Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 12/2021

Balvos 2021. gada 28. oktobrī

Grozījumi Balvu novada domes 2011. gada 20. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2011 "Par Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" sniegto pakalpojumu cenrādi"

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada domes
2021. gada 28. oktobra lēmumu
(sēdes prot. Nr. 14, 78. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu,
Publisko aģentūru likuma 17. panta otro un ceturto daļu

Izdarīt Balvu novada domes 2011. gada 20. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2011 "Par Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" sniegto pakalpojumu cenrādi" šādus grozījumus:

1. 1. pielikumā "Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" sniegto maksas pakalpojumu cenrādis" 6.17. apakšpunktu kolonnā "Pakalpojums" papildināt ar tekstu iekavās: "(maksa par šo pakalpojumu tiek ņemta tikai gadījumā, ja tā nav iekļauta apsaimniekojamās daudzdzīvokļu mājas maksā par apsaimniekošanu)";

2. 2.pielikumā "Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" sniegto maksas pakalpojumu cenrādis Balvu novada pašvaldībai un Balvu novada pašvaldības iestādēm" 6.17. apakšpunktu kolonnā "Pakalpojums" papildināt ar tekstu iekavās: "(maksa par šo pakalpojumu tiek ņemta tikai gadījumā, ja tā nav iekļauta apsaimniekojamās daudzdzīvokļu mājas maksā par apsaimniekošanu)".

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

 

Paskaidrojuma raksts
Balvu novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2021 "Grozījumi Balvu novada domes 2011. gada 20. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2011 "Par Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumus nepieciešams veikt, lai novērsu neprecizitātes, kas norādītas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021. gada 29. jūnija vēstulē "Par saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2021" (reģ. Nr. 1-18/6135).

2. Īss projekta satura izklāsts

Pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" sniegtajiem pakalpojumiem tiek precizēts pakalpojuma "Tīklu tehniskā uzturēšana (koplietošanas tīkli, siltumapgāde, ūdens vads, kanalizācija, saimnieciski fekāla kanalizācija, lietus kanalizācija, elektroapgāde no mājas kopēja skaitītāja līdz dzīvokļa skaitītājam" apraksts, lai nodrošinātu, ka par vienu un to pašu pakalpojumu netiek ņemta maksa divas reizes.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Grozījumi pašvaldības budžetu neietekmēs.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

02.12.2021