Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

Bauskā 2021. gada 30. septembrī (prot. Nr. 5, 13. p.)

Grozījumi Bauskas novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Bauskas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
2. punktu un 46. panta pirmo daļu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem",
likumu "Par budžetu un finanšu vadību" un
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma Pārejas noteikumu 18. punktu

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības 2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Bauskas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības apvienoto pamatbudžetu 2021. gadam ieņēmumos 60 089 415 euro apmērā, izdevumos 73 464 770 euro apmērā, finansēšanu 13 375 355 euro apmērā saskaņā ar 1. un 2. pielikumu."

2. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības apvienoto ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2021. gadam ieņēmumos 1 442 euro apmērā, izdevumos 123 893 euro apmērā, finansēšanu 122 451 euro apmērā saskaņā ar 3. un 4. pielikumu."

3. Izteikt saistošo noteikumu 6. pielikumu jaunā redakcijā.

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Mačeks

 

1. pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 5

Bauskas novada pašvaldības apvienotā pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2021. gadam

Rādītāju nosaukumi Budžeta kategoriju kodi Apstiprināts 2021. gadam Grozījumi
(+/-)
Precizētais 2021. gada budžets
EUR EUR EUR
I IEŅĒMUMI - kopā   55,934,648 4,154,767 60,089,415
Ienākuma nodokļi 1.0.0.0. 23,017,936 5,697 23,023,633
Īpašuma nodokļi 4.0.0.0. 4,161,564 - 29,149 4,132,415
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 5.0.0.0. 120,006   120,006
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 8.0.0.0. 16,471   16,471
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 9.0.0.0. 29,657 355 30,012
Naudas sodi un sankcijas 10.0.0.0. 24,753   24,753
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 12.0.0.0. 48,765   48,765
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 918,277 43,350 961,627
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti 17.0.0.0. 239,567 56,170 295,737
Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 23,442,833 4,178,088 27,620,921
Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0. 781,011 - 131,483 649,528
Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 3,133,808 31,739 3,165,547
         
II IZDEVUMI - kopā   68,682,053 4,782,717 73,464,770
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām    
Vispārējie valdības dienesti 01.000 4,964,636 150,244 5,114,880
Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000 673,321   673,321
Ekonomiskā darbība 04.000 9,512,953 727,342 10,240,295
Vides aizsardzība 05.000 443,064   443,064
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000 7,085,994 3,580 7,089,574
Veselība 07.000 1,093,474   1,093,474
Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 5,879,973 - 49,273 5,830,700
Izglītība 09.000 32,693,159 3,865,763 36,558,922
Sociālā aizsardzība 10.000 6,335,479 85,061 6,420,540
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām    
Atlīdzība 1000 31,235,922 3,965,904 35,201,826
Preces un pakalpojumi 2000 14,793,198 143,532 14,936,730
Subsīdijas un dotācijas 3000 1,545,472 - 8,665 1,536,807
Procentu izdevumi 4000 57,648 - 6,000 51,648
Pamatkapitāla veidošana 5000 17,208,856 718,318 17,927,174
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 2,625,141 87,621 2,712,762
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 1,215,766 - 117,993 1,097,773
Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš 8000 50   50
   
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)   - 12,747,405 - 627,950 - 13,375,355
   
IV FINANSĒŠANA - kopā   12,747,405 627,950 13,375,355
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 8,903,019 - 49,790 8,853,229
Naudas līdzekļu un pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā F21010000 AS
F22010000 AS
9,496,242   9,496,242
Naudas līdzekļu un pieprasījuma noguldījumu atlikums gada beigās F21010000 AB
F22010000 AB
593,223 49,790 643,013
Aizņēmumi F40020000 3,918,542 677,740 4,596,282
Saņemtie aizņēmumi F40020010 7,294,514 677,740 7,972,254
Saņemto aizņēmumu atmaksa F40020020 3,375,972   3,375,972
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā F50010000 - 74,156   - 74,156

 

2. pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 5

Bauskas novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta izdevumu atšifrējums pa funkciju klasifikācijas kodiem, iestādēm un programmām

