Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Pieejama likumprojekta papildinātā anotācija.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 11., 20. nr.; 2006, 4. nr.; 2007, 3., 13. nr.; 2008, 1., 15. nr.; 2009, 9., 14., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 19., 178. nr.; 2011, 117. nr.; 2012, 92., 189. nr.; 2013, 6., 21., 61., 112., 183., 187., 252. nr.; 2014, 113., 214. nr.; 2015, 11., 29., 140., 235. nr.; 2016, 48., 241. nr.; 2017, 75., 132., 203. nr.; 2018, 132., 201. nr.; 2019, 248.A nr.; 2020, 119.C, 232., 250. nr.; 2021, 12.A, 45.B nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 12. panta ceturto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Identificējošie dati šā likuma izpratnē ir personas vārds, uzvārds, personas kods vai identifikācijas numurs, bet, ja tāda nav, - dzimšanas datums un vieta. Personas datu apstrādi kriminālprocesā nosaka īpašs likums."

2. Aizstāt 110. panta trešās daļas 1. punktā vārdu "izdarīt" ar vārdu "izteikt".

3. Aizstāt 113. panta ceturtajā daļā vārdus "dokumentā, kurā tiek fiksēta izmeklēšanas darbība, izdarīt" ar vārdu "izteikt".

4. Aizstāt 121. panta pirmās daļas 3. punktā vārdus "vārdu, uzvārdu, personas kodu" ar vārdiem "identificējošos datus".

5. Aizstāt 140. panta septītajā daļā vārdus "katras šajā procesuālās darbības norises vietā klātesošās personas  vārdu, uzvārdu, personas kodu" ar vārdiem "katru šajā procesuālās darbības norises vietā klātesošo personu identificējošos datus".

6. Aizstāt 143. panta 1.1 daļas 5. punktā vārdus "tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kura piedalās" ar vārdiem "to personu identificējošos datus, kura piedalās".

7. Izteikt 147. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Liecības sastāvdaļa ir pratināmo personu identificējošie dati."

8. Izslēgt 182. panta otrās daļas otrajā teikumā vārdu "lēmumā".

9. 188. pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

"Uzsākot izņemšanu, izmeklēšanas darbības veicējs izsniedz personai, pie kuras tiek izdarīta izņemšana, lēmuma kopiju par izņemšanu. Šī persona par to parakstās.";

izslēgt trešajā daļā vārdus "un lēmuma".

10. Izteikt 12. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"12. nodaļa. Rīcība ar lietām un dokumentiem".

11.  235. pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"235. pants. Lietu un dokumentu pievienošana krimināllietai un glabāšana

(1) Izmeklēšanas darbību gaitā iegūtās lietas un dokumentus procesa virzītājs reģistrē krimināllietā esošajā lietu un dokumentu sarakstā.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "lietisko pierādījumu" ar vārdu "lietu";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Rīcība ar arestēto mantu notiek šā likuma 28. nodaļā noteiktajā kārtībā.";

papildināt astoto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pirmstiesas procesā līdz izmeklēšanas pabeigšanai procesa virzītājs krimināllietā esošajā lietu un dokumentu sarakstā veic atzīmi par izmeklēšanas darbību gaitā iegūto lietu un dokumentu statusu kriminālprocesā."

12. Izteikt 236. pantu šādā redakcijā:

"236. pants. Lietu un dokumentu saraksts

Lietu un dokumentu sarakstā procesa virzītājs norāda:

1) lietas vai dokumenta nosaukumu, kā arī lietas statusu un tā maiņu kriminālprocesā;

2) datumu un izmeklēšanas darbību, kurā lieta vai dokuments iegūts;

3) glabāšanas vietu;

4) datumu un galīgo rīcību ar lietu vai dokumentu."

13. Izslēgt 266. panta ceturto daļu.

14. Izteikt 269. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par aizturētā atbrīvošanu sagatavo protokolu, kurā norāda atbrīvošanas pamatu, datumu un laiku. Atbrīvojot aizturēto, viņam izsniedz aizturēšanas un atbrīvošanas protokola kopiju."

15. 270. pantā:

izslēgt piektās daļas trešo teikumu;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Aizturēšana šajā pantā minētajā kārtībā nav atkārtota aizturēšana vienā kriminālprocesā."

