Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 6

Cēsīs 2021. gada 30. septembrī

Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Cēsu novada pašvaldības apvienoto 2021. gada budžetu"

APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes sēdes
30.09.2021. lēmumu Nr. 277

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21., 46. pantu un likumu par "Pašvaldību budžetiem"

Izdarīt Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Cēsu novada pašvaldības apvienoto 2021. gada budžetu" šādus grozījumus:

Izteikt 2., 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2021. gadam šādā apmērā (pielikums Nr. 1):

2.1. Kārtējā gada ieņēmumi - 68 264 624 euro,

2.2. Kārtējā gada izdevumi - 83 987 148 euro,

2.3. Atlikums uz gada sākumu - 17 807 391 euro.

3. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr. 2.

4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada pašvaldības 2021. gada budžeta grozījumiem."

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

 

Pielikums Nr. 1
Cēsu novada domes 30.09.2021.
lēmumam Nr. 277 (prot. Nr. 10, .57. p.)
Saistošie noteikumi Nr. 6

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETS 2021. GADAM

(EUR)

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Gada plāns

Grozījumi

Precizēts plāns

I IEŅĒMUMI - kopā

 

64 968 868

3 295 756

68 264 624

IENĀKUMA NODOKĻI

1.0.0.0.

23 650 646

207 757

23 858 403

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

1.1.0.0.

23 650 646

207 757

23 858 403

ĪPAŠUMA NODOKĻI

4.0.0.0.

2 655 834

4 100

2 659 934

Nekustamā īpašuma nodoklis

4.1.0.0.

2 655 834

4 100

2 659 934

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM

5.0.0.0.

376 052

221 231

597 283

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem

5.4.0.0.

5 000

-

5 000

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces

5.5.0.0.

371 052

221 231

592 283

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA

8.0.0.0.

17 184

-

17 184

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS

9.0.0.0.

33 844

4 284

38 128

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

9.4.0.0.

18 990

2 756

21 746

Pašvaldību nodevas

9.5.0.0.

14 854

1 528

16 382

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS

10.0.0.0.

75 870

- 26 929

48 941

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI

12.0.0.0.

55 331

19 537

74 868

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas

13.0.0.0.

2 260 696

156 740

2 417 436

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti

17.0.0.0.

36 056

70 473

106 529

Valsts budžeta transferti

18.0.0.0.

28 994 231

2 797 227

31 791 458

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

18.6.0.0.

28 994 231

2 797 227

31 791 458

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti

18.6.2.0.

14 556 814

2 467 144

17 023 958

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

18.6.3.0.

5 538 976

- 176 948

5 362 028

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

18.6.4.0.

8 898 441

507 031

9 405 472

PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI

19.0.0.0.

2 092 291

- 302 918

1 789 373

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām

19.2.0.0.

2 092 291

- 302 918

1 789 373

Iestādes ieņēmumi

21.0.0.0.

4 720 833

144 254

4 865 087

Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības

21.1.0.0.

91 809

-

91 809

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

21.3.0.0.

4 520 358

126 621

4 646 979

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

21.4.0.0.

108 666

17 633

126 299

II IZDEVUMI - kopā

 

81 466 915

2 520 233

83 987 148

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Vispārējie valdības dienesti

01.000

5 114 697

- 29 847

5 084 850

Aizsardzība

02.000

5 005

-

5 005

Sabiedriskā kārtība un drošība

03.000

926 851

- 25 945

900 906

Ekonomiskā darbība

04.000

17 194 683

- 1 733 797

15 460 886

Vides aizsardzība

05.000

2 779 265

2 357

2 781 622

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

06.000

8 958 105

258 296

9 216 401

Veselība

07.000

950 398

- 18 563

931 835

Atpūta, kultūra un reliģija

08.000

6 311 952

15 121

6 327 073

Izglītība

09.000

32 145 740

3 894 370

36 040 110

Sociālā aizsardzība

10.000

7 080 219

158 241

7 238 460

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Atlīdzība

1000

33 929 030

3 480 794

37 409 824

Preces un pakalpojumi

2000

20 844 286

176 590

21 020 876

Subsīdijas un dotācijas

3000

788 548

- 70 996

717 552

Procentu izdevumi

4000

57 932

5 541

63 473

Pamatkapitāla veidošana

5000

21 907 454

- 931 966

20 975 488

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

6000

1 903 919

212 757

2 116 676

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

7000

2 035 746

- 352 487

1 683 259

 

 

 

 

 

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)

 

- 16 498 047

775 523

- 15 722 524

 

 

     

IV FINANSĒŠANA - kopā

 

16 498 047

- 775 523

15 722 524

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)

F20010000

12 223 073

344 089

12 567 162

Naudas līdzekļi

F21010000

3 213

- 1

3 212

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

F21010000 AS

7 212

- 1

7 211

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās

F21010000 PB

3 999

-

3 999

Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)

F22010000

12 219 860

344 090

12 563 950

Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā

F22010000 AS

17 823 430

- 23 250

17 800 180

Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās

F22010000 PB

5 603 570

- 367 340

5 236 230

Aizņēmumi

F40020000

4 694 476

- 1 201 114

3 493 362

Saņemtie aizņēmumi

F40020010

11 346 969

- 632 459

10 714 510

Saņemto aizņēmumu atmaksa

F40020020

6 652 493

568 655

7 221 148

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

F50010000

- 419 502

81 502

- 338 000

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

 

Pielikums Nr. 2
Cēsu novada domes 30.09.2021.
lēmumam Nr. 277 (prot. Nr. 10, 57. p.)
Saistošie noteikumi Nr. 6

Cēsu novada pašvaldības pārskats par uzņemto un plānoto saistību apmēru uz 30.09.2021.

(euro)

Nr.p.k.

Aizdevējs

Trančes

Aizņēmuma līgums

Mērķis

Līguma noslēgšanas datums

Saistību apmērs

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

turpmākajos gados

pavisam

  Aizņēmumi

1

Valsts kase P-116/2020 A2/1/20/374 P-116/2020 ERAF Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē

17.04.2020

35 275

34 994

34 713

34 432

34 152

33 871

33 590

97 032

338 059

2

Valsts kase P-125/2019 A2/1/19/208 P-125/2019 ERAF Energoefektivitātes paaugstināšana ANP ēkā - Drabešu sākumskolā (Drabešu Jaunajā pamatskolā)

05.06.2019

32 144

32 144

32 144

32 144

32 144

32 144

32 114

208 936

433 914

3

Valsts kase P-126/2019 A2/1/19/207 P-126/2019 ERAF Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos

05.06.2019

30 232

30 232

30 232

30 232

30 232

30 232

30 232

45 348

256 972

4

Valsts kase P-73/2020 A2/1/20/99 P-73/2020 ELFLA Pašvaldības grants ceļa Ķēči-Siši pārbūve

25.03.2020

82 668

82 397

82 257

82 051

20 515

0

0

0

349 888

5

Valsts kase P-221/2021 A2/1/21/318 P-221/2021 COVID VARAM Amatas novada pašvaldības autoceļu atjaunošana

21.06.2021

667

28 859

28 724

28 589

28 454

28 319

28 184

111 394

283 190

6

Valsts kase P-222/2021 A2/1/21/317 P-222/2021 PRIO Amatas novada pašvaldības Drabešu ciema grants ceļu (Drabeši - Lāčkalni, Drabeši -Vējdzirnavas) posmu pārbūve un atjaunošana

21.06.2021

966

41 834

41 638

41 443

41 247

41 051

40 856

160 990

410 025

7

Valsts kase P-418/2020 A2/1/20/778 P-418/2020 IP Satiksmes drošības uzlabošana Līvu cioemā, Drabešu pagastā, Amatas novadā

28.10.2020

23 674

46 569

46 463

46 356

46 249

46 142

46 036

0

301 489

8

Valsts kase P-63/2018 A2/1/18/80 P-63/2018 Telpu grupas vienkāršota atjaunošana Amatas novada Drabešu Jaunajā pamatskolā

07.03.2018

20 760

20 760

20 760

20 760

20 760

20 760

20 760

46 710

192 030

9

Valsts kase PP-7/2021 A2/1/21/102 PP-7/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums)

29.03.2021

352 209

246 265

201 719

193 512

124 272

102 110

69 230

53 795

1 343 112

       

KOPĀ

 

578 595

564 054

518 650

509 519

378 025

334 629

301 002

724 205

3 908 679

10

Valsts kase P-151/2011 A2/1/11/282 P-151/2011 ERAF pr."Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija"

10.06.2011

47 372

47 257

47 141

47 026

46 911

46 795

46 680

185 569

514 751

11

Valsts kase P-188/2010 A2/1/10/498 P-188/2010 ERAF pr."Cēsu pilsmuižas parka atjaun.tūrisma att."