Rādītāju nosaukumi Budžeta kategoriju kodi Apstiprināts 2021. gadam Grozījumi (+/-) Precizētais 2021. gada budžets
EUR EUR EUR
PAVISAM KOPĀ   68,682,053 4,782,717 73,464,770
BAUSKA
II IZDEVUMI - kopā   32,494,132 2,770,093 35,264,225
Bauskas novada pašvaldība   14,156,856 651,482 14,808,338
01.000 Vispārējie valdības dienesti   1,659,675 304,213 1,963,888
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas   1,430,793 55,664 1,486,457
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas   1,430,793 55,664 1,486,457
1.1.1.1 Bauskas novada administrācijas vadība   1,230,355 57,164 1,287,519
Atlīdzība 1000 1,080,741 61,025 1,141,766
Preces un pakalpojumi 2000 129,411 - 3,861 125,550
Subsīdijas un dotācijas 3000 470 - 470
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 19,733 - 19,733
1.1.1.2 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs   41,527 - 41,527
Atlīdzība 1000 36,085 - 36,085
Preces un pakalpojumi 2000 5,442 - 5,442
1.1.1.7 Sabiedrisko attiecību nodaļa   158,911 - 1,500 157,411
Atlīdzība 1000 72,988 1,027 74,015
Preces un pakalpojumi 2000 64,888 - 1,027 63,861
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 21,035 - 1,500 19,535
01.300 Vispārējas nozīmes dienesti   - 263,644 263,644
1.1.1.3 Administratīvie izdevumi ATR ietvaros   - 263,644 263,644
Atlīdzība 1000 - 61,661 61,661
Preces un pakalpojumi 2000 - 201,983 201,983
01.600 Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti   104,605 - 3,595 101,010
1.1.4 Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšana   104,605 - 3,595 101,010
Atlīdzība 1000 86,292 - 86,292
Preces un pakalpojumi 2000 18,313 - 3,595 14,718
Pamatkapitāla veidošana 5000 - - -
01.700 Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldības) parāda darījumi   118,354 - 11,500 106,854
01.720 Pašvaldību budžetu parāda darījumi   118,354 - 11,500 106,854
1.1.2 Budžeta parāda darijumi   118,354 - 11,500 106,854
Preces un pakalpojumi 2000 80,115 - 5,500 74,615
Procentu izdevumi 4000 38,239 - 6,000 32,239
01.800 Vispārēja rakstura transferti starp valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem   5,923 - 5,923
01.890 Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti starp dažādiem valsts pārvaldes līmeņiem   5,923 - 5,923
1.1.3 Rezerves fonds   5,923 - 5,923
Preces un pakalpojumi 2000 5,923 - 5,923
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība   376,126 - 376,126
03.100 Policija   304,768 - 304,768
03.110 Policijas dienesti   304,768 - 304,768
1.3.3 Pašvaldības policija   304,768 - 304,768
Atlīdzība 1000 268,556 - 268,556
Preces un pakalpojumi 2000 28,932 - 28,932
Subsīdijas un dotācijas 3000 1,020 - 1,020
Pamatkapitāla veidošana 5000 6,260 - 6,260
03.300 Tiesa un prokuratūras iestādes   71,358 - 71,358
03.390 Pārējās tieslietu iestādes   71,358 - 71,358
1.3.1 Dzimtsarakstu nodaļa   71,358 - 71,358
Atlīdzība 1000 55,133 - 55,133
Preces un pakalpojumi 2000 2,718 - 2,718
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 13,507 - 13,507
04.000 Ekonomiskā darbība   4,585,568 342,702 4,928,270
04.200 Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un medniecība   18,692 - 18,692
04.230 Zivsaimniecība un medniecība   18,692 - 18,692
1.4.9.2 Zivju fonda līdzfinansētais projekts "Mūsas un Lielupes gultnes tīrīšana zivju nārsta vietu atjaunošanai Bauskas novadā", AP/RP/VP2/RV2.2/IP72   18,692 - 18,692
Preces un pakalpojumi 2000 18,692 - 18,692
04.400 Ieguves rūpniecība, apstrādes rūpniecība un būvniecība   148,270 - 148,270
04.430 Būvniecība   148,270 - 148,270
1.4.1 Būvvalde   148,270 - 148,270
Atlīdzība 1000 142,830 - 142,830
Preces un pakalpojumi 2000 5,440 - 5,440
04.500 Transports   3,999,548 219,083 4,218,631
04.510 Autotransports   3,999,548 219,083 4,218,631
1.4.10.10 Investīciju projekts "Mēmeles gaisa tiltiņa rekonstrukcija", AP/RP/VP1/RV1.2/IP12.3   12,705 219,083 231,788
Pamatkapitāla veidošana 5000 12,705 219,083 231,788
1.4.10.2 Investīciju projekts "Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Dāviņu pagastā", AP/RP/VP1/RV1.2/IP10.1   520,544 - 520,544
Pamatkapitāla veidošana 5000 520,544 - 520,544
1.4.10.4 Investīciju projekts "Pilskalna ielas Bauskā pārbūve", AP/RP/VP1/RV1.2/IP4.1   692,170 - 692,170
Pamatkapitāla veidošana 5000 692,170 - 692,170
1.4.10.7 Investīciju projekts "Liepu ielas un Lauku ielas posmu Īslīces pagastā pārbūve", AP/RP/VP1/RV1.2/IP17   320,910 - 320,910
Pamatkapitāla veidošana 5000 320,910 - 320,910
1.4.10.8 Investīciju projekts "Seguma maiņa Zemgaļu ielas posmam no Skolas ielas līdz Lauku ielai un Lauku ielai Bauskas pilsētā", AP/RP/VP1/RV1.2/IP4.1.   123,828 - 123,828
Pamatkapitāla veidošana 5000 123,828 - 123,828
1.4.10.9 Investīciju projekts "Pārupes ielas pārbūve Bauskā"   88,744 - 88,744
Pamatkapitāla veidošana 5000 88,744 - 88,744
1.4.2 Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana   1,145,903 - 1,145,903
Preces un pakalpojumi 2000 830,274 - 830,274
Subsīdijas un dotācijas 3000 315,629 - 315,629
1.4.8.15 ERAF, SAM 5.6.2. projekts"Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas Ziemeļu aglomerācijā", AP/RP/VP1/RV1.2/IP9   780,679 - 780,679
Pamatkapitāla veidošana 5000 780,679 - 780,679
1.4.8.17 ERAF, SAM 5.6.2 projekts "Privāto investīciju palielināšana Gailīšu pagastā uzņēmējdarbības veicināšanai", AP/RP/VP1/RV1.2/IP7.2   314,065 - 314,065
Pamatkapitāla veidošana 5000 314,065 - 314,065
04.600 Sakari   259,984 24,644 284,628
1.4.3 Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana   259,984 24,644 284,628
Atlīdzība 1000 124,365 - 124,365
Preces un pakalpojumi 2000 101,619 33,361 134,980
Pamatkapitāla veidošana 5000 34,000 - 8,717 25,283
04.700 Citas nozares   159,074 98,975 258,049
04.730 Tūrisms   106,288 98,975 205,263
1.4.4 Tūrisms   88,985 - 88,985
Atlīdzība 1000 67,531 - 67,531
Preces un pakalpojumi 2000 20,048 - 20,048
Pamatkapitāla veidošana 5000 1,406 - 1,406
1.4.8.16 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Vēsturiskais ceļš: Raudondvare-Bauska"; AP/RP/VP4/RV4.1/IP129,133   17,303 98,975 116,278
Preces un pakalpojumi 2000 17,303 - 17,303
Pamatkapitāla veidošana 5000 - 98,975 98,975
04.740 Vairāku mērķu attīstības projekti   52,786 - 52,786
1.4.5 Līdzfinansējums NVO ES fondu un citu projektu īstenošanai, AP/RP/VP5/RV5.4/IP165,166   20,000 - 20,000
Subsīdijas un dotācijas 3000 20,000 - 20,000
1.4.8.3 ES Apvārsnis 2020 pētniecības un inovāciju programmas projekts "Accelerate Sunshine", AP/RP/VP5/RV2.2/IP66.6   32,786 - 32,786
Atlīdzība 1000 3,708 - 3,708
Preces un pakalpojumi 2000 28,078 - 28,078
Pamatkapitāla veidošana 5000 1,000 - 1,000
05.000 Vides aizsardzība   178,594 - 178,594
05.100 Atkritumu apsaimniekošana   100,370 - 100,370
1.5.1 Atkritumu apsaimniekošana   100,370 - 100,370
Preces un pakalpojumi 2000 100,370 - 100,370
05.200 Notekūdeņu apsaimniekošana   78,224 - 78,224
1.5.2 Notekūdeņu apsaimniekošana   78,224 - 78,224
Preces un pakalpojumi 2000 78,224 - 78,224
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana   2,382,619 - 10,648 2,371,971
06.200 Teritoriju attīstība   353,203 - 353,203
1.6.1 Projektu sagatavošanas izdevumi   95,804 - 95,804
Preces un pakalpojumi 2000 11,065 - 11,065
Pamatkapitāla veidošana 5000 84,739 - 84,739
1.6.10.3 Latvijas vides aizsardzības fonda projekts "Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana dabas parka "Bauska" teritorijā", AP/RP/VP2/RV2.2/IP68   60,050 - 60,050
Preces un pakalpojumi 2000 32,850 - 32,850
Pamatkapitāla veidošana 5000 27,200 - 27,200
1.6.2 Attīstības un plānošanas nodaļa   197,349 - 197,349
Atlīdzība 1000 154,415 - 154,415
Preces un pakalpojumi 2000 5,734 - 5,734
Pamatkapitāla veidošana 5000 36,200 - 36,200
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 1,000 - 1,000
06.400 Ielu apgaismošana   177,746 - 177,746
1.6.3 Ielu apgaismošana   177,746 - 177,746
Preces un pakalpojumi 2000 177,746 - 177,746
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība   1,851,670 - 10,648 1,841,022
1.6.11 Nekustamo īpašumu nodaļa   240,952 - 240,952
Atlīdzība 1000 149,700 - 149,700
Preces un pakalpojumi 2000 89,968 86 90,054
Pamatkapitāla veidošana 5000 1,284 - 86 1,198
1.6.4 Saimnieciskā nodaļa   379,546 - 379,546
Atlīdzība 1000 212,448 - 212,448
Preces un pakalpojumi 2000 122,747 - 122,747
Pamatkapitāla veidošana 5000 44,351 - 44,351
1.6.5 Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības atbalsta pasākumi, AP/RP/VP2/RV2.2/IP66.3   35,000 - 35,000
Subsīdijas un dotācijas 3000 30,000 - 30,000
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 5,000 - 5,000
1.6.6 Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana   49,540 - 49,540
Preces un pakalpojumi 2000 49,540 - 49,540
1.6.7 Teritoriju apsaimniekošana   781,268 - 781,268
Preces un pakalpojumi 2000 40,593 - 40,593
Subsīdijas un dotācijas 3000 740,675 - 740,675
1.6.8 Autotransports   365,364 - 10,648 354,716
Atlīdzība 1000 204,152 - 10,648 193,504
Preces un pakalpojumi 2000 161,212 - 161,212
07.000 Veselība   87,500 - 87,500
07.400 Sabiedrības veselības dienestu pakalpojumi   87,500 - 87,500
07.450 Veselības veicināšana   60,000 - 60,000
1.7.2.1 ESF projekts "Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei", AP/RP/VP2/RV5.4/IP167   60,000 - 60,000
Preces un pakalpojumi 2000 60,000 - 60,000
07.490 Pārējie veselības veicināšanas pasākumi, kas nav uzskaitīti iepriekš   27,500 - 27,500
1.7.1 Līdzfinansējums pašvaldības ārstniecības iestāžu darbības atbalstam   27,500 - 27,500
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 27,500 - 27,500
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija   352,047 - 352,047
08.200 Kultūra   331,284 - 331,284
08.220 Muzeji un izstādes   315,632 - 315,632
1.8.3.8 ERAF, SAM 5.5.1 projekts "Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā", AP/RP/VP4/RV4.1./IP125   315,632 - 315,632
Pamatkapitāla veidošana 5000 315,632 - 315,632
08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra   15,652 - 15,652
1.8.4.1 Valsts kultūrkapitāla fonda finansētais projekts "Bauskas vecpilsētas vēsturiskās datu bāzes izveidošana", AP/RP/VP2/RV2.2/IP81   15,652 - 15,652
Atlīdzība 1000 4,000 - 4,000
Pamatkapitāla veidošana 5000 11,652 - 11,652
08.600 Pārējie citur neklasificētie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pakalpojumi   20,763 - 20,763
08.620 Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi   20,763 - 20,763
1.8.2 Transporta pārvadājumu nodrošināšana sporta un kultūras jomā   20,763 - 20,763
Preces un pakalpojumi 2000 20,763 - 20,763
09.000 Izglītība   3,258,223 48,817 3,307,040
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   2,500,446 10,156 2,510,602
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   2,500,446 10,156 2,510,602
1.9.6.2 ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs", AP/RP/VP3/RV3.1/IP106.1   26,537 14,525 41,062
Atlīdzība 1000 19,956 13,927 33,883
Preces un pakalpojumi 2000 6,581 598 7,179
1.9.6.4 ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", AP/RP/VP3/RV3.1/IP106.3   72,407 - 72,407
Atlīdzība 1000 66,742 5,650 72,392
Preces un pakalpojumi 2000 3,165 - 3,150 15
Pamatkapitāla veidošana 5000 2,500 - 2,500 -
1.9.6.5 ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", AP/RP/VP3/RV3.1/IP106.2   93,396 - 93,396
Atlīdzība 1000 82,590 - 82,590
Preces un pakalpojumi 2000 2,526 - 2,526
Subsīdijas un dotācijas 3000 8,280 - 8,280
1.9.6.6 ERAF, SAM 8.1.2. projekts "Vispārējās izglītības iestāžu Bauskas Valsts ģimnāzija un Bauskas 2.vidusskola infrastruktūras attīstība", AP/RP/VP3/RV3.1/IP86.2, 86.3   2,273,708 - 2,273,708
Preces un pakalpojumi 2000 170,141 - 16,899 153,242
Pamatkapitāla veidošana 5000 2,103,567 16,899 2,120,466
1.9.7.5 Programma "Latvijas skolas soma"   34,398 - 4,369 30,029
Preces un pakalpojumi 2000 34,398 - 4,369 30,029
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 - - -
09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība   19,923 9,000 28,923
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība   19,923 9,000 28,923
1.9.6.1 ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projekts "PROTI un DARI!", AP/RP/VP2/RV2.1/IP30.2   19,923 9,000 28,923
Atlīdzība 1000 10,611 4,552 15,163
Preces un pakalpojumi 2000 8,612 4,598 13,210
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 700 - 150 550
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi   213,732 - 68,776 144,956
1.9.1.2 Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai, JPAS/RV 3.1.1.   51,500 - 39,978 11,522
Preces un pakalpojumi 2000 42,900 - 42,900 -
Subsīdijas un dotācijas 3000 8,600 2,922 11,522
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 - - -
1.9.2 Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un MTB modernizācija   44,597 - 28,798 15,799
Preces un pakalpojumi 2000 4,386 - 4,386
Pamatkapitāla veidošana 5000 40,211 - 28,798 11,413
1.9.5 Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā   117,635 - 117,635
Preces un pakalpojumi 2000 117,635 - 117,635
09.800 Pārējā citur neklasificētā izglītība   524,122 98,437 622,559
09.810 Pārējā izglītības vadība   179,859 - 179,859
1.9.1 Izglītības nodaļa   150,622 - 150,622
Atlīdzība 1000 90,170 - 90,170
Preces un pakalpojumi 2000 15,233 - 15,233
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 44,010 - 44,010
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 1,209 - 1,209
1.9.1.1 Darba ar jaunatni koordinēšana   19,436 - 19,436
Atlīdzība 1000 16,361 - 16,361
Preces un pakalpojumi 2000 3,075 - 3,075
1.9.7.6 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansētais projekts "Mans novads - mans atbalsts", JPAS/RV2   9,801 - 9,801
Atlīdzība 1000 5,216 - 5,216
Preces un pakalpojumi 2000 4,585 - 4,585
09.820 Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi   344,263 98,437 442,700
1.9.3 Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem   279,241 98,437 377,678
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 279,241 98,437 377,678
1.9.4 Mācību literatūras iegāde   65,022 - 65,022
Preces un pakalpojumi 2000 18,187 - 18,187
Pamatkapitāla veidošana 5000 46,835 - 46,835
10.000 Sociālā aizsardzība   1,276,504 - 33,602 1,242,902
10.500 Atbalsts bezdarba gadījumā   98,265 - 98,265
1.10.4.1 ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"   98,265 - 98,265
Atlīdzība 1000 1,726 - 1,726
Preces un pakalpojumi 2000 3,975 - 3,975
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 92,564 - 92,564
10.600 Mājokļa atbalsts   1,440 - 1,440
1.10.1 Sociālo dzīvokļu uzturēšana   1,440 - 1,440
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 1,440 - 1,440
10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām   974,162 - 26,147 948,015
1.10.2 Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem   569,755 - 26,147 543,608
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 475,306 41,102 516,408
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 94,449 - 67,249 27,200
1.10.4.3 ERAF, SAM 9.3.1. projekts "Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā", AP/RP/VP2/RV2.1/IP31   404,407 - 404,407
Preces un pakalpojumi 2000 9,403 - 9,403
Pamatkapitāla veidošana 5000 395,004 - 395,004
10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība   202,637 - 7,455 195,182
1.10.4.2 ESF projekts "Atver sirdi Zemgalē!"   201,048 - 7,455 193,593
Atlīdzība 1000 75,357 - 75,357
Preces un pakalpojumi 2000 90,829 - 7,455 83,374
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 10,695 19,598 30,293
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 24,167 - 19,598 4,569
10.920 Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi   1,589 - 1,589
1.10.3 Transporta pārvadājumu nodrošināšana sociālās aizsardzības jomā   1,589 - 1,589
Preces un pakalpojumi 2000 1,589 - 1,589
Kultūras centrs   623,443 - 13,032 610,411
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija   623,443 - 13,032 610,411
08.200 Kultūra   623,443 - 13,032 610,411
08.230 Kultūras centri, nami, klubi   623,443 - 13,032 610,411
3.8.3 Bauskas Kultūras centrs   623,443 - 13,032 610,411
Atlīdzība 1000 341,569 - 2,917 338,652
Preces un pakalpojumi 2000 253,825 2,385 256,210
Subsīdijas un dotācijas 3000 18,500 - 12,500 6,000
Pamatkapitāla veidošana 5000 7,999 - 7,999
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 1,550 - 1,550
Centrālā bibliotēka   632,449 767 633,216
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija   632,449 767 633,216
08.200 Kultūra   632,449 767 633,216
08.210 Bibliotēkas   632,449 767 633,216
3.8.2 Bauskas Centrālā bibliotēka   632,449 767 633,216
Atlīdzība 1000 517,215 767 517,982
Preces un pakalpojumi 2000 72,614 - 72,614
Pamatkapitāla veidošana 5000 42,620 - 42,620
Bauskas pils muzejs   488,080 - 488,080
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija   488,080 - 488,080
08.200 Kultūra   488,080 - 488,080
08.220 Muzeji un izstādes   488,080 - 488,080
3.8.4.1 Bauskas pils muzejs PB   488,080 - 488,080
Atlīdzība 1000 348,027 - 348,027
Preces un pakalpojumi 2000 126,573 - 126,573
Pamatkapitāla veidošana 5000 13,480 - 13,480
Bauskas muzejs (Iestāde)   322,073 - 322,073
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija   322,073 - 322,073
08.200 Kultūra   322,073 - 322,073
08.220 Muzeji un izstādes   322,073 - 322,073
3.8.1 Bauskas muzejs   322,073 - 322,073
Atlīdzība 1000 249,740 - 249,740
Preces un pakalpojumi 2000 36,941 - 36,941
Pamatkapitāla veidošana 5000 35,392 - 35,392
Sporta centrs Mēmele   316,509 - 316,509
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija   316,509 - 316,509
08.100 Atpūtas un sporta pasākumi   316,509 - 316,509
3.8.5 Sporta centrs "Mēmele"   316,509 - 316,509
Atlīdzība 1000 203,535 - 203,535
Preces un pakalpojumi 2000 90,349 - 90,349
Subsīdijas un dotācijas 3000 10,000 - 10,000
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 12,625 - 12,625
Sociālās iestādes   2,161,603 82,057 2,243,660
Bauskas novada sociālais dienests (2. līmeņa iestāde)   1,995,431 82,057 2,077,488
09.000 Izglītība   264,990 - 264,990
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi   264,990 - 264,990
3.10.7.8. Pašvaldības atbalsts ārkārtējās situācijas laikā   264,990 - 264,990
Preces un pakalpojumi 2000 71,358 - 71,358
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 193,632 - 193,632
10.000 Sociālā aizsardzība   1,730,441 82,057 1,812,498
10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem   82,103 - 82,103
3.10.7.9. Ģimeniskai videi pietuvināta bērnu aprūpe   82,103 - 82,103
Atlīdzība 1000 58,103 - 58,103
Preces un pakalpojumi 2000 23,215 - 23,215
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 785 - 785
10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām   1,648,338 82,057 1,730,395
3.10.7.1 Iestāde "Bauskas novada sociālais dienests"   1,505,039 12,457 1,517,496
Atlīdzība 1000 612,414 - 612,414
Preces un pakalpojumi 2000 67,528 - 67,528
Subsīdijas un dotācijas 3000 3,575 - 3,575
Pamatkapitāla veidošana 5000 250 1,731 1,981
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 820,892 10,726 831,618
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 380 - 380
3.10.7.3 Bauskas novada sociālā dienesta asistenta pakalpojumi   126,410 69,600 196,010
Atlīdzība 1000 102,976 63,300 166,276
Preces un pakalpojumi 2000 23,434 5,300 28,734
Pamatkapitāla veidošana 5000 - 1,000 1,000
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 - - -
3.10.7.6. ESF projekts "Bauskas novada Sociālā dienesta atbalsta sistēmas pilnveide pilngadīgām personām ar GRT"   16,889 - 16,889
Atlīdzība 1000 5,730 - 5,730
Preces un pakalpojumi 2000 1,065 - 1,065
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 10,094 - 10,094
Bāriņtiesa   166,172 - 166,172
10.000 Sociālā aizsardzība   166,172 - 166,172
10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem   166,172 - 166,172
3.10.6 Iestāde "Bauskas novada bāriņtiesa"   166,172 - 166,172
Atlīdzība 1000 150,745 - 150,745
Preces un pakalpojumi 2000 15,427 - 15,427
Brunavas pagasta pārvalde   290,690 - 290,690
01.000 Vispārējie valdības dienesti   42,178 - 42,178
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas   42,178 - 42,178
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas   42,178 - 42,178
2.1.1.1 Brunavas pagasta pārvaldes administrācija   42,178 - 42,178
Atlīdzība 1000 36,080 - 36,080
Preces un pakalpojumi 2000 4,359 - 4,359
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 1,689 - 1,689
Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš 8000 50 - 50
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana   207,538 5,035 212,573
06.400 Ielu apgaismošana   2,304 - 2,304
2.1.6.1 Ielu apgaismošana   2,304 - 2,304
Preces un pakalpojumi 2000 2,304 - 2,304
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība   205,234 5,035 210,269
2.1.6.2 Komunālā saimniecība   25,886 - 25,886
Atlīdzība 1000 9,978 - 9,978
Preces un pakalpojumi 2000 15,908 - 15,908
2.1.6.3 Īpašumu apsaimniekošana   179,348 5,035 184,383
Atlīdzība 1000 111,590 - 111,590
Preces un pakalpojumi 2000 67,758 5,035 72,793
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija   33,889 - 1,241 32,648
08.200 Kultūra   33,889 - 1,241 32,648
08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra   33,889 - 1,241 32,648
2.1.8.1 Kultūras pasākumi   33,889 - 1,241 32,648
Atlīdzība 1000 27,126 - 27,126
Preces un pakalpojumi 2000 6,763 - 1,241 5,522
09.000 Izglītība   7,085 - 3,794 3,291
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi   7,085 - 3,794 3,291
2.1.9.1 Skolēnu pārvadājumi   7,085 - 3,794 3,291
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 7,085 - 3,794 3,291
Ceraukstes pagasta pārvalde   191,687 - 191,687
01.000 Vispārējie valdības dienesti   41,975 - 41,975
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas   41,975 - 41,975
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas   41,975 - 41,975
2.2.1.1 Ceraukstes pagasta pārvaldes administrācija   41,975 - 41,975
Atlīdzība 1000 35,891 - 35,891
Preces un pakalpojumi 2000 5,045 - 5,045
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 1,039 - 1,039
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana   113,545 - 113,545
06.400 Ielu apgaismošana   5,253 - 5,253
2.2.6.1 Ielu apgaismošana   5,253 - 5,253
Preces un pakalpojumi 2000 5,253 - 5,253
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība   108,292 - 108,292
2.2.6.2 Komunālā saimniecība   52,953 - 52,953
Atlīdzība 1000 23,506 - 23,506
Preces un pakalpojumi 2000 29,447 - 29,447
2.2.6.3 Īpašumu apsaimniekošana   55,339 - 55,339
Atlīdzība 1000 39,633 - 39,633
Preces un pakalpojumi 2000 15,706 - 15,706
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija   32,147 - 32,147
08.200 Kultūra   32,147 - 32,147
08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra   32,147 - 32,147
2.2.8.1 Kultūras pasākumi   32,147 - 32,147
Atlīdzība 1000 23,967 - 23,967
Preces un pakalpojumi 2000 8,180 - 8,180
09.000 Izglītība   4,020 - 4,020
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi   4,020 - 4,020
2.2.9.1 Skolēnu pārvadājumi   4,020 - 4,020
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 4,020 - 4,020
Codes pagasta pārvalde   405,497 1,850 407,347
01.000 Vispārējie valdības dienesti   49,876 - 49,876
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas   49,876 - 49,876
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas   49,876 - 49,876
2.3.1.1 Codes pagasta pārvaldes administrācija   49,876 - 49,876
Atlīdzība 1000 42,210 - 42,210
