Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 118

Rīgā 2022. gada 9. februārī (prot. Nr. 46, 11. §)

Grozījumi Rīgas domes 2022. gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 113 "Teritorijas Juglas ielā 95 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 1. punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 25. panta pirmo daļu

Izdarīt Rīgas domes 2022. gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 113 "Teritorijas Juglas ielā 95 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" šādus grozījumus:

1. Saistošo noteikumu tekstu noteikt kā 1. punktu.

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināti Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_22444 izstrādātie teritorijas Juglas ielā 95 lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa."

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2022. gada 9. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 118 "Grozījumi Rīgas domes 2022. gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 113 "Teritorijas Juglas ielā 95 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi""

1. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekts paredz esošo saistošo noteikumu tekstu noteikt kā 1. punktu un papildināt saistošos noteikumus ar 2. punktu, kurā ir hipersaite ar unikālo identifikatoru uz valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā pieejamo apstiprinātā lokālplānojuma interaktīvo grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ar Rīgas domes 12.01.2022. lēmumu Nr. 1170 "Par teritorijas Juglas ielā 95 lokālplānojuma apstiprināšanu" tika apstiprināts lokālplānojums teritorijai Juglas ielā 95 un izdoti tā saistošie noteikumi Nr. 113 "Teritorijas Juglas ielā 95 teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi".

Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami saistībā ar to, ka lēmuma projekts par lokālplānojuma apstiprināšanu tika sagatavots un novīzēts visās Rīgas domes struktūrvienībās 2021. gada 15. decembrī, kad vēl nebija stājušies spēkā Teritorijas attīstības plānošanas likuma grozījumi. Sakarā ar gada nogales Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas sēžu grafiku, lēmuma projekts nonāca izskatīšanai un apstiprināšanai tikai 2022. gada janvārī. Līdz ar to, atbilstoši šobrīd spēkā esošās Teritorijas attīstības plānošanas likuma redakcijas (spēkā no 2022. gada 1. janvāra) 25. panta otrās daļas prasībām, saistošie noteikumi tiek papildināti ar punktu, kurā ir hipersaite ar unikālo identifikatoru uz valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā pieejamo apstiprinātā lokālplānojuma interaktīvo grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23. panta ceturtajai daļai un 24. pantam, un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem", izdodot saistošos noteikumus, tiks nodrošinātas pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas un sekmēta teritorijas attīstība.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums primāri attiecināms uz konkrētās teritorijas īpašnieku.

5. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Sabiedrības līdzdalība saistošo noteikumu izstrādē tika nodrošināta ar lokālplānojuma publisko apspriešanu un to ietvaros notikušo publiskās apspriešanas sanāksmi.

Saistošo noteikumu projekta sagatavotājs/iesniedzējs: Jeļena Šehovcova

Ieņemamais amats: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Lokālplānojumu un detālplānojumu nodaļas vadītāja vietniece

16.02.2022