Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 27

Talsos 2021. gada 30. septembrī (prot. Nr. 9, 13. p., lēmums Nr. 199)
Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību Talsu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 46. pantu,
"Par nekustamā īpašuma nodokli" 2. panta 8¹ daļu
un "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma
" pārejas noteikumu 17. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu),kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļas):

2.1. īrnieki un nomnieki, kuriem nomas līgumi slēgti ar pašvaldību vai tās pilnvaroto personu;

2.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušās līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;

2.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā);

2.4. likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 2. panta septītajā daļā noteiktie nodokļa maksātāji (faktiskie lietotāji).

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 27 "Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību Talsu novadā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļaInformācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, ir izstrādāti saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība Talsu novadā".

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi paredz vienotu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību apvienotā Talsu novadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumi tiks publicēti oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī publicēti portālā www.talsunovads.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
01.01.2022