Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 898

Rīgā 2021. gada 29. decembrī (prot. Nr. 83 1. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma
5. panta otro un trešo daļu, 6. panta otrās daļas 7. un 14. punktu
un ceturto daļu, 7. pantu, 8. panta otro daļu
un 10. panta trešo daļu,
Ārstniecības likuma 3. panta otro daļu,
Invaliditātes likuma 11. panta 2. punktu
un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma
14. pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 176., 251. nr.; 2019, 63., 96., 254. nr.; 2020, 110B., 134A., 248. nr.; 2021, 83., 105., 123A., 189., 195A., 214. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.6.3. ģimenes ārsta mājas vizītes pie šādām personu grupām:
3.6.3.1. bērniem;
3.6.3.2. personām, kurām noteikta I grupas invaliditāte;
3.6.3.3. personām, kas vecākas par 80 gadiem;
3.6.3.4. personām, kurām nepieciešama paliatīvā aprūpe (pacientiem, kuru izārstēšana nav iespējama (saskaņā ar Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakciju (turpmāk - SSK-10) pamata diagnozes kodi B20-B24, C00-C97, D37-D48, G05, G12, G13, G35, G54.6, G55.0, G60.0, G61.0, G63.1, G70, G95.1, G95.2, G99.2, I50, I69, K22.2, L89 vai T91.3 un blakus diagnozes kods visos gadījumos - Z51.5 (turpmāk - paliatīvā aprūpe));
3.6.3.5. mājas apstākļos mirušām personām, lai konstatētu nāves faktu;
3.6.3.6. personām, kurām nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;
3.6.3.7. personām, kas saņem mājas aprūpi atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai;
3.6.3.8. personām, kuras gripas epidēmijas laikā slimo ar gripu;
3.6.3.9. personām, pie kurām neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde devusies izbraukumā un ģimenes ārsts šajos noteikumos noteiktajā kārtībā vienojies par mājas vizīti;
3.6.3.10. personām ar psihiskiem traucējumiem (saskaņā ar SSK-10 pamata diagnozes kodi F01, F20 un F73);
3.6.3.11. personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;"

1.2. izteikt 4.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.3. medicīnisko apaugļošanu, izņemot gadījumus, ja no valsts budžeta līdzekļiem jau ir apmaksātas divas neveiksmīgas medicīniskās apaugļošanas procedūras (pēc embrija transfēra nav iestājusies klīniski apstiprināta grūtniecība), sievietēm līdz 40 gadu vecumam, kā arī pēc šī vecuma sasniegšanas, ja līdz 40 gadu vecumam uzsāktā olšūnu stimulācija ar medikamentiem ir bijusi veiksmīga un medicīniskā apaugļošana tiek turpināta līdz embrija transfēram bez tā sasaldēšanas;"

1.3. izteikt 4.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.7. psihoterapeitisko un psiholoģisko palīdzību šādos gadījumos:
4.7.1. ja palīdzību sniedz psihiatriskā profila stacionārajās ārstniecības iestādēs vai nodaļās;
4.7.2. ja tā nepieciešama, nodrošinot ambulatoro psihiatrisko palīdzību vai paliatīvo aprūpi;
4.7.3. ja palīdzību sniedz multiprofesionāla komanda medicīniskās rehabilitācijas programmas ietvaros;
4.7.4. ja veic tiesu psiholoģisko ekspertīzi;
4.7.5. ja šādas palīdzības nepieciešamību noteicis psihiatrs, lai novērstu noziedzīgu nodarījumu veikšanu pret bērna tikumību un dzimumneaizskaramību;
4.7.6. ja sniedz veselības aprūpes pakalpojumu reto slimību kabinetā;
4.7.7. ja sniedz veselības aprūpes pakalpojumu metadona terapijas kabinetā;
4.7.8. ja psihoterapeitiskā un psiholoģiskā atbalsta nepieciešamību personai noteicis ģimenes ārsts, - līdz 10 reizēm kalendāra gada laikā;
4.7.9. ja psihoemocionālo atbalstu sniedz konsultatīvā tālruņa darbības ietvaros;"

1.4. svītrot 4.11.3. apakšpunktu;

1.5. papildināt ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Šo noteikumu 4.7.8. apakšpunktā minēto pakalpojumu pieejamībai dienests ar juridiskajām personām slēdz līgumus par klīniskā un veselības psihologa, psihoterapijas speciālista vai psihoterapeita pakalpojumu sniegšanu, ievērojot šādus nosacījumus:
5.11. dienestā ir saņemts rakstveida iesniegums par pakalpojuma sniegšanu;
5.12. pakalpojumu nodrošina persona, kura ir reģistrēta psihologu reģistrā vai ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā;
5.13. juridiskajai personai ir materiāltehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams psihoterapeitisko un psiholoģisko pakalpojumu sniegšanai.";

1.6. papildināt ar 5.2 punktu šādā redakcijā:

"5.2 Šo noteikumu 4.7.9. apakšpunktā minētā pakalpojuma nodrošināšanai dienests veic iepirkumu.";

1.7. izteikt 61.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.3.2. ja persona nosūtīta uz ļaundabīgo audzēju primāro diagnostisko vai ļaundabīgo audzēju primāro recidīvu diagnostisko izmeklējumu atbilstoši nosacījumiem, kas publicēti dienesta tīmekļvietnē, - no dienas, kad persona vērsusies ārstniecības iestādē pakalpojuma saņemšanai;"

1.8. izteikt 61.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.3.3. ja personai nepieciešama tāda speciālista konsultācija, kurš nodrošina ļaundabīgo audzēju sekundāro diagnostiku vai ļaundabīgo audzēju sekundāro recidīvu diagnostiku ārstniecības iestādē, kas norādīta dienesta tīmekļvietnē, - no dienas, kad personu šāda pakalpojuma saņemšanai pieteicis ģimenes ārsts, ginekologs vai ieslodzījuma vietas ārsts;"

1.9. izteikt 73. punktu šādā redakcijā:

"73. Nosacījumus ļaundabīgo audzēju primārās un sekundārās diagnostikas un ļaundabīgo audzēju primārās un sekundārās recidīvu diagnostikas veikšanai ārstniecības iestādēs publicē dienesta tīmekļvietnē, paredzot priekšnosacījumus, lai nodrošinātu lēmuma par pacienta ārstēšanas taktiku pieņemšanu viena mēneša laikā no brīža, kad personai uzsākta ļaundabīgā audzēja sekundārā diagnostika vai sekundārā recidīvu diagnostika.";

1.10. izteikt 74.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"74.2. ārstu konsīliju reto slimību specifiskās medikamentozās ārstēšanas noteikšanai diagnozēm, kas norādītas normatīvajos aktos par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību, un turpmākai uzraudzībai vai ģenētiskai diagnostikai;"

1.11. izteikt 153.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"153.1. ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem - 1 963,00 euro;"

1.12. izteikt 153.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"153.2. ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem - 1 183,00 euro;"

1.13. izteikt 203. punktu šādā redakcijā:

"203. Dienests neapmaksā personas stacionēšanas laikā stacionārajā ārstniecības iestādē saņemtos sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus, izņemot valsts organizētā skrīninga izmeklējumus un mikrobioloģiskos izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai, ja paraugs paņemts pirms personas ievietošanas stacionārajā ārstniecības iestādē.";

1.14. izteikt 239. punktu šādā redakcijā:

"239. Dienests šo noteikumu 14. pielikuma 3.1.1. apakšpunktā minēto kvalitātes rādītāju izpildes vērtēšanu piemēro ar 2023. gada 1. janvāri.";

1.15. izteikt 241. punktu šādā redakcijā:

"241. Ģimenes ārstu gada darbības novērtēšana atbilstoši šo noteikumu 15. pielikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un samaksa par minēto kritēriju izpildi 2020. gadā un 2021. gadā tiek piemērota atbilstoši kritēriju izpildes rādītājiem 2019. gadā, ja 2020. gadā vai 2021. gadā kritēriju izpildes rādītāji ir zemāki nekā 2019. gadā. Ģimenes ārstiem, kuri ir līgumattiecībās ar dienestu no 2020. gada, samaksa par minēto kritēriju izpildi 2020. gadā tiek piemērota atbilstoši vidējiem kritēriju izpildes rādītājiem valstī 2019. gadā. Ģimenes ārstiem, kuri ir līgumattiecībās ar dienestu no 2021. gada, samaksa par minēto kritēriju izpildi 2021. gadā tiek piemērota atbilstoši vidējiem kritēriju izpildes rādītājiem valstī 2019. gadā.";

1.16. izteikt 243. punktu šādā redakcijā:

"243. Līdz 2022. gada 30. jūnijam dienests atbilstoši faktiskajām izmaksām veic samaksu par šādiem sniegtajiem pakalpojumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai un seku novēršanai:
243.1. par Covid-19 noteikšanai nepieciešamo paraugu paņemšanas organizēšanu un paņemšanas punktu darbības nodrošināšanu;
243.2. par Covid-19 noteikšanai nepieciešamo paraugu nogādāšanu līdz laboratorijai;
243.3. par laboratorisko izmeklējumu veikšanu Covid-19 noteikšanai atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām epidemioloģiskās drošības pasākumu ietvaros (tai skaitā, ja izmeklējumi veikti bez ārsta nosūtījuma);
243.4. par Covid-19 pacientu nogādāšanu no stacionārās ārstniecības iestādes uz mājām, ja pacienta veselības stāvoklis ļauj turpināt ārstēties mājās un pacients pats nespēj rast iespēju nokļūt mājās, neapdraudot epidemioloģisko drošību, par ceļa izdevumiem ārstniecības personai, kas apmeklē Covid-19 pacientu, kā arī par izdevumiem, kas saistīti ar pulsa oksimetra nomu un piegādi;
243.5. par pacienta nogādāšanu no augstāka līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes uz zemāka līmeņa stacionāro ārstniecības iestādi, ja pacienta veselības stāvoklis ir uzlabojies un ļauj turpināt ārstēšanu zemāka līmeņa stacionārā un ja augstāka līmeņa stacionārajai ārstniecības iestādei ir nepieciešams atbrīvot stacionārās gultas akūtiem pacientiem, kuriem nepieciešama stacionārā ārstēšana neatliekamā kārtā;
243.6. par subakūto rehabilitāciju pacientiem pēc Covid-19 infekcijas pārslimošanas;
243.7. par vakcināciju pret Covid-19.";

1.17. izteikt 243.1 punktu šādā redakcijā:

"243.1 Līdz 2022. gada 30. jūnijam dienests atbilstoši faktiskajām izmaksām veic samaksu par Covid-19 pacientu diagnostiku un ārstēšanu.";

1.18. izteikt 244. punktu šādā redakcijā:

"244. Līdz 2022. gada 30. jūnijam dienests samaksu par laboratoriskajiem pakalpojumiem Covid-19 noteikšanai veic atbilstoši faktiski sniegto pakalpojumu apjomam, nepiemērojot šo noteikumu 200. punktā minēto koeficientu un šo noteikumu 16. pielikumā minēto kārtību.";

1.19. izteikt 245. punktu šādā redakcijā:

"245. Līdz 2022. gada 30. jūnijam dienests apmaksā:
245.1. ģimenes ārsta mājas vizītes pie tām personām ar hronisku slimību paasinājumu bez dzīvībai svarīgo orgānu funkciju traucējumiem, pie kurām saistībā ar paaugstinātu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu izsaukumu skaitu Covid-19 infekcijas dēļ Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes nav devušās izbraukumā un par kurām Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir informējis ģimenes ārstus;
245.2. ģimenes ārstu attālināti sniegtās konsultācijas saskaņā ar manipulāciju sarakstu.";

1.20. papildināt ar 245.5 punktu šādā redakcijā:

"245.5 Līdz 2022. gada 30. jūnijam dienests apmaksā konsultatīvā tālruņa darbības nodrošināšanu pusaudžiem psihoemocionālā atbalsta saņemšanai. Pakalpojuma nodrošināšanai dienests veic iepirkumu.";

1.21. izteikt 246. punktu šādā redakcijā:

"246. Līdz 2022. gada 30. jūnijam dienests ārstniecības iestādēm veic:
246.1. samaksu par epidemioloģisko prasību nodrošināšanu saskaņā ar manipulāciju sarakstu vai ikmēneša fiksēto maksājumu;
246.2. samaksu par individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu izmantošanu pakalpojumu sniegšanā;
246.3. riska maksājumu sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistiem darbam ar Covid-19 pacientu;
246.4. samaksu par sniegtajiem sekundārajiem ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem personām ar aktīvu apstiprinātu Covid-19 infekciju vai epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai normatīvajos aktos atzītai kontaktpersonai medicīniskās novērošanas periodā.";

1.22. izteikt 248. punktu šādā redakcijā:

"248. Ja šo noteikumu 6. pielikumā minētās stacionārās ārstniecības iestādes ierobežotā gultu skaita dēļ nevar nodrošināt terapeitiskā profila pacientu, kā arī hronisko pacientu aprūpes profila un Covid-19 pacientu stacionāro ārstēšanu, dienests līdz 2022. gada 30. jūnijam ir tiesīgs līgumu par šādu pacientu stacionāro aprūpi slēgt ar citām stacionārajām ārstniecības iestādēm, kas nav minētas šo noteikumu 6. pielikumā.";

1.23. izteikt 250. punktu šādā redakcijā:

"250. Dienests samaksas apmēru sekundārās ambulatorās veselības aprūpes un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem 2021. gadam un 2022. gadam nosaka atbilstoši līdz 2020. gada 1. jūlijam plānotajam apjomam, ņemot vērā 2021. gadam un 2022. gadam plānoto darba samaksas pieaugumu, izņemot:
250.1. medicīniskās rehabilitācijas dienas stacionāru, kur plānošanu veic atbilstoši pakalpojuma sniedzēju atlases procedūras rezultātiem;
250.2. gadījumu, ja izmaiņas samaksas apmēra plānošanā nepieciešamas, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību, un par to nepieciešamību ir saņemts ārstniecības iestādes rakstveida iesniegums vai par šādām izmaiņām ir panākta vienošanās ar ārstniecības iestādi, paredzot, ka izmaiņas tiek veiktas līgumā paredzētā kopējā finansējuma ietvaros.";

1.24. izteikt 254. punktu šādā redakcijā:

"254. Līdz 2022. gada 30. jūnijam dienests stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem veic:
254.1. samaksu par ārstniecības iestādes personāla psihoemocionālā atbalsta nodrošināšanu, paredzot fiksēto maksājumu par ārstniecības iestādes personāla psihoemocionālā atbalsta kabineta darbības nodrošināšanu 4 372,00 euro gadā (ārstniecības iestāde katru mēnesi saņem 1/12 daļu), un darba samaksu (mēnesī) pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem psihologiem un psihoterapeitiem 2 551,90 euro apmērā, atbildīgajiem darbiniekiem, kuri uzrauga personāla psihoemocionālo stāvokli, - 1 850,00 euro apmērā. Kabineta uzturēšanas izmaksas tiek segtas tikai psihologam vai psihoterapeitam;
254.2. ikmēneša piemaksu par pacientu veselības stāvokļa novērošanu uzņemšanas nodaļā (papildus šo noteikumu 6. pielikumā norādītajai piemaksai par pacientu observāciju līdz 24 stundām) šādā apmērā:
254.2.1. valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" - 72 265,00 euro;
254.2.2. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" - 19 504,00 euro;
254.2.3. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca" - 34 670,00 euro;
254.2.4. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" - 24 101,00 euro;
254.2.5. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" - 24 267,00 euro;
254.2.6. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca" - 29 297,00 euro;
254.2.7. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" - 24 150,00 euro;
254.2.8. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca" - 12 344,00 euro;
254.2.9. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca" - 18 218,00 euro;
254.2.10. Madonas novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Madonas slimnīca" - 6 148,00 euro;
254.2.11. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Cēsu klīnika" - 8 029,00 euro;
254.2.12. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca" - 3 631,00 euro;
254.2.13. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca" - 10 333,00 euro;
254.2.14. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca" - 10 880,00 euro;
254.2.15. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" - 2 444,00 euro;
254.2.16. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca" - 6 599,00 euro;
254.2.17. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" - 5 180,00 euro;
254.2.18. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca" - 1 331,00 euro;
254.2.19. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca" - 3 258,00 euro;
254.2.20. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Krāslavas slimnīca" - 508,00 euro;
254.2.21. valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" - 6 094,00 euro;
254.2.22. valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" - 1 621,00 euro;
254.2.23. valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" - 2 022,00 euro;
254.2.24. valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"" - 3 076,00 euro;
254.2.25. valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" - 2 833,00 euro;
254.3. samaksu atbilstoši faktiskajām izmaksām par pacientu ārstēšanu intensīvās terapijas gultā vai nodaļā.";

1.25. izteikt 255. punktu šādā redakcijā:

"255. Līdz 2022. gada 30. jūnijam dienests šo noteikumu 154.7. apakšpunktā minētajā manipulāciju sarakstā ir tiesīgs veikt izmaiņas biežāk nekā vienu reizi ceturksnī, ja izmaiņas saistītas ar Covid-19. Par veiktajām izmaiņām dienests informē ārstniecības iestādes un Veselības ministriju.";

1.26. svītrot 256. punktu;

1.27. izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

1.28. izteikt 5. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);

1.29. izteikt 6. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums);

1.30. svītrot 9. pielikumu;

1.31. izteikt 10. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums);

1.32. izteikt 11. pielikumu jaunā redakcijā (5. pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 29. decembra
noteikumiem Nr. 898

"4. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 555

Aprūpes epizodes un to tarifi

1. Lai organizētu ambulatorās veselības aprūpes speciālistu darba uzskaiti un samaksu, aprūpes epizodes klasificē šādi:

1.1. 1. veids - aprūpes epizode sakarā ar akūtu saslimšanu vai traumu;

1.2. 2. veids - aprūpes epizode sakarā ar pirmoreiz mūžā diagnosticētu hronisku saslimšanu;

1.3. 3. veids - aprūpes epizode sakarā ar iepriekš diagnosticētas slimības paasinājumu;

1.4. 4. veids - aprūpes epizode sakarā ar profilaktisku apskati, patronāžu vai vakcināciju;

1.5. 5. veids - aprūpes epizode sakarā ar hroniskas slimības vai veselības stāvokļa dinamisku novērošanu;

1.6. 6. veids - aprūpes epizode sakarā ar 1., 2., 3., 4. un 5. veida aprūpes epizodē neklasificētiem iemesliem;

1.7. 7. veids - aprūpes epizode sakarā ar palīgkabinetos sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

2. 1., 2., 3., 5. un 6. veida aprūpes epizodi izmanto šā pielikuma 5. punktā minētie ambulatorās aprūpes speciālisti.

3. Katra ārstniecības persona par veikto darbu aprūpes epizodes ietvaros aizpilda uzskaites dokumentu - ambulatorā pacienta talonu.

4. Lai saņemtu samaksu par personai sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ja aprūpes epizode ilgst vairāk nekā 30 kalendāra dienas, ārstniecības iestāde to noslēdz pēc 30 kalendāra dienām, skaitot no aprūpes epizodes sākšanās dienas, un ar nākamo personas apmeklējumu uzsāk jaunu aprūpes epizodi.

5. Speciālisti un attiecināmie aprūpes epizožu tarifi:

Nr. p. k. Specialitāte Tarifs (euro)
5.1. Alergologs 15,33
5.2. Algologs 15,33
5.3. Anesteziologs, reanimatologs1 15,33
5.4. Arodveselības un arodslimību ārsts 19,53
5.5. Asinsvadu ķirurgs 23,81
5.6. Ārsta palīgs (feldšeris) 6,55
5.7. Bērnu alergologs

16,91

5.8. Bērnu audiologs

16,91

5.9. Bērnu endokrinologs 29,17
5.10. Bērnu gastroenterologs 29,17
5.11. Bērnu hematoonkologs 29,17
5.12. Bērnu infektologs 29,17
5.13. Bērnu kardiologs 29,17
5.14. Bērnu ķirurgs 14,63
5.15. Bērnu nefrologs 29,17
5.16. Bērnu neirologs 29,17
5.17. Bērnu pneimonologs 16,91
5.18. Bērnu psihiatrs 37,61
5.19. Bērnu reimatologs

29,17

5.20. Dermatologs, venerologs 15,33
5.21. Endokrinologs 23,24
5.22. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts 15,33
5.23. Flebologs 13,08
5.24. Foniatrs 15,33
5.25. Gastroenterologs 23,33
5.26. Ginekologs, dzemdību speciālists 13,08
5.27. Ginekologs, dzemdību speciālists2 40,66
5.28. Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 7,61
5.29. Hematologs 23,70
5.30. Hepatologs 25,10
5.31. Imunologs 25,77
5.32. Infektologs 24,74
5.33. Internists

15,33

5.34. Kardiologs 23,16
5.35. Ķirurgs 13,08
5.36. Medicīnas ģenētiķis 15,33
5.37. Mugurkaulāja ķirurgs 13,08
5.38. Mutes, sejas un žokļu ķirurgs 13,08
5.39. Narkologs 25,37
5.40.

Neatliekamās medicīnas ārsts

15,33
5.41. Nefrologs 15,33
5.42. Neiroķirurgs 24,64
5.43. Neirologs 23,88
5.44. Neonatologs 16,91
5.45. Oftalmologs 13,08
5.46. Onkologs ķīmijterapeits 15,33
5.47.

Onkoloģijas ginekologs

24,40
5.48. Otolaringologs 13,08
5.49. Paliatīvās aprūpes speciālists 20,72
5.50. Pediatrs 29,17
5.51. Plastikas ķirurgs 13,08
5.52. Pneimonologs 15,33
5.53. Psihiatrs 28,00
5.54. Radiologs terapeits 15,33
5.55. Reimatologs 23,24
5.56. Rokas ķirurgs 13,08
5.57. Sirds ķirurgs 13,08
5.58. Sporta ārsts 24,39
5.59. Torakālais ķirurgs 25,10
5.60. Transplantologs 13,08
5.61. Traumatologs, ortopēds 13,08
5.62 Urologs 13,08

Piezīmes.

1 Konsultējot pacientus pirms operācijām un izmeklējumiem.

2 Uzņemot iepriekš izmeklētu pacienti medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu saņemšanas pretendentu rindā, kā arī konsultējot pacienti pirms un pēc pakalpojuma saņemšanas specializētā ārstniecības iestādē.

6. 7. veida aprūpes epizodi izmanto šādi speciālisti:

6.1. primārajā veselības aprūpē:

Nr. p. k.

Specialitāte
6.1.1. Ģimenes ārsts
6.1.2. Internists
6.1.3. Pediatrs

6.2. sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē:

Nr. p. k. Specialitāte
6.2.1. Anesteziologs, reanimatologs
6.2.2. Audiologopēds
6.2.3. Bērnu gastroenterologs
6.2.4. Bērnu kardiologs
6.2.5. Bērnu nefrologs
6.2.5.1 Bērnu psihiatrs
6.2.6. Biologs
6.2.7. Biomedicīnas laborants
6.2.8. Dermatologs, venerologs
6.2.9. Diabēta aprūpes māsa
6.2.10. Endoskopists (gastrointestinālā endoskopija)
6.2.11. Ergoterapeits
6.2.12. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts
6.2.13. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas māsa
6.2.14. Fizikālās terapijas māsa
6.2.15. Fizioterapeits
6.2.16. Funkcionālās diagnostikas māsa
6.2.17. Gastroenterologs
6.2.18. Ginekologs, dzemdību speciālists
6.2.19. Ģenētiķis
6.2.20. Hematologs
6.2.20.1 Infektologs
6.2.21. Imunologs
6.2.22. Kardiologs
6.2.23. Klīniskais mikrobiologs
6.2.23.1 Klīniskais un veselības psihologs
6.2.24. Laboratorijas ārsts
6.2.25. Laboratorijas speciālists
6.2.26. Logopēdijas speciālists (skolotājs logopēds, logopēds)
6.2.27. Masieris
6.2.28. Mākslas terapeits
6.2.29. Medicīnas ģenētiķis
6.2.30. Mikrobiologs
6.2.31. Narkologs
6.2.32. Nefrologs
6.2.33. Patologs
6.2.34. Pneimonologs
6.2.35. Podiatrijas māsa
6.2.36.1 Psihiatrs
6.2.36.2

Psihoterapeits

6.2.36.3 Psihoterapijas speciālists
6.2.36. Podologs
6.2.37. Radiologs diagnosts
6.2.38. Radiologs terapeits
6.2.39. Sporta ārsts3
6.2.40. Tiesu medicīnas eksperts
6.2.41. Tiesu psihiatrijas eksperts
6.2.42. Transfuziologs
6.2.43. Transplantologs
6.2.44. Urologs
6.2.45. Uztura speciālists
6.2.45.1 Vecmāte
6.2.46. Speciālisti, kuri ir apguvuši šādas ārstnieciskās un diagnostiskās metodes:
6.2.46.1. asinsvadu ultrasonogrāfija
6.2.46.2. ārstnieciskā un diagnostiskā perkutānā koronāro un lielo asinsvadu intervence
6.2.46.3. bērnu masāžas metode
6.2.46.4. bronhoskopija
6.2.46.5. dermatoskopija
6.2.46.6. diagnostiskā sirds un lielo asinsvadu katetrizācija un angiogrāfija
6.2.46.7. ehokardiogrāfija
6.2.46.8. elektroencefalogrāfija
6.2.46.9. elektrokardiogrāfija
6.2.46.10. elektrokardiostimulācija un invazīvā ritma traucējumu korekcija
6.2.46.11. elektromiogrāfija
6.2.46.12. fizikālās terapijas metode
6.2.46.13. fiziskās un farmakoloģiskās slodzes testi ar elektrokardiogrāfiju un vizualizācijas metodēm (tai skaitā miokarda perfūzijas scintigrāfija)
6.2.46.14. fiziskās slodzes tests ar elektrokardiogrāfiju
6.2.46.15. gastrointestinālā endoskopija
6.2.46.16. hiperbārā oksigenācija
6.2.46.17. invazīvā sirds ritma traucējumu korekcija
6.2.46.18. izvērsta ehokardiogrāfija
6.2.46.19. kolposkopija
6.2.46.20. lāzerterapija
6.2.46.21. masāžas metode
6.2.46.22. neinvazīvā elektrofizioloģiskā diagnostika un ārstēšana kardioloģijā
6.2.46.23. neirosonogrāfija jaundzimušajiem un zīdaiņa vecuma bērniem
6.2.46.24. neirosonoloģiskā izmeklēšana
6.2.46.25. padziļināta elektrokardiogrāfija
6.2.46.26. pastāvīgo sirds ritmu regulējošo un diagnosticējošo iekārtu implantācija
6.2.46.27. skrīninga ehokardiogrāfija
6.2.46.28. skrīninga elektrokardiogrāfija
6.2.46.29. standarta transtorakāla ehokardiogrāfija
6.2.46.30. ultraskaņas izmeklēšana dzemdniecībā un ginekoloģijā
6.2.46.31. vispārējā ultrasonogrāfija

Piezīme. 3 Sporta ārsts 7. veida aprūpes epizodi izmanto, ja veic papildu profilaktisko medicīnisko pārbaudi."

