Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11/2021

Ludzā 2021. gada 23. septembrī

Grozījumi Ludzas novada domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 8/2021 "Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs"

Apstiprināti ar Ludzas novada domes
23.09.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 8, 51. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 11. punktu

Veikt šādus grozījumus Ludzas novada domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos "Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs":

1. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs reģistrēto izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšana (100 % apmērā) no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek nodrošināta sekojoši:

2.1. vispārizglītojošo programmu izglītojamajiem:

2.1.1. pusdienas 1.-12. klašu izglītojamajiem;

2.1.2. brokastis, pusdienas, launags, vakariņas - izglītības iestāžu internātos saskaņā ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu;

2.1.3. launags 1.-4. klašu izglītojamajiem pagarinātajā grupā saskaņā ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu.

2.2. pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmskolas izglītības programmu izglītojamajiem:

2.2.1. brokastis, pusdienas, launags;

2.2.2. brokastis, pusdienas, launags, vakariņas diennakts grupās."

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.3. un 5.4. apakšpunktiem un izteikt tos šādā redakcijā:

"5.3. Zilupes novada domes 2016. gada 20. oktobra saistošos noteikumus Nr. 8 "Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Zilupes novada pašvaldības izglītības iestādēs".

5.4. Zilupes novada domes 2020. gada 27. augusta saistošos noteikumus Nr. 3 "Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Zilupes novada pašvaldības izglītības iestādēs"".

3. Saistošie noteikumi piemērojami no 2021. gada 24. septembra.

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

 

Saistošo noteikumu Nr. 11/2021 "Grozījumi Ludzas novada domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 8/2021 "Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs""
paskaidrojuma raksts

I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība
1 Pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa.
2 Normatīvā akta projekta būtība Saistošie noteikumi nosaka to izglītojamo personu loku, kuriem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs ēdināšanas izmaksas (100 % apmērā) tiks segtas no pašvaldības budžeta.

 

II. Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu un uzņēmējdarbības vidi
1 Finansiālā ietekme Papildus finansējums ir iekļauts pašvaldības budžetā
2 Administratīvās procedūras raksturojums Ēdināšanas izdevumi izglītojamajam tiks segti pamatojoties uz izglītojamā vecāka (aizbildņa) iesniegumu, kas jāiesniedz izglītības iestādē.
3 Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Nav attiecināms

 

III. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde
1 Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājas lapā internetā.

 

IV. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1

Ar kādiem sabiedrības pārstāvjiem konsultācijas ir notikušas Konsultācijas nav notikušas.

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

07.10.2021