Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 27.11.2021. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 743

Rīgā 2021. gada 9. novembrī (prot. Nr. 74 30. §)
Valsts atbalsta sniegšanas kārtība kultūras un mediju nozarei nodokļu likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes amortizēšanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" 58. pantu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā kultūras un mediju nozarei tiek sniegts atbalsts nodokļu likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes amortizēšanai saistībā ar radošo personu nodarbināšanu, kā arī kritērijus, kurus ņem vērā, īstenojot atbalsta piešķiršanas instrumentus.

2. Valsts budžeta finansējums tiek piešķirts granta veidā (turpmāk – atbalsts) saimnieciskās darbības veicējam nodokļu likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes mazināšanai 2021. gadā saistībā ar radošo personu nodarbināšanu.

3. Atbalsta pasākuma ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums līdz 2021. gada 31. decembrim ir 1 700 000 euro.

4. Atbalstam var pieteikties saimnieciskās darbības veicēji, kuri atbilst šādiem kritērijiem:

4.1. tie līdz 2021. gada 1. janvārim ir reģistrējuši savu pamata vai papildu darbības veidu atbilstoši NACE 2. red. klasifikācijai 58.11, 58.13, 58.14, 59.11, 59.12, 59.13, 59.14, 59.20, 60.10, 60.20, 63.12, 63.91, 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 91.01, 91.02, 91.03, 93.29 un 94.12;

4.2. tie līdz 2021. gada 1. janvārim darbojas ne mazāk divus pilnus kalendāra gadus;

4.3. tie 2019. un 2020. gadā fiziskajām personām ir izmaksājuši autoratlīdzības;

4.4. tie 2018., 2019., 2020. vai 2021. gadā ir saņēmuši Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu vismaz viena projekta īstenošanai vai Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu mediju atbalsta fonda ietvaros vai 2019., 2020. vai 2021. gadā rīkojuši publiskus pasākumus, kuru norisi var apliecināt ar iesniegumam pievienotu licences līgumu (kopiju), kas noslēgts ar biedrību "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība", par publisko izpildījumu;

4.5. tiem iesnieguma iesniegšanas dienā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai par kuriem noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums.

(Grozīts ar MK 23.11.2021. noteikumiem Nr. 771)

5. Lai pieteiktos atbalstam, saimnieciskās darbības veicējs 2021. gadā divu nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'' elektroniski iesniedz Kultūras ministrijā attiecīgu iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu, vai iesniedz bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

6. Iesniegumā norāda šādu informāciju un pievieno šādus dokumentus:

6.1. saimnieciskās darbības veicēja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, e-pasta adrese un NACE 2. red. klasifikācijas kods un konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja;

6.2. apliecinājums, ka atbalsts tiks izlietots nodokļu likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes mazināšanai saistībā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielināšanos radošo personu nodarbināšanā;

6.3. paziņojumu izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par 2019. un 2020. gadu, kuros ietverta informācija par fiziskajām personām izmaksāto ienākumu no intelektuālā īpašuma (izņemot autortiesību mantinieku ienākumus) (ienākuma veida kods 1003), par ko nav saņemts cits valsts atbalsts;

6.4. apliecinājums, ka saimnieciskās darbības veicējs atbilst šo noteikumu 4. punktā minētajiem kritērijiem;

6.5. apliecinājums, ka saimnieciskās darbības veicējs iepriekš nav saņēmis, kā arī neplāno pieteikties citam valsts atbalstam nodokļu izmaiņu radītās ietekmes mazināšanai saistībā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielināšanos radošo personu nodarbināšanā;

6.6. informācija atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" 21. punktam;

6.7. saimnieciskās darbības veicēja atbalsta summa, kas aprēķināta, izmantojot šo noteikumu 10. punktā minēto formulu.

