Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 20

Liepājā 2021. gada 11. novembrī (prot. Nr. 15, 9. §)

Grozījums Liepājas pilsētas domes 2018. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"

Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14. panta trešo daļu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2018. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 223. nr.; 2020., 98. nr. un 204. nr.) grozījumu un papildināt ar 6.2 un 6.3 punktu šādā redakcijā:

"6.2 No 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 11. Janvārim Liepājā esošo ārstniecības iestāžu darbiniekiem, kas tieši iesaistīti Covid-19 pacientu testēšanā, vakcinēšanā un ārstēšanā, tiek noteikti atvieglojumi 100 % apmērā Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā.

6.3 Lai piemērotu 6.2 punktā minētos braukšanas maksas atvieglojumus, Liepājā esošās ārstniecības iestādes vadītājs, līdz 2021. gada 24. novembrim sagatavo un iesniedz tiešsaites režīmā Liepājas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē pieteikumi.liepaja.lv informāciju (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta) par Liepājā esošās ārstniecības iestādes darbiniekiem, kas tieši iesaistīti Covid-19 pacientu testēšanā, vakcinēšanā un ārstēšanā, kuriem piemērojams braukšanas maksas atvieglojums un kuri ir pieteikušies ārstniecības iestādē atvieglojumu saņemšanai. Abonementa biļeti atbilstoši ārstniecības institūcijas iesniegtajam sarakstam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, var saņemt Aģentūrā.".

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš

 

Saistošo noteikumu "Grozījums Liepājas pilsētas domes 2018. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Lai atbalstītu Liepājā deklarēto ārstniecības iestāžu darbiniekus, kuri ir tieši iesaistīti Covid-19 pacientu testēšanā, vakcinēšanā un ārstēšanā, laika periodā no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 11. janvārim tiek noteikti atvieglojumi 100 % apmērā Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā.

Lai piešķirtu minētos atvieglojumus, kā arī noteiktu to piešķiršanas kārtību nepieciešams veikt grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā".

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz noteikt, ka ārkārtējās situācijas laikā no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 11. janvārim Liepājā esošo ārstniecības iestāžu darbinieki, kuri tieši ir iesaistīti Covid-19 pacientu testēšanā, vakcinēšanā un ārstēšanā, varēs saņemt atvieglojumus 100 % apmērā Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā.

Lai darbinieks saņemtu atvieglojumu, ārstniecības iestādes vadītājam līdz 2021. gada 24. novembrim būs jāiesniedz Liepājas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē pieteikumi.liepaja.lv saraksts, norādot informāciju par darbiniekiem, kuri vēlas saņemt piešķirtos atvieglojumus un atbilst noteiktajiem kritērijiem.

Konkrētā persona Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrā "Liepājas sabiedriskais transports" varēs saņemt abonementa biļeti visam laika periodam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Sabiedriskā transporta pakalpojuma likuma 14. panta trešā daļa paredz pašvaldības tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Izstrādājot saistošos noteikumus, tika apzināts iespējamais atvieglojumu saņēmēju skaits, paredzot, ka atvieglojumus varētu saņemt aptuveni 1414 darbinieku, kas tieši iesaistīti Covid-19 pacientu testēšanā, vakcinēšanā un ārstēšanā un kuri nodarbināti Liepājas reģionālajā slimnīcā, Piejūras slimnīcā, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, ģimenes ārstu praksēs, kā arī ārstniecības iestādēs, kas veic testēšanas un vakcinācijas procesu. Atvieglojumu piešķiršanai minētajam laika periodam nepieciešami finanšu līdzekļi 50 000 eiro apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Nav būtiskas ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības tīmekļa vietnē www.liepaja.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.
14.11.2021