās ēkas; cita īslaicīgas apmešanās telpu grupa" (kods 1212 );

13.3. par ēkām (telpu grupām) un zemi – 90 % apmērā, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un ja ēku (telpu grupu) lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas; viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa" (kods 1211) vai "Citas īslaicīgas apmešanās ēkas; cita īslaicīgas apmešanās telpu grupa" (kods 1212);

13.4. par ēkām (telpu grupām) un zemi – 90 % apmērā, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti skaistumkopšanas pakalpojumi (friziera, manikīra, pedikīra, masāžas, kosmetoloģijas, solārija, tetovēšanas, skarifikācijas, mikropigmentācijas, pīrsinga, publiskās lietošanas pirts, publiskās lietošanas peldbaseina pakalpojumi) un šis nekustamais īpašums, kā pakalpojuma sniegšanas vieta, reģistrēts Veselības inspekcijas mājas lapā publicētajā skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju sarakstā.

14. Nodokļa atvieglojums tiek piešķirts no 2022. taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas konkrētajam nodokļa objektam atbilstoši saistošo noteikumu 13. punktam.

15. Ja saimnieciskās darbības veikšanai tiek izmantota ēkas daļa (telpu grupa), nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piešķirts par to ēkas daļu, kurā tiek sniegti attiecīgie pakalpojumi un atvieglojums par zemi tiek piešķirts par zemes daļu proporcionāli attiecīgās ēkas daļas (telpu grupas) platībai.

IV. Kārtība, kādā tiek piešķirti nodokļa atvieglojumi

16. Lai pieteiktos nodokļa atvieglojumu saņemšanai, nodokļa maksātājs ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. oktobrim iesniedz Finanšu nodaļai iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, norādot:

16.1. fiziskajām personām – nodokļa maksātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto adresi;

16.2. juridiskajām personām – nodokļa maksātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi;

16.3. nodokļa maksātāja kontaktinformāciju;

16.4. nekustamā īpašuma nodokļa objekta, par ko tiek lūgts nodokļa atvieglojums, adrese un kadastra numurs/apzīmējums;

16.5. informācija par ēkas telpu grupām, kurās tiek sniegti saistošo noteikumu 13. punktā minētie pakalpojumi;

16.6. nodokļa atvieglojuma saņemšanas pamatojums, norādot saistošo noteikumu 13. punktā minēto attiecīgo nodokļu maksātāja kategoriju.

17. Nodokļa maksātājs papildus saistošo noteikumu 16. punktā noteiktajam iesniegumam pievieno:

17.1. de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotas un apstiprinātas veidlapas izdruku atbilstoši MK noteikumu Nr. 715 1. pielikumam vai veidlapas identifikācijas numuru norāda šo noteikumu 16. punktā minētajā iesniegumā;

17.2. gadījumā, ja nekustamā īpašuma nodokļa objektā, par ko tiek lūgts nodokļa atvieglojums, saimniecisko darbību neveic nodokļa maksātājs – dokumenta kopiju (nomas/patapinājuma u.c. līgumi), kas apliecina nekustamā īpašuma izmantošanu saistošo noteikumu 13. punktā noteiktās saimnieciskās darbības veikšanai;

17.3. nodokļa maksātājam, kurš minēts saistošo noteikumu 6. punktā, nav pienākums iesniegt saistošo noteikumu 17.2. apakšpunktā noteikto dokumentu kopijas (ēkas, telpu nomas/patapinājuma u.c. līgumi), ja šie dokumenti jau ir iesniegti nodokļa atvieglojumu saņemšanai par 2022. gadu saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr. 5, un, ja kopš Finanšu nodaļas vadītāja lēmuma pieņemšanas par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu nav mainījušies faktiskie apstākļi attiecībā uz nodokļa objektu, par ko piešķirts nodokļa atvieglojums.

18. Ja saistošo noteikumu 16. un 17. punktā minētie dokumenti netiek iesniegti līdz 2022. gada 31. oktobrim, nodokļa atvieglojums netiek piešķirts.

19. Nodokļa maksātāja atbilstību šo noteikumu prasībām izvērtē Finanšu nodaļa. Lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Finanšu nodaļas vadītājs. Par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Finanšu nodaļa paziņo nodokļa maksātājam, nosūtot maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli.

20. Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīts maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli izdošanas datums.