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 29. decembra
noteikumiem Nr. 898

"5. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 555

Dienas stacionārā sniedzamie veselības aprūpes pakalpojumi

Nr. p. k. Veselības aprūpes pakalpojumu veids Saistošās (pamata) manipulācijas1
pirmais līmenis otrais līmenis
1. Nieru aizstājterapija 60010 + 04171; 04177-04180; 19270; 19275-19277; 19282; 250212 60010 + 04171; 04177-04180; 19270; 19275-19277; 19282; 250212
2. Invazīvā kardioloģija 60075 + 60071-60074  
3. Invazīvā radioloģija 60075 + 501203; 50122; 501243; 501303; 501343; 501383; 501443; 501463; 50720-50722  
4. Ķīmijterapija un hematoloģija 60110 + 60008; 60110 + 60413  
5. Staru terapija 60110 + 50300-50303; 50340-50343; 50346; 50349; 50352; 50353; 50356; 50357; 50360; 50363; 50370-50374; 50390; 50391; 50393; 50396-50397; 50416; 50417; 50425-50434; 50438.
Bērniem - 601107
 
6. Robotizēta stereotaktiskā radioķirurģija4 60110 + 50470; 50471; 50472  
7. Rehabilitācija:    
7.1. pieaugušo rehabilitācija 60110 + 55106; 55107; 55108; 55109 60110 + 55106; 55107; 55108; 55109
7.2. bērnu rehabilitācija 60110 + 55106; 55107; 55108; 55109 60110 + 55106; 55107; 55108; 55109
8. Psihiatrisko slimnieku ārstēšana psihiatriska profila dienas stacionārā 60124 60124
9. Narkoloģisko slimnieku ārstēšana narkoloģiska profila dienas stacionārā 60110 + 13025; 13026; 60069 60110 + 13025; 13026; 60069
10. Neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšana9 60110 + 06062; 06125; 06130; 06131; 06136; 06137; 06141; 07045; 09182-09186; 10020-10026; 10033-10034; 10037-10038; 10041-10044; 11001; 11051-11052; 11058; 11060; 11065-11068; 11101-11103; 25008; 25014; 25020; 25022; 31186; 31187; 60413

Bērniem:
06003 + 06004 + 06033 + 06015; 06041; 06004 + 06007 + 06015; 06004 + 06007 + 06041; 06003 + 06004 + 06033 + 06021; 06102; 07023; 07044; 07046; 06007 + 06004 + 06033 + 06021; 06102; 07023; 07044; 07046; 09182-09186; 11002; 5008710; 60420

60110 + 06062; 06125; 06130; 06131; 06136; 06137; 06141; 07045; 09182-09186; 10020-10026; 10033-10034; 10037-10038; 10041-10044; 11001; 11051-11052; 11058; 11060; 11065-11068; 11101-11103; 25008; 25014; 25020; 25022; 31186; 31187; 60413
11. Hronisko sāpju pacientu ārstēšana 60110 + 29156-29160; 04103; 04106-04108; 04115-04118; 04121-04126; 04138-04139  
12. Ķirurģiskie pakalpojumi:
12.1. oftalmoloģija 60075 + 17097; 17120; 17122; 1712310; 1713510; 1713610; 17138-17143; 17151; 17153; 17156; 17157; 17165; 17166; 17170; 17172; 17180-17181; 17186-17189; 17195-17197; 17199; 17216; 17217; 17226; 17228; 17229; 17232; 17233; 17242; 17245; 17250-17257; 17270-17274; 17285; 17286; 17288; 17289; 17300; 17304; 17340; 17372 60075 + 17097; 17120; 17138; 17142; 17143; 17153; 17156; 17166; 17180; 17181; 17186-17189; 17199; 17226; 17250-17257; 17270-17272; 17285; 17286; 17288; 17289; 17340; 17372
12.2. uroloģija 60075 + 19009; 19019; 19021; 19030-19036; 19038; 19039; 19045; 1905210; 19057; 19059 + 19071; 19060; 19065; 19067-19070; 19075-19077; 19079-19081; 19085; 19089; 19114; 19116; 19117; 19125; 19148; 19151; 19158; 19161; 19162; 19163, 19164, 19165, 19170; 19173-19176; 19187; 19197 60075 + 19009; 19019; 19021; 19030-19036; 19038; 19045; 19057; 19060; 19065; 19067-19070; 19075-19077; 19079-19081; 19085; 19116; 19117; 19125; 19148; 19151; 19158; 19161; 19162; 19173-19176; 19187
12.3. gastrointestinālās endoskopijas 60075 + 08053; 08058-08061; 08070-08072; 08077; 0808110; 08090; 08093; 08097; 08100; 08111; 08112; 08113; 08121-08122 60075 + 08053; 08058-08061; 08070-08072; 08077; 08090; 08093; 08097; 08100; 08111; 08113; 08121-08122
12.4. ginekoloģija 60075 + 16001; 16007-16009; 16018-16020; 16026; 16029; 16032; 16040-16044; 16052-16054; 16080; 16082; 16087-16089; 20059 60075 + 16001; 16008; 16009; 16020; 16026; 16029; 16032; 20059
12.5. otolaringoloģija:
12.5.1. otolaringoloģija bērniem 60075 + 18071; 18014; 18022; 18023; 18034; 1804610; 18047; 18073; 18076; 18077; 18079; 18091; 18092; 18093; 18102; 18106; 18107; 18109; 18128; 18140; 18141; 18142; 18152; 181645; 18177 60075 + 18071; 18076; 18077; 18177
12.5.2. otolaringoloģija pieaugušajiem 60075 + 18014; 18022; 18023; 18024; 18032; 18033; 18034; 18038; 18040; 18041; 18047; 18048; 18055; 18056; 18057; 18060; 18061; 18062; 18070; 18071; 18073; 18076; 18077; 18078; 18079; 18092; 18093; 18101; 18102; 18106; 18108; 18109; 18126; 18128; 18141; 18142; 18152; 18154; 18155; 18156; 18157; 18177; 18179; 18180; 18187; 18188; 18196; 18198; 18199; 18205; 18206; 18213; 18242; 18243; 18265 60075 + 18014; 18023; 18032; 18033; 18047; 18048; 18061; 18070; 18071; 18076; 18077; 18102; 18106; 18126; 18128; 18177; 18199; 18205; 18206
12.6. traumatoloģija, ortopēdija, rokas un rekonstruktīvā mikroķirurģija, plastiskā ķirurģija 60075 + 03180; 20014; 20028; 20029; 20039; 20040; 20041; 20043; 20044; 20050; 20059-20060; 20070-20071; 20073; 20075; 20085; 20100; 20101; 20108; 20127; 20139; 20145-20147; 20159; 20200; 20203-20205; 20207; 20209-20210; 20212; 20217; 20218; 20222; 20224; 20229; 20249; 20281; 20282; 20284; 20285; 20288; 20290; 20292-20293; 20303; 22034; 23002; 23003; 23004; 23005; 23006; 23007; 23009; 23010; 23015-23016; 23021; 23022; 23036; 23037; 23052-23054; 23060-23061; 23063-23066; 23068-23070; 23075-23081; 23083; 23084; 23090-23094; 23096-23099; 23106; 23108-23112 60075 + 03180; 20014; 20028; 20029; 20039; 20040; 20041; 20043; 20044; 20050; 20059-20060; 20070-20071; 20073; 20100; 20101; 20108; 20127; 20139; 20145; 20146; 20200; 20203; 20205; 20207; 20209; 20212; 20217; 20222; 20249; 20281; 20282; 20284; 20285; 20288; 20290; 20292-20293; 22034; 23002; 23009; 23010; 23021; 23037; 23052-23053; 23063-23065; 23068-23070; 23076; 23078-23080; 23083; 23084; 23090-23094; 23096; 23098; 23099; 23106; 23108-23112
12.7. vispārējie ķirurģiskie pakalpojumi 60075 + 03180; 03183; 03184; 03187-03189; 20014; 20029; 20039; 20041; 20044; 20050; 20059; 20060; 21022; 21024; 21026; 21027; 21067; 21100-21105; 21130; 21190; 22023; 22034; 28001; 28003; 28004; 28017-28026; 28036-28042; 29005; 29006; 29008; 29009; 29015; 29016; 29019; 29020; 29022; 29023; 29025; 29031-29037; 29039; 29040; 29045; 29046; 29050; 29070; 29084; 29087; 29089; 29090; 29095-29104; 29110-29113; 29119; 29126-29131; 29133; 29135; 29143-29151; 29165-29169; 29172; 29183; 29187-29190; 29196; 29197; 29199; 29202-29205; 29224; 29238; 29239; 29257; 29258; 31022; 31160; 31175; 31186; 31215; 31216 60075 + 03180; 03183; 03187; 03188; 03189; 20014; 20029; 20039; 20041; 20044; 20050; 20059; 20060; 21022; 21026; 21027; 21067; 22023; 22034; 28001; 28003; 28004; 28017; 28019; 28021-28025; 28036-28042; 29005; 29006; 29008; 29009; 29087; 29103; 29110; 29167; 29169; 29183; 29187; 29196; 29257; 29258; 31186
12.8. bērnu ķirurģija 60075 + 03180; 03188; 19009; 19019; 19021; 19030; 19032-19035; 19037-19039; 19057; 19059; 19065; 19067; 19068; 19075; 19077; 19079; 19085-19086; 19089; 19114; 19116; 19145; 19150; 19151; 19158; 19161; 19162; 20014-20015; 20028; 20030; 20039; 20041; 20043; 20044; 20050; 20057; 20059-20060; 20070-20071; 20085; 20147; 20149; 20159; 20200; 20203-20205; 20207; 20209; 20212; 20218; 20249; 20281; 20300-20301; 20303; 20306; 20309; 21024; 21026; 21027; 21103; 21175; 23009; 23016; 23021; 23037; 23052; 23064-23066; 23068-23069; 23076-23081; 23096; 23098; 23099; 23109; 27002-27004; 27022-27025; 27037; 27040-27042; 29102; 29129; 29167-29169; 29171; 30027; 31209; 50118; 501203; 50122; 501243; 501303; 501343; 50722 60075 + 03180; 03188; 19009; 19019; 19021; 19030; 19032-19035; 19038; 19057; 19065; 19067; 19068; 19075; 19077; 19079; 19085; 19116; 19151; 19158; 19161; 19162; 20014; 20028; 20039; 20041; 20043; 20044; 20050; 20059; 20060; 20070; 20071; 20149; 20200; 20203; 20205; 20207; 20209; 20212; 20249; 20281; 21026; 21027; 23009; 23021; 23037; 23052; 23064; 23065; 23068; 23069; 23076; 23078-23081; 23096; 23098; 23099; 23109; 27004; 27022; 27024; 27037; 29167; 29169; 29171
13. Zobārstniecība vispārējā anestēzijā8 70917; 70918 70917; 70918
14. Medicīniskā apaugļošana 16143-16147 16143-16147
15. Izmeklējumi ilgstošajai skābekļa terapijai 60110 + 60510; 60506-60507; 41086-41087 60110 + 60510; 60506-60507; 41086-41087

Piezīmes.

1 Norādītas tikai saistošās (pamata) manipulācijas, kas veicamas konkrētā dienas stacionārā un tiek izmantotas konkrētā dienas stacionārā sniedzamā veselības aprūpes pakalpojuma veida atpazīšanai. Pakalpojuma sniedzējam dienests saskaņā ar šiem noteikumiem papildus apmaksā arī citas nepieciešamās manipulācijas, lai sagatavotu pacientu saistošās manipulācijas veikšanai un nodrošinātu drošu saistošās manipulācijas izpildi (tai skaitā laboratoriskās analīzes, nepieciešamos radioloģiskos izmeklējumus, anestēzijas pakalpojumus un piemaksas manipulācijas).

2 Nieru aizstājterapijas dienas stacionārā manipulāciju apmaksā dialīzes pacientiem ar urēmiskām ādas izmaiņām (diagnozes kods atbilstoši SSK-10 L29.8 "Cita veida nieze").

3 Manipulāciju var veikt arī asinsvadu ķirurgi, kuri nodarbināti valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" vai sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca".

4 Manipulācijas apmaksā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Siguldas slimnīca", ja pacientus pakalpojuma saņemšanai nosūtījuši valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" speciālisti ar konsīlija lēmumu, konsīlijā piedaloties vismaz vienam radiologam terapeitam.

5 Par kaulā ievietojamo dzirdes aparātu (BAHA) samaksu veic valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca".

6 (Piezīme svītrota ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 642)

7 Manipulāciju ar kodu 60110 bez saistošām manipulācijām norāda, ja valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" pacients saņem staru terapiju citā ārstniecības iestādē.