02.07.2010

52 205

0

0

0

0

0

0

0

52 205

12

Valsts kase P-255/2012 A2/1/12/394 P-255/2012 " Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekostrukcija, 2.kārta"

31.07.2012

76 635

76 431

76 226

56 969

0

0

0

0

286 261

13

Valsts kase P-291/2013 A2/1/13/418 P-291/2013-ERAF pr."Daudzf.centra"Vidzemes mūzikas un kult.centrs" izveide" īstenošanai

16.08.2013

51 842

51 707

51 571

51 436

51 301

51 166

51 031

303 344

663 398

14

Valsts kase P-29/2007 A2/1/07/52 P-29/2007 ERAF pr."Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai" īstenošanai

01.03.2007

88 916

88 547

0

0

0

0

0

0

177 463

15

Valsts kase P-292/2013 A2/1/13/417 P-292/2013-ERAF pr."Daudzf.centra "Vidzemes mūzikas un kult.centrs" izveide" īstenošanai

16.08.2013

109 210

108 918

108 626

108 334

108 042

107 749

107 457

347 246

1 105 582

16

Valsts kase P-294/2013 A2/1/13/415 P-294/2013 ERAF pr."'Cēsu centrālās bibliotēkas ēkas renovāc.un pieej.nodrošin." īstenošanai

16.08.2013

29 753

29 675

29 598

29 520

29 520

29 520

29 287

173 861

380 734

17

Valsts kase P-318/2007 A2/1/07/498 P-318/2007 ERAF pr."Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai"īstenošana

01.10.2007

46 732

46 617

46 073

0

0

0

0

0

139 422

18

Valsts kase P-331/2011 A2/1/11/524 P-331/2011 ERAF pr."Satiksmes drošības uzlaboj.pie 3.PII"

08.09.2011

15 157

15 120

15 082

15 045

15 045

7 399

0

0

82 848

19

Valsts kase P-417/2010 A2/1/10/887 P-417/2010 ERAF pr."Cēsu pilsētas tranzītielas-Pētera i.rekonstrukcija"

22.10.2010

72 295

72 118

71 941

71 764

71 764

71 764

71 233

106 010

608 889

20

Valsts kase P-50/2010 A2/1/10/237 P-50/2010-ERAf pr."Cēsu pils.PII renovācija"

01.04.2010

14 101

14 066

14 032

13 997

13 997

13 997

13 894

20 624

118 708

21

Valsts kase P-54/2011 A2/1/11/13 P-54/2011 ERAF pr."Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas 2.kārta"

20.04.2011

10 176

10 151

10 127

10 102

10 102

10 102

10 027

29 858

100 645

22

Valsts kase P-78/2007 A2/1/07/151 P-78/2007 ERAF pr."Cēsu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana"

07.05.2007

116 973

116 539

0

0

0

0

0

0

233 512

23

Valsts kase P-100/2021 A2/1/21/176 P-100/2021 Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas proj."Ilgtsp.zaļās infrastruktūras un atraktīvās atpūtas zonas attīstība dabā" investīciju daļas īstenošanai

05.05.2021

522

774

14 682

14 669

14 616

14 562

14 509

135 178

209 512

24

Valsts kase P-10/2017 A2/1/17/60 P-10/2017-pr."Dzīvojamās mājas atjaunošana, piemērojot dienesta viesnīcai,Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā"

01.02.2017

33 600

33 519

33 438

33 358

33 332

33 252

33 171

343 659

577 329

25

Valsts kase P-12/2018 A2/1/18/28 P-12/2018-pr."Līvu sākumskolas siltumapgādes sistēmas izbūve" īstenošanai

31.01.2018

12 938

12 907

12 875

12 843

12 811

12 779

12 747

3 186

93 086

26

Valsts kase P-127/2014 A2/1/14/235 P-127/2014-Prior.investīciju pr."Daudzf.centra "Vidzemes mūzikas un kult.centrs"izveide"īstenošanai"

11.04.2014

32 109

8 022

0

0

0

0

0

0

40 131

27

Valsts kase P-196/2016 A2/1/16/28 P-196/2016 pr.Raiņa un Piebalgas ielas krustojuma rekonstrukcija, izbūvējot rotācijas apli Cēsīs, Cēsu novadā

26.07.2016

12 120

12 089

12 058

12 027

11 997

11 966

11 935

2 982

87 174

28

Valsts kase P-201/2019 A2/1/19/305 P-201/2019 ERAF pr."Cēsu novada visp.izglītības iestāžu modernizācija"īstenošanai

30.08.2019

3 613

76 765

76 602

76 419

76 236

76 053

75 870

1 024 683

1 486 241

29

Valsts kase P-205/2021 A2/1/21/320 P-205/2021 Ieguldījumam pašvaldības SIA "Cēsu klīnika"pamatkapitālā ERAF projekta (Nr.4.2.2.0/20/I/005) "Cēsu klīnikas diagnostikas korpusa energoef.uzlabošana" īstenošanai

22.06.2021

602

1 203

29 769

29 660

29 546

29 431

29 317

159 810

309 338

30

Valsts kase P-229/2015 A2/1/15/356 P-229/2015 pr."Cēsu pils.pamatksolas-ēkas telpu vienk.atjaunošana,L.Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā" īstenošanai

09.07.2015

11 960

11 931

11 901

11 872

11 857

11 825

11 794

35 193

118 333

31

Valsts kase P-237/2015 A2/1/15/385 P-237/2015 pr."Raiņa i.posma jaunbūves,Noliktavas,Dzintara i. un Uzvaras bulv.krustojuma rekonstrukcijas ielām pieguļ.laukuma labiek.,Cēsīs, Cēsu nov." īstenošanai

20.07.2015

30 828

30 746

30 664

30 583

30 501

30 419

30 337

180 302

394 380

32

Valsts kase P-261/2018 A2/1/18/302 P-261/2018-ERAF pr."Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā 3.kārta"īstenošanai

01.06.2018

17 809

17 766

17 722

17 679

17 635

17 592

17 548

43 686

167 437

33

Valsts kase P-272/2020 A2/1/20/607 P-272/2020 ERAF pr."Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas vides attīst.Viestura ielā" īstenošanai

31.08.2020

722

15 568

15 499

15 426

15 351

15 277

15 203

56 360

149 406

34

Valsts kase P-293/2013 A2/1/13/416 P-293/2013-Cēsu pilsētas tranzītielas-Gaujas ielas-rekonstrukcija

16.08.2013

24 317

24 252

24 187

24 123

24 057

23 993

23 928

118 672

287 529

35

Valsts kase P-320/2020 A2/1/20/665 P-320/2020 projekta "Ielu seguma atjaunošana" īstenošanai

17.09.2020

3 271

30 875

30 701

30 526

30 352

30 177

30 003

367 259

553 164

36

Valsts kase P-321/2017 A2/1/17/444 P-321/2017-Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā 1.kārta

29.06.2017

6 859

6 843

6 827

6 810

6 793

6 777

6 760

40 215

87 884

37

Valsts kase P-322/2017 A2/1/17/443 P-322/2017-Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas 7, Cēsīs

29.06.2017

8 545

0

0

0

0

0

0

0

8 545

38

Valsts kase P-323/2017 A2/1/17/442 P-323/2017-Rīgas ielas posma rekontsrukc.uzņmējd.vides uzlabošanai, Cēsīs

29.06.2017

15 247

15 210

15 174

15 137

15 100

15 064

15 027

118 890

224 849

39

Valsts kase P-377/2020 A2/1/20/760 P-377/2020 projekta "Apvienotā gājēju un velosipēdistu ceļa jaunbūve Rīgas i.posmā no A.Kronvalda līdz Pētera ielai un Bērzaines ielas atjaunošana posmā no E.Dārziņa ielas līdz Gaujas ielai, Cēsīs, Cēsu novadā" īstenošanai

16.10.2020

408

7 676

7 632

7 572

7 512

7 452

7 392

34 303

79 947

40

Valsts kase P-397/2018 A2/1/18/479 P-397/2018-Aizs.infrastruktūras att.proj,"Daudzstāvu daudzdzīv. dzīv.ēkas-nep.jaunbūves A.Kronvalda ielā 56, Cēsīs pārbūve"īstenošanai

25.07.2018

81 525

80 915

76 382

64 037

63 561

63 084

63 608

755 525

1 248 637

41

Valsts kase P-466/2017 A2/1/17/612 P-466/2017-pr."Līvu pamatskolas centrālapkures izbūve"īstenošanai

25.08.2017

14 658

14 622

14 586

14 550

14 514

14 478

14 443

25 192

127 043

42

Valsts kase P-467/2017 A2/1/17/611 P-467/2017-pr."Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcija"īstenošanai

25.08.2017

84 294

84 093

83 892

83 690

83 489

83 288

83 087

961 208

1 547 041

43

Valsts kase P-476/2020 A2/1/20/869 P-476/2020 projekta "Vilku ielas pārbūve posmā no Vilku ielas 5 līdz Saules ielai, Cēsīs, Cēsu novadā" īstenošanai

09.12.2020

449

8 724

8 700

8 659

8 618

8 578

8 537

42 071

94 336

44

Valsts kase P-48/2014 A2/1/14/80 P-48/2014-ERAF pr."Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa attīstība" īstenošanai

28.02.2014

57 025

56 874

56 722

56 571

56 571

56 116

0

0

339 879

45

Valsts kase P-489/2020 A2/1/20/880 P-489/2020 ERAF projekta(Nr.9.3.1.1/18/I/006)"Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Cēsis"" īstenošanai

11.12.2020

1 917

50 696

50 469

50 214

49 959

49 703

49 448

433 529

735 935

46

Valsts kase P-51/2020 A2/1/20/67 P-51/2020 ELFLA pr."Cēsu novada pašvaldības grants ceļa A4 Akmenskrogs-Veismaņi-Vaives pag.robeža pārbūve"īstenošanai

11.03.2020

3 119

22 074

21 921

21 750

21 579

21 408

21 237

246 296

379 384

47

Valsts kase P-52/2020 A2/1/20/66 P-52/2020 ERAF pr."Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta" īstenošanai

11.03.2020

32 956

156 266

154 833

153 400

151 967

150 534

149 102

2 315 498

3 264 556

48

Valsts kase P-585/2014 A2/1/14/896 P-585/2014 SIA"Cēsu Klīnika"pamatkapitāla palielināšanai KPFI pr."Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA"Cēsu Klīnika"ēkā"īstenošanai

22.11.2014

17 444

0

0

0

0

0

0

0

17 444

49

Valsts kase P-651/2018 A2/1/18/791 P-651/2018-Valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīst.projekta "Cēsu pils.stadiona rekonstrukcija"īstenošanai

14.11.2018

105 634

105 383

105 131

104 880

104 628

104 377

104 125

1 330 739

2 064 897

50

Valsts kase P-657/2017 A2/1/17/868 P-657/2017-ERAF pr.Nr.5.5.1.0/17/I/004"Kultūra,vēsture,arhitektūra Gaujas un laiku lokos"'

05.12.2017

54 161

54 029

53 896

53 765

53 632

53 501

53 368

159 314

535 666

51

Valsts kase P-658/2017 A2/1/17/867 P-658/2017-pr."Cēsu pils.Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku,Raunas 7, Cēsīs"

05.12.2017

20 963

20 910

10 442

0

0

0

0

0

52 315

52

Valsts kase P-73/2015 A2/1/15/117 P-73/2015 ERAF pr."Cēsu profesion.vsk.kompleksa attīstība" īstenošanai

