Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā

Izdarīt Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā (Latvijas Vēstnesis, 2013, 142., 192. nr.; 2015, 208. nr.; 2017, 75., 222. nr.; 2018, 132., 225. nr.; 2019, 132. nr.; 2021, 193. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar 44. punktu šādā redakcijā:

"44) pirmsizplatīšana - tieša vai netieša Latvijā vai dalībvalstī licencēta pārvaldnieka vai tā uzdevumā potenciālajiem profesionālajiem ieguldītājiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir dalībvalstī, informācijas sniegšana vai paziņošana par iespējamām ieguldījumu stratēģijām vai ieguldījumu objektiem, lai pārbaudītu potenciālo profesionālo ieguldītāju interesi par fondu vai apakšfondu, kurš vēl nav dibināts vai kurš ir nodibināts, bet par kura ieguldījumu daļu izplatīšanu potenciālo ieguldītāju pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās adreses dalībvalstī vēl nav sniegts paziņojums saskaņā ar šā likuma 66., 67. un 68. pantu un tādēļ fonda vai apakšfonda ieguldījumu daļas netiek tirgotas vai potenciālajiem profesionālajiem ieguldītājiem netiek izteikts piedāvājums ieguldīt fonda vai apakšfonda ieguldījumu daļās."

2. Aizstāt 5. panta otrās daļas 1. punkta "g" apakšpunktā vārdu "līgumsaistību" ar vārdiem "no līgumiem izrietošo saistību".

3. Izslēgt 41. panta desmitajā daļā vārdus "vai citā dalībvalstī".

4. Aizstāt 57. panta septītajā daļā vārdus "piecu darbdienu laikā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka šā panta piektajā daļā minētā informācija pieejama Uzņēmumu reģistrā" ar vārdiem "publicē tos Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē".

5. Papildināt 66. panta trešo daļu ar 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

"10) informāciju par adresi, kas nepieciešama, lai Komisija varētu izrakstīt rēķinu vai paziņot Komisijai veicamos maksājumus;

11) informāciju par to, kā tiks nodrošināta šā likuma 68. panta ceturtajā daļā minēto pasākumu veikšana."

6.  67. pantā:

izteikt devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"(9) Pārvaldnieks rakstveidā paziņo Komisijai par grozījumiem šā panta trešajā daļā minētajā informācijā un dokumentos:

1) vismaz 30 dienas pirms grozījumu izdarīšanas;

2) nekavējoties, ja grozījumi bijuši neplānoti un par to izdarīšanu nav paziņots Komisijai.

(10) Informāciju un dokumentus, kas sniegti saskaņā ar šā panta devītās daļas 1. punktu, Komisija izskata 15 darbdienu laikā. Ja informācijas un dokumentu izskatīšanas gaitā tiek konstatēts, ka plānoto grozījumu dēļ pārvaldnieka veiktā fonda pārvalde vai pats pārvaldnieks vairs neatbildīs šā likuma prasībām, Komisija par to paziņo pārvaldniekam un informē pārvaldnieka uzņēmējas dalībvalsts uzraudzības institūciju.";

papildināt pantu ar vienpadsmito un divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Komisija nekavējoties informē pārvaldnieka uzņēmējas dalībvalsts uzraudzības institūciju par sankcijām un uzraudzības pasākumiem, kas piemēroti pārvaldniekam sakarā ar to, ka neatkarīgi no šā panta desmitajā daļā minētā Komisijas paziņojuma saņemšanas informācijā un dokumentos ir izdarīti grozījumi, kuru dēļ pārvaldnieka veiktā fonda pārvalde vai pats pārvaldnieks vairs neatbilst šā likuma prasībām.

(12) Ja šā panta trešajā daļā minētajā informācijā un dokumentos grozījumi ir izdarīti, bet tie neietekmē pārvaldnieka veiktās fonda pārvaldes vai paša pārvaldnieka atbilstību šā likuma prasībām, Komisija 30 dienu laikā informē pārvaldnieka uzņēmējas dalībvalsts uzraudzības institūciju par izdarītajiem grozījumiem."

