Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 53

Rīgā 2022. gada 31. martā (prot. Nr. 13, 1. p.)

Par SIA "KULDĪGAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2021.gada 15.septembrī saņēma SIA "KULDĪGAS ŪDENS", vienotais reģistrācijas numurs: 46103000234, juridiskā adrese: Ventspils iela 15, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, iesniegumu (2021.gada 14.septembris Nr. 1.8/377) ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2021.gada 1.novembrī un 2022.gada 21.februārī un 15.martā - papildu informāciju un izmaksas pamatojošus dokumentus (2021.gada 1.novembris Nr.1.8/467; 2022.gada 21.februāris Nr.1.8/52; 2022.gada 15.marts Nr.1.8/126) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. SIA "KULDĪGAS ŪDENS" 2021.gada 15.septembrī iesniedza ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu 1,07 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 1,52 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

3. SIA "KULDĪGAS ŪDENS" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2021.gada 23.septembrī (Latvijas Vēstnesis, 2021, 184.nr.) un 2022.gada 21.janvārī (Latvijas Vēstnesis, 2022, 15.nr.) un 2021.gada 16.septembrī un 2022.gada 17.janvārī nosūtīja Kuldīgas novada pašvaldībai publicēšanai tīmekļvietnē. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā nav saņemti.

4. Regulators 2021.gada 16.septembrī nosūtīja Kuldīgas novada pašvaldībai vēstuli ar lūgumu sniegt viedokli par vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem SIA "KULDĪGAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.

5. Regulators 2021.gada 19.oktobrī saņēma Kuldīgas novada pašvaldības 2021.gada 19.oktobra vēstuli Nr. KNP/2.13/21/3239, kurā pašvaldība informē, ka atbalsta vienotu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem SIA "KULDĪGAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.

6. Regulators lūdza SIA "KULDĪGAS ŪDENS" iesniegt nepieciešamo papildu informāciju un skaidrojumus par tarifu projektu, un SIA "KULDĪGAS ŪDENS" iesniedza Regulatoram tarifu projektu veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifu projekta precizējumus, kur ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts aprēķināts 1,14 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts aprēķināts 1,65 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

7. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "KULDĪGAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

8. SIA "KULDĪGAS ŪDENS" pilnvarotais pārstāvis piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus un noteikt tarifu spēkā stāšanās datumu - 2022.gada 1.jūlijs.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 21., 61. un 66.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu, kā arī Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "KULDĪGAS ŪDENS" šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,14 EUR/m3;

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,65 EUR/m3;

2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2022.gada 1.jūlijā;

3. atcelt no 2022.gada 1.jūlija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 17.novembra lēmumu Nr.154 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KULDĪGAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 228.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "KULDĪGAS ŪDENS" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

31.03.2022