18.03.2015

25 704

25 602

0

0

0

0

0

0

51 306

53

Valsts kase/Eiropas investīciju banka   A2/4/04/875 A2/4/04/875 Cēsu sporta kompleksa celtniecība

22.07.2004

23 766

0

0

0

0

0

0

0

23 766

54

Valsts kase/Eiropas investīciju banka   A2/4/04/885 A2/4/04/885 Izglītības iestāžu renovācijas 1.kārta

22.07.2004

13 555

0

0

0

0

0

0

0

13 555

55

Valsts kase/Eiropas investīciju banka   A2/4/05/297 A2/4/05/297 Jaunās psk.būvniecība Cēsīs

08.07.2005

12 755

0

0

0

0

0

0

0

12 755

56

Valsts kase P-118/2008 A2/1/08/438 P-118/2008 Jaunas pirmsskolas izglīt.iestādes būvniecības līdzfinansējuma nodrošināšana

25.04.2008

127 425

127 109

126 794

126 450

0

0

0

0

507 778

57

Valsts kase P-134/2008 A2/1/08/454 P-134/2008-Cēsu pilsētas ielu rekonstrukcijai

07.05.2008

180 527

180 082

179 637

179 193

179 193

177 860

0

0

1 076 492

58

Valsts kase P-151/2007 A2/1/07/255 P-151/2007 Sociālās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecības pabeigšanai

01.06.2007

110 418

109 900

109 381

108 862

108 301

0

0

0

546 862

59

Valsts kase P-174/2005 A2/1/05/478 P-174/2005 Cēsu pilsētas ielu seguma remontam

13.10.2005

40 878

10 213

0

0

0

0

0

0

51 091

60

Valsts kase P-218/2008 A2/1/08/587 P-218/2008 Sporta laukuma rekonstrukcijai

19.06.2008

46 136

46 023

45 910

45 798

45 798

45 798

45 460

101 444

422 367

61

Valsts kase P-312/2007 A2/1/07/497 P-312/2007 Cēsu pilsētas ielu rekonstrukcijai

01.10.2007

63 013

62 856

62 700

0

0

0

0

0

188 569

62

Valsts kase P-366/2009 A2/1/09/793 P-366/2009 Valsts budžeta līdzfinans. inv.pr."Jaunas pirmsskolas izglīt.iest.būvniecība Cēsīs"

10.12.2009

47 367

47 252

47 136

47 021

47 021

47 021

46 789

186 273

515 880

63

Valsts kase P-57/2006 A2/1/06/100 P-57/2006 Pilsētas ielu segums, lietus ūdens kanalizācijas, apgaismojuma rekonstrukcija

16.03.2006

109 172

108 889

27 162

0

0

0

0

0

245 223

64

Valsts kase P-90/2004 A2/1/04/808 P-90/2004 Cēsu sporta kompleksa pabeigš.,jaunās psk.būvniecība, izglīt.iestāžu renovācija

09.06.2004

13 340

0

0

0

0

0

0

0

13 340

65

Valsts kase P-94/2005 A2/1/05/248 P-94/2005-Cēsu pilsētas pašvaldības iestāžu remonts

15.06.2005

65 168

65 006

16 216

0

0

0

0

0

146 390

66

Valsts kase P-312/2021 A2/1/21/446 Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs, nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām (Cēsis)

30.07.2021

11 478

45 912

295 558

293 744

291 831

289 918

288 005

4 708 613

6 225 059

67

Valsts kase P-311/2021 A2/1/21/447 Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu modernizācija

30.07.2021.

783

3 132

29 212

29 069

28 902

28 735

28 568

375 889

524 290

       

KOPĀ

 

2 312 467

2 469 854

2 386 828

2 184 550

1 993 942

1 869 510

1 620 927

15 472 481

30 310 559

68

Valsts kase P-131/2006 A2/1/06/258 Vidusskolas sporta zāles celtniecība

01.06.2006

10 486

10 461

10 435

10 409

10 382

5 202

0

0

57 375

69

Valsts kase P-191/2007 A2/1/07/298 Vidusskolas sporta zāles celtniecība

21.06.2007

8 384

8 364

8 343

8 323

8 302

8 281

4 062

0

54 059

70

Valsts kase P-364/2019 A2/1/08/845 Ūdenssaimniecības projekta 1. kārta

20.10.2008

31 059

30 986

30 910

30 835

30 757

30 680

30 603

121 648

337 478

71

Valsts kase P-8/2016 A2/1/16/16 Jaunpiebalgas mākslas skolas rekonstrukcija

29.01.2016

26 804

26 742

26 677

26 614

26 546

26 481

26 415

215 432

401 711

72

Valsts kase P-334/2017 A2/1/17/469 Gājēju ceļa pārbūve

06.07.2017

28 875

28 808

28 737

28 667

28 595

28 524

28 452

127 160

327 818

73

Valsts kase P-227/2018 A2/1/18/291 Infrastruktūras un komunikāciju sakārtošanai Jaunpiebalgā

31.05.2018

5 680

5 666

5 652

5 639

5 625

5 611

5 597

30 532

70 002

74

Valsts kase P-565/2018 A2/1/18/671 Skatu torņa būvniecība

03.10.2018

2 394

2 388

2 382

2 377

2 371

2 365

2 359

13 448

30 084

75

Valsts kase P-564/2018 A2/1/18/670 Siltummezglu, siltumtrases un kanalizācijas tīklu izbūve

03.10.2018

8 205

8 186

8 166

8 146

8 125

8 105

8 085

46 098

103 116

76

Valsts kase P-566/2018 A2/1/18/673 Sporta un atpūtas laukuma izveidošana

04.10.2018

4 362

4 352

4 342

4 331

4 320

4 309

4 299

24 511

54 826

77

Valsts kase P-319/2020 ,A2/1/20/652 Autoceļa Kalna Pentuļi-Meža Naukšēni pārbūve

15.09.2020

100 668

10 052

20 066

20 017

19 966

19 916

19 866

60 371

270 922

       

KOPĀ

 

226 917

136 005

145 710

145 358

144 989

139 474

129 738

639 200

1 707 391

78

Valsts kase P-3/2010 A2/1/10/157 ELFLA projekta "Līgatnes pamatskolas sporta zāles celtniecība" īstenošanai P-3/2010

12.02.2010

29 849

29 774

29 700

29 628

29 553

29 479

29 405

65 861

273 249

79

Valsts kase P-79/2009 A2/1/09/185 ELFLA projekta "Līgatnes pamatskolas sporta zāles celtniecība" īstenošanai P-79/2009

29.05.2009

2 813

2 806

2 799

2 792

2 785

2 778

2 771

4 109

23 653

80

Valsts kase P-292/2010 A2/1/10/686 ERAF projekta "Līgatnes papīrfabrikas ciemata kultūrvēsturiskās tūrisma takas izveide" īstenošanai P-292/2010

26.08.2010

42 968

42 892

42 755

42 651

42 543

42 437

42 330

115 832

414 408

81

Valsts kase P-212/2010 A2/1/10/536 Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līgatnē" īstenošanai P-212/2010

12.07.2010

40 291

40 189

40 088

39 988

19 927

0

0

0

180 483

82

Valsts kase P-285-/2011 A2/1/11/45 Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līgatnē" P-285-/2011

11.08.2011

17 167

17 124

17 081

17 039

16 996

8 473

0

0

93 880

83

Valsts kase P-688/2018 A2/1/18/829 ELFLA projekta ''Līgatnes novada grants ceļu pārbūve'' P-688/2018

26.11.2018

8 491

0

0

0

0

0

0

0

8 491

84

Valsts kase P-687/2018 A2/1/18/830 ERAF projekta ''Uzņēmējdarbības vides sakārtošana Augšlīgatnē'' īstenošanai P-687/2018

26.11.2018

13 155

13 122

13 090

13 059

13 026

12 993

12 961

77 090

168 496

85

Valsts kase P-164/2015 A2/1/15/249 KPFI projekta Nr.KPFI-13.3/27 "Pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Līgatnē un Augšlīgatnē'' īstenošanai P-164/2015

20.05.2015

4 831

4 818

4 806

4 794

4 782

4 772

0

0

28 803

86

Valsts kase P-114/2015 A2/1/15/179 KPFI projekta (Nr.KPFI-15.4/31) "Kompleki risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Līgatnes pagasta kultūras namā" P-114/2015

22.04.2015

8 828

8 747

8 725

8 703

0

0

0

0

35 003

87

Valsts kase P-286/2011 A2/1/11/451 Projekta "Siltumtrases nomaiņa Augšlīgatnes ciemā" īstenošanai-ārkārtas situācijas novēršanai P-286/2011

11.08.2011

4 030

4 020

4 010

4 000

3 990

3 980

3 970

13 733

41 733

88

Valsts kase P-689/2018 ,A2/1/18/824 Līgatnes Mūzikas un mākalsas skolas fasādes un iekštelpu atjaunošana P-689/2018

23.11.2018

3 851

3 842

3 832

3 822

3 813

3 803

3 794

3 784

30 541

89

Valsts kase P-387/2017 A2/1/17/506 Līgatnes novada vidusskolas telpu un sporta zāles remonts P-387/2017

28.07.2017

9 872

7 388

0

0

0

0

0

0

17 260

90

Valsts kase P-35/2016   Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegēde P-35/2016

31.03.2016

1 843

0

0

0

0

0

0

0

1 843

91

Valsts kase P-86/2015 A2/1/15/143 Prioritārā investīciju projekta "Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Līgatnes pilsētā" P-86/2015

10.04.2015

3 432

3 380

3 372

3 363

3 355

3 346

3 338

7 480

31 066

92

Valsts kase P-255/2016 A2/1/16/355 Prioritārā investīciju projekta Maģistrālā ūdensvada remontdarbiLīgatnes pilsētā īstenošanai P-255/2016

02.09.2016

5 808

5 798

5 783

5 769

5 755

5 740

5 726

21 349

61 728

93

Valsts kase P-212/2016 A2/1/16/307 Projekta Ielu seguma atjaunošana dažādos posmos Līgatnes novadā īstenošanai P-212/2016

09.08.2016

6 551

6 535

6 519

6 503

6 487

6 471

6 454

24 060

69 580

94

Valsts kase P-298/2015 A2/1/15/442 Projekta Līgatnes novada pamatskolas un tās palīgēkas remontdarbi īstenošanai P-298/2015

06.08.2015

7 985

7 965

7 945

7 926

7 881

7 891

7 871

21 593

77 057

95

Valsts kase P-166/2019 A2/1/20/374 Projektam ''Ķempju ielas pārbūves 1. kārta'' P-166/2019

04.07.2019

14 263

14 228

14 193

14 159

14 123

14 088

14 053

90 490

189 597

96

Valsts kase P-341/2020 A2/1/20/684 Projekta Skolas ielas pārbūve īstenošanai P-341/2020

01.10.2020

5 520

5 594

5 581

5 567

5 553

5 540

5 526

42 361

81 242

97

Valsts kase P-260/2021 A2/1/21/367 Prioritārā investīciju projekta "Fasādes atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana valsts kultūras piemineklim - PII ēkai Gaujas ielā 7, Līgatnē, Līgatnes novadā" īstenošanai P-260/2021

06.07.2021.