Preces un pakalpojumi 2000 5,847 - 5,847
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 1,819 - 1,819
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana   302,142 1,050 303,192
06.400 Ielu apgaismošana   4,445 - 4,445
2.3.6.1 Ielu apgaismošana   4,445 - 4,445
Preces un pakalpojumi 2000 4,445 - 4,445
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība   297,697 1,050 298,747
2.3.6.2 Komunālā saimniecība   144,445 1,050 145,495
Atlīdzība 1000 35,848 - 35,848
Preces un pakalpojumi 2000 108,597 1,050 109,647
2.3.6.3 Īpašumu apsaimniekošana   153,252 - 153,252
Atlīdzība 1000 113,632 - 113,632
Preces un pakalpojumi 2000 36,821 - 36,821
Pamatkapitāla veidošana 5000 2,299 - 2,299
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 500 - 500
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija   52,343 800 53,143
08.200 Kultūra   52,343 800 53,143
08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra   52,343 800 53,143
2.3.8.1 Kultūras pasākumi   52,343 800 53,143
Atlīdzība 1000 41,034 - 41,034
Preces un pakalpojumi 2000 11,309 - 11,309
Pamatkapitāla veidošana 5000 - 800 800
09.000 Izglītība   1,136 - 1,136
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi   1,136 - 1,136
2.3.9.1 Skolēnu pārvadājumi   1,136 - 1,136
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 1,136 - 1,136
Dāviņu pagasta pārvalde   122,509 - 122,509
01.000 Vispārējie valdības dienesti   38,992 - 38,992
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas   38,992 - 38,992
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas   38,992 - 38,992
2.4.1.1 Dāviņu pagasta pārvaldes administrācija   38,992 - 38,992
Atlīdzība 1000 33,813 - 33,813
Preces un pakalpojumi 2000 4,399 - 4,399
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 780 - 780
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana   72,614 - 72,614
06.400 Ielu apgaismošana   3,650 - 3,650
2.4.6.1 Ielu apgaismošana   3,650 - 3,650
Preces un pakalpojumi 2000 3,650 - 3,650
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība   68,964 - 68,964
2.4.6.2 Komunālā saimniecība   25,819 - 25,819
Atlīdzība 1000 8,919 - 8,919
Preces un pakalpojumi 2000 16,900 - 16,900
2.4.6.3 Īpašumu apsaimniekošana   43,145 - 43,145
Atlīdzība 1000 26,691 - 26,691
Preces un pakalpojumi 2000 14,454 - 14,454
Pamatkapitāla veidošana 5000 2,000 - 2,000
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija   8,943 - 8,943
08.200 Kultūra   8,943 - 8,943
08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra   8,943 - 8,943
2.4.8.1 Kultūras pasākumi   8,943 - 8,943
Atlīdzība 1000 6,480 - 6,480
Preces un pakalpojumi 2000 2,463 - 2,463
09.000 Izglītība   1,960 - 1,960
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi   1,960 - 1,960
2.4.9.1 Skolēnu pārvadājumi   1,960 - 1,960
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 1,960 - 1,960
Gailīšu pagasta pārvalde   307,343 120 307,463
01.000 Vispārējie valdības dienesti   46,488 - 46,488
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas   46,488 - 46,488
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas   46,488 - 46,488
2.5.1.1 Gailīšu pagasta pārvaldes administrācija   46,488 - 46,488
Atlīdzība 1000 40,136 - 40,136
Preces un pakalpojumi 2000 5,313 - 5,313
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 1,039 - 1,039
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana   211,041 4,260 215,301
06.400 Ielu apgaismošana   6,708 - 6,708
2.5.6.1 Ielu apgaismošana   6,708 - 6,708
Preces un pakalpojumi 2000 6,708 - 6,708
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība   204,333 4,260 208,593
2.5.6.2 Komunālā saimniecība   97,983 - 97,983
Atlīdzība 1000 24,601 - 24,601
Preces un pakalpojumi 2000 73,382 - 73,382
2.5.6.3 Īpašumu apsaimniekošana   106,350 4,260 110,610
Atlīdzība 1000 65,261 - 65,261
Preces un pakalpojumi 2000 41,089 - 1,325 39,764
Pamatkapitāla veidošana 5000 - 5,585 5,585
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija   45,992 - 2,380 43,612
08.200 Kultūra   45,992 - 2,380 43,612
08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra   45,992 - 2,380 43,612
2.5.8.1 Kultūras pasākumi   45,992 - 2,380 43,612
Atlīdzība 1000 36,995 - 36,995
Preces un pakalpojumi 2000 8,997 - 2,380 6,617
09.000 Izglītība   3,822 - 1,760 2,062
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi   3,822 - 1,760 2,062
2.5.9.1 Skolēnu pārvadājumi   3,822 - 1,760 2,062
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 3,822 - 1,760 2,062
Īslīces pagasta pārvalde   392,796 - 392,796
01.000 Vispārējie valdības dienesti   46,926 - 46,926
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas   46,926 - 46,926
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas   46,926 - 46,926
2.6.1.1 Īslīces pagasta pārvaldes administrācija   46,926 - 46,926
Atlīdzība 1000 37,815 227 38,042
Preces un pakalpojumi 2000 6,643 - 227 6,416
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 2,468 - 2,468
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana   231,204 - 231,204
06.400 Ielu apgaismošana   14,791 - 14,791
2.6.6.1 Ielu apgaismošana   14,791 - 14,791
Preces un pakalpojumi 2000 14,791 - 14,791
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība   216,413 - 216,413
2.6.6.2 Īpašumu apsaimniekošana   216,413 - 216,413
Atlīdzība 1000 131,116 828 131,944
Preces un pakalpojumi 2000 81,963 - 828 81,135
Pamatkapitāla veidošana 5000 3,334 - 3,334
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija   105,666 - 105,666
08.200 Kultūra   105,666 - 105,666
08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra   105,666 - 105,666
2.6.8.1 Kultūras pasākumi   105,666 - 105,666
Atlīdzība 1000 65,125 - 65,125
Preces un pakalpojumi 2000 39,438 - 39,438
Pamatkapitāla veidošana 5000 1,103 - 1,103
09.000 Izglītība   9,000 - 9,000
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi   9,000 - 9,000
2.6.9.1 Skolēnu pārvadājumi   9,000 - 9,000
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 9,000 - 9,000
Mežotnes pagasta pārvalde   469,585 - 50 469,535
01.000 Vispārējie valdības dienesti   45,698 - 45,698
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas   45,698 - 45,698
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas   45,698 - 45,698
2.7.1.1 Mežotnes pagasta pārvaldes administrācija   45,698 - 45,698
Atlīdzība 1000 37,468 - 37,468
Preces un pakalpojumi 2000 6,541 - 6,541
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 1,689 - 1,689
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana   384,393 - 384,393
06.400 Ielu apgaismošana   2,976 - 2,976
2.7.6.1 Ielu apgaismošana   2,976 - 2,976
Preces un pakalpojumi 2000 2,976 - 2,976
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība   381,417 - 381,417
2.7.6.2 Komunālā saimniecība   221,391 - 221,391
Atlīdzība 1000 15,764 - 15,764
Preces un pakalpojumi 2000 44,317 - 44,317
Pamatkapitāla veidošana 5000 161,310 - 161,310
2.7.6.3 Īpašumu apsaimniekošana   160,026 - 160,026
Atlīdzība 1000 91,359 - 91,359
Preces un pakalpojumi 2000 68,667 - 68,667
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija   38,744 - 50 38,694
08.200 Kultūra   38,744 - 50 38,694
08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra   38,744 - 50 38,694
2.7.8.1 Kultūras pasākumi   38,744 - 50 38,694
Atlīdzība 1000 34,197 - 34,197
Preces un pakalpojumi 2000 4,547 - 50 4,497
09.000 Izglītība   750 - 750
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi   750 - 750
2.7.9.1 Skolēnu pārvadājumi   750 - 750
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 750 - 750
Vecsaules pagasta pārvalde   271,544 - 70 271,474
01.000 Vispārējie valdības dienesti   47,932 - 47,932
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas   47,932 - 47,932
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas   47,932 - 47,932
2.8.1.1 Vecsaules pagasta pārvaldes administrācija   47,932 - 47,932
Atlīdzība 1000 39,338 - 39,338
Preces un pakalpojumi 2000 7,814 - 7,814
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 780 - 780
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana   174,583 - 174,583
06.400 Ielu apgaismošana   3,816 - 3,816
2.8.6.1 Ielu apgaismošana   3,816 - 3,816
Preces un pakalpojumi 2000 3,816 - 3,816
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība   170,767 - 170,767
2.8.6.2 Komunālā saimniecība   35,181 - 35,181
Atlīdzība 1000 12,021 - 12,021
Preces un pakalpojumi 2000 23,160 - 23,160
2.8.6.3 Īpašumu apsaimniekošana   135,586 - 135,586
Atlīdzība 1000 86,336 - 86,336
Preces un pakalpojumi 2000 49,250 - 49,250
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija   47,679 - 70 47,609
08.200 Kultūra   47,679 - 70 47,609
08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra   47,679 - 70 47,609
2.8.8.1 Kultūras pasākumi   47,679 - 70 47,609
Atlīdzība 1000 41,246 - 41,246
Preces un pakalpojumi 2000 6,433 - 70 6,363
09.000 Izglītība   1,350 - 1,350
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi   1,350 - 1,350
2.8.9.1 Skolēnu pārvadājumi   1,350 - 1,350
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 1,350 - 1,350
Codes pagasta pamatskola   448,806 102,134 550,940
09.000 Izglītība   448,806 102,134 550,940
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   448,806 102,134 550,940
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   448,806 102,134 550,940
4.9.7.1 Codes pamatskola   251,878 2,470 254,348
Atlīdzība 1000 165,625 978 166,603
Preces un pakalpojumi 2000 84,737 1,492 86,229
Pamatkapitāla veidošana 5000 615 - 615
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 901 - 901
4.9.7.2.1 Codes pamatskolas pedagogu atlīdzība (skola)   172,607 85,940 258,547
Atlīdzība 1000 172,607 85,940 258,547
4.9.7.2.2 Codes pamatskolas pedagogu atlīdzība (interešu)   6,851 3,952 10,803
Atlīdzība 1000 6,851 3,952 10,803
4.9.7.2.3 Codes pamatskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gad.)   14,303 9,772 24,075
Atlīdzība 1000 14,303 9,772 24,075
4.9.7.4 Codes pamatskolas asistenta pakalpojumi   3,167 - 3,167
Atlīdzība 1000 3,167 - 3,167
Griķu pamatskola   673,689 85,328 759,017
09.000 Izglītība   673,689 85,328 759,017
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   673,689 85,328 759,017
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   673,689 85,328 759,017
4.9.8.1 Griķu pamatskola   474,716 350 475,066
Atlīdzība 1000 342,172 - 342,172
Preces un pakalpojumi 2000 131,949 - 4,892 127,057
Pamatkapitāla veidošana 5000 520 5,242 5,762
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 75 - 75
4.9.8.2.1 Griķu pamatskolas pedagogu atlīdzība (skola)   148,137 70,328 218,465
Atlīdzība 1000 148,137 70,328 218,465
4.9.8.2.2 Griķu pamatskolas pedagogu atlīdzība (interešu)   4,252 2,246 6,498
Atlīdzība 1000 4,252 2,246 6,498
4.9.8.2.3 Griķu pamatskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gad.)   40,157 14,876 55,033
Atlīdzība 1000 40,157 14,876 55,033
4.9.8.6 Griķu pamatskolas asistenta pakalpojumi   6,427 - 2,472 3,955
Atlīdzība 1000 6,427 - 2,472 3,955
Īslīces pamatskola   697,559 108,466 806,025
09.000 Izglītība   697,559 108,466 806,025
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   697,559 108,466 806,025
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   697,559 108,466 806,025
4.9.5.1 Īslīces pamatskola   467,953 - 467,953
Atlīdzība 1000 328,010 - 328,010
Preces un pakalpojumi 2000 138,659 - 138,659
Pamatkapitāla veidošana 5000 565 - 565
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 719 - 719
4.9.5.2.1 Īslīces pamatskolas pedagogu atlīdzība (skola)   149,575 77,220 226,795
Atlīdzība 1000 149,575 77,220 226,795
4.9.5.2.2 Īslīces pamatskolas pedagogu atlīdzība (interešu)   7,369 3,354 10,723
Atlīdzība 1000 7,369 3,354 10,723
4.9.5.2.3 Īslīces pamatskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gad.)   66,328 27,892 94,220
Atlīdzība 1000 66,328 27,892 94,220
4.9.5.3 Īslīces pamatskolas asistenta pakalpojumi   6,334 - 6,334
Atlīdzība 1000 6,334 - 6,334
Uzvaras pamatskola   624,787 84,198 708,985
09.000 Izglītība   624,787 84,198 708,985
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   624,787 84,198 708,985
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   624,787 84,198 708,985
4.9.6.1 Uzvaras pamatskola   443,196 - 443,196
Atlīdzība 1000 271,980 - 271,980
Preces un pakalpojumi 2000 169,741 - 169,741
Pamatkapitāla veidošana 5000 605 - 605
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 870 - 870
4.9.6.2.1 Uzvaras pamatskolas pedagogu atlīdzība (skola)   151,638 68,152 219,790
Atlīdzība 1000 151,638 68,152 219,790
4.9.6.2.2 Uzvaras pamatskolas pedagogu atlīdzība (interešu)   7,833 3,162 10,995
Atlīdzība 1000 7,833 3,162 10,995
4.9.6.2.3 Uzvaras pamatskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gad.)   22,120 12,884 35,004
Atlīdzība 1000 22,120 12,884 35,004
Mežotnes sākumskola   222,092 7,244 229,336
09.000 Izglītība   222,092 7,244 229,336
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   222,092 7,244 229,336
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   222,092 7,244 229,336
4.9.10.1 Mežotnes sākumskola   163,738 - 163,738
Atlīdzība 1000 111,435 18,524 129,959
Preces un pakalpojumi 2000 52,133 - 18,354 33,779
Pamatkapitāla veidošana 5000 150 - 150 -
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 20 - 20 -
4.9.10.2.1 Mežotnes sākumskolas pedagogu atlīdzība (skola)   43,411 - 43,411
Atlīdzība 1000 43,411 - 43,411
4.9.10.2.2 Mežotnes sākumskolas pedagogu atlīdzība (interešu)   1,372 - 1,372
Atlīdzība 1000 1,372 - 1,372
4.9.10.2.3 Mežotnes sākumskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gad.)   13,571 7,244 20,815
Atlīdzība 1000 13,571 7,244 20,815
Vecsaules pamatskola   666,307 111,796 778,103
09.000 Izglītība   666,307 111,796 778,103
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   666,307 111,796 778,103
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   666,307 111,796 778,103
4.9.11.1 Vecsaules pamatskola   404,976 - 404,976
Atlīdzība 1000 266,178 - 266,178
Preces un pakalpojumi 2000 136,576 - 136,576
Pamatkapitāla veidošana 5000 1,600 - 1,600
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 622 - 622
4.9.11.2.1 Vecsaules pamatskolas pedagogu atlīdzība (skola)   223,996 95,260 319,256
Atlīdzība 1000 223,996 95,260 319,256
4.9.11.2.2 Vecsaules pamatskolas pedagogu atlīdzība (interešu)   8,762 3,096 11,858
Atlīdzība 1000 8,762 3,096 11,858
4.9.11.2.3 Vecsaules pamatskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gad.)   23,639 13,440 37,079
Atlīdzība 1000 23,639 13,440 37,079
4.9.11.3 Vecsaules pamatskolas asistentu pakalpojumi   4,934 - 4,934
Atlīdzība 1000 4,934 - 4,934
Bauskas 2.vidusskola   1,342,141 398,917 1,741,058
09.000 Izglītība   1,342,141 398,917 1,741,058
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   1,342,141 398,917 1,741,058
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   1,342,141 398,917 1,741,058
4.9.2.1 Bauskas 2.vidusskola   597,903 - 597,903
Atlīdzība 1000 350,976 - 350,976
Preces un pakalpojumi 2000 240,212 - 240,212
Pamatkapitāla veidošana 5000 6,715 - 6,715
4.9.2.2.1 Bauskas 2.vidusskolas pedagogu atlīdzība (skola)   729,888 394,600 1,124,488
Atlīdzība 1000 729,888 394,600 1,124,488
4.9.2.2.2. Bauskas 2.vidusskolas pedagogu atlīdzība (interešu)   14,350 4,317 18,667
Atlīdzība 1000 14,350 4,317 18,667
Bauskas Valsts ģimnāzija   1,497,768 447,875 1,945,643
09.000 Izglītība   1,497,768 447,875 1,945,643
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   1,497,768 447,875 1,945,643
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   1,497,768 447,875 1,945,643
4.9.1.1. Bauskas Valsts ģimnāzija   639,694 - 639,694
Atlīdzība 1000 368,754 - 368,754
Preces un pakalpojumi 2000 263,840 - 263,840
Pamatkapitāla veidošana 5000 3,905 - 3,905
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 3,195 - 3,195
4.9.1.2.1 Bauskas Valsts ģimnāzijas pedagogu atlīdzība (skola)   822,054 433,592 1,255,646
Atlīdzība 1000 822,054 433,592 1,255,646
4.9.1.2.2 Bauskas Valsts ģimnāzijas pedagogu atlīdzība (interešu)   31,312 14,283 45,595
Atlīdzība 1000 31,312 14,283 45,595
4.9.1.5.4 Bauskas Valsts ģimnāzijas Metodiskais centrs   4,708 - 4,708
Atlīdzība 1000 1,985 - 1,985
Preces un pakalpojumi 2000 2,722 - 2,722
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 1 - 1
Bauskas pamatskola   673,260 183,211 856,471
09.000 Izglītība   673,260 183,211 856,471
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   673,260 183,211 856,471
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   673,260 183,211 856,471
4.9.4.1 Bauskas pilsētas pamatskola   278,145 - 278,145
Atlīdzība 1000 161,292 - 161,292
Preces un pakalpojumi 2000 114,840 - 114,840
Pamatkapitāla veidošana 5000 1,605 - 1,605
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 408 - 408
4.9.4.2.1 Bauskas pilsētas pamatskolas pedagogu atlīdzība (skola)   345,620 178,400 524,020
Atlīdzība 1000 345,620 178,400 524,020
4.9.4.2.2 Bauskas pilsētas pamatskolas pedagogu atlīdzība (interešu)   15,135 4,811 19,946
Atlīdzība 1000 15,135 4,811 19,946
4.9.4.6 Bauskas pilsētas pamatskolas asistenta pakalpojumi   8,754 - 8,754
Atlīdzība 1000 8,754 - 8,754
4.9.4.7 Bauskas pilsētas pamatskolas projekts Erasmus+ Key Action 2   25,606 - 25,606
Atlīdzība 1000 4,759 - 4,759
Preces un pakalpojumi 2000 20,847 - 20,847
PII Pasaulīte   716,128 53,799 769,927
09.000 Izglītība   716,128 53,799 769,927
09.100 Pirmsskolas izglītība (ISCED-97 0.līmenis)   716,128 53,799 769,927
4.9.15.1 Bauskas pilsētas PII "Pasaulīte"   589,492 - 589,492
Atlīdzība 1000 448,640 1,980 450,620
Preces un pakalpojumi 2000 140,568 - 1,696 138,872
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 284 - 284 -
4.9.15.2.3 Bauskas pilsētas PII "Pasaulīte" padagogu atlīdzība (5-6 gad.)   126,636 53,799 180,435
Atlīdzība 1000 126,636 53,799 180,435
PII Zīlīte   1,058,699 99,472 1,158,171
09.000 Izglītība   1,058,699 99,472 1,158,171
09.100 Pirmsskolas izglītība (ISCED-97 0.līmenis)   1,058,699 99,472 1,158,171
4.9.14.1 Bauskas pilsētas PII "Zīlīte"   868,190 - 868,190
Atlīdzība 1000 678,594 - 678,594
Preces un pakalpojumi 2000 188,969 - 188,969
Pamatkapitāla veidošana 5000 627 - 627
4.9.14.2.3 Bauskas pilsētas PII "Zīlīte" padagogu atlīdzība (5-6 gad.)   190,509 97,000 287,509
Atlīdzība 1000 190,509 97,000 287,509
4.9.14.4 Bauskas pilsētas PII Zīlīte asistenta pakalpojumi   - 2,472 2,472
Atlīdzība 1000 - 2,472 2,472
Bērnu un jauniešu centrs   199,614 23,288 222,902
09.000 Izglītība   199,614 23,288 222,902
09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība   199,614 23,288 222,902
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība   199,614 23,288 222,902
4.9.16.1 Bauskas Bērnu un jauniešu centrs   155,838 - 155,838
Atlīdzība 1000 95,460 700 96,160
Preces un pakalpojumi 2000 60,378 - 700 59,678
4.9.16.2.2 Bauskas Bērnu un jauniešu centra padagogu atlīdzība (interešu)   43,776 23,288 67,064
Atlīdzība 1000 43,776 23,288 67,064
Bērnu un jaunatnes sporta skola   1,349,532 44,302 1,393,834
09.000 Izglītība   1,349,532 44,302 1,393,834
09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība   1,349,532 44,302 1,393,834
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība   1,349,532 44,302 1,393,834
4.9.17.1 Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola   389,918 31,703 421,621
Atlīdzība 1000 240,336 1,554 241,890
Preces un pakalpojumi 2000 104,130 30,149 134,279
Pamatkapitāla veidošana 5000 36,887 - 36,887
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 8,565 - 8,565
4.9.17.2 Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas peldbaseins   317,937 - 317,937
Atlīdzība 1000 193,017 - 193,017
Preces un pakalpojumi 2000 124,920 - 124,920
4.9.17.3 Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola pedagogu atlīdzība (sporta)   331,976 6,483 338,459
Atlīdzība 1000 331,976 6,483 338,459
4.9.17.6 BJSS interešu izglītība MD   10,381 6,116 16,497
Atlīdzība 1000 10,381 6,116 16,497
4.9.17.9 Investīciju projekts "Sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei "Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola""   299,320 - 299,320
Pamatkapitāla veidošana 5000 299,320 - 299,320
Pamūšas speciālā pamatskola   626,027 296,939 922,966
09.000 Izglītība   626,027 296,939 922,966
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   626,027 296,939 922,966
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   626,027 296,939 922,966
4.9.13.2.4 Pamūšas speciālās pamatskolas uzturēšanas izdevumi   261,285 114,555 375,840
Atlīdzība 1000 122,978 68,815 191,793
Preces un pakalpojumi 2000 135,677 45,990 181,667
Pamatkapitāla veidošana 5000 1,610 - 400 1,210
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 1,020 150 1,170
4.9.13.2.5 Pamūšas speciālās pamatskolas padagogu atlīdzība   347,397 182,384 529,781
Atlīdzība 1000 347,397 182,384 529,781
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 - - -
4.9.13.7 Pamūšas speciālās pamatskolas maksas pakalpojumi   17,345 - 17,345
Atlīdzība 1000 12,160 - 12,160
Preces un pakalpojumi 2000 5,185 - 5,185
Bauskas Mūzikas un mākslas skola   545,059 - 545,059
09.000 Izglītība   545,059 - 545,059
09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība   545,059 - 545,059
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība   545,059 - 545,059
4.9.21.1 Bauskas Mūzikas un mākslas skola (PB)   299,477 - 299,477
Atlīdzība 1000 247,264 - 247,264
Preces un pakalpojumi 2000 31,951 - 31,951
Pamatkapitāla veidošana 5000 19,338 - 19,338
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 924 - 924
4.9.21.2 Bauskas Mūzikas un mākslas skola (MD)   245,582 - 245,582
Atlīdzība 1000 245,582 - 245,582
IECAVA
IZDEVUMI - kopā   15,059,093 1,203,495 16,262,588
Iecavas novada pašvaldības administrācija   7,747,494 222,224 7,969,718
01.000 Vispārējie valdības dienesti   1,341,381 - 69,913 1,271,468
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas   922,598 - 25,108 897,490
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas   922,598 - 25,108 897,490
01.101 Iecavas novada pašvaldības administrācija   922,598 - 25,108 897,490
Atlīdzība 1000 747,333 - 25,108 722,225
Preces un pakalpojumi 2000 172,993 - 172,993
Pamatkapitāla veidošana 5000 1,813 - 1,813
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 459 - 459
01.700 Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldības) parāda darījumi   5,070 - 5,070
01.720 Pašvaldību budžetu parāda darījumi   5,070 - 5,070
01.721 Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi   5,070 - 5,070
Preces un pakalpojumi 2000 4,720   4,720
Procentu izdevumi 4000 350   350
01.800 Vispārēja rakstura transferti starp valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem   413,713 - 44,805 368,908
01.820 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta valsts budžetam   1,000 - 1,000
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 1,000 - 1,000
01.830 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam   412,713 - 44,805 367,908
01.831 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam izglītības funkciju nodrošināšanai   96,544 - 19,276 77,268
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 96,544 - 19,276 77,268
01.832 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai   40,047 - 25,529 14,518
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 40,047 - 25,529 14,518