16. Papildināt 271. panta trešo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Procesa virzītājs, lai nodrošinātu kriminālprocesa mērķa sasniegšanu, var pieņemt lēmumu par tikšanās un saziņas ierobežojumiem ar īpašajā likumā, kas nosaka apcietinājumā turēšanas kārtību, noteiktajām personām. Procesa virzītāja lēmums par tikšanās un saziņas ierobežojumiem ir pārsūdzams izmeklēšanas tiesnesim. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma izpildi."

17. Aizstāt 302. panta 1. punktā vārdus "apdraudētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tā nav, - dzimšanas gadu un datumu)" ar vārdiem "apdraudēto personu identificējošos datus".

18. Papildināt likumu ar 18.1 nodaļu šādā redakcijā:

"18.1 nodaļa. Lietvedības īpatnības elektroniskajā krimināllietā

317.1 pants. Lietvedība elektroniskajā krimināllietā

(1) Kriminālprocesa lietvedību kārto un visus ar šo procesu saistītos dokumentus augšupielādē vai veido un glabā elektroniskajā krimināllietā (turpmāk - e-krimināllieta).

(2) E-krimināllieta sastāv no Kriminālprocesa informācijas sistēmas, kuras pārzinis un turētājs ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, no Prokuratūras informācijas sistēmas, kuras pārzinis un turētājs ir Latvijas Republikas Prokuratūra, no tiesu informatīvās sistēmas un e-lietas portāla, kuru pārzinis un turētājs ir Tiesu administrācija.

(3) Papīra formā iegūtos vai sagatavotos ar šo procesu saistītos dokumentus pārvērš elektroniskā formā, tos apliecinot ar elektronisko parakstu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/93/EK (turpmāk - regula Nr. 910/2014) 3. panta 10. punkta izpratnē, ievērojot šādus noteikumus:

1) ir nodrošināts oriģinālā dokumenta satura attēlojums un atbilstība tam noteiktajā datu glabāšanas laikā;

2) ir nodrošināta satura lasīšana elektroniski un, ja nepieciešams, atvasinājuma veidošana papīra formā;

3) pārvērstais dokuments tiek aizsargāts pret papildinājumiem, izmaiņām vai neatļautu piekļūšanu vai iznīcināšanu.

(4) Šā panta trešajā daļā minētos papīra formas dokumentus nodod procesa virzītājam un tos glabā līdz galīgā nolēmuma spēkā stāšanās dienai. Dokumenta glabāšanas un iznīcināšanas process notiek iestādes vadītāja noteiktajā kārtībā.

(5) Šā panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā elektroniskā formā pārvērstajam dokumentam ir tāds pats juridiskais spēks kā oriģinālajam dokumentam.

(6) Dokumentus, kas veidoti vai augšupielādēti e-krimināllietā, drīkst dzēst vai izmaiņas tajos drīkst veikt tikai uz lēmuma pamata un saskaņā ar šā likuma normām.

(7) Šajā likumā noteiktās prasības par dokumenta parakstīšanu vai apliecinājuma veikšanu ir izpildītas, ja dokumenti vai apliecinājumi izveidoti e-krimināllietas sistēmā un parakstīti ar elektronisko parakstu regulas Nr. 910/2014 3. panta 10. punkta izpratnē vai papīra dokumenta formā veiktais paraksts vai apliecinājums ir pārvērsts atbilstoši šā panta trešās daļas noteikumiem.

(8) Valsts noslēpumu saturošus objektus apkopo atsevišķā sējumā, neievadot e-krimināllietā. E-krimināllietā par to izdara atzīmi.

317.2 pants. Procesuālo darbību apliecināšana

(1) Persona, kura piedalās procesuālajā darbībā, ja šo procesuālo darbību ir paredzēts apliecināt ar parakstu, atbilstoši procesa virzītāja rīcībā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem parakstās ar:

1) drošu elektronisko parakstu;

2) elektronisko parakstu;

3) pašrocīgu parakstu, elektronisko parakstu vai drošu elektronisko parakstu uz apliecinājuma.