8 Nodrošinot zobārstniecības pakalpojumus vispārējā anestēzijā bērniem un veicot zobu ekstrakcijas vispārējā anestēzijā šo noteikumu 4.1.5. apakšpunktā minētajai pacientu grupai, nav nepieciešams nosūtījums pakalpojuma saņemšanai.

9 Pacientiem ar retām slimībām valsts akciju sabiedrībā "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" tiek apmaksāts dienas stacionāra pakalpojums, ja tā ietvaros viena apmeklējuma laikā tiek nodrošinātas vismaz trīs dažādu specialitāšu ārstu konsultācijas un/vai tiek veikts vismaz viens funkcionālās diagnostikas izmeklējums vai vismaz divi diagnostiskie izmeklējumi.

10 Manipulāciju dienas stacionārā apmaksā tikai bērniem, tai skaitā manipulācijas 08081, 17123, 17135, 17136, 18046, 19052 un 50087 dienas stacionārā bērniem apmaksā tikai gadījumā, ja tās veiktas vispārējā anestēzijā."

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 29. decembra
noteikumiem Nr. 898

"6. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 555

Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas nosacījumi

1. Dienests slēdz līgumus par stacionāro veselības aprūpi ar stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši to līmenim un noteiktajiem pakalpojumu profiliem:

Ārst-
nie-
cības
iestāde

Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu profili1

Uzņemšanas nodaļā diennakts dežūru nodrošināšanai nepieciešamie speciālisti

Gultas-
dienas
tarifs (euro)

Fiksētā piemaksa
(euro)

tera-
pija

hro-
nisko pa-
cientu ap-
rūpe

ap-
rūpe

ķi-
rur-
ģija

gi-
neko-
lo-
ģija

grūt-
nie-
cības
un dzem-
dību ap-
rūpe

pe-
diat-
rija

trau-
mato-
lo-
ģija

neiro-
loģija

uro-
loģija

oto-
rino-
laringo-
loģija

insul-
ta vie-
nība

in-
fek-
cijas

grūt-
nie-
cības pato-
loģija

psi-
hiat-
rija

reha-
bili-
tācija

kar-
dio-
loģija

nefro-
loģija

inva-
zīvā kardio-
loģija

onko-
loģija

palia-
tīvā ap-
rūpe

pul-
mono-
loģija

gas-
tro-
entero-
loģija

neiro-
ķirur-
ģija

asins-
vadu ķirur-
ģija

endo-
krino-
loģija

tora-
kālā ķirur-
ģija

oftal-
mo-
loģija

narko-
loģija

inter-
nists

ķi-
rurgs

anes-
tezio-
logs
reani-
mato-
logs

gineko-
logs/
dzem-
dību speciā-
lists

trau-
mato-
logs

neiro-
logs

kardio-
logs

pedi-
atrs /
neo-
nato-
logs

neiro-
ķi-
rurgs

psihi-
atrs

radio-
logs diag-
nosts8

citas spe-
ciali-
tātes

par neatlie-
kamās medicī-
niskās palīdzī-
bas, pacientu uzņem-
šanas nodaļas darbību

par pa-
cientu obser-
vāciju līdz 24 stundām

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1.1. V līmeņa ārstniecības iestādes
1.1.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

X

IP2

 

X

X

X

PAC3

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

3

3

2

2

 

2

2

1

1

 

2

4

129,45

6 658 416

692 040

1.1.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

X

IP2

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

5

5

2

2

2

2

   

1

 

3

5

129,45

8 163 547

1 844 921

1.1.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Pediatrijas profils

X

IP2

 

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

   

3

2

     

1

6

   

2

2

234,07

4 736 881

2 47 8965

1.2. IV līmeņa ārstniecības iestādes
1.2.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca"

X

IP2

X

X

X

X

X + PAC3

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

     

X

IS4

1

1

1

1

1

 

2

   

1

 

117,66

2 710 911

142 252

1.2.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca"

X

IP2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

X

 

X

X

2 IS4

1

1

1

1

1

 

1

   

1

 

117,66

2 718 002

354 980

1.2.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"5

X

IP2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

X

 

X

 

2 IS4

2

2

1

1

1

 

1

   

1

 

117,66

3 325 454

138 252

1.2.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca"

X

IP2

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

       

IS4

1

1

1

1

1

 

1

   

1

 

117,66

2 413 689

163 782

1.2.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca"

X

IP2

X

X

X

X

X + PAC3

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

X

     

IS4

1

1

1

1

1

 

2

   

1

 

117,66

2 710 202

139 663

1.2.6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca"

X

IP2

 

X

X

X

X + PAC3

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

X

     

IS4

1

1

1

1

1

 

2

   

1

 

117,66

2 708 123

152 488

1.2.7. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca"

X

IP2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

     

X

IS4

1

1

1

1

1

 

1

   

1

 

117,66

2 412 134

124 954

1.3. III līmeņa ārstniecības iestādes
1.3.1. Madonas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas slimnīca"

X

IP2

 

X

X

X

X

IP2

IP2

           

AR6

                         

IS4

1

1

1

     

1

   

1

 

88,25

1 803 189

55 066

1.3.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu klīnika"

X

IP2

 

X

X

X

X

IP2

IP2

           

AR6

                         

IS4

1

1

       

1

   

1

 

88,25

1 506 760

64 714

1.3.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca"

X

IP2

 

X

X

X

X

IP2

IP2

           

AR6

                         

IS4

1

1

1

     

1

   

1

 

88,25

1 802 796

53 065

1.3.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca"

X

IP2

 

X

X

X

X

IP2

IP2

           

AR6

                         

IS4

1

1

1

     

1

   

1

 

88,25

1 803 459

37 064

1.3.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca"

X

IP2

X

X

X

X

X

IP2

IP2

           

AR6

                         

IS4

1

1

1

     

1

   

1

 

88,25

1 803 465

62 713

1.3.6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"

X

IP2

X

X

X

X

X

IP2

IP2

           

AR6

                         

IS4

1

1

1

     

1

   

1

 

88,25

1 802 998

67 303

1.3.7. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca"

X

IP2

X

X

X

X

X

IP2

IP2

           

AR6

                         

IS4

1

1

1

     

1

   

1

 

88,25

1 803 651

49 653

1.4. II līmeņa ārstniecības iestādes
1.4.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca"

X

IP2

 

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

           

AR6

                         

IS4

1

1

IP2

     

IP2

   

1

 

88,25

1 208 638

34 475

1.4.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca"

X

IP2

X

X

IP2

X

IP2

IP2

             

AR6

                         

IS4

1

1

1

     

1

   

1

 

88,25

1 802 303

16 238

1.4.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"

X

IP2

 

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

           

AR6

                         

IS4

1

1

IP2

     

IP2

   

1

 

88,25

1 209 312

57 536

1.4.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas slimnīca"

X

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

           

AR6

                         

IS4

1

1

IP2

     

IP2

   

1

 

88,25

1 208 184

26 121

1.5. I līmeņa ārstniecības iestādes
1.5.1. Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca"

X

IP2

X

                       

AR6

                         

IS4

1

                   

48,76

607 626

 
1.5.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles slimnīca"

X

IP2

X

                       

AR6

                         

IS4

1

                   

48,76

608 658

 
1.5.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bauskas slimnīca"

X

IP2

X

                       

AR6

                         

IS4

1

                   

48,76

608 550

 
1.5.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Limbažu slimnīca"

X

IP2

                         

AR6

                         

IS4

1

                   

48,76

608 802

 
1.5.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs"

X

IP2

X

                       

AR6

                         

IS4

1

                   

48,76

607 993

 
1.6. V līmeņa specializētās ārstniecības iestādes
1.6.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"7  

IP2

       

X

X

             

X

     

X

                   

2

1

             

1

 

113,29

1 214 256

 
1.6.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Dzemdību nams"        

X

X

X + PAC3

           

X

                                 

1

7

     

4

       

105,81

3 571 474

 
1.6.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""  

IP2

                         

X

                             

1

                 

96,45

303 736

 
1.7. Specializētās ārstniecības iestādes
1.7.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"                            

X

                         

X

                 

1

 

1

79,05

592 480

42 291

1.7.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2. slimnīca7"  

IP2

X

       

X

             

X

                           

1

1

             

1

 

113,29

907 984

 
1.7.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži""            

X

             

X

                                                   

0

   
1.7.4. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca"  

IP2

       

X

             

X

                                             

1

   

79,05

296 320

9 407

1.7.5. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"            

X

             

X

                                             

1

   

79,05

296 229

33 438

1.7.6. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža""            

X

             

X

                         

X

                 

1

   

79,05

296 149

20 791

1.7.7. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca"                            

X

                         

X

                 

1

   

79,05

296 090

23 715

1.7.8. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Siguldas slimnīca"  

IP2

     

X

                 

AR6

                           

1

1

1

     

1

       

48,76

1 202 990

 
1.8. Pārējās slimnīcas
1.8.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs"  

X

X

                                                                           

48,76

   
1.8.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Priekules slimnīca"    

X

                                                                           

48,76

   

Piezīmes.

1 Profilu uzskata par nodrošinātu, ja ārstniecības iestāde par tā nodrošināšanu ir noslēgusi līgumu ar citu ārstniecības iestādi un informējusi par to dienestu.

2 IP - izvēles profils. Netiek piemērots nosacījums par obligātu profila nodrošināšanu vai diennakts dežūru, pakalpojumus sniedz atbilstoši nepieciešamībai. Ja ārstniecības iestāde vēlas uzsākt pakalpojumu sniegšanu kādā no izvēles profiliem, konkrēto pakalpojumu iekļaušana līgumā iespējama, ja dienestam ir papildu finanšu līdzekļi.

3 PAC - perinatālās aprūpes centrs. Ārstniecības iestādei ir līgums par perinatālās aprūpes nodrošināšanu.

4 IS - izvēles speciālists. Ja I līmeņa ārstniecības iestāde nevar nodrošināt internista dežūras uzņemšanas nodaļā, tad internistu drīkst aizvietot ģimenes ārsts, neatliekamās medicīnas ārsts vai anesteziologs/reanimatologs. Ja II, III vai IV līmeņa ārstniecības iestāde nevar nodrošināt internista dežūras uzņemšanas nodaļā, tad internistu drīkst aizvietot ģimenes ārsts vai neatliekamās medicīnas ārsts.

5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" nodrošina triju speciālistu - internā profila speciālista, ķirurga un anesteziologa/reanimatologa - diennakts dežūras Talsu filiālē.

6 AR - tikai akūtā rehabilitācija jaukta profila gultās atbilstoši līgumos noteiktajiem nosacījumiem.

7 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2. slimnīca" pēc izvēles nodrošina ķirurgu vai traumatologu/ortopēdu diennakts dežūras.

8 Netiek piemērots nosacījums par obligātu diennakts dežūru (izņemot universitātes slimnīcas), radiologs diagnosts pakalpojumus sniedz atbilstoši nepieciešamībai.

2. Ārstniecības iestādes atbilstoši līmenim un līgumā noteiktajiem apmaksas nosacījumiem sniedz šādus veselības aprūpes pakalpojumus:

Ārstniecības iestāde

Programmas nosaukums

Viena pacienta ārstēšanas tarifi iezīmētajās programmās (euro)

