Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 893

Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 62. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai"

Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 130. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Aizdevumu programmas ietvaros aizdevumus izsniedz un kapitāla atlaidi piešķir un piemēro akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk - sabiedrība "Altum") ar komersantu noslēgta līguma (turpmāk - aizdevuma līgums) ietvaros, kurā cita starpā iekļauti kapitāla atlaides piemērošanas nosacījumi, pēcuzraudzības kārtība un sekas, ja netiek ievēroti šo noteikumu nosacījumi. Sabiedrība "Altum" aizdevumu var izsniegt vienīgi kopā ar cita finansētāja (starptautiska finanšu institūcija, privāts ieguldījumu fonds vai kredītiestāde) aizdevumu. Aizdevumu programmas ietvaros kapitāla atlaide ir sabiedrības "Altum" izsniegtā aizdevuma pamatsummas pilnīgs vai daļējs samazinājums, kas tiek piemērots, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi vai kritēriju kopa.";

1.2. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk - aģentūra) sniedz vērtējumu:
4.1. šo noteikumu 28. punktā minētās atlases kārtas ietvaros par komersanta un tā īstenotā projekta atbilstību, lai saņemtu tiesības pretendēt uz sabiedrības "Altum" aizdevumu;
4.2. par kapitāla atlaides piemērošanas nosacījumu izpildi aizdevumu programmas ietvaros sabiedrības "Altum" piešķirtajiem aizdevumiem papildus šo noteikumu 3. punktā norādītajā aizdevuma līgumā ietvertajiem nosacījumiem.";

1.3. izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Šo noteikumu izpratnē finansējumu var saņemt komersants, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
5.1. tas ir lielais komersants, kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk - Komisijas regula Nr. 651/2014), 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai, vai vidējais komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem un pārsniedz Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 2. punktā noteiktos kritērijus;
5.2. tas ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā;
5.3. tā investīciju projekta mērķis ir jaunu iekārtu un tehnoloģisko procesu ieviešana ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās nozarēs;
5.4. aizdevuma mērķis atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkta "a" apakšpunktam ir investīcijas komersanta projekta sākotnējos ieguldījumos - materiālajos un nemateriālajos aktīvos ražošanas uzsākšanai, paplašināšanai un efektivizācijai, lai izveidotu jaunu uzņēmējdarbības vietu, palielinātu esošas uzņēmējdarbības vietas jaudu, dažādotu uzņēmējdarbības vietas produkciju ar produktiem, kuri uzņēmējdarbības vietā iepriekš nav ražoti, vai veiktu būtiskas pārmaiņas esošas uzņēmējdarbības vietas kopējā ražošanas procesā;
5.5. tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru segšanai ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, ir noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums. Atbilstību minētajam nosacījumam sabiedrība "Altum" pārbauda līdz aizdevuma izsniegšanas uzsākšanai;
5.6. tas nav uzskatāms par grūtībās nonākušu uzņēmumu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktu, izņemot Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā minēto izņēmumu;
5.7. uz to neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktu;
5.8. ieguldījums atbalsta komersanta darbību saskaņā ar Eiropas Savienības mērķiem un Latvijas saistībām, kas attiecas uz zaļo un digitālo transformāciju, tostarp Eiropas Savienības mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti.";

1.4. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Aizdevumu programmas īstenošanai pieejamo finansējumu veido valsts budžeta finansējums 99 565 000 euro apmērā. Finansējumu izmanto sabiedrības "Altum" sagaidāmo zaudējumu segšanai un kapitāla atlaides segšanai.";

1.5. svītrot 8. punktu;

1.6. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Sabiedrības "Altum" lēmuma pieņemšanas datums par aizdevuma piešķiršanu, kurā noteikts atbalsta maksimālais apjoms, atbalsta intensitāte, maksimālā pieejamā kapitāla atlaide, kā arī aizdevuma maksimālais termiņš, ieskaitot pagarinājumu, kas nepārsniedz šo noteikumu 18. punktā minēto, uzskatāms par atbalsta piešķiršanas datumu, pirms kura ir izvērtēta komersanta un tā īstenotā projekta atbilstība šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. un 5.7. apakšpunkta nosacījumiem.";