1 264

30 090

29 942

29 767

29 593

29 419

29 244

242 403

421 722

       

KOPĀ

 

232 812

248 312

240 221

239 530

210 162

181 210

167 443

730 145

2 249 835

98

Valsts kase P-205/2013 A2/1/12/451 Plāča ciema ūdenssaimniecības attīstībai

26.06.2013

13 726

0

0

0

0

0

0

0

13 726

99

Valsts kase P-309/2012 A2/1/12/451 Rozulas ciema ūdensaimniecības attīstībai

23.08.2012

9 996

9 996

9 996

9 996

9 996

9 996

8 544

0

68 520

100

Valsts kase A2/1/16/144 P-72/201 Darbnīcas ēkas pārbūve par interešu centru

27.05.2016

6 324

6 324

6 324

6 324

6 324

6 324

6 324

22 092

66 360

101

Valsts kase A2/1/15/503 P-346/2015 Siltumtrases, katlu māja - Straupes pamatskola, rekonstrukcija

20.08.2015

5 204

5 204

5 204

5 204

5 204

5 204

5 204

10 801

47 229

102

Valsts kase P-130/2014 A2/1/14/230 Stalbes vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

10.04.2014

29 892

29 892

29 892

29 892

29 892

29 892

29 892

37 365

246 609

103

Valsts kase A2/1/15/504 P-347/2015 Straupes centra publiskāsteritorijas labiekārtošana un vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūve pie Straupes pamatskolas

20.08.2015

5 612

5 612

5 612

5 612

5 612

5 612

5 612

13 405

52 689

104

Valsts kase P-381/2014 A2/1/14/565 Straupes pamatskolas fasādes vienkāršota renovācija un lietus ūdeņa drenāžas izbūve

20.08.2014

11 232

11 232

11 232

11 232

11 232

11 232

11 232

19 656

98 280

105

Valsts kase A2/1/16/409 P-299/2016 Automašīnas iegāde

30.09.2016

4 104

4 104

3 078

0

0

0

0

0

11 286

106

Valsts kase A2/1/19/219 P-149/2019 ERAF projekta "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" īstenošana

10.06.2019

24 380

24 380

24 380

24 380

24 380

24 380

24 380

158 470

329 130

107

Valsts kase A2/1/18/348 P-290/2018 Grants ceļa "Mazaiskrogs -Irbēni"pārbūvei

21.06.2018

17 552

17 552

17 552

17 552

17 552

17 552

17 552

96 536

219 400

108

Valsts kase A2/1/18/235 P-188/2018 Pārgaujas novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei

16.05.2018

16 008

16 008

16 008

16 008

16 008

16 008

16 008

88 044

200 100

109

Valsts kase A2/1//17/196 P-115/2017 Raiskuma pamatskolas iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija

12.04.2017

12 848

12 848

12 848

12 848

12 484

12 484

12 484

58 908

147 752

110

Valsts kase A2/1/21/284 P-193/2021 Stalbes pamatskolas sporta stadiona skrejceļa pārbūve

07.06.2021

0

13 533

13 533

13 533

13 533

13 533

13 533

122 404

203 602

111

Valsts kase A2/1/18/430 P-365/2018 Stalbes vidusskolas struktūrvienības Raiskuma pamatskolas ēkas energoefektivitātes palielināšana - ēkas fasādes un jumta atjaunošana

05.07.2018

19 976

19 976

19 976

19 976

19 976

19 976

19 976

109 868

249 700

112

Valsts kase A2/1/18/42 P-366/201 Straupes ciema ūdenstorņa atjaunošana

05.07.2018

11 204

11 204

11 204

11 204

11 204

11 204

11 204

61 622

140 050

113

Valsts kase A2/1/17/463 P-326/2017 Straupes sporta zāles pārbūve

03.07.2017

14 036

14 036

14 036

14 036

14 036

14 036

14 036

63 162

161 414

114

Valsts kase A2/1/17/464 P-327/2017 Šķūņa rekonstrukcijas projekts

03.07.2017

23 284

23 284

23 284

23 284

23 284

23 284

23 284

104 778

267 766

115

Valsts kase     Sporta zāles būvniecībai

10.12.2004

8 729

0

0

0

0

0

0

0

8 729

  Valsts kase A2/1/21/524 P-389/2021 Pārgaujas novada pašvaldības autoceļu atjaunošana

08.09.2021

346

9 438

18 956

18 956

18 956

18 956

18 956

167 325

271 889

       

KOPĀ

 

234 453

234 623

243 115

240 037

239 673

239 673

238 221

1 134 436

2 804 231

115

Valsts kase P-127/200 A2/1/08/449 Mārsnēnu pamatskolas pirmskolas grupu telpu ēkas rekonstrukcija

07.05.2008

1 570

1 558

1 545

1 533

1 520

1 492

1 480

341

11 039

116

Valsts kase P-126/2008 A2/1/08/448 Ārējo siltumtīklu, ūdens un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija nekustamā īpašumā "Gaismas"

07.05.2008

15 302

15 183

15 057

14 933

14 805

14 533

14 417

3 546

107 776

117

Valsts kase P-394/2020 A2/1/20/761 Pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas) attīstībai

16.10.2020

43 222

43 201

43 092

6

0

0

0

0

129 521

118

Valsts kase P-504/2020 A2/1/20/896 Pāvila Rozīša ielas atjaunošana Priekuļu novada Liepas pagastā

17.12.2020

12 547

10 055

0

0

0

0

0

0

22 602

119

Valsts kase P-257/2021 A2/1/21/411 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras pilnveide un e-pakalpojumu nodrošināšana (Priekuļi)

16.07.2021.

10 402

20 452

20 361

10 150

0

0

0

0

61 365

120

Valsts kase P-313/2021 A2/1/21/460 C-19 "Pašvaldības transporta infrastruktūras ( ielas) attīstībai (Priekuļi)

04.08.2021.

289

64 223

63 908

47 754

0

0

0

0

176 174

       

KOPĀ

 

83 332

154 672

143 963

74 376

16 325

16 025

15 897

3 887

508 477

121

Valsts kase P-169/2003   siltumapgāde

19.12.2003

6 969

0

0

0

0

0

0

0

6 969

122

Valsts kase     siltumapgāde

01.09.2003

4 565

0

0

0

0

0

0

0

4 565

123

Valsts kase P-379/2007   vidusskolas renovācija

21.06.2007

9 274

4 595

0

0

0

0

0

0

13 869

124

Valsts kase FS-5/2008   Stabilizācijas aizņēmums

20.06.2008

38 641

38 236

49 182

48 650

59 411

58 695

69 318

428 368

790 501

125

Valsts kase P-209/2007   projekta "Dzērbenes ciemata katlumājas un siltumtīklu rekonstrukcija. Vidusskolas apkures sistēmas renovācija

05.12.2007

16 425

16 250

16 075

15 905

15 726

15 552

15 377

72 364

183 674

126

Valsts kase P-216/2009   Alternatīvās dienas aprūpes centrs "Rudiņi" vienkāšotā rekonstrukcija

01.10.2009

8 955

8 630

8 305

7 986

7 657

7 334

7 010

11 491

67 368

127

Valsts kase P-217//2009   Taurenes pagasta saieta nama vienkāšotā rekonstrukcija

24.09.2009

10 476

10 103

9 730

9 363

8 985

8 613

8 240

13 527

79 037

128

Valsts kase P-392/2009   Vecpiebalgas pagasta sporta zāles vienkāšotā rekonstrukcija

21.12.2009

2 039

1 966

1 893

1 821

1 746

1 673

1 600

2 985

15 723

129

Valsts kase FS-6/2008   Stabilizācijas aizņēmums

20.06.2008

1 519

1 501

1 482

1 465

1 446

1 428

1 409

7 728

17 978

130

Valsts kase     Inešu tautas nama rekonstrukcija

27.05.2010

1

0

0

0

0

0

0

0

1

131

Valsts kase P-6/2011   Ūdenssaimniecības attīstība Taurenes pagasta taurenes ciemā

01.02.2011

4 402

4 391

4 380

4 369

4 358

4 347

4 337

14 019

44 603

132

Valsts kase P-18/2011   Kulturālā vidē-kulturāls cilvēks

01.02.2011

484

0

0

0

0

0

0

0

484

133

Valsts kase P-295/2011   Veselā miesā-vesels gars

01.02.2011

248

0

0

0

0

0

0

0

248

134

Valsts kase P-359/2011   Ēkas rekonstrukcija Inešu pagasta jauniešu dienas centra izveide

01.03.2011

4 943

4 931

4 918

4 906

4 894

1 222

0

0

25 814

135

Valsts kase     Pašvaldības ceļu Rāgažas-Roznēni-Gailīši un Roznēni-Mazroznēni rekonstrukcija

