Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 07.04.2001. - 10.03.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.59

Rīgā 2001.gada 6.februārī (prot. Nr.6, 43.§)
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas amatpersonu kandidātu konkursa nolikums
Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 7.panta ceturto daļu
(MK 27.03.2001. noteikumu Nr.151 redakcijā)

1. Šis nolikums nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas amatpersonu — priekšsēdētāja un četru padomes locekļu — kandidātu konkursa (turpmāk — konkurss) izsludināšanas un norises kārtību.

2. Konkurss ir atklāts, un to organizē Ekonomikas ministrija.

3. Ekonomikas ministrija izsludina konkursu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā laikrakstā, sludinājumā norādot prasības kandidātiem, pieteikumu iesniegšanas vietu un termiņu, kā arī papildu informācijas iegūšanas veidu.

4. Kandidātu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš ir 20 dienas no konkursa izsludināšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Ja šajā termiņā nav pieteicies neviens kandidāts, Ekonomikas ministrija nosaka pieteikšanās termiņa pagarinājumu.

5. Ekonomikas ministrija nodrošina kandidātus (pēc to pieprasījuma) ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un šī nolikuma tekstu.

6. Saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 37.pantu kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

6.1. augstākā izglītība;

6.2. administratīvā darba pieredze vai pieredze darbā kādā no regulējamām nozarēm;

6.3. izpratne par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jautājumiem;

6.4. zināšanas par normatīvajiem aktiem regulējamo nozaru jomā;

6.5. vismaz vienas svešvalodas zināšanas;

6.6. Latvijas pilsonība.

7. Ierobežojumi kandidātiem noteikti likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 38.pantā.

8. Kandidāti noteiktajā termiņā iesniedz Ekonomikas ministrijas Personāla nodaļā pieteikumu, norādot amatu, uz kuru pretendē, un šādus dokumentus:

8.1. autobiogrāfiju;

8.2. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus;

8.3. rakstisku konceptuālu izklāstu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas attīstību valstī (uz 2 lapām A4 formātā);

8.4. rakstisku apliecinājumu par kandidāta atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām priekšsēdētāja vai padomes locekļa amatam.

9. Konkursa komisija 10 darbdienu laikā pēc kandidātu pieteikšanās termiņa beigām izskata kandidātu pieteikumus un iesniegtos dokumentus.

10. Konkursa komisijas priekšsēdētājs sasauc konkursa komisijas sēdes, nosakot to norises vietu un laiku, kā arī vada konkursa komisijas sēdes. Konkursa komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā četri tās locekļi. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi klātesošie konkursa komisijas locekļi.

11. Konkursa pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē kandidātu pieteikumus un iesniegtos dokumentus un uzaicina piemērotākos kandidātus uz konkursa otro kārtu.

12. Konkursa otrajā kārtā pēc iepazīšanās konkursa komisijas sēdē ar pirmajā kārtā izvēlētajiem piemērotākajiem kandidātiem un viņu iesniegtajiem dokumentiem konkursa komisija sniedz vērtējumu par katra kandidāta atbilstību amatam un, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu izvēlas piemērotākos kandidātus priekšsēdētāja un padomes locekļu amatiem. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir konkursa komisijas priekšsēdētāja balss.

13. Konkursa komisijas priekšsēdētājs iesniedz ekonomikas ministram konkursa komisijas izvēlēto kandidātu sarakstu, pievienojot šo kandidātu pieteikumus un iesniegtos dokumentus.

14. Ja konkursa komisija pēc abām konkursa kārtām neizvēlas nepieciešamo kandidātu skaitu, Ekonomikas ministrija pēc konkursa komisijas ierosinājuma izsludina papildu konkursu uz atlikušajām vakancēm. Papildu konkursa izsludināšanai un norisei piemērojama tā pati kārtība, kāda šajos noteikumos noteikta konkursam.

(MK 27.03.2001. noteikumu Nr.151 redakcijā)

15. (Svītrots ar MK 27.03.2001. noteikumiem Nr.151.)

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis
07.04.2001