Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 10

Rīgā 2022. gada 13. janvārī (prot. Nr. 2, 5. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2021.gada 27.decembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli", vienotais reģistrācijas numurs: 40003215480, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk - SIA "Rēzeknes siltumtīkli"), 2021.gada 27.decembra iesniegumu Nr.01/11-644 ar tam pievienotu noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojuma dokumentus un 2021.gada 30.decembrī - noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķina precizējumu (2021.gada 30.decembris Nr.01/11-651).

Regulators konstatē un secina

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku1, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. SIA "Rēzeknes siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2021.gada 11.novembra lēmumu Nr.127 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 222.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.127).

3. Lēmumā Nr.127 Regulators ir piešķīris SIA "Rēzeknes siltumtīkli" atļauju pašai saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, nosakot Lēmuma Nr.127 lemjošās daļas 7.punktā atļaujas nosacījumu kurināmā cenas un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā.

4. Saskaņā ar Metodikas 43.9punktu, ņemot vērā Regulatora atļaujā piešķirtās tiesības noteikt tarifus, SIA "Rēzeknes siltumtīkli" 2021.gada 27.decembrī un 2021.gada 30.decembrī (2021.gada 27.decembris Nr.01/11-644, 2021.gada 30.decembris Nr.01/11-651) iesniedza Regulatorā noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pamatojumu un aprēķinu šādiem jaunajiem tarifiem (bez pievienotās vērtības nodokļa):

4.1. laika periodam no 2022.gada 1.februāra līdz 2022.gada 31.decembrim:

4.1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 28,83 EUR/MWh;

4.1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 11,78 EUR/MWh;

4.1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,52 EUR/MWh;

4.1.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,03 EUR/MWh) 41,16 EUR/MWh;

4.2. laika periodam no 2023.gada 1.janvāra:

4.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 26,94 EUR/MWh;

4.2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 11,41 EUR/MWh;

4.2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,52 EUR/MWh;

4.2.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,03 EUR/MWh) 38,90 EUR/MWh.

5. Paziņojums par SIA "Rēzeknes siltumtīkli" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem ir publicēts 2021.gada 27.decembrī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 249.nr., un tā precizējums - 2021.gada 30.decembrī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 252.nr. (turpmāk - Paziņojums). Paziņojumā SIA "Rēzeknes siltumtīkli" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu, kas norādīti šā lēmuma 4.1.apakšpunktā, spēkā stāšanās datums noteikts 2022.gada 1.februāris; tarifiem, kas norādīti šā lēmuma 4.2.apakšpunktā, spēkā stāšanās datums noteikts 2023.gada 1.janvāris.

6. Regulators, izvērtējot SIA "Rēzeknes siltumtīkli" iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secina, ka SIA "Rēzeknes siltumtīkli" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst Metodikai un ir pamatoti. Līdz ar to SIA "Rēzeknes siltumtīkli" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā (pirmā tarifu piemērošanas perioda sākums - 2022.gada 1.februāris).

7. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt par Lēmuma Nr.127 piemērošanu, nosakot, ka no 2022.gada 1.februāra SIA "Rēzeknes siltumtīkli" nepiemēro ar Lēmumu Nr.127 apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

8. SIA "Rēzeknes siltumtīkli" pilnvarotais pārstāvis attālināti piedalījās Regulatora padomes sēdē un uzturēja lūgumu atzīt SIA "Rēzeknes siltumtīkli" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu atbilstību Metodikai.

Saskaņā ar Metodikas 43.9, 43.10 un 43.11punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. atzīt SIA "Rēzeknes siltumtīkli" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) (Latvijas Vēstnesis, 2021, 249.nr. un 252.nr.):

1.1. laika periodam no 2022.gada 1.februāra līdz 2022.gada 31.decembrim:

1.1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 28,83 EUR/MWh;

1.1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 11,78 EUR/MWh;

1.1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,52 EUR/MWh;

1.1.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,03 EUR/MWh) 41,16 EUR/MWh;

1.2. laika periodam no 2023.gada 1.janvāra:

1.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 26,94 EUR/MWh;

1.2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 11,41 EUR/MWh;

1.2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,52 EUR/MWh;

1.2.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,03 EUR/MWh) 38,90 EUR/MWh,

un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika";

2. noteikt, ka no 2022.gada 1.februāra SIA "Rēzeknes siltumtīkli" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 11.novembra lēmumu Nr.127 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 222.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "Rēzeknes siltumtīkli" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmums Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

13.01.2022