1.7. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Komersants, iesniedzot pieteikumu sabiedrībā "Altum", piesakās atbalstam. Lai sabiedrība "Altum" uzsāktu projekta vērtēšanu, komersantam jāpiedalās un jāsaņem pozitīvs lēmums aģentūras organizētā projektu atlasē, iesniedzot šo noteikumu 29. punktā minēto pieteikumu. Komersanti šo noteikumu 29. punktā minēto pieteikumu var iesniegt aģentūrā un šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minēto pieteikumu - sabiedrībā "Altum", kamēr ir atvērta attiecīgās atlases kārta.";

1.8. izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Finansējumu izsniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu. Sabiedrības "Altum" aizdevuma apmērs nepārsniedz kapitāla atlaides apmēru.";

1.9. izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Komersanta projektam piesaistītā finansējuma ietvaros atbalstu sniedz sākotnējiem ieguldījumiem materiālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. punktu) un nemateriālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 30. punktu).";

1.10. papildināt ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Veicot šo noteikumu 13. punktā minētos ieguldījumus, ievēro šādus nosacījumus:
13.11. vidējo komersantu projekta attiecināmās izmaksas ir sākotnējie ieguldījumi saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkta "a" apakšpunktu, savukārt lielo komersantu projekta attiecināmās izmaksas ir sākotnējie ieguldījumi saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkta "a" un "b" apakšpunktu;
13.12. aktīvi ir jauni (izņemot komercdarbības vietas iegādi) atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punktā minētajiem nosacījumiem;
13.13. ar materiālo aktīvu nomu saistītās izmaksas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punktā minētajiem nosacījumiem un attiecībā uz zemi, ēkām un ražotni ar nomu un apbūvi saistītās tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā (ja attiecināms) vai noma un apbūves tiesības ilgst vismaz piecus gadus lielajiem uzņēmumiem vai vismaz trīs gadus vidējiem uzņēmumiem pēc paredzētās investīciju projekta pabeigšanas dienas un ir spēkā visā aizdevuma līguma darbības laikā;
13.14. sākotnējie ieguldījumi būvniecībā vai nekustamā īpašuma iegādē ir attiecināmi tikai kompleksam investīciju projektam, kurā paredzēta arī iekārtu iegāde, ievērojot attiecināmo investīciju proporciju līdz 40 % būvniecībai un nekustamā īpašuma iegādei;
13.15. nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 8. punktā minētajiem nosacījumiem. Lielajiem komersantiem nemateriālos aktīvus var finansēt līdz 50 % no sākotnējo ieguldījumu kopējām attiecināmajām ieguldījumu izmaksām;
13.16. maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte aizdevumu programmas ietvaros no projekta attiecināmām izmaksām ir:
13.16.1. Rīgā un Pierīgas reģionā - 30 % lielajiem komersantiem vai 40 % vidējiem komersantiem;
13.16.2. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā - 40 % lielajiem komersantiem vai 50 % vidējiem komersantiem.";

1.11. izteikt 14.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.1.1. pieteikums sabiedrībai "Altum" ir iesniegts pirms projekta uzsākšanas atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktam;"

1.12. izteikt 14.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.1.2. ja projektam piesaista citu publisko finansējumu, projektu var uzsākt tad, kad visās iestādēs, kur pretendē uz atbalstu, ir iesniegts pieteikums un ir pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu vai noslēgts līgums (ja atbalstu nepiešķir ar lēmumu) atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktam. Uzsāktais projekts šo noteikumu 14.1.1. apakšpunkta un šī apakšpunkta izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktam, tas ir tāds projekts, kura īstenošanas darbi ir sākti, par ko liecina ar ieguldījumu saistītu būvdarbu sākums vai pirmā juridiski saistošā apņemšanās pasūtīt aprīkojumu, vai citas saistības, kas padara ieguldījumu neatgriezenisku, - atkarībā no tā, kas notiek pirmais. Zemes pirkšanu un tādus sagatavošanās darbus kā atļauju saņemšana un priekšizpētes veikšana neuzskata par darbu sākumu. Attiecībā uz pārņemšanu darbu sākums ir brīdis, kad tiek iegādāti aktīvi, kas ir tieši saistīti ar iegādāto uzņēmējdarbības vietu.";