7. Papildināt likumu ar 67.1 pantu šādā redakcijā:

"67.1 pants. Latvijā licencēta pārvaldnieka tiesības pārtraukt dalībvalsts fonda ieguldījumu daļu izplatīšanu citās dalībvalstīs

(1) Pārvaldnieks, kurš citā dalībvalstī sācis izplatīt tā pārvaldē esoša Latvijā dibināta fonda ieguldījumu daļas vai tā pārvaldē esoša dalībvalsts fonda ieguldījumu daļas, ir tiesīgs pārtraukt fonda ieguldījumu daļu, tostarp visu vai dažu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību, izplatīšanu šajā dalībvalstī, ja iesniedz Komisijai paziņojumu, kurā norādīta informācija par visu šādu nosacījumu izpildi:

1) piedāvājums bez komisijas maksas piemērošanas atpakaļpirkt vai atpakaļpieņemt visas fondu (izņemot slēgto fondu un Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumus regulē Regula Nr. 2015/760) ieguldījumu daļas, kas izplatītas ieguldītājiem attiecīgajā dalībvalstī, ir:

a) izteikts,

b) bijis publiski pieejams vismaz 30 darbdienas,

c) tieši vai ar finanšu starpniekiem izteikts individuāli katram zināmajam fonda ieguldītājam attiecīgajā dalībvalstī;

2) publiski, tostarp izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, ir izplatīts paziņojums par nodomu pārtraukt ieguldījumu daļu izplatīšanu un izplatīšanas nodrošināšanai nepieciešamo pasākumu veikšanu;

3) noteiktā datumā, kurš uzskatāms par ieguldījumu daļu izplatīšanas pārtraukšanas dienu, tiek grozītas vai izbeigtas jebkādas no līguma izrietošās saistības ar finanšu starpniekiem vai ārpakalpojuma sniedzējiem, lai nepieļautu fonda ieguldījumu daļu tiešas vai netiešas izplatīšanas uzsākšanu vai turpināšanu pēc ieguldījumu daļu izplatīšanas pārtraukšanas.

(2) Ar ieguldījumu daļu izplatīšanas pārtraukšanas dienu pārvaldniekam aizliegts tieši vai netieši izplatīt fonda ieguldījumu daļas dalībvalstī, par kuru tas sniedzis paziņojumu šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

(3) Ja pārvaldnieka iesniegtais paziņojums satur šā panta pirmajā daļā norādīto informāciju, Komisija paziņojumu 15 darbdienu laikā pārsūta attiecīgā pārvaldnieka uzņēmējas dalībvalsts uzraudzības institūcijai un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei. Komisija nekavējoties informē pārvaldnieku par paziņojuma pārsūtīšanu.

(4) Ar ieguldījumu daļu izplatīšanas pārtraukšanas dienu pārvaldniekam aizliegts 36 mēnešus veikt šā panta pirmajā daļā minētajā paziņojumā norādīto fondu ieguldījumu daļu pirmsizplatīšanu, tostarp sniegt informāciju vai paziņot par līdzīgām ieguldījumu stratēģijām vai ieguldījumu objektiem paziņojumā norādītajā dalībvalstī.

(5) Pārvaldniekam ir pienākums Komisijai un fonda ieguldītājiem attiecīgajā dalībvalstī, kuri pēc fonda ieguldījumu daļu izplatīšanas pārtraukšanas saglabā fonda ieguldījumu daļas, sniegt šā likuma 58. pantā minēto informāciju. Pārvaldnieks, sniedzot informāciju, ir tiesīgs izmantot jebkādus elektroniskos saziņas līdzekļus.

(6) Komisija nosūta attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūcijai informāciju par grozījumiem šā likuma 66. panta trešās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā minētajā informācijā un dokumentos."

