Tiesību akts: spēkā esošs
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 23

Jēkabpils novadā 2021. gada 25. novembrī
Saistošie noteikumi par papildu sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes 25.11.2021.
lēmumu Nr. 505 (prot. Nr. 13, 79. §)

Precizēti ar Jēkabpils novada domes
13.01.2022. lēmumu Nr. 1 (prot. Nr. 1, 1. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
36. panta sesto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka papildu sociālās palīdzības pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai (turpmāk – pabalsts) veidus, apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību Jēkabpils novadā.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. Attālinātās mācības – klātienes izglītības procesa daļa, kurā, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, izglītojamie saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai atbilstoši izglītības iestādes vadītāja ar dibinātāju saskaņotam lēmumam mācās, tai skaitā izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, fiziski neatrodoties vienā telpā vai mācību vietā kopā ar pedagogu;

2.2. Inkontinences līdzekļi – autiņbiksītes un ielikņi, kas paredzēti urīna nesaturēšanas gadījumos;

2.3. Medicīniskā prece – medicīniskā ierīce (izņemot ierīces, kas paredzētas klīniskiem pētījumiem), kas tiek izplatīta tirgū, dodot iespēju patērētājiem to iegūt savā īpašumā par maksu vai bez maksas, neatkarīgi no tā, vai medicīniskā ierīce ir jauna vai pilnībā atjaunota;

2.4. SOPA – sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogramma;

2.5. Stomas aprūpes preces – stomas maisiņi un to piederumi, stomas pacientu ādas aizsardzības, kopšanas un tīrīšanas līdzekļi.

3. Pabalstu veidi:

3.1. pabalsti ēdināšanas izdevumu segšanai:

3.1.1. pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē;

3.1.2. pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārējās izglītības iestādē;

3.1.3. pabalsts izglītojamajiem, kuriem noteiktas mācības mājās;

3.2. pabalsts uzsākot mācību gadu;

3.3. pabalsti veselības aprūpei:

3.3.1. pabalsts ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu apmaksai;

3.3.2. pabalsts zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu apmaksai;

3.3.3. pabalsts medicīnas preču iegādes izdevumu apmaksai.

4. Tiesības saņemt pabalstus ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par trūcīgu vai maznodrošinātu atzītai mājsaimniecībai, kuras dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2. Pabalstu piešķiršanas kārtība

5. Lai saņemtu pabalstu, viena no mājsaimniecības personām (turpmāk – iesniedzējs) Ministru kabineta noteikumos par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu noteiktajā kārtībā iesniedz Jēkabpils novada pašvaldības sociālajā dienestā (turpmāk – sociālais dienests) iesniegumu, šajos noteikumos noteiktos un citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldības iestāžu rīcībā. Iesniedzējs iesniegumu un citus dokumentus iesniedz personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti.

6. Iesniedzot sociālajā dienestā šo noteikumu 5. punktā minēto iesniegumu, mājsaimniecība sociālajam dienestam dod atļauju iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu, veikt datu apstrādi SOPA un pašvaldības grāmatvedībai veikt datu apstrādi pabalstu izmaksas nodrošināšanai.

7. Sociālais dienests mēneša laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, ja nepieciešams, apseko iesniedzēja norādīto deklarēto vai faktisko dzīvesvietu un izvērtē iespēju sniegt atbilstošu atbalstu, veic pabalsta aprēķinu un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma, Ministru kabineta noteikumu par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu vai šo noteikumu prasības.

8. Pabalstus iesniedzējam izmaksā skaidrā naudā vai pārskaita uz šo noteikumu 5. punktā minētajā iesniegumā norādīto iesniedzēja kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu vai pārskaitot pakalpojuma sniedzējam. Pabalstu izmaksai sociālais dienests sagatavo un iesniedz pašvaldības grāmatvedībā pabalstu izmaksas sarakstus, kuros norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, konta numuru, ja pabalsts tiek izmaksāts ar pārskaitījumu, kā arī izmaksājamo pabalsta summu.

3. Pabalstu veidi
3.1. Pabalsti ēdināšanas izdevumu segšanai
3.1.1. Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē

9. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgai un maznodrošinātai mājsaimniecībai par izglītojamajiem, kuri apmeklē Jēkabpils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi.

10. Pabalsts pieprasāms vienu reizi trīs mēnešos. Pabalsta saņemšanai papildus šo noteikumu 5. punktā minētajam iesniegumam iesniedzējs sociālajā dienestā iesniedz rēķinu par ēdināšanas izdevumiem pirmsskolas izglītības iestādē kopijas (uzrādot oriģinālus) par iepriekšējiem trīs kalendāra mēnešiem.