1.13. izteikt 14.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. nav atbalstāms projekts, kas uzsākts pirms pieteikuma iesniegšanas sabiedrībai "Altum";"

1.14. izteikt 14.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.3. sākotnējie ieguldījumi pēc projekta pabeigšanas paliek Latvijā attiecīgajā NUTS 3 intensitātes reģionā, kurā tiek īstenots atbalstāmais projekts, vismaz piecus gadus lielajiem komersantiem vai trīs gadus vidējiem komersantiem.";

1.15. izteikt 16.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2. sabiedrības "Altum" finansējums ir struktūrā subordinēts attiecībā pret cita finansētāja sniegto aizdevumu un ir pastiprināts ar zemāku nodrošinājuma kārtu nekā cita finansētāja sniegtais aizdevums; "

1.16. izteikt 16.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.3. pēc finansējuma pieteikuma saņemšanas sabiedrība "Altum" sazinās ar citu finansētāju, kurš pēc komersanta norādītās informācijas piekritis sniegt finansējumu projekta ietvaros par iespēju kopīgi finansēt projektu.";

1.17. papildināt ar 16.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.4. citu finansētāju piešķirto aizdevumu apmērs nav mazāks par atbilstoši šiem noteikumiem piešķirtā sabiedrības "Altum" aizdevuma summu.";

1.18. svītrot 17. punktu;

1.19. izteikt 19.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2. atbalstāmās nozares šo noteikumu izpratnē (izņemot šo noteikumu ​40. punktā minētās nozares) ir saimnieciskās darbības veidi, kas tiek īstenoti šādos viedās specializācijas prioritārajos virzienos:
19.2.1. zināšanu ietilpīga bioekonomika;
19.2.2. biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija;
19.2.3. fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
19.2.4. viedā enerģētika un mobilitāte;
19.2.5. informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;"

1.20. izteikt 19.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.3. nekustamais īpašums, kurā veic un izmanto sākotnējos ieguldījumus, bet kurš ir ārpus projekta attiecināmajām izmaksām, ir komersanta īpašums vai komersantam uz to ir ilgtermiņa nomas un apbūves tiesības uz termiņu, kādam tiek izsniegts aizdevums, bet ne īsāku kā pieci gadi pēc uzraudzības termiņa beigām lielajiem uzņēmumiem vai ne īsāku kā trīs gadi pēc uzraudzības termiņa beigām vidējiem uzņēmumiem, un tās ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Ja nekustamo īpašumu nomā no valsts vai pašvaldības, ilgtermiņa nomas un apbūves tiesībām jābūt vismaz uz termiņu, kādam tiek izsniegts aizdevums, bet ne īsāku kā pieci gadi pēc uzraudzības termiņa beigām lielajiem uzņēmumiem vai ne īsāku kā trīs gadi pēc uzraudzības termiņa beigām vidējiem uzņēmumiem;"

1.21. izteikt 19.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.4. sākotnējos ieguldījumos neietver transportlīdzekļus, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem satiksmes jomā ir paredzēti reģistrācijai Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Traktortehnikas reģistrā;"

1.22. izteikt 19.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.5. komersantam jānodrošina grāmatvedības uzskaite, kurā ir skaidri nošķirtas investīciju projekta izmaksas;"

1.23. papildināt ar 19.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.6. sākotnējos ieguldījumos neietver un atbalstu nepiešķir apgrozāmiem līdzekļiem;"

1.24. papildināt ar 19.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.7. sākotnējos ieguldījumos neietver un atbalstu nepiešķir pievienotās vērtības nodokļa segšanai.";

1.25. izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Maksimālā kapitāla atlaide ir līdz 30 % no projekta attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10 000 000 euro, nepārsniedzot šo noteikumu 13.16. apakšpunktā un ​33. punktā minēto pieļaujamo atbalsta intensitāti.";