(2) Persona, kura tiek brīdināta par kriminālatbildību vai informēta par tās tiesībām un pienākumiem, apliecina to ar parakstu pēc procesuālās darbības.

(3) Procesuālās darbības vai dokumenta apliecinājumu var fiksēt arī skaņu vai skaņu un attēlu ierakstā.

317.3 pants. Iepazīšanās ar krimināllietas materiāliem e-krimināllietā

(1) Par procesuālā dokumenta nosūtīšanu vai izsniegšanu, kā arī par iepazīstināšanu ar krimināllietas materiāliem ir atzīstama arī paziņošana personai par dokumenta pieejamību e-lietas portālā.

(2) Pēc procesa virzītāja iniciatīvas vai personas motivēta pieteikuma personai var izsniegt e-krimināllietas materiālu kopijas.

317.4 pants. Procesuālo dokumentu pieejamība e-krimināllietā

Par procesuālā dokumenta pieejamības dienu ir atzīstama diena, kad personai tiek paziņots par dokumenta pieejamību e-lietas portālā."

19. 326. pantā:

aizstāt pirmās daļas 4. punktā vārdus "procesuālās darbības dalībnieku vārdu, uzvārdu, personas kodu" ar vārdiem "procesuālās darbības dalībniekus identificējošos datus";

aizstāt trešajā daļā vārdus un skaitli "šā likuma 484. pants" ar vārdiem un skaitļiem "šā likuma 482. un 484. pants".

20. Papildināt 361. pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Arestēto mantu procesa virzītājs reģistrē krimināllietā esošajā lietu un dokumentu sarakstā."

21. Izteikt 362. panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Protokols par aresta uzlikšanu mantai nav jāraksta, ja lēmumu par mantas arestu, nosūtot lēmuma izrakstu, uzdots izpildīt saskaņā ar šā likuma 361.1 panta pirmās daļas 2., 3. un 4. punktu un nav nepieciešams aprakstīt mantas individuālās pazīmes vai ja arests tiek uzlikts virtuālajai valūtai."

22. Papildināt 366. panta pirmo daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā: 

"Izmeklēšanas laikā līdz tās pabeigšanai izmeklētājs lēmumu pieņem ar uzraugošā prokurora piekrišanu."

23. Aizstāt 387. panta trīspadsmitajā daļā vārdus "smagu vai sevišķi smagu noziegumu" ar vārdiem "noziedzīgu nodarījumu".

24. Aizstāt 398.1 panta pirmās daļas 4. punktā vārdus "aizdomās turētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu" ar vārdiem "aizdomās turēto personu identificējošos datus".

25. Aizstāt 401. panta otrās daļas 3. punktā vārdus "pie kriminālatbildības saucamās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu" ar vārdiem "pie kriminālatbildības saucamo personu identificējošos datus".

26. Izteikt 405. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) pie kriminālatbildības saucamo personu identificējošos datus;".

27. 406. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Apsūdzētais parakstās par to, ka ir saņēmis apsūdzības kopiju un rakstveida informāciju par savām tiesībām, vienlaikus norādot saņemšanas datumu.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja apsūdzības kopijas izsniegšanas brīdī ir klāt apsūdzētā aizstāvis un pārstāvis, arī viņi parakstās, ka saņemta lēmuma kopija par personas saukšanu pie kriminālatbildības."

28. 412. pantā:

papildināt sestās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "procesa virzītāja vai pilnvarotas personas klātbūtnē";

papildināt 6.1 daļu ar vārdiem "procesa virzītāja vai pilnvarotas personas klātbūtnē".

29. Izslēgt 418. panta ceturto daļu.

30. Aizstāt 427. panta pirmās daļas 1. punktā vārdus "vārds, uzvārds, personas kods" ar vārdiem "identificējošie dati".

31. Aizstāt 437. panta pirmās daļas 3. punktā vārdus "pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu, bet, ja tāda nav, - dzimšanas gadu un datumu" ar vārdiem "pārstāvi identificējošos datus".

