Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Aizkraukles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2021/8

Aizkrauklē 2021. gada 16. septembrī
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2021. gada 16. septembra domes sēdes lēmumu Nr. 157 (prot. Nr. 11, 2. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1. panta otrās daļas 91. punktu, 2. panta 81. daļu,
3. panta 14. daļu, 16. daļu, 9. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā tiek piemērotas likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" atsevišķas normas nodokļa aprēķinam daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (to daļām), dzīvojamo māju palīgēkām, vidi degradējošām būvēm un būvēm, kuras pārsniegušas būvdarbu veikšanas ilgumu, nosaka apliekamos objektus, nodokļa maksātājus un nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu un apstrīdēšanas kārtību.

2. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 m2 un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.

3. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā).

4. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2 % no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56915 euro, 0,4 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56915 euro, bet nepārsniedz 106715 euro, un 0,6 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 euro – piemēro dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājām, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti (turpmāk – objekti) netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos objektus.

4.1. fizisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem, ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai;

Ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

4.2. juridisko personu, individuālo komersantu, ārvalstu komersantu un to pārstāvniecību īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem, ja objekts ir izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

5. Šo Noteikumu 4.1. apakšpunkta likmi 1,5 % nepiemēro:

5.1. līdz taksācijas gada beigām, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums iestājas taksācijas gada laikā (objekts iegūts īpašumā izsoles rezultātā, privatizēts vai atsavināts valsts vai pašvaldības īpašums, noslēgts īres līgums, beigušās tiesības uz atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma, reģistrēts jauns objekts);

5.2. nekustamā īpašuma nodokļa objektam, kura īpašnieks vai tiesiskais valdītājs miris iepriekšējā taksācijas gadā;

5.3. fizisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajām dārza mājām un vasarnīcām.

6. Pārējiem objektiem tiek piemērotas likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās likmes.

7. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 (trīs) procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā:

7.1. lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi vai lēmumu par attiecīgā statusa atcelšanu pieņem pamatojoties uz būvinspektora atzinumu un Aizkraukles novada pašvaldības būvvaldes lēmumu;

7.2. maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu, nekustamā īpašuma nodokļa administrators nosūta nodokļa maksātājam 1 (viena) mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.

8. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 (trīs) procentu apmērā no lielākās būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības sākot ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā:

8.1. lēmumu par būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums vai lēmumu par attiecīgās būvatļaujas atjaunošanu pieņem Aizkraukles novada pašvaldības būvvalde;

8.2. maksāšanas paziņojums par būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, tiek nosūtīts nodokļa maksātājam 1 (viena) mēneša laikā pēc būvniecības termiņa izbeigšanās;

8.3. nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic sākot ar nākamo mēnesi, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

9. Ja nodokļa maksātāja parāda summa ir mazāka par 1000 (viens tūkstotis) euro, maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā 7 (septiņu) gadu laikā, bet ja nodokļa maksātāja parāda summa pārsniedz 1000 (viens tūkstotis) euro un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā 3 (trīs) gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

10. Pašvaldības amatpersonai, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem veic administrēšanas funkcijas ir pienākums pēc nodokļu maksātāja rakstveida pieprasījuma pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā norādītās nekustamā īpašuma nodokļa summas pareizību. Ja tajā konstatēta kļūda, pašvaldības amatpersona izsniedz nodokļa maksātājam precizētu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu. Nodokļa maksātāja pieprasījuma noraidīšanas gadījumā sniedzams motivēts rakstveida atteikums.

11. Aizkraukles novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administratora lēmumu var apstrīdēt Aizkraukles novada administratīvo aktu strīdu komisijā.

12. Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13. Saistošie noteikumi piemērojami ar 2022. gada 1. janvāri.

14. Ar 2021. gada 31. decembri spēku zaudē:

14.1. Pļaviņu novada domes 2014. gada 25. septembra saistošie noteikumi Nr. 11 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā";

14.2. Kokneses novada domes 2014. gada 9. jūlija saistošie noteikumi Nr. 9 "Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķi normu piemērošanu Kokneses novadā";

14.3. Skrīveru novada domes 2014. gada 30. oktobra saistošie noteikumi Nr. 19 "Par atsevišķu likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" tiesību normu piemērošanu Skrīveru novadā";

14.4. Jaunjelgavas novada domes 2018. gada 30. augusta saistošie noteikumi Nr. 5/2018 "Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Jaunjelgavas novadā";

14.5. Neretas novada domes 2013. gada 28. novembra saistošie noteikumi Nr. 20/2013 "Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu"";

14.6. Aizkraukles novada domes 2019. gada 25. jūlija saistošie noteikumi Nr. 2019/10 "Par nekustamā īpašuma nodokli Aizkraukles novadā".

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
Aizkraukles novada domes 2021. gada 16. septembra saistošo noteikumu Nr. 2021/8 "Par nekustamā īpašuma nodokli Aizkraukles novadā"
paskaidrojuma raksts
1.Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu mērķis ir noteikt vienotus principus, kuri jāievēro pašvaldībai un nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteikto tiesību normu piemērošanā par Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu, īstenojot pašvaldībai deleģētās tiesības apliekamo un neapliekamo nekustamo īpašumu noteikšanā un attiecīgu nodokļa likmju piemērošanā. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1. panta otrās daļas 9.`1 punktu, 2.`1 daļu, 2. panta 8.`1 daļu, 3. panta 1.`4, 1.`6 daļu, un 9. panta otro daļu.
2.Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā, Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, ēkas ar pārsniegtu būvniecības termiņu, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus par pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām zemi zem tām, nodokļu likmes īpašumos kuros nav deklarēto personu, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu un maksāšanas paziņojumu pārsūdzēšanas kārtību.
3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuAr paaugstināto nodokļa likmi tiek apliktas ēkas, lai veicinātu to sakārtošanu, nojaukšanu vai atjaunošanu, kā arī veicinātu būvju pieņemšanu ekspluatācijā.

Nosakot daudzdzīvokļu mājas faktisko lietotāju, kā nekustamā īpašuma maksātāju, tiek realizēta iespēju piemērot atvieglojuma procentus trūcīgām un maznodrošinātām personām. Skaitliski aprēķināt saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu būs iespējams tikai pēc informācijas saņemšanas par nekustamā īpašuma kadastrālajām vērtībām attiecīgajam gadam no Valsts kadastra un informācijas no PMLP par personu deklarēšanos.

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāIetekme uz uzņēmējdarbības vidi būs nenozīmīga un būtiski neietekmēs kārtējo nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu.
5.Informācija par administratīvajām procedūrāmNekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un maksāšanas paziņojumu izdošanu atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic Aizkraukles novada pašvaldības nodokļu administratori.
6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu projekts pirms apstiprināšanas publicēts pašvaldības mājaslapā www.aizkraukle.lv.
7.Cita informācijaAr saistošajiem noteikumiem persona var iepazīties novada apvienību pārvaldēs, pagasta pārvaldē, pagastu pakalpojuma centros, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai mājaslapā www.aizkraukle.lv.
Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
09.10.2021