1.26. izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Uz finansējuma pieprasījuma izvērtējumu šīs programmas ietvaros var pretendēt investīciju projekti, kuros pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas katra pēcuzraudzības gada beigās ir paredzēts izpildīt vismaz četrus no šiem pieciem kritērijiem (turpmāk - projekta rādītāji):
21.1. mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,3 (izņemot Rīgu, kur mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru tautsaimniecībā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,3);
21.2. investīciju projekta īstenošanas rezultātā preču vai pakalpojumu eksporta apjoms ir vismaz 3 000 000 euro gadā;
21.3. investīciju projekta īstenošanas rezultātā uz katriem kopējās pieejamās kapitāla atlaides 250 000 euro ir radīta viena jauna darba vieta ar pilnu darba slodzi un kopā ir radītas vismaz 12 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi, un tās ir saglabātas visā attiecīgajā pēcuzraudzības periodā. Personas, kuras plānots nodarbināt jaunradītajās darba vietās, divu gadu laikā pirms finansējuma pieteikuma iesniegšanas dienas nevar tikt nodarbinātas projekta iesniedzēja, nomnieka vai tā saistīto personu grupā atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sniegtajai informācijai;
21.4. komersanta ieguldījumu apjoms pētniecībā un attīstībā uzņēmuma līmenī ir vismaz 250 000 euro gadā;
21.5. vismaz 20 % no investīciju projektā plānotajiem ieguldījumiem ir vērsti uz ieguldījumiem zaļo tehnoloģiju izmantošanā produktu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesā un citu uz klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu vērstu produktu ražošanā (piemēram, enerģijas uzkrāšana un atguve, videi draudzīgu un energoefektīvu materiālu un produktu radīšana, viedā mobilitāte un tīra transportēšana, ūdens resursu vadība, gaisa piesārņojuma samazināšana, atkritumu apsaimniekošana - ražošanas procesu pārpalikumu izmantošana, produktu dzīves cikla paildzināšana).";

1.27. izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas un komersanta iesnieguma saņemšanas par pēcuzraudzības uzsākšanu, bet ne vēlāk kā pēc diviem gadiem kopš investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas aģentūra uzsāk un trīs gadus īsteno attiecīgā investīciju projekta attiecīgās atlases kārtas ietvaros iesniegtajā pieteikumā norādīto projekta rādītāju pēcuzraudzību. Aģentūra katru pēcuzraudzības gadu izvērtē projekta rādītāju kritēriju izpildi pēc attiecīgā pēcuzraudzības gada noslēguma. Ja komersants nesniedz aģentūrai informāciju, kapitāla atlaide netiek piemērota. Lai nodrošinātu projekta un piešķirtā atbalsta atbilstību šiem noteikumiem, sabiedrībai "Altum" ir tiesības nodot datus par komersantu un projektu aģentūrai, savukārt aģentūrai ir tiesības nodot datus par komersantu un projektu sabiedrībai "Altum".";

1.28. papildināt ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Investīciju projekts uzskatāms par pilnībā pabeigtu atbilstoši šo noteikumu 29.2.3. apakšpunktā norādītajam projekta īstenošanas beigu datumam vai saskaņā ar sabiedrības "Altum" sniegto informāciju par izmaiņām investīciju projekta īstenošanas termiņos.";

1.29. papildināt ar 22.2 punktu šādā redakcijā:

"22.2 Sabiedrība "Altum" kapitāla atlaidi var piemērot, ja aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par attiecīgās projektu atlases kārtas pieteikumā norādītā projekta rādītāju sasniegšanu. Aģentūra pieņem lēmumu divu mēnešu laikā pēc pēcuzraudzības gada noslēguma un par pieņemto lēmumu informē sabiedrību "Altum". Projekta rādītāju novērtējumu aģentūra veic pēc katra pēcuzraudzības gada noslēguma. Ja aģentūra konstatē, ka noteiktie projekta rādītāji nav izpildīti, un pieņem lēmumu par attiecīgās projektu atlases kārtas pieteikumā norādīto projekta rādītāju neizpildi, par to paziņojot sabiedrībai "Altum", kapitāla atlaide sabiedrības "Altum" aizdevumam attiecībā uz konkrēto pēcuzraudzības gadu netiek piemērota.";

1.30. papildināt ar 22.3 punktu šādā redakcijā:

"22.3 Kapitāla atlaide tiek piemērota trīs daļās. Pēc katra pēcuzraudzības gada par vienu trešdaļu var tikt samazināta sabiedrības "Altum" izsniegtā aizdevuma pamatsumma, ievērojot šo noteikumu 21. un 22.2 punktā minētos nosacījumus.";

