Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 214

Rīgā 2022. gada 5. aprīlī (prot. Nr. 19 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"

Izdoti saskaņā ar Darba likuma
40. panta septīto daļu
un Statistikas likuma
21. panta 1. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 104. nr.; 2018, 49. nr.; 2019, 32., 114. nr.; 2020, 61. nr.; 2021, 27. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 5.4. apakšpunktā abreviatūru "TXT".

2. Papildināt noteikumus ar 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Grozījumi, kas paredz precizēt šo noteikumu pielikuma 505. punkta ievaddaļu, papildinot to ar izmeklētāja palīga (iekšlietu jomā) pamatuzdevumiem, un 505.32. apakšpunkts stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Kriminālprocesa likumā par izmeklētāja palīga institūta ieviešanu."

3. Papildināt pielikuma 89. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "tīkla izveidošanā" ar vārdiem "pārraudzīt sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sniegto pakalpojumu atbilstību regulējošajā likumā noteiktajām prasībām; kompetences ietvaros konsultēt, sniegt atzinumus un darboties kā samierinātājam; nodrošināt saikni ar sabiedrību".

4. Papildināt pielikumu ar 89.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"89.14. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu OMBUDS

1439 17"

5. Svītrot pielikuma 131.25. apakšpunktu.

6. Svītrot pielikuma 136.15. apakšpunktu.

7. Izteikt pielikuma 162.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

"162.19. Medicīnas ĢENĒTIĶIS

2212 19"

8. Papildināt pielikumu ar 162.109. apakšpunktu šādā redakcijā:

"162.109. Mugurkaulāja ĶIRURGS

2212 109"

9. Izteikt pielikuma 167. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"167. Atsevišķās grupas "2221 Medicīnas māsas profesijas vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

- patstāvīgi diagnosticēt, kad ir nepieciešama pacientu aprūpe; plānot, organizēt un īstenot pacientu aprūpi; rezultatīvi sadarboties ar citiem veselības aprūpes dalībniekiem; palīdzēt indivīdiem, ģimenēm un grupām ievērot veselīgu dzīvesveidu un rūpēties par veselību; patstāvīgi veikt neatliekamus dzīvības glābšanas pasākumus un veikt pasākumus krīžu un katastrofu gadījumos; patstāvīgi konsultēt, dot norādījumus un atbalstīt personas, kam nepieciešama aprūpe, un šo personu aprūpētājus; patstāvīgi nodrošināt pacientu aprūpes kvalitāti un to novērtēt; analizēt aprūpes kvalitāti."

10. Svītrot pielikuma 167.3., 167.4., 167.5., 167.6., 167.7., 167.8., 167.9., 167.10., 167.11., 167.12., 167.13., 167.14., 167.15., 167.16., 167.17., 167.18., 167.19., 167.20., 167.21., 167.22., 167.23., 167.24., 167.25., 167.26., 167.27., 167.28., 167.29., 167.30., 167.31., 167.32., 167.33., 167.34., 167.35., 167.36., 167.37., 167.38., 167.39., 167.40., 167.41., 167.43., 167.44. un 167.45. apakšpunktu.

11. Papildināt pielikumu ar 167.46., 167.47., 167.48., 167.49. un 167.50. apakšpunktu šādā redakcijā:

"167.46. MĀSA/vispārējās aprūpes MĀSA

2221 46

167.47. MĀSA/vispārējās aprūpes MĀSA bērnu aprūpē

2221 47

167.48. MĀSA/vispārējās aprūpes MĀSA anestēzijā un intensīvajā aprūpē

2221 48

167.49. MĀSA/vispārējās aprūpes MĀSA perioperatīvajā aprūpē

2221 49

167.50. MĀSA/vispārējās aprūpes MĀSA psihiatrijā un narkoloģijā

2221 50"

12. Papildināt pielikuma 197. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "izvērtēt manipulāciju nepieciešamību atbilstoši klīniskajai situācijai un mainīt to" ar vārdiem "nodrošināt mākslīgo asinsriti sirds operācijās un ekstrakorporālās membrānas oksigenācijas (EKMO) tehnoloģiju".

13. Papildināt pielikumu ar 197.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"197.16. PERFUZIONISTS

2269 16"

14. Papildināt pielikuma 321. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "kārtot lietvedību svešvalodās" ar vārdiem "nodrošināt komunikācijas iespējas personām ar dzirdes traucējumiem".

15. Papildināt pielikumu ar 321.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"321.15. SurdoTULKS

2643 15"

16. Svītrot pielikuma 340.2.2. apakšpunktu.

17. Svītrot pielikuma 399.21. un 399.22. apakšpunktu.

18. Papildināt pielikumu ar 399.24. apakšpunktu šādā redakcijā:

"399.24. Sardzes MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 24"

19. Svītrot pielikuma 401.27., 401.29. un 401.30. apakšpunktu.

20. Papildināt pielikumu ar 401.31., 401.32. un 401.33. apakšpunktu šādā redakcijā:

"401.31. Kuģa VADĪTĀJS uz kuģiem, mazākiem par 50 BT

3152 32

401.32. Kuģa VADĪTĀJS uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 50 BT

3152 33

401.33. Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT

3152 34"

21. Svītrot pielikuma 4. nodaļā "4. PROFESIJU TREŠĀ PAMATGRUPA" 4.7. apakšnodaļu.

22. Papildināt pielikuma 424. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "psihofiziskā stāvokļa uzlabošanu un nostiprināšanu" ar vārdiem "sastādīt un īstenot ciguna nodarbību programmu saskaņā ar ciguna teoriju un praksi".

23. Papildināt pielikumu ar 424.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"424.6. Ciguna INSTRUKTORS

3230 06"

24. Papildināt pielikuma 505. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "uzlikt un iekasēt naudas sodus" ar vārdiem "procesa virzītāja (izmeklētāja) uzdevumā veikt procesuālās darbības, kuras nav izmeklēšanas darbības un ir saistītas nevis ar lēmumu pieņemšanu, bet gan to izpildi, nodrošinot savlaicīgu un kvalitatīvu procesuālo dokumentu un krimināllietu iekšējo un ārējo apriti".

25. Papildināt pielikumu ar 505.32. apakšpunktu šādā redakcijā:

"505.32. IZMEKLĒTĀJA PALĪGS (iekšlietu jomā)

3355 45"

26. Svītrot pielikuma 514. punkta ievaddaļā vārdus "nodrošināt komunikācijas iespējas personām ar dzirdes traucējumiem".

27. Svītrot pielikuma 514.4. apakšpunktu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministrs G. Eglītis

08.04.2022