01.835 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam pašvaldības deleģēto funkciju nodrošināšanai   276,122 - 276,122
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 276,122 - 276,122
01.890 Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti starp dažādiem valsts pārvaldes līmeņiem   0 - 0
01.890 Izdevumi neparedzētiem gadījumiem   0 - 0
Preces un pakalpojumi 2000 0 - 0
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība   91,439 - 91,439
03.100 Policija   91,439 - 91,439
03.110 Sabiedriskā kārtība   25,776 - 25,776
Preces un pakalpojumi 2000 15,686 - 15,686
Pamatkapitāla veidošana 5000 10,090 - 10,090
03.110 Sabiedriskā kārtība   65,663 - 65,663
03.110 Projekts "Droša vide skolēniem un skolotājiem - kvalitatīvas izglītības pamats"   65,663 - 65,663
Atlīdzība 1000 4,263 - 618 3,645
Preces un pakalpojumi 2000 13,928 - 5,220 8,708
Pamatkapitāla veidošana 5000 47,472 5,838 53,310
04.000 Ekonomiskā darbība   1,411,040 211,912 1,622,952
04.100 Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un medniecība   42,556 - 10,513 32,043
04.110 Vispārēja ekonomiska, komerciāla un nodarbinātības darbība   2,336 - 2,336
Preces un pakalpojumi 2000 2,336 - 2,336
04.120 Vispārējie nodarbinātības jautājumi   40,220 - 10,513 29,707
04.120 Skolēnu nodarbinātība   24,220 - 24,220
Atlīdzība 1000 24,131 - 24,131
Preces un pakalpojumi 2000 89 - 89
04.120 Nodarbinātības pasākums "Algoti sabiedriskie darbi"   16,000 - 10,513 5,487
Atlīdzība 1000 1,800 - 975 825
Preces un pakalpojumi 2000 600 - 524 76
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 13,600 - 9,014 4,586
04.200 Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un medniecība   105,061 - 105,061
04.210 Lauksaimniecība   105,061 - 105,061
Atlīdzība 1000 60,564 - 60,564
Preces un pakalpojumi 2000 44,497 - 44,497
04.400 Ieguves rūpniecība, apstrādes rūpniecība un būvniecība   47,021 2,425 49,446
04.430 Būvniecība   47,021 2,425 49,446
Atlīdzība 1000 42,469 2,425 44,894
Preces un pakalpojumi 2000 4,552   4,552
04.500 Transports   1,205,145 220,000 1,425,145
04.510 Autotransports   1,205,145 220,000 1,425,145
Atlīdzība 1000 13,147 - 13,147
Preces un pakalpojumi 2000 684,311 - 684,311
Pamatkapitāla veidošana 5000 507,687 220,000 727,687
04.600 Sakari   1,931 - 1,931
04.600 Publiskie interneta pieejas punkti   1,931 - 1,931
Preces un pakalpojumi 2000 1,931 - 1,931
04.700 Citas nozares   9,326 - 9,326
04.730 Tūrisms   9,326 - 9,326
Preces un pakalpojumi 2000 3,552 - 3,552
Pamatkapitāla veidošana 5000 5,474 - 5,474
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 300 - 300
05.000 Vides aizsardzība   83,446 - 83,446
05.100 Atkritumu apsaimniekošana   15,919 - 15,919
Preces un pakalpojumi 2000 15,919 - 15,919
05.200 Notekūdeņu apsaimniekošana   23,366 - 23,366
Preces un pakalpojumi 2000 22,630 - 22,630
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 736 - 736
05.400 Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība   44,161 - 44,161
Preces un pakalpojumi 2000 44,161 - 44,161
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana   811,299 - 811,299
06.100 Mājokļu attīstība   69,693 - 69,693
Preces un pakalpojumi 2000 26,513 - 26,513
Pamatkapitāla veidošana 5000 43,180 - 43,180
06.400 Ielu apgaismošana   205,911 - 205,911
Preces un pakalpojumi 2000 113,065 - 113,065
Pamatkapitāla veidošana 5000 92,846 - 92,846
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība   535,695 - 535,695
06.600 Pašvaldības teritoriju apsaimniekošana   449,979 - 1,321 448,658
Preces un pakalpojumi 2000 63,632 3,594 67,226
Subsīdijas un dotācijas 3000 260,747 - 260,747
Pamatkapitāla veidošana 5000 125,600 - 4,915 120,685
06.600 Projekts "Brīvības pieminekļa teritorijas labiekārtošana"   1,615 - 1,615
Pamatkapitāla veidošana 5000 1,615 - 1,615
06.600 Projekts "Kapsētu administratīvo pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos"   84,101 1,321 85,422
Atlīdzība 1000 5,262 - 5,262
Preces un pakalpojumi 2000 29,047 - 29,047
Pamatkapitāla veidošana 5000 49,792 1,321 51,113
07.000 Veselība   68,582 - 68,582
07.200 Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi   27,592 - 27,592
07.211 Ambulatoro ārstniecības iestāžu ēku uzturēšanas uzdevumi   6,380 - 6,380
Preces un pakalpojumi 2000 2,292 - 2,292
Pamatkapitāla veidošana 5000 4,088 - 4,088
07.211 Projekts "Primārās aprūpes centra attīstība Iecavas novadā"   21,212 - 21,212
Pamatkapitāla veidošana 5000 21,212 - 21,212
07.400 Sabiedrības veselības dienestu pakalpojumi   40,990 - 40,990
07.450 Veselības veicināšanas pasākumi   19,668 - 19,668
Atlīdzība 1000 16,662 - 16,662
Preces un pakalpojumi 2000 3,006 - 3,006
07.450 Projekts "Vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilakse Iecavas novadā"   21,322 - 21,322
Atlīdzība 1000 5,050 - 5,050
Preces un pakalpojumi 2000 16,272 - 16,272
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija   616,873 - 616,873
08.100 Atpūtas un sporta pasākumi   254,767 - 254,767
08.100 Atpūtas un sporta pasākumi   8,242 - 8,242
Atlīdzība 1000 742 - 742
Preces un pakalpojumi 2000 2,950 - 2,950
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 4,550 - 4,550
08.100 Projekts "Attīstības paātrinātājs Pakrojas un Iecavas pašvaldībā"   246,525 - 246,525
Atlīdzība 1000 5,262 - 5,262
Preces un pakalpojumi 2000 600 - 600
Pamatkapitāla veidošana 5000 240,663 - 240,663
08.200 Kultūra   280,339 - 280,339
08.210 Bibliotēkas   191,697 - 191,697
08.211 E.Virzas Iecavas bibliotēka   48,512 - 48,512
Atlīdzība 1000 30,051 - 30,051
Preces un pakalpojumi 2000 11,711 - 11,711
Pamatkapitāla veidošana 5000 6,750 - 6,750
08.212 Iecavas bērnu bibliotēka   39,069 - 39,069
Atlīdzība 1000 27,058 - 27,058
Preces un pakalpojumi 2000 6,811 - 6,811
Pamatkapitāla veidošana 5000 5,200 - 5,200
08.213 Zorģu bibliotēka   32,341 - 32,341
Atlīdzība 1000 15,499 - 15,499
Preces un pakalpojumi 2000 12,642 - 12,642
Pamatkapitāla veidošana 5000 4,200 - 4,200
08.214 Rosmes bibliotēka   23,153 - 23,153
Atlīdzība 1000 15,243 - 15,243
Preces un pakalpojumi 2000 5,910 - 5,910
Pamatkapitāla veidošana 5000 2,000 - 2,000
08.215 Zālītes bibliotēka   25,543 - 25,543
Atlīdzība 1000 14,404 - 14,404
Preces un pakalpojumi 2000 7,339 - 7,339
Pamatkapitāla veidošana 5000 3,800 - 3,800
08.216 Ziemeļu bibliotēka   23,079 - 23,079
Atlīdzība 1000 14,208 - 14,208
Preces un pakalpojumi 2000 6,171 - 6,171
Pamatkapitāla veidošana 5000 2,700 - 2,700
08.230 Kultūras centri, nami, klubi   4,022 - 4,022
08.231 Kultūras namu ēku uzturēšanas izdevumi   4,022 - 4,022
Pamatkapitāla veidošana 5000 4,022 - 4,022
08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra   84,620 - 84,620
08.292 Kultūras pasākumi   84,620 - 84,620
Atlīdzība 1000 621 - 621
Preces un pakalpojumi 2000 43,049 - 43,049
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 40,950 - 40,950
08.300 Apraides un izdevniecības pakalpojumi   141 - 141
08.330 Izdevniecība   141 - 141
08.330 Laukraksts "Iecavas Ziņas"   141 - 141
Preces un pakalpojumi 2000 141 - 141
08.400 Reliģisko organizāciju un citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumi   81,626 - 81,626
Subsīdijas un dotācijas 3000 81,626 - 81,626
09.000 Izglītība   2,982,329 54,681 3,037,010
09.100 Pirmsskolas izglītība   6,717 - 6,717
09.100 Pirmsskolas izglītības iestāžu ēku uzturēšanas izdevumi   6,717 - 6,717
Pamatkapitāla veidošana 5000 6,717 - 6,717
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība   2,519,160 34,006 2,553,166
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība   2,519,160 34,006 2,553,166
09.219 Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs"   6,421 - 495 5,926
Atlīdzība 1000 5,530 96 5,626
Preces un pakalpojumi 2000 891 - 591 300
09.219 Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"   27,112 8,388 35,500
Atlīdzība 1000 13,352 9,652 23,004
Preces un pakalpojumi 2000 13,760 - 1,264 12,496
09.219 Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"   10,338 20,059 30,397
Atlīdzība 1000 10,218 20,179 30,397
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 120 - 120 0
09.219 Programma "Latvijas skolas soma"   7,119 6,054 13,173
Preces un pakalpojumi 2000 7,119 6,054 13,173
09.219 Vispārējās izglītības mācību iestāžu ēku uzturēšanas izdevumi   2,468,170 - 2,468,170
Preces un pakalpojumi 2000 10,386 - 10,386
Pamatkapitāla veidošana 5000 2,457,784 - 2,457,784
09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība   209,030 42,958 251,988
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība   209,030 42,958 251,988
09.513 Ēkas Grāfa laukumā 1, Iecavā uzturēšanas izdevumi   21,333 - 21,333
Preces un pakalpojumi 2000 21,333 - 21,333
09.514 Ēkas Grāfa laukumā 7, Iecavā uzturēšanas izdevumi   26,727 - 26,727
Pamatkapitāla veidošana 5000 26,727 - 26,727
09.517 Eiropas tālmācības vidusskola   18,035 11,679 29,714
Atlīdzība 1000 18,035 11,679 29,714
09.511 Biedrība "Futbola klubs "Iecava""   15,818 9,269 25,087
Atlīdzība 1000 15,818 9,269 25,087
09.51T Rīgas 1.Tālmācības vidusskola   0 14,460 14,460
Atlīdzība 1000 0 14,460 14,460
09.51s Iecavas stadions   80,265 - 80,265
Atlīdzība 1000 53,885 - 53,885
Preces un pakalpojumi 2000 18,842 - 18,842
Pamatkapitāla veidošana 5000 7,538 - 7,538
09.51c Iecavas Jauniešu centrs   46,852 - 2,425 44,427
Atlīdzība 1000 38,282 - 2,425 35,857
Preces un pakalpojumi 2000 8,570 - 8,570
09.51c Projekts "Esmu Es pats"   0 9,975 9,975
Atlīdzība 1000 0 1,996 1,996
Preces un pakalpojumi 2000 0 7,979 7,979
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi   247,422 - 22,283 225,139
09.601 Izglītības nodaļa   90,325 - 90,325
Atlīdzība 1000 58,411 - 58,411
Preces un pakalpojumi 2000 21,539 - 21,539
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 10,375 - 10,375
09.602 Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā   157,097 - 22,283 134,814
Atlīdzība 1000 56,058 - 56,058
Preces un pakalpojumi 2000 101,039 - 22,283 78,756
10.000 Sociālā aizsardzība   341,105 25,544 366,649
10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem   85,200 - 85,200
10.402 Bāriņtiesa   85,200 - 85,200
Atlīdzība 1000 75,213 - 75,213
Preces un pakalpojumi 2000 7,487 - 7,487
Pamatkapitāla veidošana 5000 2,500 - 2,500
10.600 Mājokļa atbalsts   1,529 - 1,529
10.600 Sociālo dzīvokļu uzturēšana   1,529 - 1,529
Preces un pakalpojumi 2000 1,529 - 1,529
10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām   254,376 25,544 279,920
10.700 Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un krīzes dzīvokļa uzturēšana   71,966 25,544 97,510
Preces un pakalpojumi 2000 1,518 - 1,518
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 70,448 25,544 95,992
10.700 Projekts "Dienas aprūpes centrs Iecavā"   114,121 - 114,121
Pamatkapitāla veidošana 5000 114,121 - 114,121
10.700 Projekts "Atver sirdi Zemgalē!"   6,832 - 198 6,634
Atlīdzība 1000 5,627 - 5,627
Preces un pakalpojumi 2000 1,205 - 198 1,007
10.700 Projekts "Paaudžu iespēju stiprināšana sociālās iekļaušanās veicināšanai"   60,812 - 60,812
Atlīdzība 1000 5,633 - 5,633
Preces un pakalpojumi 2000 16,109 - 16,109
Pamatkapitāla veidošana 5000 39,070 - 39,070
10.700 Projekts "Sociālā partnerība - sociāli neaizsargātu cilvēku integrācija kopienas dzīvē"   645 198 843
Preces un pakalpojumi 2000 645 198 843
Pašvaldības aģentūra "Iecavas veselības centrs"   769,415 - 769,415
07.000 Veselība   769,415 - 769,415
07.200 Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi   769,415 - 769,415
07.211 P/a "iecavas veselības centrs"   769,415 - 769,415
Atlīdzība 1000 659,366 - 659,366
Preces un pakalpojumi 2000 99,509 - 99,509
Pamatkapitāla veidošana 5000 10,540 - 10,540
Iecavas kultūras nams   454,026 20,980 475,006
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija   411,087 - 411,087
08.200 Kultūra   411,087 - 411,087
08.230 Kultūras centri, nami, klubi   368,095 - 368,095
08.231 Iecavas kultūras nams   368,095 - 368,095
Atlīdzība 1000 163,310 - 163,310
Preces un pakalpojumi 2000 204,785 - 204,785
08.291 Pašdarbības kolektīvu vadītāju darba atlīdzība   42,992 - 42,992
Atlīdzība 1000 42,992 - 42,992
09.000 Izglītība   42,939 20,980 63,919
09.500 Līmeņos nedefinēta izglītība   42,939 20,980 63,919
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība   42,939 20,980 63,919
09.512 Iecavas kultūras nams   42,939 20,980 63,919
Atlīdzība 1000 42,939 20,980 63,919
Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde "Cālītis"   900,372 58,616 958,988
09.000 Izglītība   900,372 58,616 958,988
09.100 Pirmsskolas izglītība   881,905 50,828 932,733
09.101 Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde "Cālītis"   881,905 50,828 932,733
Atlīdzība 1000 719,114 50,828 769,942
Preces un pakalpojumi 2000 154,498 - 154,498
Pamatkapitāla veidošana 5000 8,293 - 8,293
09.500 Līmeņos nedefinēta izglītība   18,467 7,788 26,255
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība   18,467 7,788 26,255
09.519 Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde "Cālītis"   18,467 7,788 26,255
Atlīdzība 1000 18,467 7,788 26,255
Pirmsskolas izglītības iestāde "Dartija"   767,983 76,253 844,236
09.000 Izglītība   767,983 76,253 844,236
09.100 Pirmsskolas izglītība   755,163 68,844 824,007
09.103 Pirmsskolas izglītības iestāde "Dartija"   755,163 68,844 824,007
Atlīdzība 1000 602,531 68,844 671,375
Preces un pakalpojumi 2000 148,985 - 148,985
Pamatkapitāla veidošana 5000 3,647 - 3,647
09.500 Līmeņos nedefinēta izglītība   12,820 7,409 20,229
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība   12,820 7,409 20,229
09.519 Pirmsskolas izglītības iestāde "Dartija"   12,820 7,409 20,229
Atlīdzība 1000 12,820 7,409 20,229
Iecavas pamatskola   872,443 137,716 1,010,159
09.000 Izglītība   872,443 137,716 1,010,159
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība   844,414 130,504 974,918
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība   844,414 130,504 974,918
09.201 Iecavas pamatskola   844,414 130,504 974,918
Atlīdzība 1000 528,183 130,504 658,687
Preces un pakalpojumi 2000 306,157 - 306,157
Pamatkapitāla veidošana 5000 10,074 - 10,074
09.500 Līmeņos nedefinēta izglītība   28,029 7,212 35,241
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība   28,029 7,212 35,241
09.515 Iecavas pamatskola   28,029 7,212 35,241
Atlīdzība 1000 28,029 7,212 35,241
Iecavas vidusskola   1,660,273 425,802 2,086,075
09.000 Izglītība   1,660,273 425,802 2,086,075
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība   1,628,872 411,724 2,040,596
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība   1,628,872 411,724 2,040,596
09.205 Iecavas vidusskola   1,628,872 411,724 2,040,596
Atlīdzība 1000 1,186,213 411,724 1,597,937
Preces un pakalpojumi 2000 383,355 - 383,355
Pamatkapitāla veidošana 5000 59,304 - 59,304
09.500 Līmeņos nedefinēta izglītība   31,401 14,078 45,479
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība   31,401 14,078 45,479
09.518 Iecavas vidusskola   31,401 14,078 45,479
Atlīdzība 1000 31,401 14,078 45,479
Zālītes speciālā pamatskola   506,591 248,835 755,426
09.000 Izglītība   506,591 248,835 755,426
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība   492,675 244,959 737,634
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība   492,675 244,959 737,634
09.204 Zālītes speciālā pamatskola   492,675 244,959 737,634
Atlīdzība 1000 447,218 215,610 662,828
Preces un pakalpojumi 2000 44,807 29,349 74,156
Pamatkapitāla veidošana 5000 650 - 650
09.500 Līmeņos nedefinēta izglītība   13,916 3,876 17,792
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība   13,916 3,876 17,792
09.51z Zālītes speciālā pamatskola   13,916 3,876 17,792
Atlīdzība 1000 13,916 3,876 17,792
Iecavas Mūzikas un mākslas skola   404,336 7,258 411,594
09.000 Izglītība   404,336 7,258 411,594
09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība   404,336 7,258 411,594
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība   404,336 7,258 411,594
09.513 Iecavas Mūzikas un mākslas skola   404,336 7,258 411,594
Atlīdzība 1000 360,754 7,258 368,012
Preces un pakalpojumi 2000 34,182 - 34,182
Pamatkapitāla veidošana 5000 9,400 - 9,400
Iecavas novada sporta skola "Dartija"   317,014 5,811 322,825
09.000 Izglītība   317,014 5,811 322,825
09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība   317,014 5,811 322,825
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība   317,014 5,811 322,825
09.514 Iecavas novada sporta skola "Dartija"   317,014 5,811 322,825
Atlīdzība 1000 243,068 1,761 244,829
Preces un pakalpojumi 2000 73,946 3,595 77,541
Pamatkapitāla veidošana 5000 0 455 455
Iecavas novada sociālais dienests   659,146 - 659,146
10.000 Sociālā aizsardzība   659,146 - 659,146
10.100 Sociālā aizsardzība darba nespējas gadījumā   97,928 - 97,928
10.120 Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumos   97,928 - 97,928
Atlīdzība 1000 97,128 - 97,128
Preces un pakalpojumi 2000 800 - 800
10.200 Atbalsts gados veciem cilvēkiem   71,300 - 71,300
10.220 Mājas aprūpe   71,300 - 71,300
Atlīdzība 1000 66,593 - 66,593
Preces un pakalpojumi 2000 4,707 - 4,707
10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem   18,567 - 18,567
10.401 Atbalsts ģimenēm ar bērniem   18,567 - 18,567
Atlīdzība 1000 2,243 - 2,243
Preces un pakalpojumi 2000 7,672 - 7,672
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 8,652 - 8,652
10.600 Mājokļa atbalsts   38,540 - 38,540
10.600 Mājokļa atbalsts   38,540 - 38,540
Preces un pakalpojumi 2000 180 - 180
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 38,360 - 38,360
10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām   136,618 - 136,618
10.700 Pārējais atbalsts sociāli atstumtām grupām -pabalsti un sociālā palīdzība   127,500 - 127,500
Preces un pakalpojumi 2000 2,750 - 2,750
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 123,750 - 123,750
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 1,000 - 1,000
10.700 Pārējais atbalsts sociāli atstumtām grupām -sociālās rehabilitācijas pakalpojumi   5,686 - 5,686
Atlīdzība 1000 1,350 - 1,350
Preces un pakalpojumi 2000 264 - 264
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 4,072 - 4,072
10.700 Pārējais atbalsts sociāli atstumtām grupām -atbalsts audžuģimenēm   3,432 - 3,432
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 3,432 - 3,432
10.900 Pārējā citur neklasificēta sociālā aizsardzība   296,193 - 296,193
10.901 Iecavas novada sociālais dienests   251,634 - 251,634
Atlīdzība 1000 233,354 - 233,354
Preces un pakalpojumi 2000 17,341 - 17,341
Pamatkapitāla veidošana 5000 939 - 939
10.923 Dienas centrs   44,559 - 44,559
Atlīdzība 1000 35,646 - 35,646
Preces un pakalpojumi 2000 8,913 - 8,913
RUNDĀLE
II. IZDEVUMI- kopā   8,109,566 106,782 8,216,348
01.000 VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI        
II IZDEVUMI   635,052 - 58,956 576,096
01.110.05 Pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs        
II IZDEVUMI - kopā   7,800 - 7,800
Atlīdzība 1000 6,000 - 6,000
Preces un pakalpojumi 2000 1,800 - 1,800
01.110.01 Pārvalde        
II IZDEVUMI - kopā   490,282 - 39,420 450,862
Atlīdzība 1000 403,228 - 10,271 392,957
Preces un pakalpojumi 2000 87,054 - 29,149 57,905
01.110.06 Sabiedriskās attiecības        
II IZDEVUMI-kopā   56,204 - 56,204
Atlīdzība 1000 25,135 - 600 24,535
Preces un pakalpojumi 2000 30,049 600 30,649
Pamatkapitāla veidošana 5000 1,020 - 1,020
01.600.01 Vēlēšanu komisija        
II IZDEVUMI - kopā   8,455 - 8,455
Pašvaldību uzturēšanas transferti citām pašvaldībām 7000 8,455 - 8,455
01.721 Budžeta parāda darījumi        
II IZDEVUMI-kopā   7,237 - 7,237
Preces un pakalpojumi 2000 5,564 - 5,564
Procentu izdevumi 4000 1,673 - 1,673
01.890.01 Izdevumi neparedzētiem gadījumiem        
II IZDEVUMI-kopā   65,074 - 19,336 45,738
Preces un pakalpojumi 2000 65,074 - 19,336 45,738
03.000 SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA        
II IZDEVUMI   58,877 - 58,877
03.110 Pašvaldības policija        
II IZDEVUMI-kopā   46,497 - 46,497
Atlīdzība 1000 39,639 - 600 39,039
Preces un pakalpojumi 2000 6,858 600 7,458
03.390 Dzimtsaraksti        
II IZDEVUMI-kopā   12,380 - 12,380
Atlīdzība 1000 9,863 - 9,863
Preces un pakalpojumi 2000 2,517 - 2,517
04.000 EKONOMISkĀ DARBĪBA        
II IZDEVUMI   3,207,374 - 7,645 3,199,729
04.122 ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā"   18,601 - 11,152 7,449
Atlīdzība 1000 1,801 - 976 825
Sociālie pabalsti 6000 16,800 - 10,176 6,624
04.430.01 Būvvalde        
II IZDEVUMI-kopā   6,084 - 6,084
Uzturēšanas izdevumu transferti 7000 6,084 - 6,084
04.510.522 Autoceļu uzturēšana        
II IZDEVUMI-kopā   494,627 - 494,627
Preces un pakalpojumi 2000 182,749 - 182,749
Pamatkapitāla veidošana 5000 311,878 - 311,878
04.510.56 Transports        
II IZDEVUMI-kopā   67,990 3,507 71,497
Atlīdzība 1000 30,518 -  
Preces un pakalpojumi 2000 37,472 3,507 40,979
04.600 Informācijas un tehnoloģijas joma        
II IZDEVUMI-kopā   30,449 - 30,449
Preces un pakalpojumi 2000 25,130 - 25,130
Pamatkapitāla veidošana 5000 5,319 - 5,319
04.730.01 Projekts "Iepazīsti kaimiņus Zemgalē"        
II IZDEVUMI-kopā   1,000 - 1,000
Preces un pakalpojumi 2000 1,000 - 1,000
04.740.01projekts "Ainava kā resurss "Atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā"        
II IZDEVUMI-kopā   238,228 - 238,228
Atlīdzība 1000 1,128 - 1,128
Preces un pakalpojumi 2000 26,154 - 26,154
Pamatkapitāla veidošana 5000 176,352 - 176,352
Uzturēšanas izdevumi, transferti projekta finansējums 7000 34,594 - 34,594
04.740.02 Latvijas_Lietuvas-Baltkrievijas projekts"Inovatīvs kultūras tūrisms(LLB-2-340)        
II IZDEVUMI-kopā   83,240 - 83,240
Preces un pakalpojumi 2000 32,449 - 16,889 15,560
Pamatkapitāla veidošana 5000 50,791 16,889 67,680
04.740.03 Projekts "Svitenes muižas glābšanas darbi"        
II IZDEVUMI-kopā   413,241 - 413,241
Pamatkapitāla veidošana 5000 413,241 - 413,241
04.740.13 Projekts "Rundāles Avoti"        
II IZDEVUMI-kopā   920,338 - 920,338
Pamatkapitāla veidošana 5000 920,338 - 920,338
04.740.14 Finansējums biedrībām un nodibinājumiem        
II IZDEVUMI-kopā   18,000 - 18,000
Subsīdijas un dotācijas 3000 18,000 - 18,000
04.740.16 Attīstības nodaļa        
II IZDEVUMI-kopā   60,559 - 60,559
Atlīdzība 1000 59,380 - 59,380
Preces un pakalpojumi 2000 1,179 - 1,179
04.740.17 Uzņēmējdarbības kompetenču centrs        
II IZDEVUMI-kopā   33,748 - 33,748
Atlīdzība 1000 20,097 - 20,097
Preces un pakalpojumi 2000 5,935 - 5,935
Subsīdijas un dotācijas 3000 7,000 - 7,000
Uzturēšanas izdevumu transferi(Tūrisma informācijas centrs Bauska) 7000 716   716
04.740.18 Autostāvlaukuma izbūve pie Mežotnes baznīcas AP/RP/VTP2/RV2.2/U2.2.2./R.2.2.21.3./IP29        
II IZDEVUMI-kopā   119,268 - 119,268
Pamatkapitāla veidošana 5000 119,268 - 119,268
04.740.19 Mežotnes pilskalna ziemeļu ieeja AP/RP/VTP2/RV2.2/U2.2.23/R.2.2.23.3/IP48        
II IZDEVUMI-kopā   11,284 - 11,284
Pamatkapitāla veidošana 5000 11,284 - 11,284
04.740.20 Mežotnes baznīcas rekonstrukcija II kārta AP/RP/VTP2/RV2.2/U2.2.2.3/R.2.2.2.3.3/IP48        
II IZDEVUMI-kopā   690,717 - 690,717
Pamatkapitāla veidošana 5000 690,717 - 690,717
05.000 VIDES AIZSARDZĪBA        
II IZDEVUMI   171,024 - 171,024
05.200. Notekūdeņu apsaimniekošana        
II IZDEVUMI-kopā   129,222 - 129,222
Atlīdzība 1000 28,116 - 28,116
Preces un pakalpojumi 2000 32,438 - 32,438
Pamatkapitāla veidošana 5000 68,668 - 68,668
05.300.511 Dabas resursu nodoklis  

