Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 37/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 3. novembrī

Grozījums Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 19/2021 "Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā"

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2021. gada 3. novembra sēdes lēmumu Nr. 1.
(prot. Nr. 17/2021)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3. panta otro daļu,
33. panta trešo daļu, 36. panta piekto un sesto daļu,
Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809
"Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas
izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu
" 15. punktu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 19/2021 "Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā" grozījumu un izteikt saistošo noteikumu 3.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

" 3.2.2. atsevišķi dzīvojoša persona, kurai noteikta invaliditāte".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 

Saistošo noteikumu Nr. 37/2021 "Grozījums Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 19/2021 "Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Izvērtējot Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 18. augusta saistošo noteikumu Nr. 19/2021 "Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā" piemērošanu praksē un ņemot vērā Labklājības ministrijas 2021. gada 22. septembra vēstulē Nr. 41-1-02/1600 "Par izmaiņām sociālās palīdzības sistēmā" noteikto, saistošajos noteikumos nepieciešams veikt grozījumu, lai paplašinātu mājokļa pabalsta saņēmēju loku.
2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekta mērķis ir paplašināt mājokļa pabalsta saņēmēju loku.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Plānots sniegt mājokļa pabalstu pašvaldības apstiprinātā 2021. gada budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ķekavas novada pašvaldības sociālie dienesti - Ķekavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" un Baldones novada Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav nepieciešamas.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

26.11.2021