1.31. papildināt ar 22.4 punktu šādā redakcijā:

"22.4 Komersantam ir pienākums glabāt šo noteikumu 29. un 31. punktā minētos dokumentus un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātas to kopijas līdz attiecīgās atlases kārtas finansējuma pieprasījumu vērtēšanas beigām, bet, ja finansējuma pieprasījumu apstiprina, desmit gadus pēc projekta pilnīgas pabeigšanas.";

1.32. papildināt ar 22.5 punktu šādā redakcijā:

"22.5 Komersantam šo noteikumu 22. punktā noteiktās pēcuzraudzības ietvaros ir pienākums nodrošināt aģentūras un sabiedrības "Altum" pārstāvjiem pieeju šo noteikumu 22.4 punktā minētajiem dokumentiem vai to kopijām šo noteikumu 13. punktā minētajiem materiālajiem un nemateriālajiem aktīviem.";

1.33. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Sabiedrības "Altum" aizdevuma procentu likmi pielīdzina cita finansētāja aizdevuma likmei.";

1.34. svītrot 25. punktu;

1.35. izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Sabiedrības "Altum" aizdevuma pamatsummas atmaksu par aizdevuma attiecīgo trešdaļu saskaņā ar šo noteikumu 22.3 punktu komersants uzsāk veikt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc attiecīgā pēcuzraudzības gada noslēguma, ja nav saņemts aģentūras lēmums par konkrēto pēcuzraudzības gadu vai ja saskaņā ar šo noteikumu 22.2 punktu ir saņemts aģentūras lēmums par attiecīgās projektu atlases kārtas pieteikumā norādīto projekta rādītāju neizpildi par konkrēto pēcuzraudzības gadu. Komersanta samaksāto sabiedrības "Altum" aizdevuma pamatsummas daļu līdz brīdim, kad pieņemts aģentūras lēmums par attiecīgās projektu atlases kārtas pieteikumā norādītā projekta rādītāju sasniegšanu par konkrēto pēcuzraudzības gadu, komersantam neatdod, un par šo summu tiek samazināta projektam pieejamā kapitāla atlaide attiecīgajā pēcuzraudzības gadā.";

1.36. izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Ja tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļā minētajiem nosacījumiem.";

1.37. izteikt III nodaļu šādā redakcijā:

"III. Projektu atlases kārtu pieteikuma iesniegšanas un apstiprināšanas kārtība

28. Aģentūra veic projektu atlasi, atbilstoši šo noteikumu 5.8. apakšpunktā un 29. punktā noteiktajām prasībām un tās izstrādātajam nolikumam, kurā noteikta pieteikumu iesniegšanas kārtība, aģentūras iekšējās procedūras, lai nodrošinātu lēmuma pieņemšanu par projekta iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un paziņošanas kārtību, kā arī projekta pēcuzraudzības kārtību. Paziņojumu par projektu atlases kārtas pieteikumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu aģentūra pēc saskaņošanas ar Ekonomikas ministriju izsludina aģentūras tīmekļvietnē (www.liaa.gov.lv).
29. Lai pieteiktos projektu atlases kārtai, komersants iesniedz aģentūrā šādus dokumentus (turpmāk - pieteikums atlasei):
29.1. aizpildītu pieteikuma veidlapu, kurā norādīts saimnieciskās darbības veicēja nosaukums, investīciju projekta nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese un klasifikācijas kods atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijai (NACE 2. red.);
29.2. investīciju projekta aprakstu. Minētajā aprakstā norāda informāciju par:
29.2.1. prioritāro investīciju projekta virzienu, kurā tiek veikti ieguldījumi, un komersanta skaidrojumu par investīciju projekta atbilstību prioritārajam investīciju projekta virzienam;
29.2.2. plānoto ieguldījumu apmēru, attiecināmo izmaksu pozīciju sarakstu, to kopējo summu un projekta īstenošanas vietu (tai skaitā kadastra nodalījuma numuru). Projekta īstenošanas vieta šo noteikumu izpratnē ir vieta, kur komersants ražo savu produkciju vai sniedz pakalpojumus. Projektu var īstenot vairākās adresēs, ja šajās adresēs ir izvietota vienota ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas ķēde;
29.2.3. projekta īstenošanas laika ietvaru, norādot būtiskākās aktivitātes, kas tiks veiktas investīciju projekta ietvaros, un to īstenošanas sākuma un beigu datumu, kā arī investīciju projekta kopējo īstenošanas laiku;
29.2.4. plānotajām darba vietām, kas tiks izveidotas investīciju projekta īstenošanas rezultātā (skaits, uzskaitījums un tajās nepieciešamās kompetences investīciju projekta īstenošanai), un par plānoto vidējo mēneša darba samaksas bruto apmēru;
29.2.5. plānoto preču vai pakalpojumu eksporta apjomu pēc projekta īstenošanas, sniedzot ziņas par plānoto preču vai pakalpojumu eksporta apjomu katrā atsevišķā gadā piecu gadu laikā pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas un plānotajiem eksporta tirgiem, kas tiks nodrošināti projekta īstenošanas rezultātā;
29.2.6. plānoto ieguldījumu apjomu pētniecībā un attīstībā uzņēmuma līmenī katrā atsevišķā gadā piecu gadu laikā pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas;
30. Pamatojoties uz iesniegtajiem šo noteikumu 29. punktā minētajiem dokumentiem, aģentūra:
30.1. izvērtē projektu pieteikumu attiecīgās atlases kārtā pieteikto investīciju projektu atbilstību projektu atlases kārtas nolikumam un šo noteikumu 5.8. apakšpunktam un ​21. punktam un pieņem lēmumu par investīciju projektiem, kas turpmāk ir izvērtējami finansējuma pieprasījumam vai kas nekvalificējas turpmākam finansējuma pieprasījuma izvērtējumam sabiedrībā "Altum";
30.2. izsniedz šo noteikumu 30.1. apakšpunktā pieņemto lēmumu komersantam;
30.3. informē sabiedrību "Altum" par šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētajiem lēmumiem.
31. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu sabiedrība "Altum" pieņem, pamatojoties uz:
31.1. komersanta iesniegto pieteikumu sabiedrībā "Altum", kurā ietverts biznesa projekta apraksts;
31.2. informāciju par investīciju projektiem, kas turpmāk ir izvērtējami finansējuma pieprasījumam sabiedrībā "Altum", kas saņemta no aģentūras atbilstoši šo noteikumu 30.3. apakšpunktam;
31.3. citu sabiedrības "Altum" pieprasīto informāciju saistībā ar projektu izvērtēšanu;
31.4. projekta ieviešanas stadiju, proti, sabiedrība "Altum" atbalstu nepiešķir projektiem, kuri uz lēmuma par atbalsta piešķiršanu brīdi ir pabeigti vai kuru īstenošanu pilnībā finansējis komersants un cits finansētājs;
31.5. komersanta parakstītu apliecinājumu, ka tas nav veicis un neveiks Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 16. punktā norādītās darbības, kuras definētas Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 61.a punktā, un apliecinājumu, ka uz uzņēmumu nav attiecināma Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta "c" apakšpunktā minētā situācija - tam nav piemērota kolektīva maksātnespējas procedūra, un tas neatbilst Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu kolektīvu maksātnespējas procedūru.
32. Sabiedrība "Altum" projekta vērtēšanu uzsāk tikai pēc tam, kad ir saņemta šo noteikumu 31.1. un 31.2. apakšpunktā minētā informācija. Sabiedrība "Altum" finansē tikai tādas darbības, kuras ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgām, tai skaitā izvērtējot komersanta investīciju projekta ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma pietiekamību, komersanta esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus komersanta aizdevuma kvalitātes noteikšanai. Sabiedrībai "Altum" ir tiesības neslēgt aizdevuma līgumu ar komersantu un atteikt finansējuma izmaksu, tai skaitā gadījumos, kad lēmums par atbalsta piešķiršanu jau ir pieņemts, ja sabiedrībai "Altum" kļūst zināmi apstākļi, ka komersants vai projekts vairs neatbilst šo noteikumu nosacījumiem vai finansējumu nevar izsniegt saskaņā ar sabiedrībai "Altum" saistošajiem normatīvajiem aktiem.
33. Ikvienu sākotnējo ieguldījumu, kuru tas pats saņēmējs (grupas līmenī) ir sācis triju gadu laikā no dienas, kad sākti darbi pie cita atbalstītā ieguldījuma tajā pašā Statistiski teritoriālo vienību nomenklatūras 3. līmeņa reģionā, uzskata par daļu no vienota investīciju projekta. Ja šis vienotais investīciju projekts ir lielu investīciju projekts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 52. punktu (neatkarīgi no tā, vai ieguldījumus veic vidēja vai liela kapitālsabiedrība), atbalstu šo noteikumu ietvaros piešķir, ievērojot šādus nosacījumus:
33.1. Rīgā un Pierīgas reģionā:
33.1.1. projektam līdz 50 miljoniem euro - 30 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas;
33.1.2. projekta daļai no 50 līdz 100 miljoniem euro -15 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas;
33.1.3. projekta daļai, kas pārsniedz 100 miljonus euro, - 0 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas;
33.2. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā:
33.2.1. projektam līdz 50 miljoniem euro - 40 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas;
33.2.2. projekta daļai no 50 līdz 100 miljoniem euro - 20 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas;
33.2.3. projekta daļai, kas pārsniedz 100 miljonus euro, - 0 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas.
34. (Svītrots)";