8. Papildināt 68. pantu ar ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(4) Dalībvalstī licencēts pārvaldnieks, kas plāno tādiem ieguldītājiem, kuri nav profesionāli ieguldītāji, Latvijā izplatīt dalībvalstu fondu ieguldījumu daļas, nodrošina vajadzīgos pasākumus, lai Latvijā:

1) pieņemtu un apstrādātu ieguldījumu daļu pirkšanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas pieteikumus un veiktu ar tiem saistītos norēķinus atbilstoši fonda dibināšanas dokumentu nosacījumiem;

2) sniegtu ieguldītājiem informāciju par ieguldījumu daļu pirkšanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas pieteikumu iesniegšanu un ar tiem saistītajiem norēķiniem;

3) palīdzētu apstrādāt informāciju par ieguldītāju īstenotajām tiesībām, kuras izriet no ieguldījuma fondā Latvijā;

4) nodrošinātu ieguldītājiem pieeju šā likuma 58. pantā minētajai informācijai un dokumentu kopijām;

5) sniegtu ieguldītājiem informāciju, tostarp izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, par pasākumiem, kurus veic šā panta septītajā daļā minētās personas;

6) veiktu kontaktpunkta funkciju, norādot personu saziņai ar Komisiju un citām uzraudzības institūcijām.

(5) Lai veiktu šā panta ceturtajā daļā minētos pasākumus, pārvaldniekam nav pienākuma nodrošināt fizisku klātbūtni Latvijā vai deleģēt pasākumu veikšanu trešai personai.

(6) Veicot šā panta ceturtajā daļā minētos pasākumus, saziņai tiek izmantota latviešu valoda un cita valoda, kuras izmantošanai piekritusi Komisija.

(7) Šā panta ceturtajā daļā minētos pasākumus drīkst veikt:

1) pārvaldnieks;

2) finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki, kuru uzraudzību veic Komisija vai citas dalībvalsts uzraudzības institūcija, vai Eiropas Centrālās bankas uzraudzītie finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki;

3) šīs daļas 1. un 2. punktā minētās personas kopīgi.

(8) Pārvaldnieks, slēdzot līgumu ar šā panta septītās daļas 2. punktā minētajām personām, līgumā iekļauj noteikumus, kas precizē, kurus pasākumus veiks pats pārvaldnieks un kurus - minētās personas, kā arī apliecinājumu tam, ka šā panta septītās daļas 2. punktā minētās personas visu tām nepieciešamo informāciju un dokumentus saņems no pārvaldnieka."

9. Papildināt likumu ar 68.1 pantu šādā redakcijā:

"68.1 pants. Dalībvalstī licencēta pārvaldnieka tiesības pārtraukt dalībvalsts fonda ieguldījumu daļas izplatīšanu Latvijā

(1) Pārvaldnieks, kurš uzsācis izplatīt dalībvalsts fonda ieguldījumu daļas Latvijā, ir tiesīgs pārtraukt fonda ieguldījumu daļu, tostarp visu vai dažu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību, izplatīšanu Latvijā, ja Komisija ir saņēmusi no pārvaldnieka izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas pārsūtītu pārvaldnieka paziņojumu, kurā ir norādīta informācija par fonda ieguldījumu daļu izplatīšanas pārtraukšanu un par visu šādu nosacījumu izpildi:

1) piedāvājums bez komisijas maksas piemērošanas atpakaļpirkt vai atpakaļpieņemt visas fondu (izņemot slēgto fondu un Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumus regulē Regula Nr. 2015/760) ieguldījumu daļas, kuras ieguldītājs ieguvis Latvijā, ir:

a) izteikts,

b) bijis publiski pieejams vismaz 30 darbdienas,

c) tieši vai ar finanšu starpniekiem izteikts individuāli katram zināmajam fonda ieguldītājam Latvijā;

2) publiski, tostarp izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, ir izplatīts paziņojums par nodomu pārtraukt ieguldījumu daļu izplatīšanu un izplatīšanas nodrošināšanai nepieciešamo pasākumu veikšanu;

3) noteiktā datumā, kurš uzskatāms par ieguldījumu daļu izplatīšanas pārtraukšanas dienu, tiek grozītas vai izbeigtas jebkādas no līguma izrietošās saistības ar finanšu starpniekiem vai ārpakalpojuma sniedzējiem, lai nepieļautu fonda ieguldījumu daļu tiešas vai netiešas izplatīšanas uzsākšanu vai turpināšanu pēc ieguldījumu daļu izplatīšanas pārtraukšanas.