17.08.2011

5 835

0

0

0

0

0

0

0

5 835

136

Valsts kase     Gājēju drošība gar valsts autoceļu P30 Vecpiebalgā

26.09.2011

5 059

0

0

0

0

0

0

0

5 059

137

Valsts kase P-268/2012   Dzērbenes,Inešu,Kaives,Taurenes,Vecpiebalgas ciemu ūdens un siltumapgādes sistēmu avārijas situācijas novēršana

30.07.2012

13 586

13 553

13 519

13 487

13 453

13 419

13 386

63 110

157 513

138

Valsts kase P-333/2012   ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas ciemā

31.08.2012

20 871

20 819

20 767

20 716

20 663

20 611

15 426

0

139 873

139

Valsts kase P-334/2012   Sabiedriskā centra izbūve rekonstruējot internāta ēku

31.08.2012

12 586

12 555

12 523

12 492

12 460

12 429

9 296

0

84 341

140

Valsts kase P-335/2012   Pils parka sabiedriskā WC vienkāršotā rekonstrukcija Vecpiebalgas muižā

31.08.2012

2 560

1 872

0

0

0

0

0

0

4 432

141

Valsts kase P-445/2012   Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Kaives ciemā

20.11.2012

12 542

12 510

12 479

12 448

12 417

12 385

12 354

1

87 136

142

Valsts kase P-266/2013   Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu ciemā

01.08.2013

18 007

17 962

17 917

17 873

17 827

17 783

17 738

13 275

138 382

143

Valsts kase P-89/2014   Kinomānija Kaivē

21.03.2014

988

985

983

245

0

0

0

0

3 201

144

Valsts kase P-88/2014   Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles ēkā

21.03.2014

10 752

10 725

10 698

2 672

0

0

0

0

34 847

145

Valsts kase P-204/2014   Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē

30.05.2014

6 942

6 925

6 907

3 448

0

0

0

0

24 222

146

Valsts kase P-421/2014   Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vecpiebalgas vidusskolas internāta ēkā

15.09.2014

4 323

4 312

4 301

3 219

0

0

0

0

16 155

147

Valsts kase P-422/2014   Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Taurenes pamatskolas ēkā

15.09.2014

11 375

11 346

11 318

8 471

0

0

0

0

42 510

148

Valsts kase P-497/2014   Vecpiebalgas novada sabiedriskā centra,sociālās mājas un izglītības iestāžu rekonstrukcija un aprīkojuma iegāde

15.10.2014

9 532

9 508

9 484

9 460

0

0

0

0

37 984

149

Valsts kase P-590/2014   Ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas ciemā II kārta

26.11.2014

7 811

7 792

7 772

7 753

1

0

0

0

31 129

150

Valsts kase P-608/2014   Sociālās mājas "Norkalni" Vecpiebalgas pagastā remonts

16.12.2014

2 120

2 115

2 110

2 105

0

0

0

0

8 450

151

Valsts kase P-20/2015   Sadzīves pakalpojumu nodrošināšana sabiedriskajā centrā Dzērbenē

30.01.2015

1 790

1 786

1 781

1 777

444

0

0

0

7 578

152

Valsts kase P-217/2015   Taurenes pamatskolas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija

19.06.2015

11 966

11 936

11 906

11 876

5 929

0

0

0

53 613

153

Valsts kase P-319/2015   Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtošanas darbi un Vecpiebalgas muižas pils ēkas jumta seguma atjaunošana

24.08.2015

19 638

19 589

19 540

19 491

14 587

0

0

0

92 845

154

Valsts kase P-185/2016   Bērnu rotaļu laukuma izveide pie Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes

26.07.2016

2 377

2 371

2 365

2 359

2 353

1 761

0

0

13 586

155

  P-212/2015    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156

Valsts kase P-11/2017   Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Vecpiebalgas novada grants ceļu pārbūves projektā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros

01.02.2017

9 514

2 375

0

0

0

0

0

0

11 889

157

Valsts kase P-185/2017   Viesistaba Vecpiebalgas pagasta centrā

12.05.2017

4 860

4 776

4 764

4 752

4 740

4 728

2 360

0

30 980

158

Valsts kase P-186/2017   Brežģa kalna skatu tornis

12.05.2017

2 492

2 449

2 443

2 437

2 430

2 424

1 210

0

15 885

159

Valsts kase P-624/2017   Skrejceļa rekonstrukcija Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas sporta laukumā

01.11.2017

5 742

5 728

5 713

5 699

5 685

5 670

5 656

0

39 893

160

Valsts kase

P-355/2018

  Prioritāro investīciju projekta Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Alauksta, Juvera,Taurenes un Ineša ezeros īstenošanai

05.07.2018

3 570

0

0

0

0

0

0

0

3 570

161

Valsts kase P-703/2018   ELFLA projekta "Pašvaldības ceļu B77 "Saulgoži-Brežģis" un B71 "Soseja-Laidzi" pārbūve īstenošanai

27.11.2018

1 269

4 846

4 835

4 823

4 810

4 798

4 786

4 775

34 942

162

Valsts kase P-715/2018   ERAF projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastrultūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā" īstenošanai

29.11.2018

5 236

19 878

19 829

19 781

19 730

19 681

19 631

19 584

143 350

163

Valsts kase P-110/2019   ELFLA projekta "Pašvaldības ceļa B26 Jaunkabulēni-Celmi-Tožiņi pārbūve" īstenošanai

17.05.2019

1 403

1 430

1 427

1 423

1 419

1 416

1 412

2 112

12 042

164

Valsts kase P-137/2019   ELFLA projekta "Peldvietas labiekārtošana pie Dabaru ezera" īstenošanai

03.06.2019

422

591

589

588

586

585

583

872

4 816

165

Valsts kase P-95/2020   ELFLA projekta "Pašvaldības autoceļa B21 Stacija-Brodi-Kaupēni-Teikmaņi pārbūve" īstenošanai

30.03.2020

5 845

21 646

21 593

21 540

21 485

21 432

21 378

41 243

176 162

166

Valsts kase P-166/2020   Bērnu rotaļu laukuma izveide Vecpiebalgā

02.07.2020

27

664

672

671

669

667

666

1 657

5 693

167

Valsts kase P-218/2020   ELFLA projekta "Peldvietas labiekārtošana pie Kaives ezera" īstenošanai

03.08.2020

67

331

330

329

329

328

327

895

2 936

168

Valsts kase P-219/2020   ELFLA projekta "Izstāžu taka Vecpiebalgas viesistabā" īstenošanai

03.08.2020

765

2 840

2 833

2 827

2 819

2 812

2 805

7 648

25 349

169

Valsts kase P-225/2020   ELFLA projekta "Skatu platformas-ekspozīcijas izveidošana "Kalna Kaibēnos"" īstenošanai

05.08.2020

32

1 607

1 606

1 602

1 598

1 594

1 590

4 353

13 982

170

Valsts kase PP-10/2021   Saistību pārjaunojuma līgums

08.04.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

0

171

Valsts kase PP-12/2021   Saistību pārjaunojuma līgums

08.04.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

0

172

Valsts kase P-291/2021 A2/1/21/413 C-19 "Vecpiebalgas vidusskolas stadiona pārbūve"

16.07.2021.

140

8 819

8 819

8 790

8 760

8 731

8 701

30 224

82 984

 

 

 

 

KOPĀ

 

330 985

337 244

337 788

319 619

279 417

252 118

246 596

740 231

2 843 998

       

PAVISAM KOPĀ UZŅEMTĀS SAISTĪBAS

 

3 999 561

4 144 764

4 016 275

3 712 989

3 262 533

3 032 639

2 719 824

19 444 585

44 333 170

 

PLĀNOTĀS SAISTĪBAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Valsts kase     Vecpiebalgas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana

2021

245

981

7 750

15 981

15 966

15 851

15 689

125 831

198 294

2

Valsts kase     C-19 Piebalgas pamatskolas ēkas pārbūve par sociālās aprūpes centru, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads

2021

3 420

6 840

34 680

62 202

61 822

61 442

61 062

786 981

1 078 449

3

Valsts kase     Cēsu pilsētas 1. un 3.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtošanas darbi

2021

633

1 265

26665

26 538

26 412

26285

26159

130 796

264 753

4

Valsts kase     C-19 Grants seguma ielu virsmu divkārtu apstrāde un ietvju izbūve un atjaunošana (Cēsis)

2021

379

759

27 578

27 494

27 410

27 326

27 243

169 135

307 324

5

Valsts kase     ERAF projekta "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Cēsis" realizācijai"

2021

73

345

13 632

12 540

12 445

12 349

12 253

118 081

181 718

6

Valsts kase     Alauksta ielas izbūvei

2021

156

624

12 509

12 459

12 445

12 345

12 301

60 256

123 095

7

Valsts kase     Gaujas ielas pārbūve Līgatnē, Cēsu novadā

2021

1 271

6 840

53 424

53 071

52 718

52 365

52 012

643 483

915 184

       

KOPĀ

 

6 176

17 654

176 238

210 285

209 218

207 963

206 719

2 034 563

3 068 816

 

PAVISAM KOPĀ:

 

 

x

x

4 005 738

4 162 418

4 192 513

3 923 274

3 471 751

3 240 602

2 926 543

21 479 148

47 401 987

  Galvojumi

1

Valsts kase     Projekta ''Jauna ūdensvada un kanalizācijas izbūve Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā'' īstenošanai

15.12.2017

4 176

4 176

4 176

4 176

4 176

4 176

4 176

9

29 241

2

Valsts kase     Inženierkomunikācijas tīklu atjaunošana Līgatnē 2021.gadā

12.07.2021.

232

7 232

7 210

7 164

7 117

7 071

7 024

27 633

70 683

  KOPĀ:    

x

x

4 408

11 408

11 386

11 340

11 293

11 247

11 200

27 642

99 924

  Citas ilgtermiņa saistības    

x

x

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  Kopā saistības        

4 010 146

4 173 826

4 203 899

3 934 614

3 483 044

3 251 849

2 937 743

21 506 790

47 501 911

  Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem

8,74

9,10

9,16

8,58

7,59

7,09

6,40

x

x

  Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā:                

45 878 638

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

 

Pielikums Nr. 3
Cēsu novada domes 30.09.2021.
lēmumam Nr. 277 (prot. Nr. 10, p. 57)
Saistošiem noteikumiem Nr. 6 , pielikumam Nr. 1

Autoceļu fonds programma 2021.-2023. gadam

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2021.gadam

Prognoze 2022.gadam

Prognoze 2023.gadam

I IEŅĒMUMI - kopā

 

1 727 691

1 727 691

1 727 691

Valsts budžeta transferti

18.0.0.0.