1

2

3

2.1. Asinsvadu ķirurģijas profils (V, IV)
2.1.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Krūšu aortas endoprotezēšana 20 673,69
2.1.2. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Stacionārā palīdzība asinsvadu ķirurģijā DRG
2.1.3. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Vēdera aortas endoprotezēšana 13 887,29
2.2. Gastroenteroloģijas profils (V, IV)
2.2.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot specializētās ārstniecības iestādes), SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Gastrointestinālā endoskopija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.3. Ginekoloģijas profils (V, IV, III, II)
2.3.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Ginekoloģija īpaši smagos gadījumos DRG
2.3.2. V (izņemot specializētās ārstniecības iestādes, SIA "Rīgas Dzemdību nams", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""), IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Ginekoloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.4. Grūtniecības un dzemdību profils (V, IV, III, II)
2.4.1. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", SIA "Siguldas slimnīca", IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Cēsu klīnika", SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Tukuma slimnīca", SIA "Krāslavas slimnīca") Dzemdības dzemdību patoloģijas gadījumā 880,50
2.4.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", SIA "Siguldas slimnīca", IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Cēsu klīnika", SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Tukuma slimnīca", SIA "Krāslavas slimnīca") Fizioloģiskās dzemdības 660,60
2.4.3. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", SIA "Siguldas slimnīca", IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Cēsu klīnika", SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Tukuma slimnīca", SIA "Krāslavas slimnīca") Ķeizargrieziens 1 102,40
2.5. Aprūpes profils (V, IV, III, II, I)
2.5.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca", SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", SIA "Ogres rajona slimnīca", SIA "Kuldīgas slimnīca", SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība", SIA "Rīgas 2. slimnīca", II un I līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Tukuma slimnīca") Pakalpojumi aprūpes slimnīcā vai aprūpes gultā 458,20
2.5.2. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams"), IV, III, II un I līmeņa ārstniecības iestādes, VSIA "Piejūras slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Hronisko pacientu aprūpe ar ārstēšanās ilgumu līdz 14 gultasdienām 578,08
2.5.3. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams"), IV, III, II un I līmeņa ārstniecības iestādes, VSIA "Piejūras slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Hronisko pacientu aprūpe no 15. ārstēšanās dienas vai aprūpes turpināšana pēc akūta ārstēšanas perioda iestādes ietvaros Gultasdienas tarifs
74,11
2.6. Infekciju profils (V, IV)
2.6.1. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca" Tuberkulozes seku ārstēšana 2 479,58
2.6.2. VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" Tuberkuloze (psihiatrijas pacientiem) 9 640,63
2.6.3. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes seku ārstēšana bērniem 1 929,53
2.6.4. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes seku ārstēšana bērniem 793,91
2.6.5. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana bērniem 13 732,98
2.6.6. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana bērniem 11 266,40
2.6.7. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Multirezistentās tuberkulozes pacientu ārstēšana 16 849,76
2.6.8. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes ārstēšana pacientiem, kuriem tiek nodrošināta piespiedu izolēšana 15 590,93
2.6.9. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca" Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana 6 804,38
2.6.10. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana 6 382,16
2.6.11. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes seku ārstēšana 1 565,10
2.7. Insulta vienības profils (V, IV)    
2.7.1. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Neiroloģija (insulta vienība) 1 605,24
2.8. Invazīvās kardioloģijas profils (V, IV)
2.8.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Iedzimtu un iegūtu sirds defektu korekcija ar invazīvās kardioloģijas metodi DRG
2.8.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Aortālā vārstuļa transkatetrāla implantācija (TAVI) 26 805,24
2.8.3. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes), SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Plānveida un neatliekamā invazīvā kardioloģija DRG
2.8.4. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes), SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Invazīvā kardioloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.9. Kardioloģijas profils (V, IV)
2.9.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot specializētās ārstniecības iestādes) Elektrokardiostimulācija, EKS implantācija, ICD (intrakardiālā defibrilatora) implantācija, CRT, CRTD implantācija resinhronizācijai, radiofrekventā katetra ablācija DRG
2.10. Ķirurģijas profils (V, IV, III, II)
2.10.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Kardioķirurģija DRG
2.10.2. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Hepatobiliārā ķirurģija DRG
2.10.3. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Izgulējumu mikroķirurģiskā ārstēšana (III, IV pakāpe) 19 716,76
2.10.4. V, IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Vispārējā ķirurģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.10.5. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca"), Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi 2 605,46
2.10.6. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Skoliozes operācijas DRG
2.10.7. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Specializētā mutes, sejas un žokļu slimību ārstēšana iedzimtu patoloģiju un jaunveidojumu gadījumos DRG
2.10.8. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Mikroķirurģija pieaugušajiem 2 245,85
2.10.9. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Mikroķirurģijas bāzes programma DRG
2.10.10. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Iedzimtu aukslēju, lūpas un sejas šķeltņu, iedzimtu un smagu sakodiena anomāliju stacionārā ārstēšana DRG
2.10.11. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Revīzijas endoprotezēšana (ar endoprotēzes vērtību) 4 285,11
2.10.12. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Ceļa locītavas endoprotezēšana sarežģītos gadījumos 4 807,46
2.10.13. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Elkoņa locītavas daļēja (rādija galviņas) endoprotezēšana 2 684,98
2.10.14. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Elkoņa locītavas totālā endoprotezēšana 5 644,7
2.10.15. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa fiksācijas vai hibrīda tipa endoprotēzi sarežģītos gadījumos 3 412,82
2.10.16. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi sarežģītos gadījumos 2 662,38
2.10.17. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Pleca locītavas endoprotezēšana 4 471,53
2.10.18. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Revīzijas endoprotēžu implantēšana, endoprotezēšana osteomielīta un onkoloģijas pacientiem (bez implanta vērtības) 3 572,00
2.10.19. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa metāls-metāls protēzi 4 879,42
2.10.20. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca"), Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa fiksācijas vai hibrīda tipa endoprotēzi 3 225,01
2.10.21. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca"), Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Ceļa locītavas endoprotezēšana 3 375,9
2.10.22. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes), VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" Mugurkaulāja saslimšanu un traumu ķirurģiska ārstēšana DRG
2.10.23. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Osteomielīts DRG
2.10.24. V, IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes Pārējie ķirurģiskie pakalpojumi DRG
2.11. Nefroloģijas profils (V, IV)
2.11.1. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Slimnieku sagatavošana nieres transplantācijai, pacienti ar transplantāta disfunkciju, pacienti ar imūnsupresīvas terapijas komplikācijām tās kontrolei, korekcijai, kā arī pacienti ar nefunkcionējošu transplantātu 1 815,84
2.12. Neiroķirurģijas profils (V, IV)
2.12.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Neiroangioloģija. Funkcionālā neiroķirurģija DRG
2.13. Neiroloģijas profils (V, IV, III)
2.13.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Programma "Multiplā skleroze", stacionārā palīdzība DRG
2.14. Oftalmoloģijas profils (V)
2.14.1. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca") Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Oftalmoloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.15. Onkoloģijas profils (V, IV)
2.15.1. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Onkoloģijas programma DRG
2.15.2. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", SIA "Rīgas Dzemdību nams") Diagnostiskā un neatliekamā ķirurģiskā palīdzība onkoloģijā DRG
2.15.3. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Diagnostiskā un plānveida ķirurģiskā palīdzība onkoloģijā DRG
2.15.4. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība bērniem onkoloģijā un hematoloģijā DRG
2.15.5. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Ķīmijterapija bērniem 4 564,18
2.15.6. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"), SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Ķīmijterapija pieaugušajiem 730,14
2.15.7. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Neiroonkoloģija DRG
2.15.8. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Staru terapija 3 706,74
2.15.9. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Staru terapija, staru terapija un ķīmijterapija pieaugušajiem 4 808,29
2.15.10. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Radioķirurģija, stereotaktiskā staru terapija un staru terapija ar augstas tehnoloģijas apstarošanas metodēm 5 097,69
2.15.11. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Mastektomija ar krūts rekonstrukciju vai krūts rekonstrukcija krūts dziedzera ļaundabīga audzēja dēļ DRG
2.16. Otolaringoloģijas profils (V, IV)
2.16.1. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Otolaringoloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.17. Paliatīvās aprūpes profils (V, IV)
2.17.1. VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" Zāļu rezistenta tuberkulozes pacienta paliatīvā aprūpe Gultasdienas tarifs
48,76
2.17.2. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca"), VSIA "Piejūras slimnīca" Paliatīvā aprūpe 1 122,82
2.18. Pediatrijas profils (IV, III, II)
2.18.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Perinatālā perioda stāvokļi DRG
2.18.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācija (līdz 7. dzīves dienai) DRG
2.18.3. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Terciārā līmeņa pakalpojums jaundzimušajiem DRG
2.18.4. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Cistiskā fibroze DRG
2.18.5. Otolaringoloģijas apakšprofils
2.18.5.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta ievietošana bērniem (bez implanta vērtības) 2 218,41
2.18.5.2. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Bērnu surdoloģija (pārejoši vai pastāvīgi dzirdes un valodas traucējumi). Stacionārā palīdzība. Rehabilitācija 1 457,22
2.18.5.3. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Kohleārā implanta implantācija bērniem 26 958,75
2.18.5.4. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta ievietošana bērniem (ar implanta vērtību) 9 452,97
2.18.6. Kardioloģijas apakšprofils
2.18.6.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Iedzimtas sirds-asinsvadu sistēmas anomālijas, perinatālā periodā radusies asinsrites sistēmas patoloģija - izmeklēšana, terapija DRG
2.18.7. Mikroķirurģijas apakšprofils
2.18.7.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Mikroķirurģija bērniem 3 117,47
2.18.8. Oftalmoloģijas apakšprofils
2.18.8.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Vājredzību izraisošu slimību operatīva ārstēšana bērniem DRG
2.19. Psihiatrijas profils (IV)
2.19.1. VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" Ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā bērniem, tai skaitā pēc tiesas lēmuma Tāmes finansējums
2.19.2. VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" Ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā, tai skaitā pēc tiesas lēmuma Tāmes finansējums
2.19.3. VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", VSIA "Piejūras slimnīca", VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Psihiatriskā palīdzība bērniem 1 953,00
2.19.4. VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", VSIA "Piejūras slimnīca", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" Psihiatriskā palīdzība, tai skaitā pēc tiesas lēmuma 2 531,28
2.19.5. VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Piespiedu psihiatriskā ārstēšana stacionārā ar apsardzi Tāmes finansējums
2.19.6. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Stacionārā psihiatriskā palīdzība bērniem 3 097,66
2.20. Rehabilitācijas profils (V, IV)
2.20.1. IV un V līmeņa ārstniecības iestādēs (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"), V līmeņa specializētajās ārstniecības iestādēs (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams") un SIA "Rīgas 2. slimnīca" Subakūtā rehabilitācija pieaugušajiem (augstas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs
96,45 *
2.20.2. IV un V līmeņa ārstniecības iestādēs (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"), V līmeņa specializētajās ārstniecības iestādēs (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams") un SIA "Rīgas 2. slimnīca" Subakūtā rehabilitācija pieaugušajiem (zemas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs
48,76 *
2.20.3. VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" Ilgstoši mākslīgi ventilējama pacienta medicīniskā rehabilitācija 5 678,67
2.20.4. VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" Rehabilitācija pacientiem ar muguras smadzeņu šķērsbojājumu (spinālie pacienti) 2 376,14
2.20.5. IV un V līmeņa ārstniecības iestādēs (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"), V līmeņa specializētajās ārstniecības iestādēs (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams") un SIA "Rīgas 2. slimnīca" Ilgtermiņa rehabilitācija/dinamiskā novērošana pieaugušajiem (augstas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs
96,45 *
2.20.6. IV un V līmeņa ārstniecības iestādēs (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"), V līmeņa specializētajās ārstniecības iestādēs (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams") un SIA "Rīgas 2. slimnīca" Ilgtermiņa rehabilitācija/dinamiskā novērošana pieaugušajiem (zemas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs
48,76 *
2.20.7. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", IV līmeņa ārstniecības iestādes Subakūtā rehabilitācija bērniem (augstas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs
96,45 *
2.20.8. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", IV līmeņa ārstniecības iestādes Subakūtā rehabilitācija bērniem (zemas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs
48,76 *
2.20.9. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", IV līmeņa ārstniecības iestādes Ilgtermiņa rehabilitācija/dinamiskā novērošana bērniem (augstas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs
96,45 *
2.20.10. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", IV līmeņa ārstniecības iestādes Ilgtermiņa rehabilitācija/dinamiskā novērošana bērniem (zemas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs
48,76 *
2.20.11. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" Perinatālā periodā radušos stāvokļu rehabilitācija Gultasdienas tarifs
96,45 *
2.21. Terapijas profils (V, IV, III, II, I)
2.21.1. V, IV, III, II un I līmeņa ārstniecības iestādes Pārējie terapeitiskie pakalpojumi DRG
2.22. Torakālās ķirurģijas profils (V)
2.22.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Torakālā ķirurģija DRG
2.22.2. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Torakālā ķirurģija tuberkulozes pacientiem 11 404,65
2.23. Traumatoloģijas profils (V, IV, III, II)
2.23.1. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Smaga galvas smadzeņu trauma DRG
2.23.2. V, IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""), VSIA "Piejūras slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Traumatoloģija, ortopēdija, rokas rekonstruktīvā mikroķirurģija, plastiskā ķirurģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.23.3. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Apdegumu stacionārā ārstēšana pieaugušajiem 6 001,08
2.23.4. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Apsaldējumu stacionārā ārstēšana pieaugušajiem 4 175.,36
2.24. Uroloģijas profils (V, IV)
2.24.1. V (izņemot specializētās ārstniecības iestādes, SIA "Rīgas Dzemdību nams" un VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""), IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Uroloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.25. Ārpus profila
2.25.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Cilmes šūnu transplantācija 5 806,34
2.25.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Černobiļas AES avārijas likvidētāju un arodslimnieku ārstēšana stacionārā 833,17
2.25.3. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes Stacionārā palīdzība hematoloģijā DRG
2.25.4. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Nacionālsociālistiskajā režīmā cietušo personu rehabilitācija 1 968,05
2.25.5. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Ortotopiskā sirds transplantācija 35 317,91
2.25.6. IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes, VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" Pacienta aprūpe, kuram nepieciešama ilgstoša mākslīgā plaušu ventilācija Gultasdienas tarifs
56,41
2.25.7. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana infekciju, seksuāli transmisīvo un ādas slimību pacientiem, HIV/AIDS pacientiem DRG
2.25.8. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Stacionārā palīdzība bērniem un zīdaiņiem īpaši smagos gadījumos DRG
2.25.9. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Sifiliss, gonoreja bērniem 1 609,63
2.25.10. V līmeņa ārstniecības iestādes, SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Invazīvā radioloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.25.11. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
2.25.11.1. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Pacientu izmeklēšana pirms ortotopiskas aknu transplantācijas 1 861,79
2.25.11.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Ortotopiska aknu transplantācija 44 187,25
2.25.12. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Nieres transplantācija un pēcoperācijas periods 15 255,81
2.25.13. Narkoloģijas apakšprofils
2.25.13.1. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Obligātā narkoloģiskā palīdzība bērniem 2 371,50
2.25.13.2. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Narkomānu rehabilitācija stacionārā bērniem 2 371,50
2.25.13.3. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Narkomānu rehabilitācija stacionārā pieaugušajiem 8 330,26
2.25.13.4. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Minesotas programma stacionārā 2 026,62
2.25.13.5. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca" Narkoloģija 530,71

Piezīme.

