Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 43

Rīgā 2022. gada 24. februārī (prot. Nr. 8, 6. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2022.gada 25.janvārī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS", vienotais reģistrācijas numurs: 42103000897, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401 (turpmāk - SIA "LIEPĀJAS ŪDENS"), iesniegumu (2022.gada 25.janvāris Nr.3-E) ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2022.gada 26.janvārī, 27.janvārī, 10.februārī un 22.februārī papildu informāciju un izmaksas pamatojošus dokumentus (2022.gada 26.janvāris Nr.4-E, 2022.gada 27.janvāris Nr.5-E, 2022.gada 10.februāris Nr.8-E, 2022.gada 22.februāris Nr.10-E) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

2. SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2022.gada 1.februārī (Latvijas Vēstnesis, 2022, 22.nr.) un 2022.gada 1.februārī nosūtīja Liepājas valstspilsētas pašvaldībai publicēšanai tīmekļvietnē. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā nav saņemti.

3. SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" no 2022.gada 1.februāra piemēro ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kuri tika apstiprināti ar Regulatora 2021.gada 16.decembra lēmumu Nr.142 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 245.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.142).

4. SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" tarifu projektu aprēķinājusi, ar Lēmumu Nr.142 apstiprināto tarifu aprēķinā izmainot elektroenerģijas izmaksas (izmaksu pozīcijā "Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas"). Pārējās izmaksas un pakalpojumu sniegšanas apjomi tarifu projekta aprēķinā saglabāti tādā apmērā, kādā Regulators tos atzina par pamatotiem, pieņemot Lēmumu Nr.142. Ievērojot to, ka Regulatora rīcībā ir ar Lēmumu Nr.142 apstiprināto tarifu aprēķinu pamatojošie dokumenti, Regulators secina, ka visu tarifu projekta izmaksu ekonomisko pamatotību pamatojošā informācija ir pietiekama un pārbaudīta.

5. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

6. SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" pilnvarotais pārstāvis piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus un noteikt tarifu spēkā stāšanās datumu - 2022.gada 1.aprīlis.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 21., 61. un 66.punktu un Regulatora 2010.gada 14.jūlija lēmuma Nr. 1/12 "Noteikumi par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu" 3.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu, kā arī Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,81 EUR/m3;

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,05 EUR/m3;

2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2022.gada 1.aprīlī;

3. atcelt no 2022.gada 1.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 16.decembra lēmumu Nr.142 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 245.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

24.02.2022
UZMANĪBU! Vietnei pielāgotais Google meklētājs (ātrais meklētājs) meklēšanas rezultātos šobrīd neietver daļu tiesību aktu. Problēma tiek risināta, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka tiešā veidā Google meklētāja darbību ietekmēt nevaram. Aicinām izmantot vietnes izvērsto meklētāju.