Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21-24

Jelgavā 2021. gada 28. oktobrī (prot. Nr. 16, 4. p.)

Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 21-19 "Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma
33. panta trešo daļu, 36. panta sesto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14. panta sesto daļu

1. Izdarīt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 21-19 "Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā" (turpmāk - noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2021, 188. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 7. punktā vārdus un simbolus ", uzrādot personu apliecinošu dokumentu,";

1.2. papildināt ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Noteikumu 13. punktu nepiemēro, ja mājsaimniecības ienākumi ir zemāki vai vienādi ar normatīvajos aktos noteikto garantētā minimālā ienākuma slieksni.";

1.3. izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Lai saņemtu pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai, iesniedzējs papildus noteikumu 7. punktā noteiktajiem dokumentiem iesniedz izdevumu apmaksu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, kas noformēti uz iesniedzēja vārda, par izdevumiem kalendārajā gadā, izņemot par decembra mēnesi, kad maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, var iesniegt līdz nākamā kalendārā gada 31. janvārim.";

1.4. izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

"44. JSLP vadītāja vai Pabalstu piešķiršanas darba grupas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.".

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. decembrī.

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietniece R. Vectirāne

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 28. oktobra saistošo noteikumu Nr. 21-24 "Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 21-19 "Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) tiek izdoti, lai saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu precizētu kārtību un veidu pamata un papildu sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai pašvaldībā. Tāpat precizēta pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.

Papildus tiek precizēta mājokļa pabalsta aprēķināšana, t.i., koeficientus garantētā minimālā ienākuma sliekšņa summai mājsaimniecībai nepiemēro, ja mājsaimniecības ienākumi ir zemāki vai vienādi ar normatīvajos aktos noteikto garantētā minimālā ienākuma slieksni.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Noteikumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasības un precizētu koeficientu piemērošanu mājokļa pabalsta aprēķināšanai Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Aprēķinu nav iespējams izveidot.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Nav.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietniece R. Vectirāne

01.12.2021