* Dienests papildus apmaksā manipulācijas, kas līgumā ar ārstniecības iestādi iekļautajos apmaksas nosacījumos norādītas kā programmai saistošās manipulācijas."

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

4. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 29. decembra
noteikumiem Nr. 898

"10. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 555

Steidzamās medicīniskās palīdzības punkti un fiksētā ikmēneša maksājuma (piemaksas) aprēķins ārstu speciālistu kabinetiem un struktūrvienībām

1. Līgumus par steidzamās medicīniskās palīdzības punkta pakalpojumu sniegšanu dienests slēdz ar šādām ārstniecības iestādēm:

1.1. ar ārstniecības iestādēm, kas sniedz tikai ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus:

1.1.1. sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca";

1.1.2. pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Saulkrastu slimnīca";

1.2. ar stacionārām ārstniecības iestādēm, kurām steidzamās medicīniskās palīdzības punkts izveidots citā apdzīvotā vietā atsevišķi no pamatpakalpojumu sniegšanas vietas:

1.2.1. sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" (pakalpojuma sniegšanas vieta - Gulbenes pilsēta);

1.2.2. sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" (pakalpojuma sniegšanas vieta - Valkas pilsēta);

1.3. ar citām stacionārām ārstniecības iestādēm - sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Priekules slimnīca".

2. Fiksētā maksājuma nodrošināšanai nepieciešamie līdzekļi gadā par speciālistu un ārstniecības iestāžu struktūrvienību darbību ambulatorajā veselības aprūpē:

Nr. p. k. Specialitāte vai struktūrvienība1 Par vienu slodzi (euro) Par 0,25 slodzēm (euro) Par 0,5 slodzēm (euro) Par 2 slodzēm (euro) Par 2,25 slodzēm (euro) Par 3 slodzēm (euro) Par 4,5 slodzēm (nodrošinot diennakts pieejamību) (euro) Nodrošinot diennakts pieejamību uzņemšanas nodaļās (euro)
2.1. Psihiatrs2, 3, 4

4 372

1 093 2 186 - - - - 10 312
2.2. Narkologs - - - - - - - 10 362
2.3. Pneimonologs5, 6, 7 4 372 1 093 2 186 - - - - 10 742
2.4. Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets8 3 840 960 1 920 - - - - -
2.5. Paliatīvās aprūpes kabinets 3 903 976 1 952 - - - - -
2.6. Hronisku obstruktīvu plaušu slimību kabinets8

3 968

992 1 984 - - - - -
2.7. Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts 6 262 1 566 3 131 - 11 727 - 18 298 17 836
2.8. Stomas kabinets 5 453 1 363 2 727 - - - - -
2.9. Dežūrārsta kabinets8 3 360 840 1 680 - - - - 11 247
2.10. Pediatra kabinets 4 051 1 013 2 026 - - - - 11 247
2.11. Paliatīvās aprūpes kabinets valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"9 10 690 - - - - - 31 236 -
2.12. Reto slimību kabineti valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca":
2.12.1. cistiskās fibrozes kabinets 29 093 - 14 547 - - - - -
2.12.2. pārējo reto slimību kabinets 3 416 854 1 708 - - - - -
2.13. Psihologa/psihoterapeita kabinets2 3 416 854 1 708 - - - - -
2.14. Metadona terapijas kabinets9 3 416 854 1 708 6 212 - 8 697 - -
2.15. Diabēta apmācības kabinets 3 416 854 1 708 - - - - -
2.16. HIV līdzestības kabinets10 3 416 854 1 708 - - - - -
2.17. Funkcionālo speciālistu kabinets2 3 416 854 1 708 - - - - -
2.18. Garīgās veselības aprūpes māsas kabinets2 3 529 882 1 765 - - - - -
2.19. Aritmologa kabinets 3 416 - - - - - - -
2.20. Vecmātes kabinets 2 511 - - - - - - -
2.21. Enterālās un parenterālās barošanas pacientu aprūpes kabinets11 3 416 - 1 708 - - - - -
2.22. Onkoloģisko pacientu psihoemocionālā atbalsta kabinets10, 12 2 100 - - - - - - -
2.23. Garastāvokļa traucējumu kabinets bērniem2, 10, 13 3 673 - - - - - - -

Piezīmes.

1 Kopējo ikmēneša fiksēto maksājumu veido šādas summas:
1) darbības nodrošināšanai paredzētais ikmēneša fiksētais maksājums, kas ir 1/12 daļa no šajā pielikumā noteiktā gada apjoma par speciālistu un ārstniecības iestāžu struktūrvienību darbību un kas tiek piemērots tikai par faktiski nodrošinātu telpu ārstniecības personu darba veikšanai;
2) ārstu un māsu darba samaksa, ko aprēķina atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai ārstu un ārstniecības personu vidējai darba samaksai (šo noteikumu 153. punkts), ņemot vērā līgumā ar dienestu noteikto ārstu un māsu darba apjomu, kā arī aprēķinā iekļaujot samaksu par darbu brīvdienās, svētku dienās, nakts laikā un par virsstundu darbu.

2 Aprēķinot ikmēneša fiksēto maksājumu psihiatra kabinetam, psihologa/psihoterapeita kabinetam, māsas un funkcionālo speciālistu kabinetiem, kā arī garastāvokļa traucējumu kabinetam bērniem, darba samaksas aprēķinā papildus iekļauj:
1) maksu par sarežģītību (darbu ar pacientiem ar garīgiem un psihiskiem traucējumiem) 405,00 euro apmērā psihiatra kabinetam, psihologa/psihoterapeita kabinetam un funkcionālā speciālista kabinetam un 243,00 euro apmērā garīgās veselības aprūpes māsas kabinetam;
2) maksu par pieejamības nodrošināšanu un darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 540,00 euro apmērā psihiatra kabinetam un psihologa/psihoterapeita kabinetam;
3) maksu par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 540,00 euro apmērā garastāvokļa traucējumu kabinetā bērniem nodarbinātam psihologam, psihoterapeitam un psihiatram.

3 Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" psihiatra kabineta finansējuma ietvaros personām tiek nodrošināta nepieciešamā palīdzība, lai novērstu noziedzīgu nodarījumu veikšanu pret bērna tikumību un dzimumneaizskaramību.

4 Ja ārstniecības iestāde psihiatra kabinetā nevar nodrošināt vismaz 0,5 psihiatra vai bērnu psihiatra slodzes, tad dienests psihiatra vai bērnu psihiatra sniegtos pakalpojumus apmaksā šo noteikumu 4. pielikumā noteiktajā kārtībā.

5 Pneimonologu darba apjomu plāno, ievērojot, ka vienai pilnai slodzei atbilst 10 apmeklējumi dienā.

6 Dienests katru gadu līdz 1. augustam (par laikposmu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam) izvērtē to ārstniecības iestāžu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, kuras saņem šajā pielikumā noteikto fiksēto maksājumu par pneimonologa darba nodrošināšanu vismaz sešus mēnešus pēc kārtas. Ja veiktā darba apjoms vērtēšanas periodā ir mazāks nekā līgumā plānotais, dienests no 1. septembra līgumā izdara grozījumus atbilstoši veiktā darba apjomam. Ja veiktā darba apjoms vērtēšanas periodā ir mazāks par 0,5 slodzēm, dienests izdara grozījumus līgumā, nosakot, ka no 1. septembra sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus dienests apmaksā saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem aprūpes epizožu tarifiem un manipulāciju sarakstu.

7 Pirms līguma slēgšanas par pneimonologu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pacientiem ar tuberkulozi (diagnožu kodi saskaņā ar SSK-10: A15-A19, B90, J65, P37.0, R76.1, Y58.0, Y60.3, Z03.0, Z20.1) dienests izvērtē vadības informācijas sistēmā ievadīto informāciju par ārstniecības iestādē sniegto attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu apjomu iepriekšējā periodā un, ja:
1) veiktā darba apjoms 12 mēnešos (laikposmā no 1. septembra līdz 31. augustam) ir mazāks par 0,5 slodzēm, slēdz līgumu par sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem aprūpes epizožu tarifiem un manipulāciju sarakstā minētajiem manipulāciju tarifiem un manipulāciju apmaksas nosacījumiem;
2) ārstniecības iestādē iepriekšējā periodā nav sniegti šādi veselības aprūpes pakalpojumi, fiksētā maksājuma apjomu nosaka, ievērojot, ka vienam speciālistam tiek noteiktas ne vairāk kā 0,5 slodzes.

8 Dienestam ir tiesības izbeigt ar ārstniecības iestādi noslēgto līgumu par attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ja dienests konstatē, ka:
1) ārstniecības iestādi, kas saņem fiksēto maksājumu par dežūrārsta kabinetu, nav apmeklējuši vismaz trīs pacienti dienā;
2) ārstniecības iestādi, kas saņem šajā pielikumā noteikto maksājumu par diabētiskās pēdas aprūpes kabinetu vai par hronisku obstruktīvu plaušu slimību kabinetu, nav apmeklējuši vismaz seši pacienti dienā.

9 Lai nodrošinātu metadona terapijas kabineta un paliatīvās aprūpes kabineta darbību, darba samaksas aprēķinā iekļauj arī psihologa darba samaksu (atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai ārstu un funkcionālo speciālistu vidējai darba samaksai).

10 Aprēķinot atalgojumu veselības aprūpes pakalpojumu koordinatoriem reto slimību kabinetā, HIV līdzestības kabinetā, onkoloģisko pacientu psihoemocionālā atbalsta kabinetā un garastāvokļa traucējumu kabinetā bērniem, tiek ņemta vērā šo noteikumu 153.2. apakšpunktā noteiktā vidējā darba samaksa.

11 Enterālās un parenterālās barošanas pacientu aprūpes kabineta darbību apmaksā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca". Kabinetā pakalpojumus nodrošina māsa un uztura speciālists.

12 Onkoloģisko pacientu psihoemocionālā atbalsta kabineta darbību apmaksā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca". Kabinetā pakalpojumus nodrošina pacientu plūsmas koordinators, medicīnas māsa, funkcionālie speciālisti, psihologs un psihoterapeits.

13 Garastāvokļa traucējumu kabineta bērniem darbību apmaksā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bērnu un pusaudžu resursu centrs". Kabinetā pakalpojumus nodrošina pacientu plūsmas koordinators, psihologs, psihoterapeits, narkologs un psihiatrs."

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

5. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 29. decembra
noteikumiem Nr. 898

"11. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 555

Primārās veselības aprūpes finansējuma plānošana

1. Līdzekļus samaksai par primārās veselības aprūpes pakalpojumiem dienests plāno atbilstoši šādām teritorijām:

1.1. Rīga (Rīga, Jūrmala, Ādažu novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Saulkrastu novads, Siguldas novads);

1.2. Kurzeme (Liepāja, Ventspils, Dienvidkurzemes novads, Kuldīgas novads, Saldus novads, Talsu novads, Tukuma novads, Ventspils novads);

1.3. Latgale (Daugavpils, Rēzekne, Augšdaugavas novads, Krāslavas novads, Līvānu novads, Ludzas novads, Preiļu novads, Rēzeknes novads);

1.4. Vidzeme (Alūksnes novads, Balvu novads, Cēsu novads, Gulbenes novads, Limbažu novads, Madonas novads, Smiltenes novads, Valkas novads, Valmieras novads);

1.5. Zemgale (Jelgava, Aizkraukles novads, Bauskas novads, Dobeles novads, Jelgavas novads, Jēkabpils novads, Ogres novads).

2. Kapitācijas naudas apmērs, tai skaitā samaksa par reģistratora funkcijas veikšanu un telefonisku konsultāciju sniegšanu prakses darba laikā, vienai personai mēnesī ir 2,547896 euro.

3. Primārās veselības aprūpes patēriņa koeficientu, kas nepieciešams ģimenes ārstu kapitācijas naudas apmēra noteikšanai, dienests aprēķina pēc vadības informācijas sistēmas datiem uz kārtējā gada 30. septembri par personu skaitu vecuma grupās un apmeklējumu skaitu pie ģimenes ārsta katrā vecuma grupā, ņemot vērā šādus nosacījumus:

3.1. personas iedala šādās vecuma grupās:

3.1.1. vecumā līdz 1 gadam;

3.1.2. 1 līdz 7 gadi;

3.1.3. 7 līdz 18 gadi;

3.1.4. 18 līdz 45 gadi;

3.1.5. 45 līdz 65 gadi;

3.1.6. 65 gadi un vecākas;

3.2. pamatojoties uz dienesta vadības informācijas sistēmas datiem par ambulatorajiem apmeklējumiem, iegūst ambulatoro apmeklējumu skaitu pie ģimenes ārstiem katrā vecuma grupā un valstī kopumā;

3.3. reģistrēto personu skaitu katrā vecuma grupā (n1 līdz n6) un valstī kopumā (N) nosaka atbilstoši veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistra datiem;

3.4. dalot apmeklējumu skaitu vecuma grupā ar personu skaitu šajā vecuma grupā, iegūst katras vecuma grupas absolūto patēriņa koeficientu; dalot kopējo apmeklējumu skaitu ar kopējo personu skaitu, iegūst valsts vidējo absolūto patēriņa koeficientu;

3.5. dalot katras vecuma grupas absolūto patēriņa koeficientu ar valsts vidējo absolūto patēriņa koeficientu, iegūst katras vecuma grupas primārās veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanas patēriņa koeficientu (ki1 līdz ki6).

