Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 7

Siguldā 2022. gada 24. februārī

Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm"

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 24. februāra lēmumu (prot. Nr. 5, 12. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu

Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm" šādu grozījumu:

1. izteikt noteikumu 2. punktu šādā redakcijā: "2. Līdzfinansējums vienam izglītojamam mēnesī tiek noteikts ar domes lēmumu katru budžeta gadu. Līdzfinansējuma maksājums paredzēts par deviņiem mācību gada mēnešiem no 1. septembra līdz 31. maijam."

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

 

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 7 "Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm""

Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta pirmās daļas 5. punktu pašvaldība uz savstarpēju līgumu pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Siguldas novada pašvaldība līdz šim ir sniegusi līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm, kas tika noteikts ar domes lēmumu katru budžeta gadu atbilstoši vidējām izmaksām visās pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes kopā, kas aprēķināmas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu kārtību par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu, izņemot ēdināšanas izdevumus.

Lai nodrošinātu iespēju precīzāk paredzēt izdevumus pašvaldības budžetā, nepieciešams veikt grozījumus esošajos saistošajos noteikumos, nosakot, ka līdzfinansējums vienam izglītojamam mēnesī tiek noteikts ar domes lēmumu katru budžeta gadu. Ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas jomās, kuras pašvaldība pilda pēc brīvprātīgas iniciatīvas, vienlaicīgi ar šiem grozījumiem vienotas izpratnes veidošanai tiek precizēts līdzfinansējuma maksājumu veikšanas termiņš, paredzot, ka tas tiek maksāts par mācību gada 9 mēnešiem, kad izglītības iestādēs notiek mācību process.

Īss projekta satura izklāsts

Projektā detalizētāk atrunāts, ka līdzfinansējums vienam izglītojamam mēnesī tiek noteikts ar domes lēmumu katru budžeta gadu, paredzot līdzfinansējuma maksājumu veikšanu par mācību gada 9 mēnešiem.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Lai nodrošinātu grozīto saistošo noteikumu izpildi, jaunas institūcijas un darba vietas veidot nav nepieciešams. Projekta finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nepārsniedz 5 % būtiskuma līmeni pret pašvaldības pamatbudžeta plānotajiem ieņēmumiem, no kuriem atskaitīti plānotie transferta ieņēmumi no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumentu finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā), līdz ar to vērtējama kā nebūtiska.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Projekts tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

Informācija par administratīvajām procedūrām

Personas jautājumos par projekta piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Projekts pirms apstiprināšanas publicēts Siguldas novada pašvaldības mājaslapā: www.sigulda.lv.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

12.03.2022