Tiesību akts: spēkā esošs
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 13

Grobiņā 2021. gada 28. oktobrī
Par pabalstu ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar pirmsskolas izglītības iestāžu darbības ierobežošanu
APSTIPRINĀTI
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
28.10.2021. sēdē (prot. Nr. 11, 124. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
35. panta otrās daļas 2. punktu
un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
24. panta pirmo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Dienvidkurzemes novada pašvaldības pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību Dienvidkurzemes pirmsskolas izglītības iestādēs un dienas centros, kuros nodrošina ēdināšanas pakalpojumus, (turpmāk – Iestādes) audzēkņiem (turpmāk – Audzēknis), kuri pamatojoties uz 2021. gada 9. oktobra Rīkojumu Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.49.33.1. punktu (turpmāk – Rīkojums) neapmeklēs Iestādi. Pabalsts krīzes situācijā paredzēts, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības riskus un sniegtu atbalstu ģimenēm.

2. Pabalstu ir tiesības saņemt likumiskajam pārstāvim par Audzēkni, kurš neapmeklē Iestādi visā noteiktajā laikā, no 2021. gada 1. novembra līdz 2021. gada 12. novembrim.

3. Pabalsta apmērs Audzēknim, kurš nav apmeklējis visu šo saistošo noteikumu 2. punktā noteikto laika periodu, ir 30,00 euro.

4. Lai saņemtu pabalstu, Audzēkņa likumiskais pārstāvis līdz 2021. gada 3. novembrim iesniedz Iestādē iesniegumu (Pielikums Nr. 1), ar kuru apliecina, ka laika periodā no 2021. gada 1. novembra līdz 2021. gada 12. novembrim Audzēknis neapmeklēs Iestādi. Iesniegumu var nosūtīt arī neparakstītu, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus.

5. Pēc Noteikumu 2. punktā norādītā termiņa beigām Iestādes vadītājs piecu darba dienu laikā apkopo informāciju par faktisko apmeklējumu atbilstoši iesniegumam un nosūta to izskatīšanai Dienvidkurzemes novada pašvaldības Sociālajam dienestam (turpmāk – SD).

6. SD desmit darba dienu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu. Pabalsts tiek pārskaitīts uz iesniegumā norādīto norēķinu kontu kredītiestādē. Iesniedzējam ir tiesības lūgt izmaksājamo pabalstu novirzīt Iestādes pakalpojumu apmaksai.

7. Personas, kuras saņem šo Noteikumu 3. punktā norādīto pabalstu, par attiecīgo laika posmu nesaņem citas atlaides, vai pabalstus Audzēkņu ēdināšanai iestādēs.

8. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. novembrī.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols
Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 13
"Par pabalstu ārkārtējās situācijas laikā
saistībā ar pirmsskolas izglītības
iestāžu darbības ierobežošanu"
Pielikums Nr. 1
 

(Audzēkņa likumiskā pārstāvja Vārds, Uzvārds, personas kods)

 

(Dzīvesvietas adrese, kontakttālrunis, e-pasts.)

Iestādei ____________________________________

IESNIEGUMS

Ar šo apliecinu, ka mans bērns ,
   

ņemot vērā Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra Rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" " 5.49.33.1. punktā noteikto no 2021. gada 1. novembra līdz 2021. gada 12. novembrim neapmeklēs Iestādi.

Pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr. 13 "Par pabalstu ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar pirmsskolas izglītības iestāžu darbības ierobežošanu", lūdzu izmaksāt pabalstu 30,00 euro apmērā (atzīmēt zemāk vēlamo ar "x").

Pabalstu lūdzu pārskaitīt uz Kredītiestādes 

kontu Nr.

vai

novirzīt bērna ēdināšanas pakalpojumu segšanai.

Datums__________________________

Paraksts un paraksta atšifrējums __________________________

Informācija par personas datu apstrādi:

Jūsu norādītos personas datus apstrādās Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000058625, adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430.

Datu apstrādes nolūks ir sociālās palīdzības piešķiršana. Datu apstrādes juridiskais pamats ir pasākumu veikšana pēc datu subjekta pieprasījuma pirms lēmuma pieņemšanas.