 

 

 

II IZDEVUMI-kopā   41,802 - 41,802
Pamatkapitāla veidošana 5000 41,802 - 41,802
06.000 TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA        
II IZDEVUMI   837,930 5,363 843,293
06.300 Ūdensapgāde        
II IZDEVUMI-kopā   61,395 - 61,395
Atlīdzība 1000 27,843 - 27,843
Preces un pakalpujumi 2000 31,045 630 31,675
Pamatkapitāla veidošana 5000 2,507 - 630 1,877
06.600.15 Projekts "Kapsētu administratīvo pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos(LLI-437, Digital Cemetery)        
II IZDEVUMI-kopā   62,187 - 62,187
Atlīdzība 1000 4,869 - 4,869
Preces un pakalpojumi 2000 4,772 - 4,772
Pamatkapitāla veidošana 5000 52,546 - 52,546
06.620 Siltumenerģija        
II IZDEVUMI   201,086 - 201,086
Atlīdzība 1000 17,933 - 17,933
Preces un pakalpojumi 2000 171,353 - 171,353
Pamatkapitāla veidošana 5000 11,800 - 11,800
06.600.636 Sadzīves atkritumu apsaimniekošana  

 

 

 

II IZDEVUMI-kopā   53,488 - 53,488
Preces un pakalpojumi 2000 53,488 - 53,488
06.600.66 Apsaimniekošana        
II IZDEVUMI-kopā   187,913 - 187,913
Atlīdzība 1000 48,136 - 48,136
Preces un pakalpojumi 2000 139,777 - 139,777
06.600.74 Dzīvokļu saimniecība        
II IZDEVUMI-kopā   40,837 5,363 46,200
Atlīdzība 1000 5,895 - 5,895
Preces un pakalpojumi 2000 34,942 5,363 40,305
06.600.738 Labiekārtošana        
II IZDEVUMI-kopā   231,024 - 231,024
Atlīdzība 1000 116,299 - 116,299
Preces un pakalpojumi 2000 59,443 - 59,443
Pamatkapitāla veidošana 5000 54,282 - 54,282
Uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji atvasinātām personām(Zemgales plānošanas reģions) 7000 1,000 - 1,000
07.000 VESELĪBAS APRŪPE        
II IZDEVUMI   10,716 - 10,716
07.211.13 Veselības aprūpe        
II IZDEVUMI-kopā   260 - 260
Preces un pakalpojumi 2000 260 - 260
07.450 Projekts" Pasākumi Rundāles novadā vietējās sabiedrības veicinašanai un slimibu profilaksei        
II IZDEVUMI-kopā   10,456 - 10,456
Ailīdzība 1000 1,623 - 1,623
Preces un pakalpojumi 2000 8,833 - 8,833
08.000 ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA        
II IZDEVUMI   488,675 - 488,675
08.110.09 SPORTA NODAĻA        
II IZDEVUMI-kopā   38,079 - 38,079
Atlīdzība 1000 25,729 - 25,729
Preces un pakalpojumi 2000 11,450 - 11,450
Pamatkapitāla veidošana 5000 900 - 900
09.210.077 BIBLIOTĒKAS        
I IEŅĒMUMI        
II IZDEVUMI-kopā   89,559 - 89,559
Atlīdzība 1000 62,003 - 62,003
Preces un pakalpojumi 2000 14,595 - 14,595
Pamatkapitāla veidošana 5000 12,450 - 12,450
Pašvaldību uzturēšanas transferti citām pašvaldībām 7000 511 - 511
08.230.08 KULTŪRA        
II IZDEVUMI-kopā   361,037 - 361,037
Atlīdzība 1000 125,074 44 125,118
Preces un pakalpojumi 2000 148,343 - 44 148,299
Pamatkapitāla veidošana 5000 12,047 - 12,047
08.230.091 Projekts "Brīvā laika pavadīšanas iespējau pilnveidošana Viesturu kultūras centrā"        
08.230.092 Projekts"Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta "Baltu ceļš atpazīstamības veicinašana(LL-447, Izzini Baltus)        
II IZDEVUMI-kopā   75,573 - 75,573
Atlīdzība 1000 5,572 - 5,572
Preces un pakalpojumi 2000 4,280 - 4,280
Pamatkapitāla veidošana 5000 65,721 - 65,721
09.000 IZGLĪTĪBA        
II IZDEVUMI  

2,368,247

- 82,639 2,530,205
09.110. PII Mārpuķīte        
II IZDEVUMI-kopā   465,233 - 5,191 460,042
Atlīdzība 1000 347,476 19,366 366,842
Preces un pakalpojumi 2000 116,657 - 24,557 92,100
Pamatkapitāla veidošana 5000 1,100 - 1,100
09.111 PII Saulespuķe        
II IZDEVUMI-kopā   338,610 52,502 391,112
Atlīdzība 1000 267,787 52,066 319,853
Preces un pakalpojumi 2000 70,223 436 70,659
Pamatkapitāla veidošana 5000 600 - 600
09.111.05 ERASMUS projekts        
II IZDEVUMI-kopā   5,486 - 2,222 3,264
Preces un pakalpojumi 2000 5,486 - 3,529 1,957
Uzturēšanas izdevumu transferti 7000   1,307 1,307
09.111.06 Asistenti        
II IZDEVUMI-kopā   20,104 - 20,104
Atlīdzība 1000 20,104 - 20,104
09.210 Pilsrundāles vidusskola        
II IZDEVUMI-kopā   1,310,096 157,772 1,467,868
Atlīdzība 1000 741,677 156,512 898,189
Preces un pakalpojumi 2000 369,233 - 18,573 350,660
Pamatkapitāla veidošana 5000 189,891 19,833 209,724
Sociālie pabalsti 6000 9,295 - 9,295
09.210.11 Skolēnu pārvadājumi        
II IZDEVUMI-kopā   41,490 - 41,490
Preces un pakalpojumi 2000 41,490   41,490
09.210.13 Izglītības savstarpējie norēķini        
II IZDEVUMI-kopā   103,489 - 42,791 60,698
pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 7000 103,489 - 42,791 60,698
09.210.14 Skolēnu ēdinašana IZM mērķdotācija        
II IZDEVUMI-kopā   27,024 - 27,024
Preces un pakalpojumi 2000 27,024 - 27,024
09.210.85 Projekts'Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs        
II IZDEVUMI-kopā   3,895 - 3,895
Atlīdzība 1000 2,846 - 2,846
Preces un pakalpojumi 2000 1,049 - 1,049
09.210.86 Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai        
II IZDEVUMI-kopā   12,728 - 12,728
Atlīdzība 1000 9,823 - 9,823
Preces un pakalpojumi 2000 398 - 398
Pamatkapitāla veidošana 5000 2,507 - 2,507
09.210.87 Programma "Latvijas skolas soma"        
II IZDEVUMI   1,890 1,888 3,778
Preces un pakalpojumi 2000 1,890 1,888 3,778
09.210.88 Projekts"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtaukšanas samazināšanai        
II IZDEVUMI-kopā   6,100 - 6,100
Atlīdzība 1000 1,500 - 1,500
Subsīdijas un dotācijas 3000 4,600 - 4,600
09.810 Novada izglītības pasākumi        
II IZDEVUMI-kopā   32,102 - 32,102
Atlīdzība 1000 26,138 - 26,138
Preces un pakalpojumi 2000 4,233 - 4,233
Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti 7000 1,731 - 1,731
10. SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA        
II IZDEVUMI   331,671 6,062 337,733
10.400.14 Bāriņtiesa        
II IZDEVUMI   16,780 - 16,780
Atlīdzība 1000 15,707 - 15,707
Preces un pakalpojumi 2000 1,073 - 1,073
10.920.02 Sociālais dienests  

 