7. Kultūras ministrija izveido komisiju, kas izvērtē saimnieciskās darbības veicēja atbilstību šo noteikumu prasībām un saimnieciskās darbības veicēja iesniegumā norādīto informāciju, un aprēķina saimnieciskās darbības veicējam piešķiramo atbalstu. Kultūras ministrija, ņemot vērā komisijas sniegto atzinumu, pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu. Kultūras ministrija piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas izmaksā atbalstu, ieskaitot to iesniegumā norādītajā saimnieciskās darbības veicēja kontā. Kultūras ministrija lēmumu nosūta uz saimnieciskās darbības veicēja iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

8. Kultūras ministrija ir tiesīga pieprasīt no saimnieciskās darbības veicēja papildu informāciju un dokumentus, ja vienlaikus ar iesniegumu nav iesniegta visa prasītā informācija un dokumenti. Kultūras ministrijai ir tiesības noteikt papildu informācijas iesniegšanas termiņu, kā arī tiesības atteikt atbalsta piešķiršanu, ja informācija netiek sniegta.

9. Kultūras ministrija, ņemot vērā pieejamo finansējumu, atbalstu aprēķina tikai tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas atbilst šo noteikumu 4. punktā minētajiem kritērijiem un iesnieguši iesniegumu, kas atbilst šo noteikumu 6. punkta ​​​​​​​nosacījumiem.

10. Saimnieciskās darbības veicējs atbalstu aprēķina ne vairāk kā 10 % apmērā no šo noteikumu 6.3. apakšpunktā uzrādītās deklarēto autoratlīdzību vidējās kopsummas par 2019. un 2020. gadu, izmantojot šādu formulu:

A = (V x P)/100, kur
A = aprēķinātā atbalsta summa;
V = (2019. gadā deklarētā autoratlīdzību kopsumma + 2020. gadā deklarētā autoratlīdzību kopsumma)/2;
P = 10.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 771 redakcijā)

11. Ja visu saimnieciskās darbības veicēju saskaņā ar šo noteikumu 10. punktā minēto formulu aprēķinātā atbalsta kopsumma pārsniedz pieejamo finansējumu, atbalsts proporcionāli tiek samazināts visiem saimnieciskās darbības veicējiem, ņemot vērā pieejamo finansējumu.

12. Kultūras ministrija izlases veidā pēc atbalsta sniegšanas var veikt šo noteikumu 6. punktā norādītās informācijas pēcpārbaudi. Ja saimnieciskās darbības veicējs vai Kultūras ministrija konstatē apstākļus, kas ir par pamatu piešķirtā atbalsta pilnīgai vai daļējai atmaksai, saimnieciskās darbības veicējs labprātīgi atmaksā Kultūras ministrijai atbalstu pilnībā vai tikai to daļu, kas nav izlietota atbilstoši šo noteikumu prasībām un, ja attiecināms, ievērojot šo noteikumu 23. punktu.

13. Saimnieciskās darbības veicējs nodrošina dokumentu glabāšanu 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

14. Šo noteikumu ietvaros sniegto atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu.

15. Atbalstu piešķir saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L352/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013).

16. Atbalstu nepiešķir tādām darbības jomām un nozarēm, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā.

17. Ja uzņēmums darbojas gan izslēgtajās nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, gan vienā vai vairākās nozarēs vai citās darbības jomās, uz kurām attiecas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības joma, atbalstam, ko piešķir pēdējām minētajām nozarēm vai darbībām, Komisijas regulu Nr. 1407/2013 piemēro ar nosacījumu, ka saimnieciskās darbības veicējs nodrošina izmaksu nošķiršanu no neatbalstāmajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punkta nosacījumiem.

18. Kultūras ministrija pirms atbalsta piešķiršanas pārliecinās, vai atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru vienam vienotam uzņēmumam atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā minētajai definīcijai.

19. Datus par atbalsta piešķiršanu Kultūras ministrija kā atbalsta sniedzējs uzglabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas.

20. Par atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīta diena, kad tiek pieņemts Kultūras ministrijas lēmums par atbalsta piešķiršanu.

21. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu var pieņemt līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktajam termiņam.

22. Atbalsta uzskaite tiek veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

23. Ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, saimnieciskās darbības veicējam ir pienākums atmaksāt Kultūras ministrijai kā atbalsta sniedzējam visu atbalsta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Kultūras ministrs N. Puntulis
27.11.2021