Tiesību akts: spēkā esošs
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 52

Saldū 2021. gada 28. oktobrī
Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību Saldus novadā
Pieņemti ar Saldus novada domes
2021. gada 28. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 19, 9. §)


Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības
likuma pārejas noteikumu 37.2 punkta 1. apakšpunktu

1. Saistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības pabalsta krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību (turpmāk – pabalsts) apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Pabalstu piešķir un izmaksā Saldus novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (turpmāk – Aģentūra).

3. Pabalstu piešķir personai, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Saldus novada administratīvajā teritorijā.

4. Pabalstu piešķir mājsaimniecībai, kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, un, ja persona, no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiālā palīdzība.

5. Pabalsta apmērs ir 150,00 euro mēnesī par katru mājsaimniecības locekli. Pabalstu palielina par 50,00 euro mēnesī par katru bērnu, ja mājsaimniecības (tai skaitā audžuģimenes un aizbildņa) aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam.

6. Pabalsta saņemšanai persona iesniedz iesniegumu, pievienojot dokumentus, kas pamato pabalsta saņemšanas apstākļus.

7. Aģentūra lēmumu pieņem trīs darba dienu laikā no iesnieguma un pievienoto dokumentu saņemšanas

8. Pabalstu izmaksā trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

9. Aģentūra informē personu par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā personu informē rakstiski piecu darba dienu laikā par atteikuma iemeslu, lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību.

10. Aģentūras pieņemto lēmumu var apstrīdēt Saldus novada domes administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā (Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801).

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 52 "Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību Saldus novadā"
Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības pabalsta krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.
Projekta nepieciešamības pamatojums2021. gada 4. augustā Saeimas ārkārtas sēdē tika pieņemts likums "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā", ar kuru pagarināts laikposms no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim pabalsta krīzes situācijā piešķiršanai saistībā ar Covid-19 izplatību. Pabalsta krīzes situācijā apmēru pašvaldības nosaka saistošajos noteikumos.
Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetuBijušajā Saldus novadā 2021. gadā Covid-19 krīzes pabalstam izlietoti 3720 euro par 17 personām, bet Brocēnu novadā 630 euro par 2 personām. Palielinoties Covid-19 infekcijas izplatībai, iespējams, šī pabalsta saņēmēju skaits pieaugs.

2021. gada Sociālā dienesta budžetā Covid-19 krīzes pabalsta nodrošināšanai no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim finanšu līdzekļi nav plānoti.

Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
Administratīvās procedūras un konsultācijas ar privātpersonāmSaistošos noteikumus uzstrādājusi Saldus novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests", tie ir izskatīti un atbalstīti Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
04.11.2021