1 727 691

1 727 691

1 727 691

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti

18.6.2.0.

1 727 691

1 727 691

1 727 691

 

 

     

II IZDEVUMI - kopā

 

1 330 257

1 209 915

1 209 915

Atlīdzība

1000

59 491

7 000

7 000

Preces un pakalpojumi

2000

1 055 459

798 543

798 543

Pamatkapitāla veidošana

5000

215 307

404 372

404 372

 

 

     

IV FINANSĒŠANA - kopā

 

-392 125

-517 776

-517 776

Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā

F22010000 AS

365 029

179 078

131 112

Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās

F22010001 PB

179 078

131 112

83 692

Aizņēmumi

F40020000

-578 076

-565 742

-565 196

Saņemto aizņēmumu atmaksa

F40020020

578 076

565 742

565 196

 

gb

     

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

 

Pielikums Nr. 4
Cēsu novada domes 30.09.2021.
lēmumam Nr. 277 (prot. Nr. 10, p. 57)
Saistošie noteikumi Nr. 6 pielikumam Nr. 1

Cēsu novada pašvaldības konsolidētā investīciju programma 2021. gadam

Funkciju klasifikācijas kods

Objekta nosaukums

2021.gada plāns (euro)

t.sk.
aizņēmums (euro) un aizņēmuma mērķis (piem. C19, priorit, ERAF, u.c.)

aizņēmuma mērķis

Projekts pabeigts/procesā/nav uzsākts

Realizācijas vieta (pilsēta/pagasts)

 

KOPĀ

19 356 684

10 521 963

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.000

EKONOMISKĀ DARBĪBA

10 044 513

7 195 697

     
  Zvārtas ielas un Kalna ielas atjaunošana, iekļaujot gājēju ceļa izbūvi

241 161

179 382

  pabeigts Drabeši, Līvi
  Drabešu ciema grants ceļu (Drabeši - Lāčkalni, Drabeši -Vējdzirnavas) posmu pārbūve un atjaunošana

476 028

400 000

prioritārs

procesā Drabeši
  Amatas novada pašvaldības autoceļu atjaunošana"

517 107

276 266

c19

procesā Drabeši, Spāre, Zaube
  Gaujas ielas pārbūve Līgatnē, Cēsu novadā

299 012

254 169

c19

iepirkums noslēdzies, līgums nav vēl parakstīts Līgatnes pilsēta
  Grants seguma ielu divkārtu apstrāde

200 488

151 367

C19

procesā Cēsis
  Veismaņu ceļa dubultā virsmas apstrāde gar apdzīvotām vietām

60 300

49 136

C19

procesā Vaives pag.
  Ceriņu ielas atjaunošanas būvprojekta izstrāde

2 602

 

 

procesā Cēsis
  Ata Kronvalda ielas ietves un brauktuves seguma atjaunošana

152 727

126 033

C19

procesā Cēsis
  Zaķu ielas pārbūves projekta izstrāde un būvniecība posmā no Zaķu ielas pārvada līdz Gaujas ielai

8 470

 

 

procesā Cēsis
  Bērzaines ielas pārbūves būvprojekta izstrāde

22 143

 

 

procesā Cēsis
  Vienības laukuma seguma atjaunošana

18 079

 

 

pabeigts Cēsis
  Lapsu ielas gājēju ietves seguma atjaunošana

30 686

23 738

C19

procesā Cēsis
  Lenču ielas gājēju ietves seguma atjaunošana

65 709

53 507

C19

procesā Cēsis
  Dzintara ielas gājēju ietves seguma atjaunošana

16 088

11 330

C19

procesā Cēsis
  Zvirbuļu ielas gājēju ietves atjaunošana

46 228

36 949

C19

procesā Cēsis
  Ietvju atjaunošanas darbi (Poruka ielā ietve un iebrauktuve pie ĀMA, Raiņa ielā iebrauktuve, Kaļķu ielā gājēju celiņa turpinājums)

12 998

 

 

procesā Cēsis
  Būvprojekta "Stacijas laukuma un tam piegulošo ielu posmu rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadā" izmaiņu veikšana

15 246

 

 

pabeigts Cēsis
  Vilku ielas pārbūve

30 716

18 604

C19

pabeigts Cēsis
  Nekustamo īpašumu tehniskā apsekošana un energoaudits

29 582

 

 

procesā Cēsis
  Dzintara 3 zemes gabala daļas iegāde ceļu infrastruktūras izbūvei - Valmieras-Dzintara krustojuma pārbūvei par rotācijas apli

1 400

 

 

pabeigts Cēsis
  NĪ Raiņa 23, 25 iegāde radošā un tehnoloģiju kvartāla attīstības projekta īstenošanai

171 127

 

 

procesā Cēsis
  Gaujas ielas būvprojekta izstrāde

14 520

 

 

pabeigts Līgatne
  Vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana

29 444

 

 

procesā Cēsis
  PII Pilsēta fasādes atjaunošanas ieceres dokumentācijas aktualizācija

4 537

 

 

pabeigts Līgatne
  Renovācija Alejas ielai 330m Jāņmuižā asfalta segumam

1 271

 

 

procesā Jāņmuiža
  Renovāc.V.Skubiņa ielai 785m Priekuļos asfalta segumam,

209 727

 

 

procesā Priekuļi
  Renovācija Dārza ielai 210m Priekuļos asfalta segumam

77 160

 

 

procesā Priekuļi
  Renovācija Gravas ielai 330m Jāņmuižā asfalta segumam

68 267

 

 

procesā Jāņmuiža
  Renovācija Maija ielai Liepā,asfalts 160m asfalta segumam

56 714

 

 

procesā Liepa
  Renovācija Skolas ceļam 720m,laukumam Liepā asfalta segumam

69 189

 

 

procesā Liepa
  Renovācija Sporta ielai 290m Jāņmuižā divkārtu apstrāde grants,asfalta seg.

1 271

 

 

procesā Jāņmuiža
  Renovācija Ed.Veidenbauma ielai 230m Liepā divkārtu apstrāde grants segumam

9 219

7 836

C19

procesā Liepa
  Renovācija Parka ielai 180m Priekuļos, divkārtu apstrāde asfalta segumam

8 407

7 146

C19

procesā Priekuļi
  Renovācija Celtnieku ielai Mārsnēnos, divkārtu apstrāde asfalta segumam

25 052

21 295

C19

procesā Mārsnēni
  Renovācija PII Saulīte piebrauc.ceļam Liepā- virsmas apstrāde

9 178

7 801

C19

procesā Liepa
  Renovācija Pīlādžu ielai 160m Dukuros divkārtu apstrāde grants segumam

8 719

7 412

C19

procesā Dukuri
  Renovācija Jāņlejas ielai 480m Jāņmuižā divkārtu apstrāde grants,asfalta seg.

18 573

15 787

C19

procesā Jāņmuiža
  Renovācija Laimes ielai 40m Priekuļos divkārtu apstrāde asfalta segumam

1 031

876

C19

procesā Priekuļi
  Renovācija Lakstīgalu ielai 150m Jāņmuižā divkārtu apstrāde grants,asfalta seg.

8 073

6 862

C19

procesā Jāņmuiža
  Renovācija Lazdu ielai 110m Jāņmuižā divkārtu apstrāde grants segumam

6 368

5 413

C19

procesā Jāņmuiža
  Renovācija Liepu ielai 570m Dukuros divkārtu apstrāde grants segumam

20 023

17 019

C19

procesā Dukuri
  Renovācija Maija ielai Liepā,asfalts 160m asfalta segumam

13 838

11 763

C19

procesā Liepa
  Renovācija Maizīša ielai 120m Liepā divkārtu apstrāde grants segumam

4 503

3 827

C19

procesā Liepa
  Renovācija Meža ielai 150m Priekuļos divkārtu apstrāde asfalta segumam,

5 224

4 440

C19

procesā Priekuļi
  Renovācija Mežpils ielai 90m Priekuļos divkārtu apstrāde asfalta segumam

3 028

2 574

C19

procesā Priekuļi
  Renovācija Skolas ceļam 206m Mārsnēnos divkārtu apstrāde asfalta segumam

24 924

21 185

C19

procesā Mārsnēni
  Renovācija Vālodzes ielai 643m Veselavā divkārtu apstrāde asfalta segumam

19 650

16 703

C19

procesā Veselava
  Renovācija ceļam A1 Kapi-Veselava 450m Veselavā divkārtu apstrāde grants seg.