   
II IZDEVUMI   136,500 2,306 138,806
Atlīdzība 1000 114,307 - 114,307
Preces un pakalpojumi 2000 22,193 113 22,306
Sociālie pabalsti 6000   2,193 2,193
10.920.03 Sociālie pabalsti        
II IZDEVUMI-kopā   146,135 3,756 149,891
Sociālie pabalsti 6000 120,320 3,756 124,076
Pašvaldības uzturēšanas izdevumi transferti 7000 25,815 - 25,815
10.920.04 Asistenta pakalpojumi        
II IZDEVUMI-kopā   28,418 - 28,418
Atlīdzība 1000 22,128 - 22,128
Preces un pakalpojumi 2000 627 - 627
Sociālie pabalsti 6000 5,663 - 5,663
10.920.07 Projekts "Atver sirdi Zemgalei"        
II IZDEVUMI-kopā   3,838 - 3,838
Atlīdzība 1000 2,498 - 2,498
Preces un pakalpojumi 2000 1,340 - 1,340
VECUMNIEKI
IZDEVUMI - kopā   13,019,262 702,347 13,721,609
01.000 Vispārējie valdības dienesti   968,463 - 25,100 943,363
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara   897,235 - 25,100 872,135
01.101 Domes administrācija   627,706 - 25,100 602,606
Atlīdzība 1000 524,141 - 25,100 499,041
Preces un pakalpojumi 2000 96,465 - 96,465
Pamatkapitāla veidošana 5000 6,100 - 6,100
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 1,000 - 1,000
01.102 Stelpes pagasta pārvalde   44,411 - 44,411
Atlīdzība 1000 29,573 - 29,573
Preces un pakalpojumi 2000 13,288 - 13,288
Pamatkapitāla veidošana 5000 1,550 - 1,550
01.103 Bārbeles pagasta pārvalde   48,722 - 48,722
Atlīdzība 1000 34,042 - 34,042
Preces un pakalpojumi 2000 14,080 - 14,080
Pamatkapitāla veidošana 5000 600 - 600
01.104 Skaistkalnes pagasta pārvalde   59,272 - 59,272
Atlīdzība 1000 43,952 - 43,952
Preces un pakalpojumi 2000 14,620 - 14,620
Pamatkapitāla veidošana 5000 700 - 700
01.105 Valles pagasta pārvalde   70,462 - 70,462
Atlīdzība 1000 51,128 - 51,128
Preces un pakalpojumi 2000 16,564 - 16,564
Pamatkapitāla veidošana 5000 2,770 - 2,770
01.106 Kurmenes pagasta pārvalde   46,662 - 46,662
Atlīdzība 1000 32,942 - 32,942
Preces un pakalpojumi 2000 13,720 - 13,720
01.600 Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti   33,190 - 33,190
01.600 Vēlēšanu procesa nodrošināšanas izdevumi   19,358 - 19,358
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 19,358 - 19,358
01.6021 Līdzdalība Bauskas novada Būvvaldē   13,832 - 13,832
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 13,832 - 13,832
01.700 Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldības) parāda darījumi   27,018 - 27,018
01.700 Pašvaldību parādu procentu nomaksa   27,018 - 27,018
Preces un pakalpojumi 2000 9,632 - 9,632
Procentu izdevumi 4000 17,386 - 17,386
01.800 Vispārēja rakstura transferti starp valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem   11,020 - 11,020
01.890 Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti starp dažādiem valsts pārvaldes līmeņiem   11,020 - 11,020
01.900 Neparedzēti izdevumi   11,020 - 11,020
Preces un pakalpojumi 2000 11,020 - 11,020
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība   146,879 - 146,879
03.200 Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti   29,328 - 29,328
03.201 Civilā aizsardzība un darba drošība Vecumnieku novadā   20,409 - 20,409
Atlīdzība 1000 600 - 600
Preces un pakalpojumi 2000 19,809 - 19,809
03.203 Ugunsdzēsēju dienests Bārbelē   5,646 - 5,646
Atlīdzība 1000 3,406 - 3,406
Preces un pakalpojumi 2000 1,595 - 1,595
Pamatkapitāla veidošana 5000 645 - 645
03.204 Ugunsdzēsēju dienests Skaistkalnē   3,273 - 3,273
Atlīdzība 1000 875 - 875
Preces un pakalpojumi 2000 2,398 - 2,398
03.600 Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi   117,551 - 117,551
03.601 Sabiedriskās kārtības nodaļa Vecumnieku novadā   117,551 - 117,551
Atlīdzība 1000 102,920 - 102,920
Preces un pakalpojumi 2000 13,871 - 13,871
Pamatkapitāla veidošana 5000 760 - 760
04.000 Ekonomiskā darbība   308,971 180,373 489,344
04.500 Transports   308,971 180,373 489,344
04.515 Pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana   308,971 - 308,971
Preces un pakalpojumi 2000 308,971 - 308,971
t.sk. Bārbele   62,874 - 62,874
Kurmene   44,585 - 44,585
Skaistkalne   50,796 - 50,796
Stelpe   26,277 - 26,277
Valle   43,297 - 43,297
Vecumnieki   81,142 - 81,142
04.516 Ceriņu ielas pārbūve Vecumniekos   0 124,275 124,275
Pamatkapitāla veidošana 5000 0 124,275 124,275
04.517 Sporta ielas pārbūve Skaistkalnē   0 30,039 30,039
Pamatkapitāla veidošana 5000 0 30,039 30,039
04.518 Strauta ielas pārbūve Skaistkalnē   0 26,059 26,059
Pamatkapitāla veidošana 5000 0 26,059 26,059
05.000 Vides aizsardzība   10,000 - 10,000
05.600 Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība   10,000 - 10,000
05.601 Vides aizsardzība   10,000 - 10,000
Preces un pakalpojumi 2000 10,000 - 10,000
06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana   1,357,086 - 1,480 1,355,606
06.300 Ūdensapgāde   350,085 - 350,085
06.705 Valles pašvaldības aģentūra (iestāde)   350,085 - 350,085
Atlīdzība 1000 143,075 - 143,075
Preces un pakalpojumi 2000 188,953 - 188,953
Pamatkapitāla veidošana 5000 18,057 - 18,057
06.400 Ielu apgaismošana   31,859 - 31,859
06.400 Ielu apgaismošana novadā   31,859 - 31,859
Preces un pakalpojumi 2000 31,859 - 31,859
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība   975,142 - 1,480 973,662
06.601 Vecumnieku teritoriju un mājokļu apsaimniekošana   416,131 - 416,131
Atlīdzība 1000 137,968 - 137,968
Preces un pakalpojumi 2000 239,170 - 239,170
Pamatkapitāla veidošana 5000 38,993 - 38,993
06.6012. Projekts "Teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās skolas, Bauskas ielā 4, Vecumniekos"   53,977 - 5,200 48,777
Pamatkapitāla veidošana 5000 53,977 - 5,200 48,777
06.6024 Stelpes teritoriju un mājokļu apsaimniekošana   31,304 - 31,304
Atlīdzība 1000 13,965 - 13,965
Preces un pakalpojumi 2000 13,339 - 13,339
Pamatkapitāla veidošana 5000 4,000 - 4,000
06.6031 Bārbeles teritoriju un mājokļu apsaimniekošana   47,332 - 47,332
Atlīdzība 1000 24,397 - 24,397
Preces un pakalpojumi 2000 21,535 - 21,535
Pamatkapitāla veidošana 5000 1,400 - 1,400
06.6045 Skaistkalnes teritorijas un mājokļu apsaimniekošana   70,786 - 70,786
Atlīdzība 1000 32,517 - 32,517
Preces un pakalpojumi 2000 31,265 - 31,265
Pamatkapitāla veidošana 5000 7,004 - 7,004
06.6046 Skaistkalnes teritorijas apsaimniekošanas transports   2,500 - 2,500
Preces un pakalpojumi 2000 2,500 - 2,500
06.605 Valles teritoriju un mājokļu apsaimniekošana   55,530 - 55,530
Atlīdzība 1000 12,807 - 12,807
Preces un pakalpojumi 2000 24,197 - 1,535 22,662
Pamatkapitāla veidošana 5000 18,526 1,535 20,061
06.606 Kurmenes teritoriju un mājokļu apsaimniekošana   45,751 - 45,751
Atlīdzība 1000 21,527 - 21,527
Preces un pakalpojumi 2000 24,124 - 24,124
Pamatkapitāla veidošana 5000 100 - 100
06.608 Novada teritorijas apsaimniekošanas izdevumi   104,451 5,070 109,521
Atlīdzība 1000 16,500 - 16,500
Preces un pakalpojumi 2000 39,959 - 39,959
Pamatkapitāla veidošana 5000 45,192 5,070 50,262
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 2,800 - 2,800
06.609 Sabiedrisko attiecību nodaļa   86,260 - 86,260
Atlīdzība 1000 51,330 - 51,330
Preces un pakalpojumi 2000 29,230 - 650 28,580
Pamatkapitāla veidošana 5000 5,700   5,700
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 0 650 650
06.818 Informācijas tehnoloģiju nodaļa   61,120 - 1,350 59,770
Atlīdzība 1000 51,128 - 51,128
Preces un pakalpojumi 2000 8,192 - 1,350 6,842
Pamatkapitāla veidošana 5000 1,800 - 1,800
07.000 Veselība   157,261 - 157,261
07.200 Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi   115,571 - 115,571
07.210 Vecumnieku veselības centrs - iestāde   115,571 - 115,571
Atlīdzība 1000 86,383 - 86,383
Preces un pakalpojumi 2000 24,220 4,968 29,188
Pamatkapitāla veidošana 5000 4,968 - 4,968 0
07.600 Pārējā citur neklasificēta veselības aprūpe   41,690 - 41,690
07.601 Prakses vieta Vecumniekos   3,210 - 3,210
Preces un pakalpojumi 2000 1,900 - 1,900
Pamatkapitāla veidošana 5000 1,310 - 1,310
07.602 Prakses vieta Stelpē   2,970 - 2,970
Preces un pakalpojumi 2000 2,970 - 2,970
07.603 Prakses vieta Bārbelē   1,628 - 1,628
Preces un pakalpojumi 2000 1,628 - 1,628
07.6051 Veselības aprūpe Taurkalnē   7,196 - 7,196
Atlīdzība 1000 6,796 - 6,796
Preces un pakalpojumi 2000 400 - 400
07.606 Prakses vieta Kurmenē   1,686 - 1,686
Preces un pakalpojumi 2000 1,686 - 1,686
07.608 Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā   25,000 - 25,000
Atlīdzība 1000 580 - 580
Preces un pakalpojumi 2000 24,420 - 24,420
08.000 Atpūta, kultūra, reliģija   1,263,334 - 34,187 1,229,147
08.100 Sports   283,052 813 283,865
08.1001 Sports Vecumnieku novadā   61,786 - 61,786
t.sk. Vecumnieki   52,944 - 52,944
Atlīdzība 1000 17,527 - 17,527
Preces un pakalpojumi 2000 35,417 - 913 34,504
Subsīdijas un dotācijas 3000 0 913 913
Stelpe   2,079 - 2,079
Preces un pakalpojumi 2000 2,079 - 2,079
Bārbele   1,451 - 1,451
Preces un pakalpojumi 2000 1,451 - 1,451
Skaistkalne   2,886 - 2,886
Preces un pakalpojumi 2000 2,886 - 2,886
Kurmene   2,426 - 2,426
Preces un pakalpojumi 2000 2,426 - 2,426
08.105 Valles skolas Sports (pie Valles p-skolas - iestāde)   15,136 - 15,136
Atlīdzība 1000 12,144 - 12,144
Preces un pakalpojumi 2000 2,992 - 2,992
08.108 Sporta skola   206,130 813 206,943
Atlīdzība 1000 150,297 813 151,110
Preces un pakalpojumi 2000 53,283 - 53,283
Pamatkapitāla veidošana 5000 2,550 - 2,550
08.210 Bibliotēkas   209,612 - 209,612
08.2101 Vecumnieku bibliotēka   33,786 - 33,786
Atlīdzība 1000 24,522 - 24,522
Preces un pakalpojumi 2000 4,864 - 4,864
Pamatkapitāla veidošana 5000 4,400 - 4,400
08.2103 Beibežu bibliotēka   19,121 - 19,121
Atlīdzība 1000 11,174 - 11,174
Preces un pakalpojumi 2000 6,147 - 6,147
Pamatkapitāla veidošana 5000 1,800 - 1,800
08.2104 Misas bibliotēka   19,115 - 19,115
Atlīdzība 1000 12,114 - 12,114
Preces un pakalpojumi 2000 4,301 - 4,301
Pamatkapitāla veidošana 5000 2,700 - 2,700
08.2105 Stelpes bibliotēka   21,426 - 21,426
Atlīdzība 1000 16,259 - 16,259
Preces un pakalpojumi 2000 3,167 - 3,167
Pamatkapitāla veidošana 5000 2,000 - 2,000
08.2106 Bārbeles bibliotēka   14,467 - 14,467
Atlīdzība 1000 10,379 - 10,379
Preces un pakalpojumi 2000 2,688 - 2,688
Pamatkapitāla veidošana 5000 1,400 - 1,400
08.2107 Skaistkalnes bibliotēka   28,778 - 28,778
Atlīdzība 1000 16,747 - 16,747
Preces un pakalpojumi 2000 9,897 - 9,897
Pamatkapitāla veidošana 5000 2,134 - 2,134
08.2108 Valles bibliotēka   22,548 - 22,548
Atlīdzība 1000 12,114 - 12,114
Preces un pakalpojumi 2000 8,634 - 8,634
Pamatkapitāla veidošana 5000 1,800 - 1,800
08.2109 Taurkalnes bibliotēka   31,130 - 31,130
Atlīdzība 1000 17,719 - 17,719
Preces un pakalpojumi 2000 6,645 - 6,645
Pamatkapitāla veidošana 5000 6,766 - 6,766
08.2110 Kurmenes bibliotēka   16,800 - 16,800
Atlīdzība 1000 9,879 - 9,879
Preces un pakalpojumi 2000 5,421 - 5,421
Pamatkapitāla veidošana 5000 1,500 - 1,500
08.2111 Līdzdalība Bauskas Centrālajā bibliotēkā   2,441 - 2,441
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 2,441 - 2,441
08.220 Muzeji   160,356 - 160,356
08.2201. Vecumnieku pagasta novadpētniecības centrs   11,905 - 11,905
Atlīdzība 1000 7,410 - 7,410
Preces un pakalpojumi 2000 4,495 - 4,495
08.2204. Skaistkalnes pagasta novadpētniecības centrs   13,255 - 13,255
Atlīdzība 1000 9,879 - 9,879
Preces un pakalpojumi 2000 3,376 - 3,376
08.22041. Projekts "Unikālu ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošanā zaļā izzinošā tūrisma attīstīšanā" Nr.LLI-483   108,222 - 108,222
Preces un pakalpojumi 2000 0 445 445
Pamatkapitāla veidošana 5000 108,222 - 445 107,777
08.225 Valles muzejs   26,974 - 26,974
Atlīdzība 1000 15,240 - 15,240
Preces un pakalpojumi 2000 3,671 - 3,671
Pamatkapitāla veidošana 5000 8,063 - 8,063
08.230 Kultūras un tautas nami   463,498 - 463,498
08.2301 Vecumnieku tautas nams   152,988 - 152,988
Atlīdzība 1000 88,984 1,135 90,119
Preces un pakalpojumi 2000 57,308 - 1,440 55,868
Pamatkapitāla veidošana 5000 5,996 - 5,996
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 700 305 1,005
08.2302 Misas tautas nams   54,253 - 54,253
Atlīdzība 1000 26,525 - 26,525
Preces un pakalpojumi 2000 27,728 - 27,728
08.2303 Stelpe-kultūra   29,386 - 29,386
Atlīdzība 1000 22,146 - 22,146
Preces un pakalpojumi 2000 7,240 - 7,240
08.2304 Bārbeles tautas nams   63,321 - 63,321
Atlīdzība 1000 29,753 - 29,753
Preces un pakalpojumi 2000 31,603 - 31,603
Pamatkapitāla veidošana 5000 1,965 - 1,965
08.2305 Skaistkalnes tautas nams   81,778 - 81,778
Atlīdzība 1000 46,193 - 46,193
Preces un pakalpojumi 2000 33,585 - 33,585
Pamatkapitāla veidošana 5000 2,000 - 2,000
08.2306 Valle-kultūra   31,839 - 31,839
Atlīdzība 1000 21,862 - 21,862
Preces un pakalpojumi 2000 9,977 - 9,977
08.2307 Kurmenes tautas nams   49,933 - 49,933
Atlīdzība 1000 32,870 2,300 35,170
Preces un pakalpojumi 2000 17,063 - 2,300 14,763
08.290 Pārējā kultūra   146,816 - 35,000 111,816
08.291 Pakalpojumu centrs Bārbelē   13,219 - 13,219
Atlīdzība 1000 7,841 - 7,841
Preces un pakalpojumi 2000 5,378 - 5,378
08.292 Līdzfinansējums projektiem   35,000 - 35,000 0
Pamatkapitāla veidošana 5000 35,000 - 35,000 0
08.294 Līdzdalība Bauskas novada Tūrisma informatīvajā centrā   4,090 - 4,090
Preces un pakalpojumi 2000 1,280 - 1,280
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 2,810 - 2,810
08.296 Dažādi atbalstītie projekti ar nevalstiskajām organizācijām   10,000 - 10,000
Preces un pakalpojumi 2000 250 - 250
Subsīdijas un dotācijas 3000 9,750 - 9,750
08.301 Iniciatīvu un aktivitāšu atbalsts   37,663 - 37,663
Atlīdzība 1000 14,728 - 14,728
Preces un pakalpojumi 2000 15,935 - 15,935
Subsīdijas un dotācijas 3000 7,000 - 7,000
08.302 Tūrisma informācijas punkts   33,644 - 33,644
Atlīdzība 1000 17,561 - 17,561
Preces un pakalpojumi 2000 15,314 - 15,314
Pamatkapitāla veidošana 5000 769 - 769
08.408 Iedzīvotāju projekti   790 - 790
Preces un pakalpojumi 2000 790 - 790
08.4159. Iedzīvotāju projekts - Vecumnieku evanģēliski luteriskā draudze   1,050 - 1,050
Preces un pakalpojumi 2000 1,050 - 1,050
08.4166. Iedzīvotāju projekts - Atpūtnieki un darbinieki   1,050 - 1,050
Preces un pakalpojumi 2000 1,050 - 1,050
08.4167. Iedzīvotāju projekts - Vietējie čaļi   1,028 - 1,028
Preces un pakalpojumi 2000 1,028 - 1,028
08.4168. Iedzīvotāju projekts - SOL(I)S   927 - 927
Preces un pakalpojumi 2000 927 - 927
08.4169. Iedzīvotāju projekts - Lidinām šķīvīšus   1,050 - 1,050
Preces un pakalpojumi 2000 1,050 - 1,050
08.4170. Iedzīvotāju projekts - Kalna iela 4   1,050 - 1,050
Preces un pakalpojumi 2000 1,050 - 1,050
08.4171. Iedzīvotāju projekts - Biedrība "Jaunatne smaidam"   1,050 - 1,050
Preces un pakalpojumi 2000 1,050 - 1,050
08.4172. Iedzīvotāju projekts - Suņu draugi   1,050 - 1,050
Preces un pakalpojumi 2000 1,050 - 1,050
08.4173. Iedzīvotāju projekts - Pie Gobas   1,050 - 1,050
Preces un pakalpojumi 2000 1,050 - 1,050
08.4174. Iedzīvotāju projekts - Mēmeles skati   1,050 - 1,050
Preces un pakalpojumi 2000 1,050 - 1,050
08.4175. Iedzīvotāju projekts - Valles evanģēliski luteriskās baznīcas draudze   1,005 - 1,005
Preces un pakalpojumi 2000 1,005 - 1,005
08.4176. Iedzīvotāju projekts - Dzīvo koši!   1,050 - 1,050
Preces un pakalpojumi 2000 1,050 - 1,050
09.000 Izglītība   6,976,828 577,741 7,554,569
09.231 Vecumnieku vidusskola - iestāde   1,473,497 270,766 1,744,263
Atlīdzība 1000 1,129,058 274,790 1,403,848
Preces un pakalpojumi 2000 314,544 - 1,430 313,114
Pamatkapitāla veidošana 5000 29,375 - 2,594 26,781
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 520 - 520
09.2311 Autobuss skolēnu pārvadāšanai (Vecumnieki)   24,287 - 24,287
Atlīdzība 1000 15,193 - 15,193
Preces un pakalpojumi 2000 9,094 - 9,094
09.2317. Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve   1,441,721 - 1,441,721
Pamatkapitāla veidošana 5000 1,441,721 - 1,441,721
09.2321 Stelpes pamatskola - iestāde   300,019 32,384 332,403
Atlīdzība 1000 223,863 32,384 256,247
Preces un pakalpojumi 2000 67,951 - 67,951
Pamatkapitāla veidošana 5000 8,205 - 8,205
09.2322 Autobuss skolēnu pārvadāšanai (Stelpe)   43,613 - 43,613
Atlīdzība 1000 15,193 - 15,193
Preces un pakalpojumi 2000 28,420 - 28,420
09.2331 Autobuss skolēnu pārvadāšanai (Bārbele)   35,025 - 35,025
Atlīdzība 1000 15,193 - 15,193
Preces un pakalpojumi 2000 19,832 - 19,832
09.2332 Bārbeles Zēnu pamatskola "Saknes un spārni"   776 656 1,432
Atlīdzība 1000 776 656 1,432
09.234 Skaistkalnes vidusskola - iestāde   623,867 135,136 759,003
Atlīdzība 1000 430,740 136,314 567,054
Preces un pakalpojumi 2000 160,325 - 1,178 159,147
Pamatkapitāla veidošana 5000 32,802 - 32,802
09.2344 Autobuss skolēnu pārvadāšanai (Skaistkalne)   38,849 - 38,849
Atlīdzība 1000 15,193 - 15,193
Preces un pakalpojumi 2000 23,656 - 23,656
09.2346. Skaistkalnes sporta zāles būvniecība   938,540 13,938 952,478
Pamatkapitāla veidošana 5000 938,540 13,938 952,478
09.2351 Valles pirmsskolas izglītības iestāde "Cielaviņa" - iestāde   261,593 14,686 276,279
Atlīdzība 1000 196,495 14,478 210,973
Preces un pakalpojumi 2000 58,966 1,720 60,686
Pamatkapitāla veidošana 5000 6,132 - 1,512 4,620
09.2352 Valles pamatskola - iestāde   381,590 65,503 447,093
t.sk. izglītība   366,454 65,503 431,957
Atlīdzība 1000 216,352 57,203 273,555
Preces un pakalpojumi 2000 140,489 8,117 148,606
Pamatkapitāla veidošana 5000 9,613 183 9,796
09.2357 Autobuss skolēnu pārvadāšanai (Valle)   34,073 - 34,073
Atlīdzība 1000 15,193 - 15,193
Preces un pakalpojumi 2000 18,880 - 18,880
09.2358 Autobuss skolēnu pārvadāšanai (Kurmene)   19,263 - 19,263
Atlīdzība 1000 12,888 - 12,888
Preces un pakalpojumi 2000 6,375 - 6,375
09.2364 Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"   13,000 - 13,000
Atlīdzība 1000 11,279 - 11,279
Preces un pakalpojumi 2000 1,721 - 1,721
09.2365 Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"   7,000 - 7,000
Atlīdzība 1000 4,360 - 4,360
Preces un pakalpojumi 2000 2,640 - 2,640
09.2366 Projekts "Latvijas skolas soma"   5,560 2,882 8,442
Preces un pakalpojumi 2000 5,115 3,327 8,442
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 445 - 445 0
09.2368 Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"   24,200 - 24,200
Atlīdzība 1000 14,717 - 14,717
Preces un pakalpojumi 2000 9,483 - 9,483
09.237 Misas pamatskola - iestāde   664,220 76,405 740,625
Atlīdzība 1000 474,151 76,536 550,687
Preces un pakalpojumi 2000 155,348 - 1,377 153,971
Pamatkapitāla veidošana 5000 34,721 1,246 35,967
09.240 Novada izglītības iestāžu pirmsskolas audzēkņu un skolēnu brīvpusdienas   80,282 130 80,412
Preces un pakalpojumi 2000 80,282 130 80,412
09.511 Vecumnieku Mūzikas un Mākslas skola - iestāde   366,301 - 366,301
Atlīdzība 1000 303,941 - 639 303,302
Preces un pakalpojumi 2000 50,585 - 415 50,170
Pamatkapitāla veidošana 5000 10,975 - 10,975
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 800 415 1,215
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 0 639 639
09.801 Izglītības funkciju nodrošināšana (skolu savst. nor.)   129,530 - 34,745 94,785
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 129,530 - 34,745 94,785
09.810 Izglītības nodaļa   85,158 - 85,158
Atlīdzība 1000 41,880 - 41,880
Preces un pakalpojumi 2000 38,888 - 38,888
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 4,390 - 4,390
10.000 Sociālā aizsardzība   1,830,440 5,000 1,835,440
10.200 Atbalsts gados veciem cilvēkiem   513,546 5,000 518,546
10.200 Pansionāts "Atvasara" - iestāde   513,546 5,000 518,546
Atlīdzība 1000 333,633 - 333,633
Preces un pakalpojumi 2000 173,283 6,280 179,563
Pamatkapitāla veidošana 5000 6,630 - 1,280 5,350
10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem   75,547 - 75,547
10.401 Vecumnieku novada Bāriņtiesa   75,547 - 75,547
Atlīdzība 1000 68,137 - 68,137
Preces un pakalpojumi 2000 6,410 - 6,410
Pamatkapitāla veidošana 5000 1,000 - 1,000
10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām   845,418 - 845,418
10.701 Sociālā aizsardzība Vecumnieku novadā   315,000 - 315,000
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 315,000 - 315,000
10.7053 Algotie pagaidu darbi   31,103 - 31,103
Atlīdzība 1000 21,200 - 21,200
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 9,903 - 9,903
10.707 Sociālā aizsardzība (zobārsta pakalpojumiem novada bērniem)   7,000 - 7,000
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 7,000 - 7,000
10.708 Projekts "Atver sirdi Zemgalē"   35,199 - 35,199
Atlīdzība 1000 1,676 - 1,676
Preces un pakalpojumi 2000 33,523 - 33,523
10.710 Projekts "Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem"   289,616 - 289,616
Preces un pakalpojumi 2000 500   500
Pamatkapitāla veidošana 5000 289,116 - 289,116
10.711 Projekts "Daudzfunkcionālo centru kā vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un attīstības virzītājspēka attīstība"   167,500 - 167,500
Atlīdzība 1000 4,792 - 4,792
Pamatkapitāla veidošana 5000 162,708 - 162,708
10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība   395,929 - 395,929
10.901 Sociālais dienests Vecumnieku novadā   242,873 - 242,873
Atlīdzība 1000 190,138 - 190,138
Preces un pakalpojumi 2000 51,735 - 51,735
Pamatkapitāla veidošana 5000 1,000 - 1,000
10.907 Pabalsts atbilstoši likumam par "Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusu"   7,600 - 7,600
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 7,600 - 7,600
10.911 Sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai (savst. nor. par pansion.)   43,745 - 43,745
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 43,745 - 43,745
10.920 Mājas aprūpe   8,466 - 8,466
Atlīdzība 1000 8,466 - 8,466
10.925 Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs   93,245 - 93,245
Atlīdzība 1000 24,245 - 24,245
Preces un pakalpojumi 2000 44,000 - 44,000
Pamatkapitāla veidošana 5000 25,000 - 25,000

 

3. pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr.5

Bauskas novada pašvaldības apvienotā ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi un izdevumi 2021. gadam

Rādītāju nosaukumi Budžeta kategoriju kodi Apstiprināts 2021. gadam Grozījumi (+/-) Precizētais 2021. gada budžets
    EUR EUR EUR
I IEŅĒMUMI - kopā   542 900 1,442
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 23.0.0.0. 542 900 1,442
II IZDEVUMI - kopā   122,993 900 123,893

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

     
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000 137   137
Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 10   10
Izglītība 09.000 122,546 900 123,446
Sociālā aizsardzība 10.000 300   300

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Preces un pakalpojumi 2000 105,983   105,983
Pamatkapitāla veidošana 5000 10   10
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 17,000 900 17,900
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)   - 122,451   - 122,451
   
IV FINANSĒŠANA - kopā   122,451   122,451
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 122,451   122,451
Naudas līdzekļu un pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā F21010000AS
F22010000AS
305,346   305,346
Naudas līdzekļu un pieprasījuma noguldījumu atlikums gada beigās F21010000PB
F22010000PB
182,895   182,895

 

4. pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 5

Bauskas novada pašvaldības apvienotā ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumu 2021. gadam atšifrējums pa iestādēm, funkciju klasifikācijas kodiem un programmām

Rādītāju nosaukumi Budžeta kategoriju kodi Apstiprināts 2021. gadam Grozījumi (+/-) Precizētais 2021. gada budžets
EUR EUR EUR
IZDEVUMI - pavisam kopā   122,993 900 123,893
BAUSKA  
IZDEVUMI - kopā   120,061   120,061
Bauskas Valsts ģimnāzija   120,051   120,051
09.000 Izglītība   120,051   120,051
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   120,051   120,051
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   120,051   120,051
4.9.1.9 Bauskas valsts ģimnāzija   120,051   120,051
Preces un pakalpojumi 2000 103,051   103,051
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 17,000   17,000
Bauskas pils muzejs   10   10
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija   10   10
08.200 Kultūra   10   10
08.220 Muzeji un izstādes   10   10
3.8.4.2 Bauskas pils muzejs   10   10
Pamatkapitāla veidošana 5000 10   10
RUNDĀLE    
IZDEVUMI - kopā   400   400
09.000 Izglītība   400   400
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   400   400
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   400   400
09.210.79 Ozoliņa fonds   400   400
Preces un pakalpojumi 2000 400   400
VECUMNIEKI    
IZDEVUMI - kopā   2,532 900 3,432
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana   137   137
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana   137   137
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība   137   137
Preces un pakalpojumi 2000 137   137
Vecumnieku vidusskola   122   122
09.000 Izglītība   122   122
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   122   122
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   122   122
Preces un pakalpojumi 2000     -
Valles pamatskola   1,973 900 2,873
09.000 Izglītība   1,973 900 2,873
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   1,973 900 2,873
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   1,973 900 2,873
Preces un pakalpojumi 2000 1,973   1,973
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000   900 900
Bāriņtiesa   300   300
10.000 Sociālā aizsardzība   300   300
09.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem   300   300
Preces un pakalpojumi 2000 300   300

 

6. pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr.5

Bauskas novada pašvaldības saistību apmērs 2021. gadā un turpmākajos gados (EUR)

