Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 34/2021

Mārupē 2021. gada 22. decembrī

Par Babītes novada pašvaldības domes 2012. gada 7. februāra saistošo noteikumu Nr. 3 "Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes novada pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Pieņemti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2021. gada 22. decembra lēmumu Nr. 40 (sēdes prot. Nr. 16)

Izdoti saskaņā ar Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma
Pārejas noteikumu 17. punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Babītes novada pašvaldības domes 2012. gada 7. februāra saistošos noteikumus Nr. 3 "Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes novada pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs".

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

 

Saistošo noteikumu Nr. 34/2021 "Par Babītes novada pašvaldības domes 2012.  gada 7. februāra saistošo noteikumu Nr. 3 "Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes novada pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1) Babītes novada pašvaldības domes 2012. gada 7. februāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes novada pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs" dublē Mārupes novada pašvaldības 2021. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2021 "Par kārtību kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu bērnam, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē" noteikto kārtību kādā tiek piešķirts un izmaksāts atbalsts bērnam, kurš saņem pakalpojumu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.

2) Lai radītu vienotu pieeju un kārtību kādā tiek piešķirts un izmaksāts atbalsts vienotajā Mārupes novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem, kuri saņem pakalpojumu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, nepieciešams atzīt par spēku zaudējušiem Babītes novada pašvaldības domes 2012. gada 7. februāra saistošos noteikumus Nr. 3 "Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes novada pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs".

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi tiek izdoti, lai nodrošinātu skaidru, saprotamu un vienotu normatīvo regulējumu Mārupes novadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav paredzētas.

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

08.01.2022