11. Sociālais dienests pabalsta piešķiršanai, pēc šo noteikumu 5. punktā minētā iesnieguma un 10. punktā minēto rēķinu saņemšanas, pieprasa informāciju no pirmsskolas izglītības iestādes par to, vai izglītojamajam iepriekšējo trīs kalendāra mēnešu laikā bija noteikts attālinātais mācību process un uz kādu periodu.

12. Iesniedzējam izmaksājamā pabalsta apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

P = I + (M x ad), kur

P – pabalsta apmērs;

I – rēķinos norādītā izdevumu summa par izglītojamajam sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem klātienes mācību laikā;

M – Jēkabpils novada domes noteiktā ēdināšanas maksa dienā Jēkabpils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs;

ad – attālināto mācību dienu skaits.

13. Mājsaimniecībai par vienu un to pašu izglītojamo nav tiesību vienlaicīgi saņemt šajā apakšnodaļā noteikto pabalstu, pašvaldības saistošajos noteikumos par materiālo atbalstu vai saistošajos noteikumos par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm Jēkabpils novadā noteikto pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē vai, ja izglītojamajam tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana saskaņā ar Jēkabpils novada domes lēmumu par brīvpusdienām vai sniegts atbalsts ēdināšanai attālināto mācību laikā.

3.1.2. Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārējās izglītības iestādē

14. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgai un maznodrošinātai mājsaimniecībai par izglītojamajiem, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs.

15. Pabalstu piešķir uz mājsaimniecībai piešķirtā trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa termiņu, nepārsniedzot normatīvajos aktos noteikto mācību gada ilgumu. Sociālais dienests informē attiecīgo izglītības iestādi par izglītojamajiem, kuriem piešķirts pabalsts.

16. Pabalsta apmēru nosaka, ņemot par pamatu Jēkabpils novada domes noteikto ēdināšanas maksu dienā Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un klātienes un/vai attālināto mācību dienu skaitu.

17. Pabalsta apmēru aprēķina un izmaksā reizi mēnesi par iepriekšējo kalendāra mēnesi, pamatojoties uz izglītības iestādes iesniegto izglītojamo sarakstu (pielikums). Izglītības iestāde izglītojamo sarakstu iesniedz sociālajā dienestā līdz nākamā mēneša 10. datumam.

18. Pabalstu par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu izglītojamajiem klātienes mācību laikā pārskaita:

18.1. izglītības iestādei, ja ēdināšanu nodrošina izglītības iestāde pati;

18.2. ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar šo noteikumu 17. punktā minēto sarakstu un ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja iesniegto rēķinu par iepriekšējo kalendāra mēnesi, ja izglītības iestāde izglītojamo ēdināšanu nodrošina ārpakalpojuma veidā.

19. Pabalstu izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanai attālināto mācību laikā izmaksā iesniedzējam.

20. Ja izglītības iestāde izglītojamo ēdināšanu organizē izsniedzot ēdināšanas talonus, ēdināšanas talons ir derīgs tikai uz tā norādītajā datumā.

21. Mājsaimniecībai par vienu un to pašu izglītojamo nav tiesību vienlaicīgi saņemt šajā apakšnodaļā noteikto pabalstu, pašvaldības saistošajos noteikumos par materiālo atbalstu vai saistošajos noteikumos par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm Jēkabpils novadā noteikto pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārējās izglītības iestādēs vai, ja izglītojamajam tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana saskaņā ar Jēkabpils novada domes lēmumu par brīvpusdienām vai sniegts atbalsts ēdināšanai attālināto mācību laikā.

3.1.3. Pabalsts izglītojamajiem, kuriem noteiktas mācības mājās

22. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgai un maznodrošinātai mājsaimniecībai par izglītojamajiem, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs un mācības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek organizētas mājās.

23. Pabalsta piešķiršanai sociālais dienests pieprasa izziņu no izglītības iestādes par to, ka izglītojamā mācības tiek organizētas mājās.

24. Pabalstu piešķir uz mājsaimniecībai piešķirtā trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa termiņu, nepārsniedzot izglītojamajam noteikto mācību organizēšanas mājās periodu un mācību semestra ilgumu.

25. Pabalsta apmēru aprēķina un izmaksā reizi mēnesī par iepriekšējo kalendāra mēnesi, ņemot par pamatu Jēkabpils novada domes noteikto ēdināšanas maksu dienā Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un mājās organizēto mācību dienu skaitu.

26. Mājsaimniecībai par vienu un to pašu izglītojamo nav tiesību vienlaicīgi saņemt šajā apakšnodaļā un šo noteikumu 3.1.2. apakšnodaļā noteikto pabalstu un pašvaldības saistošajos noteikumos par materiālo atbalstu vai saistošajos noteikumos par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm Jēkabpils novadā noteikto pabalstu ēdināšanas izdevumu samaksai vispārējās izglītības iestādēs un pabalstu izglītojamajiem, kuriem noteiktas mācības mājās.