Nr.p.k. Aizdevējs Mērķis Līguma Nr. Līguma noslēgšanas datums Atmaksas termiņš Līguma summa Saistību pamatsummas parāds uz 01.01.2021. Saistību apmērs
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 turpmākajos gados kopā
1 Valsts kase Uzvaras vidusskolas sporta zāles būvniecības pabeigšana A2/4/05/357 09.08.2005. 05.03.2021. 213,431 7,610 7,618 - - - - - - - 7,618
2 Valsts kase Projekta "Rātsnama vēsturiskā interjera izveide" īstenošanai A2/1/15/114 18.03.2015. 20.03.2025. 186,591 97,242 23,134 23,075 23,017 22,959 5,668 - - - 97,853
3 Valsts kase Projekta "Apkures griestu paneļu uzstādīšana Bauskas 2.vidusskolas sporta zālē" īstenošanai A2/1/15/220 18.05.2015. 20.05.2025. 36,001 17,064 3,834 3,824 3,815 3,805 1,899 - - - 17,177
4 Valsts kase Projekta "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontdarbi Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs" īstenošanai A2/1/15/221 20.05.2015. 20.05.2025. 35,830 16,974 3,814 3,804 3,794 3,785 1,889 - - - 17,086
5 Valsts kase Projekta "Remontdarbu veikšana Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs" īstenošanai A2/1/15/297 12.06.2015. 20.05.2035. 387,136 287,912 20,578 20,528 20,477 20,428 20,377 20,326 20,276 150,469 293,459
6 Valsts kase Projekta "Ziedoņu ielas un Biržu ielas asfalta kārtas atjaunošana" īstenošanai A2/1/15/387 21.07.2015. 20.07.2022. 54,708 14,189 8,141 6,092 - - - - - - 14,233
7 Valsts kase Projekta "Bauskas pilsētas pamatskolas sporta zāles renovācija" īstenošanai A2/1/15/454 20.08.2015. 20.08.2035. 299,523 223,728 15,729 15,691 15,652 15,615 15,575 15,537 15,498 118,811 228,108
8 Valsts kase Projekta "Zemgaļu ielas, Bauskā seguma rekonstrukcija" īstenošanai A2/1/15/524 16.09.2015. 20.09.2025. 58,458 28,480 6,066 6,051 6,035 6,020 4,506 - - - 28,678
9 Valsts kase Projekta "Gājēju un veloceliņa uz Rītausmām, Īslīces pagastā būvniecība" īstenošanai A2/1/15/526 18.09.2015. 20.09.2040. 480,161 405,705 21,620 21,568 21,516 21,466 21,411 21,359 21,307 265,951 416,198
10 Valsts kase Projekta "Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai A2/1/16/44 03.03.2016. 20.02.2036. 151,608 120,109 8,177 8,157 8,137 8,118 8,097 8,078 8,058 65,714 122,536
11 Valsts kase Projekta "Higiēnas centra būvniecība" īstenošanai A2/1/16/45 03.03.2016. 20.02.2041. 242,413 202,743 10,522 10,497 10,471 10,447 10,420 10,395 10,370 135,005 208,127
12 Valsts kase Projekta "Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes "Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola" infrastruktūras objekta būvniecība" daļas, kas saistīta izglītības funkcijas nodrošināšanu, īstenošanai A2/1/16/107 29.04.2016. 20.04.2046. 1,637,158 1,464,924 64,016 60,993 60,847 60,710 60,556 60,411 60,265 1,088,656 1,516,454
13 Valsts kase Projekta "Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas 1.kārta" īstenošanai A2/1/16/108 29.04.2016. 20.04.2031. 88,488 64,092 6,390 6,249 6,233 6,218 6,202 6,187 6,171 21,478 65,128
14 Valsts kase Projekta "Dreņģerkalna un Torņa ielas pārbūve" īstenošanai A2/1/16/141 18.05.2016. 20.05.2031. 166,843 120,834 11,813 11,781 11,751 11,722 11,693 11,664 11,635 40,493 122,552
15 Valsts kase Projekta "Remontdarbu veikšana Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs" īstenošanai A2/1/16/277 27.07.2016. 20.07.2036. 265,803 212,688 14,038 14,004 13,969 13,936 13,901 13,867 13,832 119,575 217,122
16 Valsts kase Projekta "Gājēju tilta pār Mūsu būvniecība" īstenošanai A2/1/16/313 17.08.2016. 20.08.2046. 610,898 528,802 21,868 21,816 21,764 21,715 21,660 21,608 21,556 394,545 546,532
17 Valsts kase Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei A2/1/16/375 22.09.2016. 20.09.2021. 48,512 7,662 7,677 - - - - - - - 7,677
18 Valsts kase Projekta "Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" īstenošanai A2/1/16/439 20.10.2016. 20.10.2021. 119,494 24,300 24,352 1 - - - - - - 24,353
19 Valsts kase Projekta "Miera ielas un Mūsas ielas, Bauskā seguma pārbūve" īstenošanai A2/1/16/453 25.10.2016. 20.10.2031. 118,952 88,748 8,290 8,269 8,249 8,229 8,208 8,188 8,167 32,464 90,064
20 Valsts kase ELFLA projekta (Nr.16-06-AL07-A019.2201-000005) "Viļa Plūdoņa muzeja klēts restaurācija un atjaunošana" īstenošanai A2/1/17/93 01.03.2017. 20.09.2026. 92,003 36,823 6,495 6,479 6,462 6,446 6,429 4,814 - - 37,125
21 Valsts kase ELFLA projekta (Nr.16-06-AL07-A019.2201-000006) "Viļa Plūdoņa muzeja ratnīcas restaurācija" īstenošanai A2/1/17/92 01.03.2017. 20.12.2026. 95,705 39,816 6,734 6,717 6,701 6,684 6,667 6,650 1 - 40,154
22 Valsts kase Izglītības iestādes investīciju projekta "Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta nama jumta atjaunošanas un lietusūdens kanalizācijas un drenāžas ierīkošanas būvdarbi" īstenošanai A2/1/17/148 27.03.2017. 20.03.2037. 238,827 201,630 12,914 12,883 12,851 12,821 12,788 12,757 12,726 116,223 205,963
23 Valsts kase Izglītības iestādes investīciju projekta "Sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei "Bauska novada Bērnu un jaunatnes sporta skola"" īstenošanai A2/1/17/210 28.04.2017. 20.04.2047. 4,102,470 3,953,376 166,735 158,768 158,389 158,035 157,633 157,256 156,878 2,983,584 4,097,278
24 Valsts kase Projekta "Bauskas pilsētas pamatskolas ēku pārbūve" īstenošana A2/1/17/428 28.06.2017. 20.06.2047. 772,384 699,812 28,172 28,104 28,037 27,975 27,904 27,837 27,770 528,146 723,945
25 Valsts kase Projekta "Remontdarbu veikšana Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs"īstenošanai (atbilstoši iepirkumu komisijas lēmumos minētajām izglītības iestādēm) A2/1/17/425 28.06.2017. 20.06.2037. 238,305 203,742 12,860 12,828 12,797 12,767 12,734 12,703 12,672 118,824 208,185
26 Valsts kase Projekta "Mežotnes pamatskolas pārbūve " īstenošanai A2/1/17/424 28.06.2017. 20.06.2047. 642,766 587,452 23,648 23,592 23,536 23,483 23,424 23,367 23,311 454,420 618,781
27 Valsts kase Projekta " Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas 2. kārta"īstenošanai A2/1/17/423 28.06.2017. 20.06.2042. 574,514 509,377 24,974 24,914 24,854 24,797 24,734 24,674 24,614 350,155 523,716
28 Valsts kase Projekta "Bauskas 2.vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana - ēkas fasādes siltināšana" īstenošanai A2/1/17/504 28.07.2017. 20.07.2047. 831,260 773,503 30,865 30,792 30,719 30,650 30,572 30,499 30,426 585,897 800,420
29 Valsts kase ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/004) "Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai" īstenošanai A2/1/17/624 30.08.2017. 20.08.2047. 828,319 589,570 23,526 23,470 23,414 23,362 23,302 23,247 23,191 446,576 610,088
30 Valsts kase Projekta "Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" īstenošanai A2/1/17/625 30.08.2017. 20.08.2022. 123,486 45,500 26,105 19,538 - - - - - - 45,643
31 Valsts kase Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (automašīnu un autobusu) iegādei A2/1/17/626 30.08.2017. 20.08.2024. 129,372 71,880 19,342 19,294 19,246 14,405 - - - - 72,287
32 Valsts kase Projekta "Gājēju un veloceliņa gar Ziedoņu ielu izbūve" īstenošanai A2/1/17/767 19.10.2017. 20.10.2032. 274,947 230,640 19,797 19,748 19,700 19,652 19,602 19,554 19,505 96,794 234,352
33 Valsts kase ELFLA projekta (Nr.17-06-A00702-000053) ''Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Brunavas pagastā" īstenošanai A2/1/17/778 27.10.2017. 20.12.2028. 995,818 145,504 18,550 18,504 18,457 18,412 18,365 18,319 18,273 18,230 147,110
34 Valsts kase Projekta "Ielu seguma pārbūve Bauskas novada Codes un Ceraukstes pagastā" īstenošanai A2/1/17/894 14.12.2017. 20.12.2032. 303,578 260,256 22,339 22,284 22,229 22,175 22,119 22,064 22,009 109,226 264,445
35 Valsts kase Kultūras iestāžu investīciju projekta "Bauskas muzeja ēkas jumta un fasādes atjaunošana" īstenošanai A2/1/17/915 20.12.2017. 20.12.2022. 65,969 32,992 16,573 16,532 2 - - - - - 33,107
36 Valsts kase ELFLA projekta (Nr.17-06-AL07-A019.2202-000006) "Īslīces kultūras nama 1. stāva atjaunošana" īstenošanai A2/1/18/44 05.02.2018. 20.12.2021. 59,993 8,000 8,017 1 - - - - - - 8,018
37 Valsts kase Projekta "Bauskas novada izglītības iestāžu informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegāde" īstenošanai A2/1/18/181 25.04.2018. 20.04.2023. 71,314 39,620 16,016 15,902 7,936 - - - - - 39,854
38 Valsts kase ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/011) "Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana" īstenošanai A2/1/18/180 25.04.2018. 20.04.2048. 1,011,655 359,778 14,611 13,958 13,924 13,894 13,858 13,825 13,792 275,431 373,293
39 Valsts kase ELFLA projekta (Nr.17-06-AL07-A019.2202-000007) "Ceraukstes tautas nama fasādes atjaunošana pakalpojumu nodrošināšanai" īstenošanai A2/1/18/271 30.05.2018. 20.12.2024. 78,281 33,840 8,542 8,521 8,500 8,478 1 - - - 34,042
40 Valsts kase ELFLA projekta (Nr.17-06-A00702-000046) "Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Gailīšu pagastā" īstenošanai A2/1/18/272 30.05.2018. 20.05.2033. 277,402 52,350 4,319 4,308 4,298 4,287 4,277 4,266 4,255 23,215 53,225
41 Valsts kase ELFLA projekta (Nr.17-06-AL07-A019.2201-000009)"Garozas muižas parka labiekārtošana" īstenošanai A2/1/18/273 30.05.2018. 20.12.2024. 95,373 39,584 9,992 9,967 9,942 9,917 2 - - - 39,820
42 Valsts kase ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/011) "Teritorijas revitalizācija Codes pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa posmu" īstenošanai A2/1/18/274 30.05.2018. 20.12.2030. 188,520 111,920 11,471 11,443 11,415 11,387 11,358 11,329 11,301 33,735 113,439
43 Valsts kase ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/010)"Teritorijas revitalizācija Gailīšu pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa posmu" īstenošanai A2/1/18/275 30.05.2018. 20.12.2025. 85,339 40,480 8,195 8,175 8,154 8,134 8,114 1 - - 40,773
44 Valsts kase ELFLA projekta (Nr.17-06-AL07-A019.2201-000008) "Rītausmu ciema sporta un atpūtas parka izveide" īstenošanai A2/1/18/276 30.05.2018. 20.05.2034. 198,864 151,632 11,612 11,583 11,555 11,527 11,498 11,470 11,441 73,675 154,361
45 Valsts kase ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/009) "Brīvības bulvāra revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai" īstenošanai A2/1/18/277 30.05.2018. 20.05.2038. 227,673 191,170 11,404 11,377 11,349 11,322 11,294 11,266 11,238 116,331 195,581
46 Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/18/353 26.06.2018. 20.05.2044. 10,991,671 8,218,962 984,097 911,726 846,132 787,559 727,873 720,602 657,921 2,711,765 8,347,675
47 Valsts kase Projekta "Remontdarbu veikšana Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs"' īstenošanai A2/1/18/407 04.07.2018. 20.06.2028. 386,344 305,010 41,425 41,322 41,219 41,117 41,013 40,910 40,807 20,370 308,183
48 Valsts kase ERAF projekta (Nr.5.5.1.0/17/I/002) "Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā" īstenošanai A2/1/18/508 31.07.2018. 20.07.2048. 622,067 622,067 12,883 24,371 24,313 24,259 24,197 24,140 24,082 486,647 644,892
49 Valsts kase Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamo transportu iegādei A2/1/18/507 31.07.2018. 20.07.2023. 66,476 38,489 14,088 14,053 10,516 - - - - - 38,657
50 Valsts kase Prioritārā investīciju projekta "Videonovērošanas sistēmas Bauskā izbūves 2. un 3.kārta" īstenošanai A2/1/18/590 30.08.2018. 20.08.2028. 187,540 149,079 19,606 19,558 19,509 19,461 19,411 19,363 19,314 14,455 150,677
51 Valsts kase Projekta "Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" īstenošanai A2/1/18/669 03.10.2018. 20.09.2023. 77,923 45,122 16,516 16,474 12,331 - - - - - 45,321
52 Valsts kase Projekta "Celtnieku ielas, Līdumnieku ielas posma no Celtnieku ielas līdz Rudzu ielai, Ainavu ielas posma no Celtnieku ielas līdz Pārupes ielai pārbūve" īstenošanai A2/1/18/739 23.10.2018. 20.10.2043. 496,423 473,020 24,919 24,861 24,801 24,744 24,681 24,621 24,561 312,863 486,051
53 Valsts kase Projekta "Ielu seguma atjaunošana Bauskas novada Dāviņu un Vecsaules pagastā" īstenošanai A2/1/18/805 16.11.2018. 20.11.2033. 61,135 53,144 4,221 4,211 4,200 4,190 4,180 4,169 4,159 24,737 54,067
54 Valsts kase Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta (LLI-291) "Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā" investīciju daļas īstenošanai A2/1/19/137 14.05.2019. 20.06.2031. 119,137 68,645 6,804 6,659 6,642 6,626 6,609 6,593 6,576 8,759 55,268
55 Valsts kase ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/021) "Bauskas industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot degradētās teritorijas" īstenošanai A2/1/19/197 05.06.2019. 20.03.2040. 847,872 602,525 32,738 32,740 32,660 32,584 32,501 32,423 32,343 389,772 617,761
56 Valsts kase ELFLA projekta (Nr.18-06-A00702-000043) "Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Ceraukstes pagastā" īstenošanai A2/1/19/301 12.08.2019. 21.07.2031. 773,964 185,104 7,590 18,727 18,686 18,641 18,594 18,547 18,501 68,967 188,253
57 Valsts kase ELFLA projekta (Nr.-18-06-A00702-000040) "Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Codes pagastā" īstenošanai A2/1/19/313 02.09.2019. 22.12.2025. 441,877 66,720 13,508 13,474 13,440 13,407 13,373 2 - - 67,204
58 Valsts kase ELFLA projekta (Nr.18-06-A00702-000061) "Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Īslīces pagastā" īstenošanai A2/1/19/312 02.09.2019. 20.12.2027. 522,498 74,476 6,741 11,544 11,499 11,471 11,442 11,413 11,384 2 75,496
59 Valsts kase ELFLA projekta (Nr.18-06-A00702-000065) "Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Mežotnes pagastā" īstenošanai A2/1/19/311 02.09.2019. 20.08.2026. 517,940 69,973 6,729 13,548 13,530 13,496 13,462 10,076 - - 70,841
60 Valsts kase ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/19/I/004) "Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas ziemeļu aglomerācijā" īstenošanai A2/1/20/39 11.02.2020. 20.01.2050. 2,303,223 1,305,785 21,849 65,173 106,167 105,313 104,459 103,604 102,750 2,069,413 2,678,728
61 Valsts kase ERAF projekta (Nr.5.5.1.0/17/I/002) "Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā" īstenošanai A2/1/20/43 18.02.2020. 20.01.2050. 256,641 109,661 2,263 11,617 11,625 11,531 11,438 11,344 11,251 226,423 297,492
62 Valsts kase ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/011) "Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana" īstenošanai A2/1/20/352 17.06.2020. 20.05.2050. 841,650 239,522 9,289 41,619 41,230 40,803 40,375 39,948 39,521 777,487 1,030,272
63 Valsts kase Projekta "Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Dāviņu pagastā" īstenošanai A2/1/20/481 03.08.2020. 20.07.2050. 698,589 316,482 5,141 30,455 30,288 30,071 29,854 29,638 29,421 611,247 796,115
64 Valsts kase Projekta "Pilskalna ielas pārbūve Bauskā " īstenošanai A2/1/20/582 27.08.2020. 20.08.2050. 660,540 269,318 3,191 30,077 30,013 29,863 29,713 29,563 29,414 629,903 811,737
65 Valsts kase Projekta "Liepu ielas un Lauku ielas posmu atjaunošana Īslīces pagastā" īstenošanai A2/1/20/583 27.08.2020. 20.08.2035. 315,428 94,628 651 23,670 23,668 23,611 23,553 23,496 23,439 179,768 321,856
66 Valsts kase Projekta "Seguma maiņa Zemgaļu ielas posmam no Skolas ielas līdz Lauku ielai un Lauku ielai Bauskas pilsētā" īstenošanai A2/1/20/795 02.11.2020. 20.10.2027. 91,190 27,357 188 15,411 15,385 15,347 15,309 15,271 15,234 3 92,148
67 Valsts kase Projekta "Pārupes ielas pārbūve Bauskā" īstenošanai A2/1/21/343 28.06.2021. 21.06.2027. 72,515 - 45 13,344 13,332 13,299 13,267 13,234 6,606 - 73,127
68 Valsts kase Projekta "Ēkas rekonstrukcija un funkcijas maiņa-Iecavas mākslas un mūzikas skola" īstenošanai A2/1/15/570 02.10.2015. 20.12.2035. 1,300,000 975,000 67,446 67,281 67,116 66,957 66,787 66,622 66,457 525,740 994,406
69 Valsts kase Projekta "Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes "Cālītis" teritorijas labiekārtošana" īstenošanai A23/1/16/424 06.10.2016. 20.12.2032. 693,304 554,688 47,612 47,495 47,377 47,263 47,143 47,026 46,909 232,795 563,620
70 Valsts kase Ceļu un to kompleksa investīciju projekta "Skolas ielas rekonstrukcija, Iecavā, Iecavas novadā" īstenošanai A2/1/17/398 22.06.2017. 20.12.2032. 1,100,000 880,032 75,538 75,352 75,166 74,984 74,794 74,609 74,423 369,337 894,203
71 Valsts kase Prioritārā investīciju projekta "Pašvaldības aģentūras "Iecavas veselības centrs" teritorijas labiekārtošana" īstenošanai A2/1/18/247 23.05.2018. 20.12.2028. 400,000 320,000 40,795 40,694 40,592 40,492 40,390 40,289 40,187 40,091 323,530
72 Valsts kase Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei A2/1/18/367 02.07.2018. 20.06.2023. 126,687 63,350 25,491 25,426 12,693 - - - - - 63,610
73 Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/18/547 08.08.2018. 20.12.2028. 1,450,422 895,864 221,161 187,843 140,611 79,798 68,753 68,575 68,407 68,243 903,391
74 Valsts kase Projekta "Zemgales ielas pārbūve posmā no Rīgas ielas līdz Dārza ielai un Tirgus ielas pārbūve posmā no Skolas ielas līdz Zemgales ielai" īstenošanai A2/1/20/615 01.09.2020. 20.12.2040. 230,000 133,500 364 12,694 12,712 12,678 12,643 12,609 12,575 160,355 236,630
75 Valsts kase Projekta "Autoceļa A7-Papardes-Gāršas-Spītes-Podāzeļi pārbūve (1.kārta)" īstenošanai A2/1/20/616 01.09.2020. 20.12.2040. 98,000 98,000 5,117 5,134 5,122 5,110 5,097 5,084 5,072 64,807 100,543
76 Valsts kase Projekta "Lauku ielas pārbūve posmā no Lauku ielas un Baldones ielas krustojuma līdz Iecavas vidusskolas iebrauktuvei" īstenošanai A2/1/20/617 01.09.2020. 20.12.2040. 113,860 113,860 5,956 5,968 5,954 5,940 5,925 5,910 5,896 75,334 116,883
77 Valsts kase Projekta "Iecavas vidusskolas pārbūve" īstenošanai A2/1/21/350 29.06.2021. 20.06.2051. 2,370,000 - 130 4,847 88,947 88,799 88,592 88,383 88,176 2,012,277 2,460,151
78 Valsts kase Projekta "Sporta zāles būvniecība pie Iecavas pamatskolas" īstenošanai A2/1/21/405 14.07.2021. 20.06.2051. 2,260,000 - 132 4,044 84,826 84,678 84,479 84,281 84,083 1,918,874 2,345,397
79 Valsts kase ERAF projekta "Rundāles pagasta ūdensssaimniecības attīstība" īstenošanai A2/1/06/68 24.02.2006. 20.01.2026. 640,292 125,160 24,216 24,093 24,034 23,975 23,915 5,975 - - 126,208
80 Valsts kase Jauna bērnudārza celtniecībai Rundāles pagasta Saulainē A2/1/08/949 05.12.2008. 20.07.2033. 1,410,534 791,585 87,747 87,137 86,924 86,711 86,497 86,274 86,061 195,262 802,613
81 Valsts kase ELFLA projekta (Nr.10-06-L32100-000257) "Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Rundāles novadā_2" īstenošanai A2/1/11/67 02.03.2011. 20.02.2036. 82,912 56,816 8,055 3,861 3,851 3,841 3,831 3,821 3,811 26,992 58,063
82 Valsts kase Projekta "Pirmsskolas izglītības iestādes Svitene vienkāršotā renovācija" īstenošanai A2/1/13/90 18.03.2013. 20.03.2028. 357,811 185,271 26,189 25,954 25,890 25,826 25,762 25,698 25,634 6,402 187,355
83 Valsts kase KPFI projekta (Nr. KPFI-15.2/33) "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Pilsrundāles vidusskolas un Pilsrundāles vidusskolas Bērsteles struktūrvienības ēkā" īstenošanai A2/1/14/271 23.04.2014. 20.03.2034. 586,346 228,059 35,574 17,862 17,819 17,776 17,733 17,690 17,647 92,467 234,568
84 Valsts kase ERAF projekta (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13APIA/CFLA/045/054) "Ūdenssaimniecības attīstība Rundāles novada Rundāles pagasta Pilsrundāles ciemā" īstenošanai A2/1/14/732 30.09.2014. 20.09.2029. 151,196 47,915 5,623 5,582 5,568 5,554 5,540 5,526 5,512 9,555 48,460
85 Valsts kase ERAF projekta ( Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/048/075) "Ūdenssaimniecības attīstība Rundāles novada Svitenes pagasta Svitenes ciemā" īstenošanai A2/1/15/195 07.05.2015. 23.04.2020. 184,387 48,564 5,259 5,280 5,247 5,214 5,181 5,148 5,115 12,813 49,257
86 Valsts kase Prioritārā investīciju projekta "Multifunkcionālā centra 1. un 3. kārtas būvniecība" īstenošanai A2/1/16/494 08.12.2016. 20.12.2041. 400,000 350,028 17,720 17,501 17,459 17,417 17,375 17,333 17,290 243,138 365,233
87 Valsts kase ELFLA projekta (Nr. 16-06-AL07-A019.2201-000004) "Atklātas daudzfunkcionālas arēnas būvniecība Svitenē" īstenošanai A2/1/16/512 19.12.2016. 22.12.2031. 117,679 54,428 4,948 5,072 5,060 5,048 5,036 5,024 5,012 19,841 55,041
88 Valsts kase ELFLA projekta (Nr.16-06-AL07-A019.2202-000003) "Apgaismota gājēju celiņa būvniecība Pilsrundāles ciemā (II kārta)" īstenošanai A2/1/16/511 19.12.2016. 22.12.2031. 131,949 73,612 6,914 6,859 6,842 6,825 6,808 6,791 6,774 26,838 74,651
89 Valsts kase Prioritārā investīciju projekta "Multifunkcionālā centra 1. un 3. kārtas būvniecība" īstenošanai A2/1/17/174 03.04.2017. 20.03.2042. 399,990 382,075 19,293 18,890 18,845 18,800 18,755 18,710 17,935 256,215 387,443
90 Valsts kase ELFLA projekta (Nr.17-06+A00702-000105) "Pašvaldības ceļa "Pilsrundāle-Svitene" pārbūve" īstenošanai A2/1/18/68 02.03.2018. 20.02.2043. 1,987,144 1,753,144 95,701 93,474 93,251 93,018 92,788 92,555 92,322 1,130,828 1,783,937
91 Valsts kase Prioritārā investīciju projekta "Multifunkcionālā centra 4. kārtas būvniecība" īstenošanai A2/1/18/188 26.04.2018. 20.04.2043. 228,362 228,362 10,750 10,883 10,826 10,769 10,712 10,655 10,598 167,749 242,942
92 Valsts kase Latvijas-Lietuvas -Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr. ENI-LLB-2-340) "Inovatīvs kultūras tūrisms: atslēga Rundāles un Svisločas pievilcības un konkurētspējas uzlabošanai" investīciju daļas īstenošanai A2/1/20/373 02.07.2020. 20.06.2035. 238,979 238,979 718 17,679 17,704 17,729 17,754 17,779 17,804 122,530 229,697
93 Valsts kase Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr. LV-RU-052) "Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā" investīciju daļas īstenošanai A2/1/19/448 04.12.2019. 20.11.2034. 184,000 184,000 13,680 13,571 13,538 13,505 13,472 13,439 13,406 92,238 186,849
94 Valsts kase Projekta "Pašvaldības autocļa A3 "Pilsrundāle-Dzirnavu pietura" posma pārbūve" īstenošanai A2/1/20/691 01.10.2020. 20.09.2035. 121,491 121,491 365 9,139 9,117 9,095 9,073 9,051 9,024 68,628 123,492
95 Valsts kase Prioritārā investīciju projekta "Mežotnes baznīcas ēkas pārbūve II kārta" īstenošanai A2/1/21/239 27.05.2021. 20.05.2041. 400,000 - 1,250 1,350 22,526 22,472 22,418 22,364 22,310 292,654 407,344
96 Valsts kase Projekta "Saulaines sociālā pakalpojumu centra rekonstrukcija" pabeigšanai A2/1/11/573 29.09.2011. 20.09.2021. 126,778 10,565 10,565 - - - - - - - 10,565
97 Valsts kase Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei A2/1/17/173 03.04.2017. 21.03.2022. 19,283 3,879 3,924 - - - - - - - 3,924
98 Valsts kase Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (automašīnu) iegādei A2/1/16/232 19.07.2016. 20.06.2021. 29,484 3,176 3,286 - - - - - - - 3,286
99 Valsts kase Kurmenes pamatskolas ēkas renovācijai A2/1/07/309 21.06.2007. 20.05.2022. 78,258 8,116 5,430 2,729 - - - - - - 8,159
100 Valsts kase Kurmenes pagasta siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes paaugstināšanai A2/1/07/536 12.10.2007. 20.09.2022. 29,702 3,510 2,030 1,501 - - - - - - 3,531
101 Valsts kase Ūdenssaimniecības attīstības būvprojekta izstrādei (Kurmene) A2/1/07/537 12.10.2007. 20.09.2022. 34,327 4,065 2,345 1,744 - - - - - - 4,089
102 Valsts kase Kurmenes skolas ēkas rekonstrukcijai A2/1/08/716 25.08.2008. 20.08.2028. 261,808 105,378 14,817 14,657 14,497 14,339 14,177 14,018 13,856 10,196 110,557
103 Valsts kase Valles vidusskolas sporta halles celtniecībai A2/1/06/806 28.12.2006. 20.09.2032. 569,149 237,303 22,950 22,712 22,475 22,243 22,000 21,763 21,527 96,709 252,379
104 "Vides investīciju fonds" SIA Dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas rekonstrukcijai AL00418 05.12.2006. 01.10.2021. 27,461 1,897 1,941 - - - - - - - 1,941
105 Valsts kase Centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai (Vecumnieku) A2/1/07/243 01.06.2007. 20.03.2027. 256,117 81,010 13,900 13,747 13,595 13,443 13,290 13,138 3,211 - 84,324
106 Valsts kase Projekta "Vecumnieku centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija" īstenošanai A2/1/06/699 30.11.2006. 20.11.2026. 643,379 192,385 34,418 34,038 33,659 33,284 32,902 31,637 - - 199,938
107 Valsts kase Vecumnieku centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai, 1. kārta A2/4/05/358 09.08.2005. 05.03.2021. 284,574 10,173 10,185 - - - - - - - 10,185
108 Valsts kase Projekta "Vecumnieku vidusskolas sākumskolas ēkas un sporta zāles renovācija" īstenošanai A2/1/13/192 28.05.2013. 20.05.2023. 402,543 108,807 43,784 43,671 21,798 - - - - - 109,253
109 Valsts kase KPFI projekta (Nr.KPFI-15.2/11) "Energoefektivitātes uzlabošana Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusā" īstenošanai A2/1/14/158 20.03.2014. 20.03.2024. 208,227 63,024 19,544 19,495 19,446 4,856 - - - - 63,341
110 Valsts kase KPFI projekta (Nr.KPFI-15.3/149) "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Misas vidusskolā" īstenošanai A2/1/14/596 26.08.2014. 20.08.2024. 426,467 162,345 43,687 43,577 43,467 32,532 - - - - 163,263
111 Valsts kase ERAF projekta (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/137/112) "Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku novada Valles ciemā" īstenošanai A2/1/14/595 26.08.2014. 20.08.2024. 128,058 33,795 9,094 9,071 9,048 6,772 - - - - 33,985
112 Valsts kase Projekta "Vecumnieku novada izglītības iestāžu remontdarbi" īstenošanai A2/1/15/252 21.05.2015. 20.05.2025. 98,806 48,078 10,802 10,775 10,747 10,720 5,351 - - - 48,395
113 Valsts kase Projekta "Labiekārtošana un remontdarbi Vecumnieku novada izglītības iestādēs" īstenošanai A2/1/15/303 17.06.2015. 20.06.2025. 220,260 107,154 24,074 24,014 23,953 23,893 11,927 - - - 107,861
114 Valsts kase Prioritārā investīciju projekta "Bērnu laukuma un sadzīves atkritumu konteineru laukumu izbūves II-III kārta" īstenošanai A2/1/15/370 21.07.2015. 20.07.2025. 80,000 41,097 8,753 8,731 8,709 8,687 6,501 - - - 41,381
115 Valsts kase Projekta "Remontdarbi Vecumnieku novada izglītības iestādēs un Vecumnieku vidusskolas ēkas daļas pamatu stiprināšana, telpu remonts un apkures sistēmas renovācija telpu grupai" īstenošanai A2/1/16/218 28.06.2016. 20.06.2021. 246,541 27,394 27,443 - - - - - - - 27,443
116 Valsts kase Projekta "Ēkas Liepu ielā 2, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā pārbūve atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādes prasībām" īstenošanai A2/1/16/398 07.10.2016. 20.09.2026. 663,400 391,253 69,009 68,836 68,664 68,493 68,319 51,136 - - 394,457
117 Valsts kase Misas vidusskolas sporta laukuma pārbūvei A2/1/18/125 03.04.2018. 20.03.2021. 77,439 8,605 8,624 - - - - - - - 8,624
118 Valsts kase Lietota mikroautobusa iegādei Vecumnieku novada pašvaldības vajadzībām A2/1/18/124 03.04.2018. 20.03.2021. 19,340 2,149 2,154 - - - - - - - 2,154
119 Valsts kase Projekta "Jumtu remonti Vecumnieku novada Domes izglītības iestādēs" īstenošanai A2/1/18/246 25.05.2018. 20.05.2021. 30,346 6,744 6,755 - - - - - - - 6,755
120 Valsts kase ELFLA projekta (Nr.18-06-A00702-000026) "Vecumnieku novada pašvaldības autoceļa A10 (Mednieki-Gali), autoceļa posma A1 (Ķekavas šoseja-Dzeguzes) un autoceļa posma B2 (Spodras-Krieviņi) pārbūve Vecumnieku novadā" īstenošanai A2/1/18/519 02.08.2018. 20.07.2028. 825,403 117,955 15,513 15,474 15,436 15,398 15,359 15,320 15,281 11,437 119,218
121 Valsts kase Prioritārā investīciju projekta "Klientu apkalpošanas centra izveide un administratīvās ēkas pārbūve" īstenošanai A2/1/18/589 30.08.2018. 20.08.2021. 111,002 37,002 37,074 - - - - - - - 37,074
122 Valsts kase ERAF projekta (Nr.9.3.1.1./18/I/020) "Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem" īstenošanai A2/1/20/36 07.02.2020. 20.01.2040. 360,066 213,399 19,391 19,233 19,182 19,132 19,079 19,028 18,971 83,092 217,108
123 Valsts kase ELFLA projekta (Nr.20-06-AL07-A019.2202-000001) "Teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās skolas, Bauskas ielā 4, Vecumniekos" īstenošanai A2/1/20/515 05.08.2020. 20.07.2023. 42,300 42,300 9,495 18,876 14,126 - - - - - 42,497
124 Valsts kase Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LLI-425) "Daudzfunkcionālo centru kā vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un attīstības virzītājspēka attīstība" investīciju daļas īstenošanai A2/1/20/580 26.08.2020. 20.08.2025. 91,175 15,575 10,753 4,869 - - - - - - 15,622
125 Valsts kase Projekta "Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve" īstenošanai A2/1/21/346 21.06.2021. 20.06.2051. 7,677,320 - 4,368 223,431 313,893 312,813 311,734 310,654 309,572 7,147,268 8,933,733
126 Valsts kase Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr. LLI-498) "Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris-Bauska" investīciju daļas īstenošanai A2/1/21/510 27.08.2021. 20.08.2036. 139,267 - 62 323 10,427 10,452 10,426 10,401 10,376 89,710 142,177
127 Valsts kase Prioritārā investīciju projekta "Mēmeles gaisa tiltiņa rekonstrukcija" īstenošanai A2/1/21/511 27.08.2021. 20.08.2031. 208,435 - 50 21,871 21,841 21,788 21,734 21,681 21,627 80,629 211,221
KOPĀ: x x 71,340,848 37,671,058 3,435,931 3,631,056 3,731,960 3,492,295 3,294,093 3,178,472 2,980,683 33,047,248 56,791,738
Galvojumi
1 Valsts kase Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojuma attīstība Bauskā" īstenošanai A1/1/12/819 21.12.2012. 20.12.2032. 383,989 252,702 23,352 23,159 22,965 22,772 22,579 22,386 22,193 108,080 267,486
2 Valsts kase Kohēzijas fonda projekta "Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Bauskā" īstenošanai A1/1/15/622 20.11.2015. 20.11.2032. 2,594,247 734,544 65,617 65,238 64,859 64,480 64,101 63,722 63,343 326,336 777,696
3 Valsts kase Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/020 "Bauskas ūdenssaimniecības attīstība III kārta" īstenošanai A1/1/20/772 27.10.2020. 20.09.2040. 158,392 158,302 1,351 9,854 9,791 9,715 9,639 9,562 9,486 114,276 173,674
4 Valsts kase/Eiropas investīciju banka Iecavas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija 12/4/03/761 12.12.2003. 05.03.2021. 129,032 4,449 4,460 - - - - - - - 4,460
5 Valsts kase Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā A1/1/12/495 10.09.2012. 20.10.2034. 1,665,240 1,165,641 89,111 88,688 88,265 87,856 87,422 87,000 86,578 594,148 1,209,068
6 Valsts kase Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.3.1.0/17/A077 "Siltumtīklu pārbūve Iecavā" īstenošanai A1/1/20/310 04.06.2020. 20.12.2040. 340,358 245,415 8,329 22,333 22,076 21,561 21,818 21,304 21,046 250,192 388,659
7 Valsts kase Kohēzijas fonda projekta Nr.4.3.1.0/17/A/078 "Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, uzstādot jaunu biomasas katlu" īstenošanai A1/1/20/308 04.06.2020. 20.12.2040. 1,093,100 - 22,822 71,928 71,101 70,275 69,463 68,623 67,796 806,296 1,248,304
8 Valsts kase Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novada Zālītes ciemā A1/1/12/499 10.09.2012. 20.04.2032. 197,450 121,072 11,140 11,087 11,036 10,981 10,927 10,874 10,820 47,950 124,815
9 Valsts kase Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novada Zorģu ciemā A1/1/12/497 10.09.2012. 20.04.2032. 135,399 83,036 7,638 7,601 7,564 7,529 7,491 7,455 7,418 32,907 85,603
10 Valsts kase Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta" īstenošanai A1/1/18/726 15.10.2018. 22.09.2039. 1,468,540 1,207,061 51,830 91,878 91,082 85,666 85,096 84,689 84,281 699,988 1,274,510
11 Vides investīciju fonds SIA "Mūsu saimnieks" projekta realizācija-preču iegāde 28.12.2012. 01.01.2023. 241,888 23,436 10,381 10,229 2,534 - - - - - 23,144
12 Valsts kase