Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 107

Rīgā 2021. gada 15. decembrī (prot. Nr. 41, 2. §)

Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Aizstāt saistošo noteikumu nosaukumā vārdu "pilsētas" ar vārdu "valstspilsētas".

2. Aizstāt 1. punktā vārdu "pilsētas" ar vārdu "valstspilsētas".

3. Aizstāt 46.16. apakšpunktā vārdus "Rīgas pilsētas pašvaldības" ar vārdu "Pašvaldības".

4. Aizstāt 51.4.6. apakšpunktā vārdus "Rīgas pilsētas pašvaldības" ar vārdu "Pašvaldības".

5. Aizstāt 54.2. apakšpunktā vārdus "Rīgas pilsētas pašvaldības" ar vārdu "Pašvaldības".

6. Svītrot 56.9. apakšpunktā vārdu "pilsētas".

7. Svītrot 82.5 punktu.

8. Papildināt XI nodaļu ar 126.1 punktu šādā redakcijā:

"126.1 Domes Pilsētas attīstības departamenta darbinieka faktisko rīcību vai izdoto administratīvo aktu var apstrīdēt Domes Pilsētas attīstības departamenta direktora vietniekam administratīvajos jautājumos, bet Domes Pilsētas attīstības departamenta direktora vietnieka administratīvajos jautājumos lēmumu par apstrīdēto faktisko rīcību vai administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā."

9. Aizstāt 147.2. apakšpunktā vārdus "Rīgas pilsētas pašvaldības" ar vārdu "Pašvaldības".

10. Papildināt 2. pielikuma nosaukumu aiz vārda "Rīgas" ar vārdu "valstspilsētas".

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 107 "Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"" Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr. 114) tiek izdarīti šādi grozījumi:

1) tiek precizēts Rīgas valstspilsētas pašvaldības nosaukums;

2) tiek svītrota tiesību norma par Rīgas domes deputāta iespējām piedalīties Rīgas domes sēdē, izmantojot lietojumprogrammu "Microsoft Teams";

3) tiek precizēta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbinieka faktiskās rīcības un izdotā sākotnējā adminstratīvā akta apstrīdēšanas kārtība.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2.1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4. panta pirmajā daļā noteikts, ka Latvijas Republiku iedala valstspilsētu pašvaldību un novadu pašvaldību administratīvajās teritorijās, savukārt minētā likuma pielikuma 6. punktā ir noteikta administratīvā teritorija - Rīgas valstspilsētas pašvaldība. Ņemot vērā iepriekšminēto, Saistošajos noteikumos Nr. 114 nepieciešams izdarīt redakcionālus labojumus, lai tajā lietotā terminoloģija attiecībā uz pašvaldības nosaukumu atbilstu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam.

2.2. No Saistošajiem noteikumiem Nr. 114 nepieciešams svītrot tiesību normu par Rīgas domes deputāta iespējām piedalīties Rīgas domes sēdē, izmantojot lietojumprogrammu "Microsoft Teams", jo, tā kā Rīgas domes sēdes attālināti notiek, izmantojot lietojumprogrammu "eRīgasDome", šī tiesību norma vairs nav aktuāla.

2.3. Sakarā ar Rīgas pilsētas būvvaldes likvidāciju un tās īstenoto funkciju nodošanu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam nepieciešams noteikt no citiem Rīgas domes departamentiem atšķirīgu kārtību Rīgas domes Pilsētas attīstības departameta darbinieka faktiskās rīcības un izdotā sākotnējā administratīvā akta apstrīdēšanai, paredzot, ka tie apstrīdami pie departamenta direktora vietnieka administratīvajos jautājumos.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

17.12.2021