4. Dienests aprēķina ģimenes ārsta kapitācijas naudas apmēru pēc šādiem kritērijiem:

4.1. lai aprēķinātu katra ģimenes ārsta prakses reģistrēto pacientu kopējo koeficientu (Kp), summē katras vecuma grupas primārās veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanas patēriņa koeficienta (ki1 līdz ki6) reizinājumu ar reģistrēto pacientu skaitu katrā vecuma grupā (n1 līdz n6), iegūto kopsummu dala ar kopējo pie ģimenes ārsta reģistrēto pacientu skaitu (N):

Kp =

(ki1 x n1) + (ki2 x n2) + (ki3 x n3) + (ki4 x n4) + (ki5 x n5) + (ki6 x n6)

 

N

4.2. aprēķina visas valsts pacientu koeficientu (KV) atbilstoši šā pielikuma 4.1. apakšpunktā norādītajai formulai, ņemot vērā visu pie ģimenes ārsta reģistrēto pacientu skaitu valstī;

4.3. dalot katra ģimenes ārsta reģistrēto pacientu koeficientu (Kp) ar valsts koeficientu (KV), iegūst ģimenes ārsta pacientu diferencēto koeficientu (Kd):

Kd = Kp : KV

4.4. reizinot ģimenes ārsta pacientu diferencēto koeficientu (Kd) ar ģimenes ārsta kopējo reģistrēto pacientu skaitu (N) un kapitācijas naudu uz vienu pacientu mēnesī (LR), iegūst ģimenes ārsta darbībai paredzēto kapitācijas naudas apmēru mēnesī. Lai iegūtu ģimenes ārsta kapitācijas naudas apmēru gadā (LN), kapitācijas naudas apmērs mēnesī jāreizina ar 12:

LN = Kd x LR x N x 12

4.5. ģimenes ārstiem, kuri pacientu reģistrāciju ir uzsākuši kārtējā gada laikā, reģistrēto pacientu skaits pie ģimenes ārsta tiek noteikts atbilstoši vadības informācijas sistēmas datiem uz kārtējā gada 1. decembri.

5. Dienesta teritoriālajām nodaļām piešķiramos naudas līdzekļus, kas paredzēti ģimenes ārstu praksēs veikto ārstniecisko manipulāciju samaksai (LM), dienests aprēķina katrai manipulācijai atsevišķi, reizinot teritoriālās nodaļas ģimenes ārstu praksēs iepriekšējā gadā veikto manipulāciju skaitu (S) ar tās prognozēto tarifu (TC) un summējot:

LM(1…5) = S1(1…5) x TC1 + S2(1...5) x TC2 + Sn(1...5) x TCn

6. Ja manipulāciju saraksts tiek paplašināts, šai summai pieskaita prognozējamo apjoma pieaugumu, kuru aprēķina, katras jaunās manipulācijas prognozējamo skaitu reizinot ar tās prognozējamo tarifu un summējot.

7. Ikmēneša fiksētais maksājums ģimenes ārsta praksei, tai skaitā riska maksājums, ir 480,73 euro mēnesī. Minēto maksājumu saņem visas ģimenes ārstu prakses, kas atbilstoši līgumam ar dienestu saņem kapitācijas naudu.

8. Ikmēneša fiksētais maksājums par ģimenes ārsta prakses otro un katru nākamo pieņemšanas vietu ir 142,88 euro, ievērojot šādus nosacījumus:

8.1. ģimenes ārsta prakses pieņemšanas vieta atbilst normatīvajiem aktiem par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām;

8.2. prakses papildu pieņemšanas vietas adrese ir:

8.2.1. citā teritoriālajā vienībā (novads, pagasts vai pilsēta);

8.2.2. tajā pašā teritoriālajā vienībā, ja tās nepieciešamību pēc saskaņošanas ar pašvaldību (prakse ir akceptēta ar pašvaldību saskaņotā primārās veselības aprūpes plānā) ir noteicis dienests un tā atbilst šā pielikuma 8.3., 8.4. un 8.5. apakšpunktā noteiktajām prasībām;

8.3. teritoriālā vienība, kurā atrodas prakses papildu pieņemšanas vieta, ir deklarētā dzīvesvieta vismaz 400 iedzīvotājiem vai iedzīvotāju blīvums attiecīgajā teritorijā ir mazāks par 500 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;

8.4. prakses papildu pieņemšanas vieta ir reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā;

8.5. ģimenes ārsts šajā papildu pieņemšanas vietā pieņem pacientus vismaz vienu dienu nedēļā;

8.6. ģimenes ārsta papildu pieņemšanas vieta atrodas ģimenes ārsta pamatteritorijā.

8.1 Maksājums par primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu, tai skaitā riska maksājums, šo noteikumu 19. punktā minētajā gadījumā ir 142,88 euro mēnesī.

9. Ģimenes ārsta praksei maksā ikmēneša fiksēto piemaksu par prakses un personāla darbības nodrošināšanu lauku teritorijā atkarībā no pamatteritorijas iedzīvotāju blīvuma un reģistrēto pacientu skaita:

9.1. teritorija ar blīvumu virs 500 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru - piemaksas nav;

9.2. teritorija ar blīvumu no 100 līdz 499 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru - 182,00 euro mēnesī, ja praksē reģistrēti līdz 1800 pieaugušo pacientu vai 800 bērnu, par katru nākamo reģistrēto pacientu piemaksa tiek palielināta par 0,07 euro mēnesī;

9.3. teritorija ar blīvumu no 20 līdz 99 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru - 268 euro mēnesī, ja praksē reģistrēti līdz 1800 pieaugušo pacientu vai 800 bērnu, par katru nākamo reģistrēto pacientu piemaksa tiek palielināta par 0,10 euro mēnesī;

9.4. teritorija ar blīvumu zem 20 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru - 361 euro mēnesī, ja praksē reģistrēti līdz 1800 pieaugušo pacientu vai 800 bērnu, par katru nākamo reģistrēto pacientu piemaksa tiek palielināta par 0,14 euro mēnesī;

9.5. dienests par katru reģistrēto pacientu papildus aprēķina šā pielikuma 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktā noteikto reģistrēto pacientu piemaksu, ja ģimenes ārsta prakse saņem māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājumu divkāršā apmērā atbilstoši šā pielikuma 20. punktam.

10. Ja ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā ir vairākas teritoriālās vienības (pilsētas, pagasti), nosaka šo teritoriālo vienību iedzīvotāju vidējo blīvumu uz kvadrātkilometru. Teritoriju, piemēram, pilsētu, kuras iedzīvotājus aprūpē vairāki ģimenes ārsti, uzskata par vienotu teritoriju ar vienu iedzīvotāju blīvumu.

11. Dienests ģimenes ārsta prakses ikmēneša fiksēto piemaksu par prakses darbības nodrošināšanu lauku teritorijā atkarībā no pamatteritorijas iedzīvotāju blīvuma un reģistrēto pacientu skaita nosaka vienu reizi kalendāra gadā, aprēķinā izmantojot datus par reģistrēto pacientu skaitu uz iepriekšējā kalendāra gada 1. decembri, izņemot šādus gadījumus, kad aprēķinā tiek izmantots reģistrēto pacientu skaits uz iepriekšējā kalendāra mēneša divdesmito datumu:

11.1. ja tiek slēgts jauns līgums;

11.2. ja tiek mainīta ģimenes ārsta prakses pamatteritorija;

11.3. ja pie ģimenes ārsta prakses reģistrēto pacientu skaits pieaudzis vairāk nekā par 200 personām.

12. Ģimenes ārsts saņem ikmēneša fiksēto piemaksu par reģistrēto pacientu vecuma struktūras atbilstību ģimenes ārsta prakses tipam - ja ģimenes ārsta praksē bērnu skaits ir līdz 70 % no kopējā pie ārsta reģistrēto pacientu skaita - 28,46 euro.

13. Ģimenes ārsta praksei maksā ikmēneša fiksētās piemaksas par hronisko slimnieku aprūpi šādā apmērā:

Nr.
p.k.
Piemaksa par katru pacientu, euro mēnesī Diagnožu kodi
13.1. 0,06 C00, C17, C26, C43, C44, C63, C68, I09, I11, I50, K50
13.2. 0,13 C04, C09, C15, C18, C53, C54, C76, E25, E27, I20, K74, M06, N18
13.3. 0,24 C20, C22, C23, C32, C50, C67, C70, C90, C91, C92, E84, G10, I05, I10, I25, N04, Z95
13.4. 0,43 C16, C25, C31, C48, C55, C56, C64, C74, C81, C88, E10, E22, E23, F20, G70, J45, K51
13.5. 0,60 C12, C13, C34, C39, C61, C71, C72, C73, C82, E11, E83, G20, G40, M05, M34
13.6. 0,75 C07, G35, M33, T66
13.7. 0,97 C37, C51, C57, C96, M32
13.8. 1,39 C45, C47, C66

14. Ģimenes ārsta prakse saņem šā pielikuma 13. punktā minētās piemaksas tikai par tiem pacientiem, kuri iepriekšējo sešu mēnešu laikā ir apmeklējuši savu ģimenes ārsta praksi trīs vai vairāk reizes.

15. Par ģimenes ārsta praksē vai laboratorijā veiktu profilaktisko izmeklējumu - slēpto asiņu izmeklējums fēcēs - ģimenes ārsts saņem maksājumu - 0,71 euro par katru pieaugušo pacientu.

16. Ģimenes ārsts saņem maksājumu 75,00 euro apmērā par ģimenes ārsta pacientu reģistrā reģistrētajai personai laikus atklātu vēzi 1. vai 2. stadijā, ja šāda vēža stadija ir diagnozes noteikšanas datumā. Minēto maksājumu ģimenes ārsta praksei dienests izmaksā reizi gadā līdz 1. jūnijam, izvērtējot ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā iekļauto informāciju.

16.1 Ja ģimenes ārsta praksē dzemdes kakla skrīninga mērķa grupā vai krūts vēža skrīninga mērķa grupā ir vismaz 20 sievietes, tā saņem maksājumu par:

16.1 1. sasniegtajiem dzemdes kakla vēža skrīninga atsaucības rādītājiem:

16.1 1.1. 10 euro apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 50 līdz 70 % atsaucība;

16.1 1.2. 20 euro apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 71 % atsaucība;

16.1 2. sasniegtajiem krūts vēža skrīninga atsaucības rādītājiem:

16.1 2.1. 10 euro apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 60 līdz 70 % atsaucība;

16.1 2.2. 20 euro apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 71 % atsaucība.

16.2 Šo noteikumu 16.1 punktā noteiktos maksājumus ģimenes ārsta praksei dienests izmaksā divas reizes gadā par sasniegtajiem atsaucības rādītājiem iepriekšējos sešos mēnešos (līdz 31. augustam - par periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam; līdz 31. martam - par periodu no 1. jūlija līdz 31. decembrim), paredzot, ka ne mazāk kā 30 % no maksājuma tiek novirzīti māsai vai ārsta palīgam (feldšerim).

17. Māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājumu ģimenes ārsta darba vietā un ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā strādājošai māsai vai ārsta palīgam (feldšerim) aprēķina atbilstoši noteiktajai vidējai darba samaksai mēnesī (šo noteikumu 153. punkts):

17.1. par 1800 pieaugušo pacientu veselības aprūpi ārsta praksē un ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā;

17.2. par 800 bērnu veselības aprūpi ārsta praksē un ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā;

17.3. ja, aprēķinot māsas un ārsta palīga darbības nodrošināšanas maksājumu atbilstoši šā pielikuma 17.1. un 17.2. apakšpunktā noteiktajai kārtībai, tas ir mazāks par šajos noteikumos minēto darba samaksu, to palielina līdz šajos noteikumos minētajam apmēram.

18. Ģimenes ārsta praksei paredzēto māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma apmēru (Am) nosaka šādi:

18.1. ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu skaitu (N) dala ar šā pielikuma 17.1. apakšpunktā noteikto pieaugušo pacientu skaitu un reizina ar šajos noteikumos noteikto ārstniecības un pacientu aprūpes personu un funkcionālo speciālistu asistentu vidējo darba samaksu (D), kas saskaitīta ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi (S). Iegūst māsas vai ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma daļu par pieaugušo pacientu aprūpi (Ap):

Ap = N : 1800 x (D + S)

18.2. ģimenes ārsta praksē reģistrēto bērnu skaitu (Nb) dala ar šā pielikuma 17.2. apakšpunktā noteikto bērnu skaitu un reizina ar šajos noteikumos noteikto ārstniecības un pacientu aprūpes personu un funkcionālo speciālistu asistentu vidējo darba samaksu (D), kas saskaitīta ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi (S). Iegūst māsas vai ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma daļu par pacientu aprūpi (Ab) vecumā līdz 18 gadiem:

Ab = Nb : 800 x (D + S)

18.3. saskaita aprēķinātās ģimenes ārsta māsas vai ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma daļas par pieaugušo (Ap) un bērnu (Ab) aprūpi un iegūst ģimenes ārsta praksei paredzēto māsas vai ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma kopējo apjomu (Am):

Am = Ap + Ab

19. Ja ārsta palīgs (feldšeris) nodarbināts pašvaldībai piederošā feldšerpunktā, ar kuru dienests ir noslēdzis līgumu, viņš saņem šajos noteikumos noteikto vidējo ārstniecības un pacientu aprūpes personu un funkcionālo speciālistu asistentu darba samaksu, pieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi un ņemot vērā līgumā ar dienestu noteikto darba apjomu, ko nosaka atbilstoši šādiem nosacījumiem:

19.1. feldšerpunkta apmeklējumu skaits dienesta vadības informācijas sistēmā par iepriekšējo līguma periodu;

19.2. līdz šim līgumattiecībās ar dienestu nebijušo feldšerpunktu iesniegtie dati Slimību profilakses un kontroles centram par apmeklējumu skaitu feldšerpunktā iepriekšējā gadā;

19.3. šajos noteikumos noteikto darba samaksu reizina ar apmeklējumu skaitam atbilstošo slodzes apjomu:

19.3.1. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir līdz 210, - 0,5 slodzes;

19.3.2. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir 211-325, - 0,75 slodzes;

19.3.3. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir 326-420, - 1 slodze;

19.3.4. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir 421-525, - 1,25 slodzes;

19.3.5. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir lielāks par 525, - 1,5 slodzes;

19.4. jaunatvērtajiem feldšerpunktiem darba samaksas apjomu sešus mēnešus nosaka par 0,5 slodzēm, izņemot gadījumu, ja feldšerpunktu izveido teritorijā, kur ģimenes ārsts pārtraucis līgumattiecības ar dienestu un nav cita ģimenes ārsta, kurš pārņem šo teritoriju. Šādā gadījumā dienests darba samaksas apjomu nosaka par vienu slodzi. Pēc tam darba samaksu aprēķina atbilstoši feldšerpunkta apmeklējumu skaitam, pamatojoties uz dienesta vadības informācijas sistēmas datiem.