3.2. Pabalsts uzsākot mācību gadu

27. Tiesības saņemt pabalstu skolas piederumu iegādei ir trūcīgai un maznodrošinātai mājsaimniecībai vienu reizi kalendārajā gadā par izglītojamajiem, kuri uzsāk mācību gadu:

27.1. Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 2.–12. klasē;

27.2. profesionālās izglītības iestādes pilna laika klātienē, nestrādā un nav sasnieguši 20 gadu vecumu.

28. Pabalstu var pieprasīt no 1. jūlija līdz 30. novembrim.

29. Pabalsta apmērs ir 40 euro par katru šo noteikumu 27. punktā minēto izglītojamo.

3.3. Pabalsti veselības aprūpei
3.3.1. Pabalsts ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu apmaksai

30. Tiesības saņemt pabalstu ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu apmaksai ir trūcīgai un maznodrošinātai mājsaimniecībai.

31. Pabalsta aprēķināšanai, papildus šo noteikumu 5. punktā minētajam iesniegumam, iesniedzējs sociālajā dienestā iesniedz:

31.1. primārās veselības aprūpes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu izziņu par veselības stāvokli vai izrakstu no ambulatorās, stacionārās slimnieka medicīniskās kartes;

31.2. ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), kuros norādīts personas kods, saņemtais veselības aprūpes pakalpojums, iegādāto medikamentu nosaukums, par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;

31.3. mājsaimniecības ienākumus apliecinošus dokumentus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem.

32. Pabalsta apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

P = n x (75 % no A) + M – I, kur

P – pabalsta apmērs;

n – mājsaimniecības locekļu skaits;

A – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;

M – mājsaimniecības kopējo faktisko izdevumu summa par ārstēšanos un medikamentu iegādi par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem.

33. Pabalstu mājsaimniecībai piešķir ne biežāk kā divas reizes kalendārajā gadā, nepārsniedzot mājsaimniecības kopējos faktiskos izdevumus par ārstēšanos un medikamentu iegādi par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem.

34. Pabalsta maksimālais apmērs kalendārajā gadā trūcīgai mājsaimniecībai ir 250 euro un maznodrošinātai mājsaimniecībai – 170 euro.

3.3.2. Pabalsts zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu apmaksai

35. Tiesības saņemt pabalstu zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu apmaksai ir trūcīgai un maznodrošinātai personai.

36. Pabalstu persona var pieprasīt trīs mēnešu laikā no zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas pakalpojumu apmaksas dienas.

37. Pabalsta apmēra aprēķināšanai, papildus šo noteikumu 5. punktā minētajam iesniegumam, iesniedzējs sociālajā dienestā iesniedz zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), kurās norādīts personas kods un saņemtais pakalpojums.

38. Pabalstu personai piešķir vienu reizi kalendārajā gadā, nepārsniedzot faktiskos izdevumus par zobu ārstēšanu un zobu protezēšanu.

39. Pabalsta maksimālais apmērs kalendārajā gadā ir 100 euro.

3.3.3. Pabalsts medicīnas preču iegādes izdevumu apmaksai

40. Pabalsts medicīnas preču iegādes izdevumu apmaksai paredzēts inkontinences līdzekļu, stomas aprūpes preču, tehnisko palīglīdzekļu, briļļu un citu medicīnas preču iegādes izdevumu apmaksai.

41. Tiesības saņemt pabalstu ir:

41.1. trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības nepilngadīgajām personām;

41.2. trūcīgai un maznodrošinātai pilngadīgai personai ar invaliditāti;

41.3. trūcīgam un maznodrošinātam vecuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam.

42. Pabalstu katra šo noteikumu 41. punktā minētā persona var pieprasīt trīs mēnešu laikā no inkontinences līdzekļu, stomas aprūpes preču, tehnisko palīglīdzekļu, briļļu un citu medicīnas preču iegādes dienas. Pabalsts briļļu iegādes izdevumu apmaksai nepilngadīgai personai un inkontinences līdzekļu, stomas aprūpes preču, tehnisko palīglīdzekļu un citu medicīnas preču iegādes izdevumu apmaksai pieprasāms vienu reizi kalendārajā gadā, briļļu iegādes izdevumu apmaksai pilngadīgai personai – ne biežāk kā vienu reizi trīs gados.

43. Pabalsta apmēra aprēķināšanai, papildus šo noteikumu 5. punktā minētajam iesniegumam, iesniedzējs sociālajā dienestā iesniedz:

43.1. ārsta speciālista atzinumu par inkontinences līdzekļu, stomas aprūpes preču, tehnisko palīglīdzekļu, briļļu un citu medicīnas preču lietošanas nepieciešamību;

43.2. izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), kurās norādīts personas kods, iegādāto preču nosaukums.

