Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Eiropas konvenciju par diplomātisko aģentu vai konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu

1. pants. 1968. gada 7. jūnija Eiropas konvencija par diplomātisko aģentu vai konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu (turpmāk - Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2. pants. Konvencijas saistību izpildi atbilstoši Konvencijas 4. pantam koordinē Ārlietu ministrija.

3. pants. Konvencija stājas spēkā tās 6. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4. pants. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un publicējams tās tulkojums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 17. martā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 30. martā

 

European Convention on the Abolition of Legalisation of Documents executed by Diplomatic Agents or Consular Officers

The member States of the Council of Europe, signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Considering that relations between the member States, as well as relations between their diplomatic agents or consular officers, are increasingly based on mutual trust;

Considering that the abolition of legalisation is likely to strengthen the ties between the member States by making it possible to use foreign documents in the same manner as documents emanating from national authorities;

Convinced of the need to abolish the requirement of legalisation of documents executed by their diplomatic agents or consular officers,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of this Convention, legalisation means only the formality used to certify the authenticity of the signature on a document, the capacity in which the person signing such document has acted and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which such document bears.

Article 2

1. This Convention shall apply to documents which have been executed by diplomatic agents or consular officers of a Contracting Party, acting in their official capacity and exercising their functions in the territory of any state, and which have to be produced:

a either in the territory of another Contracting Party, or

b to the diplomatic agents or consular officers of another Contracting Party exercising their functions in the territory of a State which is not a party to this Convention.

2. This Convention shall also apply to official certificates, such as those recording the registration of a document or the fact that it was in existence on a certain date, and authentications of signatures, appended by diplomatic agents or consular officers to documents other than those referred to in paragraph 1.

Article 3

Each Contracting Party shall exempt from legalisation documents to which this Convention applies.

Article 4

1. Each Contracting Party shall take the measures necessary to avoid the carrying out by its authorities of legalisations in cases where this Convention abolishes legalisation.

2. Each Contracting Party shall provide for the verification, where necessary, of the authenticity of the documents to which this Convention applies. Such verification shall not give rise to payment of any taxes or expenses and shall be carried out as quickly as possible.

Article 5

This Convention shall, as between the Contracting Parties, prevail over the provisions of any treaties, conventions or agreements which provide, or shall provide, for legalisation of the authenticity of the signature of a diplomatic agent or consular officer, the capacity in which such person signing the document has acted, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the document bears.

Article 6

1. This Convention shall be open to signature by the member States of the Council of Europe. It shall be subject to ratification or acceptance. Instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

2. This Convention shall enter into force three months after the date of the deposit of the third instrument of ratification or acceptance.

3. In respect of a signatory State ratifying or accepting subsequently, the Convention shall come into force three months after the date of the deposit of its instrument of ratification or acceptance.

Article 7

1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any State not a member of the Council of Europe to accede to this Convention.

2. Such accession shall be effected by depositing with the Secretary General of the Council of Europe an instrument of accession which shall take effect three months after the date of its deposit.

Article 8

1. Any Contracting Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2. Any Contracting Party may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or accession or at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend this Convention to any other territory or territories specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings.

3. Any declaration made in pursuance of the preceding paragraph may, in respect of any territory mentioned in such declaration, be withdrawn according to the procedure laid down in Article 9 of this Convention.

Article 9

1. This Convention shall remain in force indefinitely.

2. Any Contracting Party may, in so far as it is concerned, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

3. Such denunciation shall take effect six months after the date of receipt by the Secretary General of such notification.

Article 10

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council and any State which has acceded to this Convention of:

a any signature;

b any deposit of an instrument of ratification, acceptance or accession;

c any date of entry into force of this Convention;

d any declaration received in pursuance of the provisions of Article 8;

e any notification received in pursuance of the provisions of Article 9 and the date on which denunciation takes effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at London, this 7th June 1968, in English and French, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each of the signatory and acceding States.

 

Eiropas Konvencija par tādu dokumentu legalizācijas atcelšanu, kurus izdevuši diplomātiskie aģenti vai konsulārās amatpersonas

Eiropas Padomes dalībvalstis, šīs konvencijas parakstītājas,

ņemot vērā to, ka Eiropas Padomes mērķis ir panākt lielāku vienotību starp tās dalībvalstīm;

ņemot vērā to, ka attiecības starp dalībvalstīm, kā arī attiecības starp to diplomātiskajiem aģentiem vai konsulārajām amatpersonām arvien vairāk pamatojas uz savstarpēju uzticēšanos;

ņemot vērā to, ka legalizācijas atcelšana, iespējams, stiprinās saites starp dalībvalstīm, jo tas dos iespēju izmantot ārvalstu dokumentus tādā pašā veidā kā valsts iestāžu izsniegtos dokumentus;

pārliecinātas par nepieciešamību atcelt tādu dokumentu legalizācijas prasību, kurus izdevuši to diplomātiskie aģenti vai konsulārās amatpersonas,

ir vienojušās par turpmāko.

1. pants

Šīs konvencijas nolūkiem legalizācija nozīmē tikai formalitāti, ko izmanto, lai apliecinātu dokumenta paraksta īstumu, statusu, kādā rīkojusies persona, kas parakstījusi dokumentu, un attiecīgā gadījumā dokumenta zīmoga vai spiedoga nospieduma īstumu.