1.38. izteikt 36.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.3. var apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām, un ar de minimis atbalstu, ievērojot nosacījumu, ka šo noteikumu ietvaros piešķirtais finansējums kopā ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti, kas noteikta šo noteikumu 13.15. apakšpunktā un 33. punktā;"

1.39. izteikt 37.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.1. nodrošina informācijas uzskaiti par izsniegto finansējumu un glabā to 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros ir piešķirts pēdējais atbalsts atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantam, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā;"

1.40. izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Komersants nodrošina informācijas uzskaiti par izsniegto finansējumu un glabā to 10 gadus no dienas, kad tam šo noteikumu ietvaros ir piešķirts atbalsts atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantam, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.";

1.41. izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Finansējumu nepiešķir šādām darbībām, nozarēm un saimnieciskās darbības veicējiem:
40.1. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā noteiktajām darbībām;
40.2. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 8., 9., 10. un 11. punktā noteiktajām definīcijām;
40.3. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" un "b" punktā noteiktajām nozarēm:
40.3.1. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 13., 43. un 44. punktā noteiktajām definīcijām un kuģubūvei, kas tiek definēta kā pašpiedziņas komerciālo kuģu būve. Pašpiedziņas komerciālie kuģi ir tādi kuģi, kuriem, izmantojot savu paša dzinējspēku un vadību, ir visas īpašības, lai tie būtu piemēroti patstāvīgai kuģošanai atklātā jūrā vai pa iekšzemes ūdensceļiem, un kuri pieder pie vienas no šādām kategorijām:
40.3.1.1. jūras kuģi, kas nav mazāki par 100 bruto tonnām, un līdzvērtīga izmēra iekšzemes ūdensceļu kuģi, ko izmanto pasažieru un (vai) preču pārvadāšanai;
40.3.1.2. jūras kuģi, kas nav mazāki par 100 bruto tonnām, un līdzvērtīga izmēra iekšzemes ūdensceļu kuģi, ko izmanto īpašu pakalpojumu sniegšanai (piemēram, bagarkuģi un ledlauži);
40.3.1.3. velkoņi, kuru jauda nav mazāka par 365 kW;
40.3.1.4. šo noteikumu 40.3.1.1., 40.3.1.2. un 40.3.1.3. apakšpunktā minēto kuģu nepabeigti korpusi, kas ir peldoši un pārvietojami;
40.4. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "b" punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 45. un 130. punktā noteiktajām definīcijām;
40.5. Komisijas Regulas Nr. 651/2014 14. panta 17. punktā minētajiem nozaru ierobežojumiem;
40.6. ieroču un munīcijas tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");
40.7. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. red. 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");
40.8. alkohola tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");
40.9. azartspēlēm un derībām (NACE 2. red. 92. nodaļa "Azartspēles un derības");
40.10. finanšu un apdrošināšanas darbībai (NACE 2. red. K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");
40.11. operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu", grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu");
40.12. aizdevumu refinansēšanai un restrukturēšanai;
40.13. uzsāktu projektu īstenošanai.";

1.42. izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām."

2. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

01.01.2022