Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Veselības ministra rīkojums Nr. 243

Rīgā 2021. gada 17. novembrī

Par grozījumiem Veselības ministrijas 2021. gada 28. oktobra rīkojumā Nr. 212 "Par piemaksu piešķiršanu atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā"

Izdots saskaņā ar Covid-19 infekcijas
izplatības pārvaldības likuma
49.2 pantu

Izdarīt Veselības ministrijas 2021. gada 28. oktobra rīkojumā Nr. 212 "Par piemaksu piešķiršanu atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā" šādus grozījumus:

1. Papildināt rīkojumu ar 91. un 92. punktiem šādā redakcijā:

"91. Uzdot ģimenes ārstiem, kuru praksēs laika periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 31. decembrim tiek nodrošināta ģimenes (vispārējās prakses) ārstu specialitātes rezidentu apmācība mācību rotācijas ciklu ietvaros un uz kuriem ir attiecināmas 8.3. apakšpunktā minētās piemaksas, sniegt šā rīkojuma 2. pielikumā minēto atskaiti ārstniecības iestādei, kurai ir līgums ar attiecīgo rezidentu par apmācību, līdz 2021. gada 22. novembrim, 2021. gada 15. decembrim un 2022. gada 14. janvārim par iepriekšējā mēnesī faktiski izmaksājamām (noteiktajām) piemaksām.

92. Uzdot ārstniecības iestādei, kurai ir līgums ar ģimenes (vispārējās prakses) ārstu specialitātes rezidentu, kurš apmācību mācību rotācijas ciklu ietvaros iziet ģimenes ārsta praksē, šā rīkojuma 2. pielikumā minēto atskaiti pēc saņemšanas un izvērtēšanas iesniegt Nacionālajam veselības dienestam līdz 2021. gada 23. novembrim, 2021. gada 20. decembrim un 2022. gada 20. janvārim par iepriekšējā mēnesī faktiski izmaksājamām (noteiktajām) piemaksām.".

3. Izteikt rīkojuma 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Uzdot stacionārajām ārstniecības iestādēm, kurās laika periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 31. decembrim tiek nodrošināta ģimenes (vispārējās prakses) ārstu specialitātes vai citu specialitāšu rezidentu apmācība mācību rotācijas ciklu ietvaros, par rezidentiem, uz kuriem ir attiecināmas 1., 2. un 3. punktā minētās piemaksas un kuriem rezidentūras studiju programmas apguvei ir darba līgums ar ģimenes ārsta praksi, sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas Stradiņa universitātes Ambulance" un citu ārstniecības iestādi, kurai nav līgums ar Nacionālo veselības dienestu par no valsts budžeta apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, sniegt šā rīkojuma 1. pielikumā minēto atskaiti Rīgas Stradiņa universitātei un Latvijas Universitātei, kurai ir studiju līgums ar attiecīgo rezidentu par apmācību, līdz 2021. gada 22. novembrim, 2021. gada 15. decembrim un 2022. gada 14. janvārim par iepriekšējā mēnesī faktiski izmaksājamām (noteiktajām) piemaksām."

4. Aizstāt rīkojuma 21. punktā skaitļus un vārdus "līdz 2021. gada 19. novembrim" ar skaitļiem un vārdiem "līdz 2021. gada 23. novembrim".

5. Aizstāt rīkojuma 18., 19. un 24. punktā vārdu "pielikumā" ar skaitli un vārdu "1. pielikumā".

6. Papildināt rīkojumu ar 2. pielikumu (datne pielikumā).

Veselības ministrs D. Pavļuts

 

2.1. pielikums

Pārskats par ģimenes ārstu praksēs apmācību rotācijas ciklu ietvaros nodarbināto ģimenes (vispārējās prakses) ārstu specialitātes rezidentu nostrādāto darba laiku un aprēķināto piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar "Covid-19" uzliesmojumu un seku novēršanu atbilstoši Veselības ministrijas 2021. gada 28. oktobra rīkojumam Nr. 212 "Par piemaksu piešķiršanu atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā par 2021. gada oktobri*

Iestādes nosaukums: (Iestāde, ar ko rezidentam noslēgts darba līgums)

Nr.
p.k.