20. Dienests palielina ģimenes ārsta praksei paredzēto māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma apmēru divas reizes, ja ģimenes ārsta prakse ir vērsusies dienestā ar iesniegumu par maksājuma palielināšanu un nodrošina šādu nosacījumu izpildi:

20.1. ja ģimenes ārsta praksē iesnieguma iesniegšanas brīdī ir reģistrēti vismaz 1200 pacientu vai 600 pacientu vecumā līdz 18 gadiem;

20.2. ja ģimenes ārsta praksē ir vismaz divas ārstniecības un pacientu aprūpes personas (māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)) un katra ir nodrošināta ar iekārtotu darba vietu;

20.3. ja māsas vai ārsta palīga (feldšera) pacientu patstāvīgais pieņemšanas laiks ir ne mazāks par 10 stundām nedēļā.

21. Ārsta palīgs (feldšeris) un māsa par atsevišķi veiktu darbu aizpilda ambulatorā pacienta talonus.

22. Ja ģimenes ārsta praksē strādā gan māsa, gan ārsta palīgs (feldšeris), vairākas māsas vai vairāki ārsta palīgi (feldšeri), ģimenes ārstam ir tiesības, rakstiski vienojoties ar šiem darbiniekiem, māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājumu samaksāt, nosakot atšķirīgu atalgojumu katram darbiniekam atbilstoši tā kvalifikācijai, stāžam un darba pienākumu apjomam.

23. Māsas vai ārsta palīga (feldšera) darba laiks nedrīkst pilnīgi vai kādā daļā sakrist ar tās pašas māsas vai ārsta palīga (feldšera) darba laiku pie cita ģimenes ārsta. Ģimenes ārsta pienākums ir nodrošināt, lai māsai vai ārsta palīgam (feldšerim), par ko ģimenes ārsts saņem māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājumu, darba laiks būtu 40 stundas nedēļā.

24. Ģimenes ārsta nāves gadījumā vai tad, ja spēkā stājies tiesas spriedums vai lēmums, kas ģimenes ārstam aizliedz sniegt primārās veselības aprūpes pakalpojumus, dienests apmaksā medicīniskās dokumentācijas kārtošanu un nodošanu pacientam vai ārstam atbilstoši kārtībai, kas noteikta līgumā starp dienestu un ārstniecības iestādi, šādā apmērā:

24.1. šajā pielikumā noteiktajā kārtībā aprēķināto attiecīgās māsas vai ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājumu;

24.2. maksājumu par ģimenes ārsta prakses telpu uzturēšanu atbilstoši šā pielikuma 7. punktam.

25. Ja ģimenes ārsta prakse izbeidz līgumattiecības ar dienestu saistībā ar ģimenes ārsta aiziešanu pensijā, dienests šajos noteikumos noteiktajos gadījumos ģimenes ārsta praksei izmaksā kompensāciju šajā pielikumā noteiktajā kārtībā aprēķinātā māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma divkāršā apmērā, bet, ja praksē nodarbināta vairāk nekā viena māsa vai ārsta palīgs (feldšeris), - četrkāršā darbības nodrošināšanas maksājuma apmērā.

26. Ja ģimenes ārsta prakse izbeidz līgumattiecības ar vienīgo praksē nodarbināto ārsta palīgu vai māsu, ārsta palīga vai māsas funkciju nodrošināšanai dienests maksā kompensāciju 50 % apmērā no šajā pielikumā noteiktajā kārtībā aprēķinātā māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma līdz brīdim, kamēr prakse uzsāk nodarbināt jaunu ārsta palīgu vai māsu, bet ne ilgāk par trim mēnešiem kalendāra gadā.

27. Kopējo finansējumu ārstniecības iestādei par zobārstniecības pakalpojumiem (Lizob) plāno šādi:

27.1. finansējuma apmēru 12 mēnešiem ārstniecības iestādei zobārstniecības pakalpojumiem bērniem vecumā līdz 18 gadiem un iedzimtu sejas-žokļu šķeltņu gadījumos personām vecumā no 18 līdz 22 gadiem (Lib+š) aprēķina katrai manipulācijai atsevišķi, reizinot iepriekšējā periodā veikto zobārstniecības manipulāciju skaitu (S1, S2 utt.) ar tās plānoto tarifu (TC1, TC2 utt.) un reizinājumus summējot:

Lib+š = S1 x TC1 + S2 x TC2 + … + Sn x TCn

27.2. finansējuma apmēru samaksai par zobārstniecības pakalpojumiem Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām (turpmāk - dalībnieki) (Lčzob) plāno šādi:

27.2.1. aprēķina finansējuma apmēru samaksai par dalībniekiem sniegtajiem zobārstniecības pakalpojumiem, kas saistīti ar zobārstniecības palīdzību (Lčzzob), katrai manipulācijai atsevišķi, reizinot iepriekšējā periodā dalībniekiem veikto zobārstniecības manipulāciju skaitu (Sz1, Sz2 utt.) ar tās plānoto tarifu (TCz1, TCz2 utt.) un reizinājumus summējot. Aprēķina 50 % no iegūtā plānoto finanšu līdzekļu apjoma 12 mēnešiem:

Lčzzob = (Sz1 x TCz1 + Sz2 x TCz2 + … + Szn x TCzn) x 50 %

27.2.2. aprēķina finansējuma apmēru samaksai par dalībniekiem sniegtajiem zobārstniecības pakalpojumiem, kas saistīti ar zobu protezēšanu ar izņemamām plastmasas protēzēm (Lčpzob), katrai manipulācijai atsevišķi, reizinot iepriekšējā periodā dalībniekiem veikto zobārstniecības manipulāciju skaitu (Sp1, Sp2 utt.) ar tās plānoto tarifu (TCp1, TCp2 utt.) un reizinājumus summējot. Iegūst plānoto finanšu līdzekļu apjomu 12 mēnešiem:

Lčpzob = Sp1 x TCp1 + Sp2 x TCp2 + … + Spn x TCpn

27.2.3. kopējo finansējuma apmēru ārstniecības iestādei samaksai par zobārstniecības pakalpojumiem (Lizob) iegūst, summējot aprēķināto līdzekļu apmēru bērnu zobārstniecībai un zobārstniecības pakalpojumiem šķeltņu gadījumos (Lib+š) ar līdzekļu apmēru dalībnieku zobārstniecības pakalpojumiem (Lčzzob un Lčpzob):

Lizob = Lib+š + Lčzzob + Lčpzob

28. Kopējo finansējuma apmēru zobārstniecības pakalpojumiem (Lkzob) iegūst šādi:

28.1. saskaita kopējo finansējuma apmēru zobārstniecībai katrā teritoriālajā nodaļā (Ltzob), t. i., summē katrai šajā teritoriālajā nodaļā esošajai ārstniecības iestādei aprēķinātos naudas līdzekļus (Lizob1, Lizob2 utt.):

Ltzob = Lizob1 + Lizob2 + … + Lizobn

28.2. summē visām teritoriālajām nodaļām aprēķināto naudas līdzekļu apmēru zobārstniecībai (Ltzob1 līdz Ltzob5):

Lkzob = Ltzob1 + … + Ltzob5

29. Kopējo finansējuma apmēru samaksai par zobārstniecības pakalpojumiem var pārskatīt, ņemot vērā kārtējā gada valsts budžetā veselības aprūpes pakalpojumu samaksai pieejamos finanšu līdzekļus.

30. Nepieciešamo finansējuma apmēru tiem pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem iepriekšējā periodā nebija noslēgts līgums par veselības aprūpes pakalpojumu samaksu, plāno, ņemot vērā pakalpojumu sniedzēja iesniegto informāciju un līguma apjomu līdzīga profila iestādēs.

31. Dežūrārstu skaitu un tam nepieciešamo finansējumu plāno atbilstoši pilsētas iedzīvotāju skaitam, nodrošinot ne vairāk kā vienu dežūrārsta slodzi uz 40 000 iedzīvotājiem.

32. Lai veselības aprūpei mājās nodrošinātu:

32.1. mākslīgo plaušu ventilāciju un bērnu parenterālo barošanu, kā arī fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta mājas vizīšu apmaksu, dienests finanšu līdzekļus ārstniecības iestādēm plāno atbilstoši faktiski sniegtajam pakalpojumu apjomam iepriekšējā kalendāra gadā, izmantojot datus par pirmajiem deviņiem kārtējā gada mēnešiem;

32.2. citus veselības aprūpes pakalpojumus, dienests finanšu līdzekļus ārstniecības iestādēm plāno atbilstoši iedzīvotāju skaitam attiecīgajā teritorijā, ievērojot šādus nosacījumus:

32.2.1. medikamentu ievadīšanai, ādas bojājumu aprūpei, urīna ilgkatetra maiņai un aprūpei, mākslīgās atveres (stomas) aprūpei, tai skaitā tuvinieku izglītošanai un apmācībai, kā arī enterālai barošanai caur zondi finanšu līdzekļus plāno pilsētām un novadu pagastiem - 3,56 euro vienai personai;

32.2.2. rehabilitācijas pakalpojumiem finanšu līdzekļus plāno novadiem - 0,61 euro vienai personai;

32.2.3. ja attiecīgajā teritorijā veselības aprūpi mājās nodrošina viena ārstniecības iestāde, līdzekļus piešķir konkrētajai ārstniecības iestādei pilnā apmērā;

32.2.4. ja attiecīgajā teritorijā veselības aprūpi mājās nodrošina vairākas ārstniecības iestādes, līdzekļus proporcionāli sadala starp ārstniecības iestādēm atbilstoši sniegto veselības aprūpes pakalpojumu īpatsvaram attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem, izmantojot datus par pirmajiem deviņiem kārtējā gada mēnešiem.

33. Dienests līgumā ar ārstniecības iestādi, kas sniedz veselības aprūpi mājās, norāda šā pielikuma 32.2. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķināto ārstniecības iestādes plānoto finanšu līdzekļu apmēru attiecīgajā teritorijā un kopējo ārstniecības iestādei plānoto finanšu līdzekļu apmēru.

33.1 Ja zobārstniecības un veselības aprūpes pakalpojumu mājās sniedzēji neizpilda līgumā noteikto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, dienests veic līguma finanšu apmēra pārplānošanu, ievērojot šādus nosacījumus:

33.1 1. plānoto finanšu apmēru otrajam pusgadam nosaka atbilstoši finanšu apmēra faktiskajai izpildei pirmajā pusgadā, ja kārtējā gada pirmajā pusē līguma par ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem finanšu apmēra izpilde ir mazāka par 80 % no plānotā finanšu apmēra pirmajam pusgadam;

33.1 2. kopējo līguma apjomu samazina atbilstoši deviņos mēnešos faktiski sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apjomam, ja kārtējā gada deviņos mēnešos līguma par ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem finanšu apmēra izpilde ir mazāka par 90 % no deviņu mēnešu plānotā finanšu apmēra.

34. Finanšu līdzekļus, kas iegūti, šā pielikuma 33.1 punktā noteiktajā kārtībā pārskatot plānoto līgumu apjomu ārstniecības iestādēm, kuras sniedz veselības aprūpi mājās, prioritāri novirza tām ārstniecības iestādēm, kas veselības aprūpi mājās vismaz 75 % apmērā sniegušas personām, kuru dzīvesvieta ir deklarēta teritorijās, kas norādītas ārstniecības iestādes līgumā, izņemot gadījumus, ja attiecīgajā teritorijā iedzīvotāju skaits ir mazāks par 700. Ja attiecīgās administratīvās teritorijas ārstniecības iestādes veselības aprūpi mājās vismaz 75 % apmērā nenodrošina personām, kuru dzīvesvieta ir deklarēta konkrētajā administratīvajā teritorijā, tad dienests piesaista jaunu pakalpojumu sniedzēju no gaidīšanas saraksta, ja tam ir pieejami finanšu līdzekļi."

01.01.2022