Personas dati tiks glabāti 5 gadus no iesnieguma iesniegšanas.

Jums ir tiesības piekļūt personas datiem, prasīt to labošanu, tiesības iebilst pret apstrādi.

Ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrādē ir pārkāpumi, jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

Ar informāciju par Dienvidkurzemes novada pašvaldības personas datu apstrādes pamatnolūkiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. panta nosacījumi.

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 13 "Par pabalstu ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar pirmsskolas izglītības iestāžu darbības ierobežošanu"
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojumsMinistru kabinets ar 2021. gada 9. oktobra Rīkojumu Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 20. oktobra redakcijā noteica: 5.49.33. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē un nodrošināt mācības attālināti, izņemot:

5.49.33.1. pirmsskolas izglītības programmas apguvi, ja bērna likumiskais pārstāvis nevar strādāt attālināti un nevar nodrošināt bērna uzraudzību (tai skaitā starptautiskās izglītības programmas apguvi atbilstošā izglītojamo vecuma grupā). Ir pieļaujama pirmsskolas izglītības programmas īstenošana apvienotās grupās no vienas izglītības iestādes, pēc iespējas nodrošinot apvienotās grupas izglītojamo sastāva nemainību;

Rīkojums arī nosaka organizēt darbu maksimāli attālināti.

Šobrīd tiesības uz ēdināšanas maksas atlaidi ir 617 pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.

Neapmeklējot iestādi nebūtu iespējas saņemt pašvaldības nodrošināto ēdināšanu ar maksas atlaidēm, līdz ar to tas nerada motivāciju neapmeklēt iestādes. Rīkojuma anotācijā ir norādīts, ka būtu sniedzams atbalsts izglītojamo vecākiem, lai pēc iespējas nodrošinātu mazāku kontaktēšanos un grupu sastāva nemainību. Ārkārtas situācija arī daudziem vecākiem ir samazinājusi ienākumus.

Ministru kabineta Rīkojuma mērķis ir radīt apstākļus straujākai Covid-19 infekcijas izplatības samazināšanai.

Bērnus līdz 7 gadu vecumam nedrīkst atstāt bez pieaugušu personu uzraudzības.

Šie noteikumi sniegs atbalstu bērnu vecākiem un stimulēs Ministru kabineta Rīkojuma izpildi.

Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāstsSaistošajos noteikumos ir paredzēts, ka Rīkojuma darbības periodā, tiks sniegts mērķtiecīgs atbalsts un stimuls ģimenēm, kuras var nodrošināt iespēju, ka bērni neapmeklēs pirmskolas izglītības iestādes saņems materiālu atbalstu 30,00 euro apmērā. Šis pabalsts būs operatīvi sniegts materiāls atbalsts ārēju notikumu radītu seku mazināšanai.
Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāCovid-19 situācija un to ierobežojumi neveicina uzņēmējdarbības vides attīstību pašvaldības teritorijā, bet pasākumu kopums, kas strauji samazinātu inficēšanās apmērus var veicināt ārkārtas situācijas izbeigšanās.
Saistošo noteikumu projekta ietekme uz administratīvajām procedūrāmProcedūras ir paredzētas maksimāli racionālas vecākiem, lai saņemtu atbalstu.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie noteikumi sagatavotiIzdoti saskaņā ar likuma Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otrās daļas 2. punktu un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. pantu.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektuNav.
Saistošo noteikumu ietekme uz budžetuDienvidkurzemes pirmsskolas izglītības iestādes kopā apmeklē 1482 bērni, šobrīd 617 ir noteiktas ēdināšanas maksas atlaides. Prognozējami, ka bērni, kuri neapmeklē iestādes Noteikumu darbības laikā ir 60 %. Ņemot vērā proporcionalitāti finansējums būtu nepieciešams 520 bērnu atbalstam, kas sastāda orientējoši 15570,00 euro.

Izdevumu finansēšanas avots – domes lēmumi, ar kuru tika atlikta atsevišķu iestāžu izveide, lēmums samazināt štata vietas administrācijā, kā arī Dienvidkurzemes novadā iekļauto pašvaldību plānotie līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols
01.11.2021