(2) Ar ieguldījumu daļu izplatīšanas pārtraukšanas dienu pārvaldniekam aizliegts tieši vai netieši izplatīt fonda ieguldījumu daļas Latvijā.

(3) Ar ieguldījumu daļu izplatīšanas pārtraukšanas dienu pārvaldniekam aizliegts Latvijā 36 mēnešus veikt attiecīgā ieguldījumu fonda ieguldījumu daļu pirmsizplatīšanu, tostarp sniegt informāciju vai paziņot par iespējamām ieguldījumu stratēģijām vai ieguldījumu objektiem.

(4) Pārvaldniekam ir pienākums ieguldītājiem Latvijā, kuri pēc ieguldījumu daļu izplatīšanas pārtraukšanas saglabā fonda ieguldījumu daļas, sniegt šā likuma 58. pantā minēto informāciju. Pārvaldnieks, sniedzot informāciju, ir tiesīgs izmantot jebkādus elektroniskos saziņas līdzekļus.

(5) No dienas, kad Komisija ir saņēmusi no pārvaldnieka izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas pārsūtītu pārvaldnieka paziņojumu, kas minēts šā panta pirmajā daļā, Komisija nav tiesīga pieprasīt pārvaldniekam pierādīt, ka tā darbība atbilst šā likuma un Komisijas normatīvo noteikumu prasībām par fonda ieguldījumu daļu izplatīšanu."

10. Izteikt 69. panta astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(8) Informāciju un dokumentus, kas sniegti saskaņā ar šā panta septīto daļu, Komisija izskata 15 darbdienu laikā. Ja informācijas un dokumentu izskatīšanas gaitā tiek konstatēts, ka plānoto grozījumu dēļ pārvaldnieka veiktā fonda pārvalde vai pats pārvaldnieks vairs neatbildīs šā likuma prasībām, Komisija par to paziņo pārvaldniekam.

(9) Ja neatkarīgi no šā panta astotajā daļā minētā Komisijas paziņojuma saņemšanas šā panta otrajā un trešajā daļā minētajā informācijā un dokumentos grozījumi ir veikti un to dēļ pārvaldnieka veiktā fonda pārvalde vai pats pārvaldnieks vairs neatbilst šā likuma prasībām, Komisija pārvaldniekam piemēro šā likuma 81. panta septītajā daļā minētos uzraudzības pasākumus un šajā likumā minētās sankcijas. Par pārvaldniekam piemērotajiem uzraudzības pasākumiem un sankcijām Komisija nekavējoties informē pārvaldnieka uzņēmējas dalībvalsts uzraudzības institūciju."

11. Papildināt likumu ar IX1 nodaļu šādā redakcijā:

"IX1 nodaļa.
Pirmsizplatīšana

70.1 pants. Pirmsizplatīšana, kuru Latvijā licencēts pārvaldnieks veic Latvijā vai citās dalībvalstīs

(1) Latvijā licencēts pārvaldnieks ir tiesīgs veikt pirmsizplatīšanu Latvijā vai citās dalībvalstīs, izņemot gadījumus, kad potenciāliem profesionālajiem ieguldītājiem sniedzamā informācija ir:

1) tāda, kuru ieguldītājs var izmantot, lai uzņemtos saistības iegādāties konkrēta fonda ieguldījumu daļas;

2) ieguldījumu apliecību pirkšanas pieteikuma veidlapas vai līdzīgi dokumenti, tostarp dokumentu projekti;

3) nenodibināta fonda dibināšanas dokumenti, prospekts vai piedāvājuma dokumenti.

(2) Prospekta projektā vai piedāvājumā, ar kuru tiek iepazīstināts potenciālais ieguldītājs, aizliegts ietvert informāciju, kuru ieguldītājs var izmantot lēmumu pieņemšanai par ieguldījuma veikšanu. Prospekta projektā vai piedāvājumā norāda, ka:

1) tas nav piedāvājums vai uzaicinājums parakstīties uz fonda ieguldījumu daļām;

2) nevar paļauties uz tajā sniegto informāciju, jo tā ir nepilnīga un var mainīties.