32. 482. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tiesas sēdes protokols ir procesuāls dokuments, kurā fiksē lietas iztiesāšanas gaitu un tiesas sēdē pieņemtos lēmumus. Tiesas sēdi pilnā apjomā fiksē, izmantojot skaņu vai skaņu un attēlu ierakstu vai citus tehniskos līdzekļus, bet, ja tas nav iespējams, tiesas sēdi fiksē rakstveidā.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Uzsākot lietas iztiesāšanu, tiesas sēdes protokolā norāda:

1) tiesas sēdes vietu un laiku (arī tiesas sēdes sākumu un beigas);

2) tiesas sastāvu, tiesas sēdes sekretāru, kā arī tulku, ja viņš piedalās tiesas sēdē;

3) apsūdzētā vārdu un uzvārdu;

4) noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar apsūdzību;

5) tās juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru, pret kuru uzsākts process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu;

6) prokurora, aizstāvja vārdu un uzvārdu, ja viņi piedalās tiesas sēdē;

7) cietušā, viņa pārstāvja vārdu un uzvārdu, ja viņi piedalās tiesas sēdē;

8) tiesai pieteikto lūgumu būtību, ja tādi ir pieteikti, un attiecībā uz tiem tiesas pieņemto lēmumu saturu.";

izslēgt otro daļu;

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Tiesas sēdes protokolu glabā kopā ar krimināllietu un ievieto un glabā tiesu informatīvajā sistēmā.";

aizstāt trešajā daļā vārdu "raksta" ar vārdu "sagatavo";

izslēgt ceturto daļu.

33. Izslēgt 483. pantu.

34. 484. pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "tiesas sēdes protokolā" ar vārdu "rakstveidā";

izslēgt otro daļu;

aizstāt trešās daļas ievaddaļā vārdus "fiksē arī" ar vārdiem "papildus fiksē";

papildināt trešo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) iebildumus pret tiesas sēdes priekšsēdētāja rīcību;";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Liecības, kuras sniedz apsūdzētais, cietušais, liecinieks, eksperts, kriminālprocesā aizskartais mantas īpašnieks, kura mantai uzlikts arests, un citu procesā iesaistīto personu paskaidrojumi, tiesas debašu runas, replikas un apsūdzētā pēdējais vārds tiek ierakstīti tiesas sēdes protokolā."

35. Papildināt 496. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Personām, kuras piedalās lietas iztiesāšanā, ir tiesības izteikt iebildumus pret tiesas sēdes priekšsēdētāja rīcību."

36. Izslēgt 516. panta otrajā daļā vārdus "slēgtā aploksnē".

37. Izteikt 524. panta 6. punktu šādā redakcijā:

"6) apsūdzēto identificējošos datus;".

38. Izslēgt 628. panta ievaddaļā vārdus "aizdomās turētajam vai apsūdzētajam un".

39. 634.1 pantā:

izteikt septītās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

"7) to personu identificējošos datus, pret kuru veicama piedziņa vai kuras manta konfiscējama, šīs personas dzīvesvietas adresi, bet juridiskajai personai - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;";

aizstāt septītās daļas 8. punktā vārdus "tā cietušā vārdu, uzvārdu, personas kodu" ar vārdiem "to cietušo identificējošos datus";

aizstāt devītās daļas 1. punktā vārdus "tās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu" ar vārdiem "to personu identificējošos datus".

40. Papildināt pārejas noteikumus ar 78. un 79. punktu šādā redakcijā:

"78. Šā likuma 18.1 nodaļa stājas spēkā 2021. gada 1. decembrī. Līdz 2023. gada 30. novembrim šā likuma 18.1 nodaļu piemēro atbilstoši tehniskajām iespējām. Laikā no 2021. gada 1. decembra līdz 2023. gada 30. novembrim izmeklētājs, pabeidzot izmeklēšanu un nododot lietas materiālus prokuratūrai, papīra formā iegūtos vai sagatavotos krimināllietas materiālus skenē un pievieno arī Kriminālprocesa informācijas sistēmā. Tiesa, saņemot krimināllietu papīra formā, var to izskatīt, nepārvēršot e-krimināllietā.

79. Nodrošinot iespēju iepazīties ar krimināllietas materiāliem personai, kura atrodas ieslodzījuma vietā, procesa virzītājs ņem vērā ieslodzījuma vietas tehnisko nodrošinājumu."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 7. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 19. oktobrī

02.11.2021