NVD Teritoriālā nodaļa

Iestādes kods

Iestādes/ ģimenes ārsta prakses nosaukums

Ārsta Uzvārds, Vārds

Rezidenta Uzvārds, Vārds

Darba dienu skaits oktobrī

Rezidenta nostrādātais darba dienu skaits oktobrī

Piemaksa (ieskaitot VSAOI) rezidentam par pilnu mēnesi**, euro

Izmaksājamā piemaksa (ieskaitot VSAOI) atbilstoši rezidenta nostrādātajām darba dienām ĢĀ praksē, euro

Piezīmes - datumi, kuros rezidents tika nodarbināts ĢĀ praksē

 

1

2

3

4=3/1*2

 

1

                   

2

                   
 

Piemērs:

                 
 

Zemgales teritoriālā nodaļa

85065756

Jānis Kalniņš - ģimenes ārsta prakse

Kalniņš Jānis

Ozoliņa Līga

21

10

1766,66

841,27

04.10.-08.10.2021,
18.10.-22.10.2021

* Atskaite sniedzama par tiem rezidentiem, kas apmācību rotācijas cikla ietvaros attiecīgajā mēnesī konkrētu laika posmu tiek nodarbināts ģimenes ārstu praksē, bet rezidentam nav noslēgts darba līgums ar konkrēto praksi
** Atbilstoši VM rīkojuma 8.3. punktam

 

2.2. pielikums

Pārskats par ģimenes ārstu praksēs apmācību rotācijas ciklu ietvaros nodarbināto ģimenes (vispārējās prakses) ārstu specialitātes rezidentu nostrādāto darba laiku un aprēķināto piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar "Covid-19" uzliesmojumu un seku novēršanu atbilstoši Veselības ministrijas 2021. gada 28. oktobra rīkojumam Nr. 212 "Par piemaksu piešķiršanu atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā par 2021. gada novembri*

Iestādes nosaukums: (Iestāde, ar ko rezidentam noslēgts darba līgums)

Nr.
p.k.

NVD Teritoriālā nodaļa

Iestādes kods

Iestādes/ ģimenes ārsta prakses nosaukums

Ārsta Uzvārds, Vārds

Rezidenta Uzvārds, Vārds

Darba dienu skaits novembrī

Rezidenta nostrādātais darba dienu skaits novembrī

Piemaksa (ieskaitot VSAOI) rezidentam par pilnu mēnesi**, euro

Izmaksājamā piemaksa (ieskaitot VSAOI) atbilstoši rezidenta nostrādātajām darba dienām ĢĀ praksē, euro

Piezīmes - datumi, kuros rezidents tika nodarbināts ĢĀ praksē

 

1

2

3

4=3/1*2

 

1

                   

2

                   
                     
                     

* Atskaite sniedzama par tiem rezidentiem, kas apmācību rotācijas cikla ietvaros attiecīgajā mēnesī konkrētu laika posmu tiek nodarbināts ģimenes ārstu praksē, bet rezidentam nav noslēgts darba līgums ar konkrēto praksi
** Atbilstoši VM rīkojuma 8.3. punktam

 

2.3. pielikums

Pārskats par ģimenes ārstu praksēs apmācību rotācijas ciklu ietvaros nodarbināto ģimenes (vispārējās prakses) ārstu specialitātes rezidentu nostrādāto darba laiku un aprēķināto piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar "Covid-19" uzliesmojumu un seku novēršanu atbilstoši Veselības ministrijas 2021. gada 28. oktobra rīkojumam Nr. 212 "Par piemaksu piešķiršanu atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā par 2021. gada decembri*

Iestādes nosaukums: (Iestāde, ar ko rezidentam noslēgts darba līgums)

Nr.
p.k.

NVD Teritoriālā nodaļa

Iestādes kods

Iestādes/ ģimenes ārsta prakses nosaukums

Ārsta Uzvārds, Vārds

Rezidenta Uzvārds, Vārds

Darba dienu skaits decembrī

Rezidenta nostrādātais darba dienu skaits decembrī

Piemaksa (ieskaitot VSAOI) rezidentam par pilnu mēnesi**, euro

Izmaksājamā piemaksa (ieskaitot VSAOI) atbilstoši rezidenta nostrādātajām darba dienām ĢĀ praksē, euro

Piezīmes - datumi, kuros rezidents tika nodarbināts ĢĀ praksē

 

1

2

3

4=3/1*2

 

1

                   

2

                   
                     
                     

* Atskaite sniedzama par tiem rezidentiem, kas apmācību rotācijas cikla ietvaros attiecīgajā mēnesī konkrētu laika posmu tiek nodarbināts ģimenes ārstu praksē, bet rezidentam nav noslēgts darba līgums ar konkrēto praksi
** Atbilstoši VM rīkojuma 8.3. punktam

17.11.2021