(3) Latvijā licencētam pārvaldniekam, pirms sākt pirmsizplatīšanu, nav pienākuma paziņot Komisijai par pirmsizplatīšanas materiālu saturu vai to adresātiem vai izpildīt jebkādus citus nosacījumus, kas nav minēti šajā nodaļā.

70.2 pants. Pirmsizplatīšanas norise

(1) Latvijā licencēts pārvaldnieks nodrošina, ka ieguldītāji Latvijā vai citās dalībvalstīs neiegādājas fonda ieguldījumu daļas pirmsizplatīšanā un ka ieguldītājiem, ar kuriem tiek veikta saziņa pirmsizplatīšanas laikā, ir iespējams iegādāties attiecīgā fonda ieguldījumu daļas vienīgi tad, ja fondu ieguldījumu daļas tiek izplatītas šā likuma 66. un 67. pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Ja profesionālie ieguldītāji 18 mēnešu laikā pēc tam, kad Latvijā licencēts fonda pārvaldnieks ir sācis pirmsizplatīšanu, parakstās uz fonda ieguldījumu daļām tādam fondam, kas norādīts informācijā, kura sniegta pirmsizplatīšanas laikā, vai uz fonda ieguldījumu daļām tādam fondam, kurš izveidots pirmsizplatīšanas dēļ, to uzskata par izplatīšanu, attiecībā uz kuru nepieciešams ievērot šā likuma 66. panta trešās daļas un 67. panta trešās daļas prasības par paziņojuma iesniegšanu Komisijai.

(3) Piecpadsmit dienu laikā no dienas, kad Latvijā licencēts pārvaldnieks sācis pirmsizplatīšanu, tas papīra formā vai elektroniski sniedz Komisijai informāciju par dalībvalstīm, kurās pirmsizplatīšana notiek vai ir notikusi (norādot attiecīgos laikposmus), un īsu pirmsizplatīšanas aprakstu, tostarp informāciju par piedāvātajām ieguldījumu stratēģijām, iekļaujot fonda un tā apakšfondu sarakstu, attiecībā uz kuriem tiek vai tika veikta pirmsizplatīšana. Komisija nekavējoties informē attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju, kurā pārvaldnieks veic vai ir veicis pirmsizplatīšanu.

(4) Ja dalībvalstī licencēts pārvaldnieks veic vai ir veicis dalībvalsts fonda ieguldījumu daļu pirmsizplatīšanu Latvijā, Komisija var pieprasīt dalībvalstī licencētā pārvaldnieka uzraudzības institūcijai sniegt informāciju par pirmsizplatīšanu, kas notiek vai ir notikusi Latvijā.

70.3 pants. Trešo personu veikta pirmsizplatīšana

Latvijā licencēta pārvaldnieka vārdā veikt pirmsizplatīšanu ir tiesīga tikai tāda trešā persona, kas ir dalībvalstī licencēta ieguldījumu brokeru sabiedrība, kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, fonda pārvaldnieks vai piesaistītais aģents Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē. Uz trešo personu, kas veic pirmsizplatīšanu, attiecas šā likuma 70.1 un 70.2 pantā noteiktais.

70.4 pants. Pirmsizplatīšanas dokumentēšana

Latvijā licencēts pārvaldnieks nodrošina, ka pirmsizplatīšana tiek pienācīgi dokumentēta."

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Uzņēmumu reģistrs par šā likuma 57. panta sestajā daļā minētajiem dokumentiem, kas saņemti līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 57. panta septītajā daļā, ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka attiecīgie gada pārskati vai konsolidētie gada pārskati, zvērināta revidenta ziņojums un tam pievienoto dokumentu kopijas elektroniski ir pieejamas Uzņēmumu reģistrā."

13. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija direktīvas (ES) 2019/1160, ar ko direktīvas 2009/65/EK un 2011/61/ES groza attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanu."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 30. septembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 19. oktobrī

02.11.2021