44. Pabalstu katrai šo noteikumu 41. punktā noteiktajai personai piešķir vienu reizi kalendārajā gadā, nepārsniedzot faktiskos izdevumus par inkontinences līdzekļiem, stomas aprūpes precēm, tehniskajiem palīglīdzekļiem, brillēm un citām medicīnas precēm.

45. Pabalsta maksimālais apmērs kalendārajā gadā ir 100 euro.

4. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

46. Dienesta lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

47. Jēkabpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

5. Noslēguma jautājumi

48. Ja personai līdz 2021. gada 31. decembrim atbilstoši Salas novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2021/4 "Par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un sociālās palīdzības pabalstiem Salas novadā" X nodaļai un Jēkabpils novada domes 2021. gada 25. marta saistošo noteikumu Nr. 3/2021 "Par sociālo palīdzību Jēkabpils novadā" XIII nodaļai ar sociālā dienesta lēmumu piešķirts sociālās aprūpes pabalsts vai pabalsts aprūpei mājās, kura izmaksa turpinās pēc 2021. gada 1. janvāra, sociālais dienests nodrošina attiecīgā pabalsta izmaksu līdz lēmumā par pabalsta piešķiršanu norādītā termiņa beigām.

49. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem:

49.1. Aknīstes novada domes 2009. gada 21. oktobra saistošos noteikumus Nr. 13 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem";

49.2. Viesītes novada domes 2017. gada 19. oktobra saistošo noteikumus Nr. 11/2017 "Par pabalstiem Viesītes novadā";

49.3. Jēkabpils pilsētas domes 2012. gada 8. novembra saistošos noteikumus Nr. 33 "Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2012., 194. nr.; 2013., 224., 247. nr.; 2016., 88. nr.; 2017., 141. nr.; 2019., 223. nr.; 2020., 70., 222. nr.);

49.4. Krustpils novada domes 2017. gada 20. decembra saistošos noteikumus Nr. 2017/18 "Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem";

49.5. Salas novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2021/4 "Par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un sociālās palīdzības pabalstiem Salas novadā";

49.6. Jēkabpils novada domes 2021. gada 25. marta saistošos noteikumus Nr. 3/2021 "Par sociālo palīdzību Jēkabpils novadā".

50. Saistošie noteikumi piemērojami ar 2022. gada 1. janvāri.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
Pielikums
Jēkabpils novada domes
2021. gada 25. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 23

__________________________________________
(izglītības iestādes nosaukums)

IZGLĪTOJAMO SARAKSTS
par 20___. gada ____________

Nr. p.k.Izglītojamā uzvārds, vārdsIzglītojamā personas kodsMācību dienu skaits klātienēMācību dienu skaits attālinātiKavējumi (dienu skaits)
      
      
      

Sagatavotāja pilns amata nosaukums, paraksts un tā atšifrējums

Datums

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
Saistošo noteikumu "Saistošie noteikumi par papildu sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvi teritoriālās reformas ietvaros, apvienojot Aknīstes novada, Jēkabpils novada, Jēkabpils pilsētas, Krustpils novada, Salas novada un Viesītes novada pašvaldības tikai izveidota jauna Jēkabpils novada pašvaldības, kas atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6. punktā noteiktajam ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi pārņem attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūcijas, finanses, mantu un saistības.Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētajai novada domei ir jāizvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtie saistošie noteikumi un jāpieņem jauni novada saistošie noteikumi. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi. Savukārt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 40. punktā noteikts, ka līdz šajā likumā paredzēto pašvaldību saistošo noteikumu par papildu sociālās palīdzības pabalstiem spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim piemērojami apvienoto pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktie sociālās palīdzības pabalstu veidi, izņemot pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu, un to piešķiršanas kritēriji.
 
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projekts nosaka papildu sociālās palīdzības pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai veidus, apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību Jēkabpils novadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPabalstu nodrošināšanai 2022. gada budžeta izdevumu sadaļā provizoriski tiek plānoti izdevumi 180 000 EUR apmērā, t.sk.;1) Pabalstam ēdināšanas izdevumu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē – nepieciešamo summu nevar prognozēt, bet provizoriski izdevumi varētu sastādīt 1000 EUR;

2) Pabalstam ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārējās izglītības iestādē – nepieciešamo summu nevar prognozēt, bet provizoriski izdevumi varētu sastādīt 9000 EUR;

3) Pabalstam izglītojamajiem, kuriem noteiktas mācības mājā – 1000 EUR;

4) Pabalstam uzsākot mācību gadu – 4000 EUR;

5) Pabalstam veselības aprūpei – 165 000 EUR.
 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav veiktas.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
18.01.2022