19 164

16 289

C19

procesā Veselava
  Būvuzraudzība ceļiem, ielām

3 400

 

 

procesā  
  Gājēju ietves 2.posma izbūve Rūpnīcas ielā Liepā

19 674

 

 

procesā Liepa
  Papildus darbi Maija un Rozīša ielā

8 020

 

 

pabeigts Liepa
  Julas ielas divkārtu apstrāde- pēc ūdensvada remonta

2 805

 

 

pabeigts Liepa
  P.Rozīša ielas rekonstrukcija Liepā

70 795

52 493

c19

pabeigts Liepa
  Skubiņa ielas 310m Priekuļos rekonstrukc.,asfalts

83 262

 

 

pabeigts Priekuļi
  Ceļu virsmu divārtu apstrāde

317 746

270 083

c19

procesā Raiskums, Stabe, Straupe
  Ceļu segumu (grants) atjaunošana

200 000

 

 

pabeigts Raiskums, Stabe, Straupe
  Alauksta ielas pārbūve

143 637

122 092

c19

nav uzsākts Vecpiebalgas pagasts
  Vaives pagasta grants ceļu atjaunošana

54 919,00

0,00

LAD

pabeigts Vaives pag.
  Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta

455 030,00

449 562,32

ERAF

procesā Cēsis
  Inovācijas centra izveidošana Cēsīs

571 076,00

0,00

NIF

procesā Cēsis
  Nākotnes tehnoloģiju izziņas centrs (būvniecība)

4 762 682,00

4 359 657,00

KPFI

procesā Cēsis
  Green Towers

196 496

187 101

LAT RUS

procesā Cēsis
       

 

   

05.000

Vides aizsardzība

1 004 003

0

 

   
  Kanalizācijas tīklu izbūve Muižas ielā

6 797

 

 

pabeigts Priekuļu pag.
  Kanalizācijas vada izbūve "Knēžas"- Dzeņupe

80 000

 

 

procesā Priekuļu pag.
  Sadzīves kanalizācijas posma pārbūve un aku remonts Mārsnēnos

6 206

 

 

pabeigts Mārsnēnu pag.
  Raiskuma ciema ūdensvada rekonstrukcija

47 000

 

 

pabeigts Raiskuma pag.
  Auciema ciema kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija

170 000

 

 

procesā Raiskuma pag.
  Auciema ciema teritorijas apgaismošana

122 000

 

 

pabeigts Raiskuma pag.
  Stalbes ciema teritorijas apgaismojums

60 000

 

 

procesā Stalbes pag
  Straupes ciema ūdens un kanalizācijas projekts

500 000

 

 

procesā Straupes pag.
  Straupes ciema (pils) ūdensapgādes projekta izstrāde

12 000

 

 

pabeigts Straupes pag.
       

 

   

06.000

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

1 034 809

0

 

   
  Satiksmes mierināšanas plāna realizēšana

50 000

 

 

procesā Cēsis
  Rūdolfa Blaumaņa bulvāra apgaismojuma izbūve

10 788

 

 

procesā Cēsis
  Jaunu svētku rotājumu iegāde

50 000

 

 

procesā Cēsis
  Celiņa seguma atjaunošana ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu Maija parkā

5 000

 

 

procesā Cēsis
  Avotu ielejas parka celiņa līmeņa paaugstināšana, lietus ūdens tecēšanas sakārtošana

4 084

 

 

pabeigts Cēsis
  Vienības laukuma labiekārtojums

25 000

 

 

pabeigts Cēsis
  Skeitparka atjaunošana

60 000

 

 

procesā Cēsis
  Pašvaldības dzīvokļu remonts

85 000

 

 

nav uzsākts Cēsis, Vaives pag.
  Līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

80 240

 

 

procesā Cēsis, Vaives pag.
  Līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai un Cēsu mantojums programmas

62 326

 

 

procesā Cēsis
  Priekuļu apkures katla Nr.2 priekškurtuves pārmūrēšana

11 050

 

 

pabeigts Priekuļi
  Sētas ar diviem vārtiem izbūve ZAAO šķirošanas laukumam

3 115

 

 

pabeigts Priekuļi
  Ūdensvada izbūve Liepā, A.Jullas,Lauku un J,Lintera ielā

84 241

 

 

procesā Liepa
  Jaunraunas kapličas iekštelpu un fasādes remonts

13 706

 

 

procesā Jaunrauna
  Priekuļu kapličas iekšsienu un fasādes remonts

13 393

 

 

procesā Priekuļi
  Veselavas kapličas jumta remonts

7 413

 

 

procesā Veselava
  P.Rozīša ielā pašvaldības dzīv.attālināto ūdens skaitītāju uzstādīšana

6 216

 

 

procesā Liepa
  Pašvald.dzīvokļos radiatoru nomaiņa, krāsns-plīts remonti

5 000

 

 

procesā Liepa, Priekuļi
  Pašvaldības dzīv.remonti,logu nomaiņa Liepā

19 872

 

 

procesā Liepa
  Sarkaņos piecu māju dzīvokļos ūdens skaitītāju uzstādīšana Liepā

3 540

 

 

procesā Liepa
  Papildus darbi Maija -4

8 020

 

 

pabeigts Priekuļi
  Apgaismoj.balstu,gaismekļu un kabeļu maiņa Izstādes,Raiņa,Pūpolu,Dārza un Parka ielās

114 559

 

 

procesā Liepa
  Fasādes siltināšana (projekta izstrāde) Liepas bibliotēkas ēkai Rūpnīcas-8

5 082

 

 

procesā Priekuļi
  Sanitārtehnisko telpu Knēžās pārbūve

31 351

 

 

procesā Priekuļi
  Ūdensvada nomaiņa posmā Cēsu prospekts 1-"Knēžas"

6 008

 

 

pabeigts Liepa
  Maija iela 4 Liepa vienkāršota fasādes atjaunoš.,būvuzraudz.

74 337

 

 

pabeigts Liepa
  Logu nomaiņa pašvaldības dzīvokļos

10 638

 

 

procesā Priekuļi
  V.Skubiņa ielas jauna ūdensvada izbūve

32 069

 

 

pabeigts Liepa
  Ūdensvada pievada izbūve, būvuzraudz.Rūpnīcas ielā 12, Liepā

11 685

 

 

pabeigts Liepa
  Ūdensvada sacilpošana, būvuzraudzība Gaujas ielā Liepā

19 263

 

 

pabeigts Priekuļi
  Ielu apgaismoj.stabu uzstādīš. Dārza ielā aiz Izstādes ielas Priekuļos

12 348

 

 

pabeigts Priekuļu pag.
  Ungura kapu kapličas renovācija

20 000

 

 

procesā Raiskuma pag.
  Straupes pils apkures katla nomaiņa

30 000

 

 

procesā Straupes pag.
  Bērnu rotaļu laukuma izveide Dzērbenē

29 557

 

 

procesā Dzērbenes pagasts
  Klēts-Magazīnas jumta nomaiņa

29 908

 

 

procesā Inešu pagasts
       

 

   
       

 

   

08.000

ATPŪTA, KULTŪRA, RELIĢIJA

423 765

0

 

   
  Tehniskā apsekošana, būvprojekts Cēsu viduslaiku pils konservācijai

10 600

 

 

procesā Cēsis
  Jaunās pils balkona un jumta remonts

30 200

 

 

procesā Cēsis
  Riekstu kalna mūra remonts

7 000

 

 

nav uzsākts Cēsis
  Vidzemes koncertzāle "Cēsis" stikla pakešu nomaiņa

6 020

 

 

procesā Cēsis
  Veselavas muižas telpu T208,T206,T20 restaurācija-remonts

93 673

 

 

pabeigts Veselavas pag.
  Kalāču muzeja ēkas siltināšana

20 023

 

 

pabeigts Liepas pag.
  Trenažieru laukums un inventāra uzstādīšana, Mārsnēnos

10 000

 

 

procesā Mārsnēnu pag.
  Kalāču muzeja WC kanalizācijas,ūdensvada izbūve

58 340

 

 

procesā Liepas pag.
  Kosmētiskais remonts aizskatuves telpās priekuļu KN

15 718

 

 

pabeigts Priekuļu pag.
  Velo asfalta trases izveidošana Liepā

39 628

 

 

pabeigts Liepas pag.
  Rozulas Tautas nama fasādes rekonstrukcija

92 439

 

 

procesā Stalpes pag.
  Straupes estrādes rekonstrukcijas projekts

15 000

 

 

pabeigts Straupes pag.
  K.Skalbes muzeja "Saulrieti" Incēnu mājas jumta nomaiņa

16 929

 

 

pabeigts Vecpiebalgas pag.
  Kaķukroga attīstība

8 195,00

0,00

LAD

procesā Vaives pag.
       

 

   

09.000

IZGLĪTĪBA

5 367 527

2 653 083

 

   
  Fasādes atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana valsts kultūras piemineklim - PII ēkai Gaujas ielā 7, Līgatnē, Līgatnes novadā

595 854

400 000

prioritārs

procesā Līgatnes pilsēta
  CVĢ un CPV teritorijas labiekārtojuma projekts

25 000

 

 

nav uzsākts Cēsis
  Cēsu pilsētas 1. PII un 3. PII teritorijas labiekārtošanas darbi

264 993

255 615

prioritārs

procesā Cēsis
  Ventilācijas sistēmas izbūve CVĢ

242 049

 

 

procesā Cēsis
  Šķūņa nojaukšana Pastariņa sākumskolā

6 783

 

 

procesā Cēsis
  CBJC darbnīcas apgaismojuma un elektroinstalācijas remonts

4 138

 

 

pabeigts Cēsis
  1.PII teritorijā ienākošā ūdensvada cauruļu nomaiņa

3 856

 

 

procesā Cēsis
  3.PII ugunsdrošības sistēmas uzlabojumi

2 557

 

 

pabeigts Cēsis
  4.PII fasādes, jumta, notekreņu remonts

8 776

 

 

pabeigts Cēsis
  5.PII siltummezgla remonts

4 653

 

 

procesā Cēsis
  5.PII apgaismojuma ierīkošana āra nojumēs un grupu laukumos

8 500

 

 

procesā Cēsis
  5.PII aprīkojums sensorai sajūtu istabai

6 615

 

 

pabeigts Cēsis
  CVĢ starpkorpusu koridora duvju un starpsienas izbūve

1 767

 

 

pabeigts Cēsis
  Rāmuļu pamatskolas žoga nomaiņa pirmsskolas grupām

1 573

 

 

pabeigts Cēsis
  Cēsu Bērzaines pamatskola -attīstības centrs kāpņu telpas no 1.uz 3.stāvu remonts

42 896

 

 

pabeigts Cēsis
  Cēsu Bērzaines pamatskola -attīstības centrs - Briežu 7 stāvlaukuma izbūve

40 000

 

 

procesā Cēsis
  Cēsu Bērzaines pamatskola -attīstības centrs - Briežu 7 rotaļlaukuma atjaunošana

4 095

 

 

pabeigts Cēsis
  Liepas pamatskolas sporta zāles jumta remonts

19 857

 

 

pabeigts Liepas pag.
  Veselavas PII 3,grupiņas remonts

28 526

 

 

pabeigts Veselavas pag.
  Veselavas PII ēkas jumta remonts

4 421

 