2. pants

1. Šī konvencija attiecas uz dokumentiem, kurus izdevuši līgumslēdzēju pušu diplomātiskie aģenti vai konsulārās amatpersonas, kas rīkojas saskaņā ar savām amatpersonas pilnvarām un pilda savus amata pienākumus jebkuras valsts teritorijā, un kuri jāuzrāda:

a) citas līgumslēdzējas puses teritorijā vai

b) citas līgumslēdzējas puses diplomātiskajiem aģentiem vai konsulārajām amatpersonām, kas pilda savus amata pienākumus tās valsts teritorijā, kura nav šīs konvencijas puse.

2. Šī konvencija attiecas arī uz oficiāliem apliecinājumiem, piemēram, oficiāliem apliecinājumiem par dokumenta reģistrāciju vai to, ka tas ir pastāvējis noteiktā datumā, un par tādu parakstu īstumu, ko 1. punktā neminētiem dokumentiem pievienojuši diplomātiskie aģenti vai konsulārās amatpersonas.

3. pants

Katra līgumslēdzēja puse atbrīvo no legalizācijas dokumentus, uz kuriem attiecas šī konvencija.

4. pants

1. Katra līgumslēdzēja puse veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu to, ka tās iestādes veic legalizāciju gadījumos, kuros šī konvencija paredz legalizācijas atcelšanu.

2. Katra līgumslēdzēja puse nepieciešamības gadījumā nodrošina īstuma pārbaudi dokumentiem, uz kuriem attiecināma šī konvencija. Par šādu pārbaudi nav jāmaksā nekādi nodokļi vai jāsedz jebkādi izdevumi, un to veic pēc iespējas ātrāk.

5. pants

Līgumslēdzēju pušu starpā šai konvencijai ir augstāks juridiskais spēks par jebkura līguma, konvencijas vai nolīguma noteikumiem, kas paredz vai paredzēs, ka ir jālegalizē diplomātiskā aģenta vai konsulārās amatpersonas paraksta īstums, statuss, kādā rīkojusies persona, kas parakstījusi dokumentu, un attiecīgā gadījumā dokumenta zīmoga vai spiedoga nospieduma īstums.

6. pants

1. Šī konvencija ir atvērta parakstīšanai Eiropas Padomes dalībvalstīm. To var ratificēt vai pieņemt. Ratifikācijas vai pieņemšanas dokumenti ir jādeponē Eiropas Padomes ģenerālsekretāram.

2. Šī konvencija stājas spēkā trīs mēnešus pēc dienas, kad deponēts trešais ratifikācijas vai pieņemšanas dokuments.

3. Attiecībā uz jebkuru parakstītājvalsti, kas vēlāk ratificē vai pieņem Konvenciju, šī konvencija stājas spēkā trīs mēnešus pēc dienas, kad tā deponējusi ratifikācijas vai pieņemšanas dokumentu.

7. pants

1. Pēc šīs konvencijas stāšanās spēkā Eiropas Padomes Ministru komiteja var uzaicināt jebkuru valsti, kas nav Eiropas Padomes dalībvalsts, pievienoties šai konvencijai.

2. Šāda pievienošanās notiek, deponējot Eiropas Padomes ģenerālsekretāram pievienošanās dokumentu, kas stājas spēkā trīs mēnešus pēc tā iesniegšanas.

8. pants

1. Jebkura līgumslēdzēja puse vienlaicīgi ar parakstīšanu vai ratifikācijas, pieņemšanas vai pievienošanās dokumentu deponēšanu var norādīt teritoriju vai teritorijas, attiecībā uz kurām šī konvencija ir piemērojama.

2. Jebkura līgumslēdzēja puse, deponējot ratifikācijas, pieņemšanas vai pievienošanās dokumentu vai jebkurā vēlākā laikā, var ar deklarāciju, kas adresēta Eiropas Padomes ģenerālsekretāram, paplašināt šīs konvencijas piemērošanas jomu attiecībā uz jebkuru citu teritoriju vai teritorijām, kuras norādītas deklarācijā un par kuru starptautiskajām attiecībām tā ir atbildīga vai kuru vārdā tā ir pilnvarota uzņemties saistības.

3. Jebkuru deklarāciju, kas sniegta saskaņā ar iepriekšējo punktu, attiecībā uz jebkuru teritoriju, kas minēta šajā deklarācijā, var atsaukt šīs konvencijas 9. pantā noteiktajā kārtībā.

9. pants

1. Šī konvencija ir spēkā uz nenoteiktu laiku.

2. Jebkura līgumslēdzēja puse - ciktāl tas attiecas uz šo pusi - var denonsēt šo konvenciju ar Eiropas Padomes ģenerālsekretāram adresētu paziņojumu.

3. Šāda denonsēšana stājas spēkā sešus mēnešus pēc dienas, kad ģenerālsekretārs saņēmis šādu paziņojumu.

10. pants

Eiropas Padomes ģenerālsekretārs ziņo Eiropas Padomes dalībvalstīm un jebkurai citai valstij, kas pievienojusies šai konvencijai, par:

a) jebkuru parakstīšanu;

b) jebkuru ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumenta deponēšanu;

c) jebkuru šīs konvencijas spēkā stāšanās datumu;

d) jebkuru deklarāciju, kas saņemta saskaņā ar 8. panta noteikumiem;

e) jebkuru paziņojumu, kas saņemts saskaņā ar 9. panta noteikumiem, un par denonsēšanas spēkā stāšanās datumu.

To apliecinot, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo konvenciju.

Sagatavota Londonā 1968. gada 7. jūnijā angļu un franču valodā, abām teksta versijām esot vienlīdz autentiskām, vienā eksemplārā, kas nodots glabāšanā Eiropas Padomes arhīvos. Eiropas Padomes ģenerālsekretārs nosūta apliecinātas kopijas katrai valstij, kas ir parakstījusi šo konvenciju un kas tai pievienojas.

13.04.2022