21. Finanšu nodaļas izdoto administratīvo aktu nodokļa maksātājs var apstrīdēt Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora 1. vietniekam – Ventspils domes administrācijas vadītājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

22. Gadījumā, ja pēc šajos saistošajos noteikumos noteikto nodokļa atvieglojumu piešķiršanas nodokļa maksātājam Ventspils valstspilsētas pašvaldībā veidojas nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa, Finanšu nodaļa, atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 28. panta otrajai daļai, 15 dienu laikā pēc nodokļu maksātāja pamatota iesnieguma saņemšanas, novirza pārmaksāto nodokli nokavēto vai kārtējo nodokļu maksājumu segšanai vai atmaksā to uz nodokļa maksātāja norādīto bankas norēķinu kontu.

V. Noslēguma jautājumi

23. Saistošie noteikumi ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.

24. Atcelt Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 10. marta saistošos noteikumus Nr. 3 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Ventspils pilsētā 2022. gadā".

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Vītoliņš
Paskaidrojuma raksts
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 7. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Ventspils pilsētā 2022. gadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļaNorādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsPašvaldībām atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta trešajai un ceturtajai daļai, ir tiesības izdot saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu noteiktām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 25, 50, 70 vai 90 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim visā valsts teritorijā bija izsludināta ārkārtējā situācija. Šajā laika posmā un arī pēc ārkārtējas situācijas beigām saglabājas virkne ierobežojumu un prasību, ko nosaka normatīvie akti Covid-19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā, un kas ietekmē atsevišķu nozaru uzņēmēju saimniecisko darbību un arī ekonomisko situāciju Ventspilī.

Nolūkā mazināt Covid-19 infekcijas izplatības dēļ noteikto ierobežojumu negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Ventspils pilsētā, 2022. gadā tiks sniegts Ventspils valstspilsētas pašvaldības atbalsts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu veidā 90 % apmērā tiem nodokļa maksātājiem, kuru nekustamais īpašums tiek izmantots viesu izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas, publiska kino demonstrēšanas un skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai.

Identisks atbalsts no pašvaldības puses tika sniegts 2021. gadā – saskaņā ar 2021. gada 13. maijā saistošajiem noteikumiem Nr. 12 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Ventspils pilsētā 2021. gadā" (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 12).

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāstsSaistošie noteikumi paredz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 90 % apmērā no 2022. taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas par nekustamo īpašumu (ēku / telpu grupu un zemi), kas atrodas Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, šādām nodokļa maksātāju kategorijām:

1) ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti viesu izmitināšanas pakalpojumi un ēku (telpu grupu) lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas; viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa" (kods 1211) vai "Citas īslaicīgas apmešanās ēkas; cita īslaicīgas apmešanās telpu grupa" (kods 1212);

2) ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un ēku (telpu grupu) lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas; viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa" (kods 1211) vai "Citas īslaicīgas apmešanās ēkas; cita īslaicīgas apmešanās telpu grupa" (kods 1212);

3) ja ēka (telpu grupa) projektēta un pieņemta ekspluatācijā kā "kinoteātris" un nekustamais īpašums tiek izmantots regulārai publiskai kino demonstrēšanai un ir publiski pieejams plašam personu lokam;

4) par ēkām (telpu grupām) un zemi, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti skaistumkopšanas pakalpojumi un šis nekustamais īpašums, kā pakalpojuma sniegšanas vieta, reģistrēts Veselības inspekcijas mājas lapā publicētajā skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju sarakstā.

3. Informācija par saistošo noteikumu grozījuma ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu projekta ietekme uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu, ņemot vērā 2021. gadā faktiski piešķirtos nodokļa atvieglojumus (pēc Saistošajiem noteikumiem Nr. 12), prognozēta 48 tūkst. EUR.
4. Informācija par saistošo noteikumu grozījuma ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi pozitīvi ietekmēs komersantus, kas veic saimniecisko darbību Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmJautājums izskatīts Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Finanšu komitejas 2022. gada 31. marta sēdē.

Saistošie noteikumi izstrādāti saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības, tiem, atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. pantam, ir noteikta īpaša spēkā stāšanās kārtība, saskaņā ar ko saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saistošie noteikumi tiks nosūtīti zināšanai trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski. Informācija par saistošajiem noteikumiem būs pieejama Ventspils valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.ventspils.lv.

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem, pretendentiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai jāiesniedz iesniegums Ventspils domes administrācijas Finanšu nodaļai, pievienojot saistošajos noteikumos noteiktos dokumentus un informāciju – ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. oktobrim.

6. Informācija par sabiedrisko apspriešanu, saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonāmNav veikti.
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Vītoliņš
14.04.2022