 

pabeigts Veselavas pag.
  Paneļa žoga uzstādīšana PII Mežmaliņa

11 013

 

 

procesā Priekuļu pag.
  Paneļu žoga uzstādīšana PII Saulīte,

26 071

 

 

procesā Liepas pag.
  Jāņmuižas PII teritorijas žoga maiņa

26 284

 

 

procesā Liepas pag.
  Veselavas PII ūdensvada un apkures sistēmas daļas izbūve

32 307

 

 

procesā Veselavas pag.
  Liepas pamatsk.aktu zāles -ēdnīcas projekts

15 000

 

 

procesā Veselavas pag.
  Jāņmuižas PII notekcauruļu remonts

1 350

 

 

procesā Priekuļu pag.
  Ventilāc.sist.izbūve mācību kabinetos ( CO2 neatbilst normām) Liepas skolā

23 618

 

 

procesā Liepas pag.
  Ventilāc.sist.remonts sporta zālei ( CO2 neatbilst normām) Liepas skolā

17 390

 

 

procesā Liepas pag.
  Āra laukuma ierīču uzstādīšana PII Mežmaliņa

5 000

 

 

procesā Priekuļu pag.
  Priekuļu vidusskolas stadiona izbūve

889 726

 

 

procesā Priekuļu pag.
  Telpu remonts Priekuļu vidusskolā pēc plūdiem

20 233

 

 

procesā Priekuļu pag.
  Stalbes pamatskolas stadions

215 000

203 000

prioritārs

procesā Stalbes pag.
  Vecpiebalgas vidusskolas sporta stadiona pārbūve

110 598

81 366

c19

procesā Vecpiebalgas pag.
  Vecpiebalgas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana

131 693

119 721

izglītība

nav uzsākts Vecpiebalgas pag.
  Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana

2 525 335

1 593 381

ERAF

procesā Cēsis
       

 

   

10.000

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

1 482 067

673 183

 

   
  Ugunsgrēka sistēmas uzstādīšana 2.daļa Bērzaines ielā 18

11 158

 

 

procesā Cēsis
  Bērzaines 16 garāžas durvju nomaiņa

2 858

 

 

pabeigts Cēsis
  Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Cēsis"

1 468 051

673 183

ERAF

procesā Cēsis

 

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Cēsu domes 2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Cēsu novada pašvaldības apvienoto 2021. gada budžetu""

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas

Budžeta grozījumi veikti atbilstoši iestāžu un programmu budžeta izpildītāju iesniegtajiem priekšlikumiem un Cēsu novada domes pieņemtajiem lēmumiem, kā rezultātā Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde apkopojusi šādus budžeta grozījumu priekšlikumus:

• 207 757 euro apmērā koriģēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

• 4 100 euro apmērā palielināti nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi;

• 221 231 euro apmērā palielināti nodokļu par pakalpojumiem un precēm ieņēmumi;

• 224 105 euro apmērā palielināti nenodokļu ieņēmumi;

• 2 797227 euro apmērā samazināti valsts budžeta transfertu ieņēmumi;

• 302 918 euro apmērā samazināti pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumi;

• 144 254 euro apmērā palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi;

• precizēti pašvaldības iestāžu ieņēmumi un izdevumi un budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikāciju kodi.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi prognozēti 68 264 624 euro apmērā, par 3 295 756 euro vairāk kā 29.07.2021.apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Cēsu novada pašvaldības apvienoto 2021.gada budžetu".

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu izmaiņas

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 83 987 148 euro apmērā. Izdevumi, salīdzinot ar 2021. gadā apstiprināto budžetu, ir palielināti 2 520 233 euro apmērā.

Cēsu novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto ieņēmumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Būtiskākie grozījumi starp klasifikācijas kodiem ir saistīti ar klasifikācijas piemērošanu pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta un pašvaldību budžetu transfertiem.

Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumos veikti grozījumi šādiem pasākumiem:

AMATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE:

• 71 469 euro apmērā palielināti plānotie izdevumi ceļu uzturēšanas un remonta darbiem (no kapitālo remontu un kārtējo remontu apjoma samazināšanās);

• 5 270 euro apmērā palielināts finansējums atkritumu apsaimniekošanai;

• 10 056 euro plānoti ūdens saimniecību remonta izdevumiem Agras, Spāres un Ieriķu ciemos;

• 6 090 euro apmērā plānots finansējums VKKF projekta "Āraišu arheoloģiskā parka mājiņu rekonstrukcija" realizācijai;

• 26 016 euro apmērā samazināti izdevumi deputātu atlīdzībai un VSAOI;

• 13 039 euro apmērā 2021.gadā samazināts realizējamais apjoms projektam Interreg Est-Lat"Military Heritage";

• 40 489 euro apmērā samazināts finansējums ERAF projekta 3.3.1.0/18/I/006 "Uzņēmējdarbības attīstības nepieciešamās infrastruktūras attīstība Amatas novada Drabešu pag. Ieriķos" realizācijai;

• 31 739 euro apmērā samazināts finansējums projekta "Zvārtas ielas un Kalna ielas atjaunošana, iekļaujot gājēju ceļa izbūvi" realizācijai;

• 30 000 euro apmērā samazināti transportlīdzekļu remonta izdevumi skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai.

CĒSU CENTRĀLĀ ADMINISTRĀCIJA:

• 18 000 euro apmērā palielināts finansējums deputātu atlīdzībai un sociālajām garantijām;

• 5 208 euro apmērā palielināti izdevumi ielu apgaismojuma elektroenerģijas apmaksai;

• 50 000 euro apmērā palielināts finansējums ielu kopšanai (CND 29.07.2021. lēmums Nr.64.);

• 10 788 euro plānoti apgaismojuma izbūvei R.Blaumaņa bulvārī (CND 29.07.2021. lēmums Nr. 64.);

• 1 900 euro plānoti ūdensvada izbūvei Bērzaines kapos (CND 29.07.2021. lēmums Nr.64.);

• 2 386 euro plānoti LŪK Čuguna aku vāku iegādei un uzstādīšanai Caunas ielā, Cēsīs;

• 2 914 euro papildus finansējums rotaļu ierīču drošības pārbaudei;

• 30 000 euro plānoti energoefektivitātes būvprojektu izstrādei;

• 3 700 euro Ziemassvētku egļu piegādei;

• 25 000 euro dzīvokļu remontiem, t.sk. Māras ielas mājas elektrības pieslēguma izveidošanai;

• 23 615 euro papildus finansējums sociālo pakalpojumu centram "Pērle" mēbeļu iegādei (samazināts finansējums 40296 eiro apmērā pakalpojuma nodrošināšanai);

• 81 336 euro papildus finansējums ERAF projekta "Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija" realizācijai;

• 8 000 euro papildus finansējums daudzbērnu ģim. uzturmaksas atlaides pabalstam PII;

• 2 759 euro plānoti iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projekta izstrādei ēkā Bērzaines ielā 18, Cēsīs;

• 16 000 euro palielināts finansējums multimediju ekspozīcijas nodrošināšanai;

• 39 090 euro apmērā palielināts finansējums PA Cēsu kultūras un tūrisma centram projektu realizācijai no piesaistītā finansējuma (VKKF - Izstādes "Zili baltās pasaules valdzinājums. Angļu dekorētā keramika un porcelāns Latvijā 18.-20.gs"zinātniskā kataloga sagatavošana 4000 eiro, NKMP - Cēsu viduslaiku pils pirmās priekšpils R torņa konservācija 20000 eiro, VKKF - Digitāla Cēsu pils apskates maršruta cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem izstrāde 7000 eiro, VKKF - Arheoloģiskie izrakumi Cēsīs Pils ielā 1 pirmsprojekta izpētes ietvaros 4590 eiro, VKKF - Cēsu pils vēsturiskās apdares konservācijas programmas sagatavošana 3000 eiro, NKMP - Eiropas kultūras mantojuma dienas 200 eiro).

• 69 900 euro apmērā samazināti gan ieņēmumi, gan izdevumi (t.sk. 42467 eiro atlikums uz g.b.) Cēsu kultūras un tūrisma centram;

• 22 031 euro apmērā samazināti gan ieņēmumi, gan izdevumi vakcinācijas centra darbības nodrošināšanai;

• 12 000 euro atbilstoši faktiskajai izpildei samazināts finansējums skolēnu pārvadājumiem;

• 7 876 euro atbilstoši faktiskajai izpildei samazināts finansējums Vienības laukuma iekārtošanai, soliņu un atkritumu urnu uzstādīšanai;

• 100 882 euro apmērā samazināts finansējums Stacijas laukuma rekonstrukcijai (projekta realizācija atlikta, jo nav saņemts ES līdz finansējums);

• 5 140 euro apmērā samazināts finansējums automašinu uzturēšanai (uzturēšana, degviela C19);

• 454 455 euro apmērā samazināts finansējums ERAF projekta "Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija" realizācijai 2021. gadā (atbilstoši plānam precizēta naudas plūsma);

• 1 274 738 euro apmērā samazināts finansējums EKII projekta "Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs, nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām" realizācijai (atbilstoši plānam precizēta naudas plūsma);

• 54 518 euro apmērā samazināts finansējums EEZ un NFI projekta "Inovācijas centra izveidošana Cēsīs" realizācijai (atbilstoši plānotajām aktivitātēm precizēta naudas plūsma 2021. gadā);

• 6 410 euro apmērā samazināts finansējums kultūras pasākumiem;

• 17 806 euro apmērā samazināts finansējums sporta pasākumiem.

JAUNPIEBALGAS APVIENĪBAS PĀRVALDE:

• 101 202 euro plānoti Piebalgas skolas pārbūvei par pansionātu (no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, pārvaldes ēkas jumta remonta līdzekļiem u.c.);

• 20 181 euro plānoti Zosēnu KSC automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes balss izziņošanas sistēmas ierīkošanai;

• Veikta kapsētas digitalizācijas projekta EKK kodu precizēšana;

• 1 185 euro papildus piešķirti līdzekļi Zosēnu feldšerpunktam vakcinēšanai pret Covid-19;

• 39 765 euro apmērā samazināts finansējums neparedzētiem gadījumiem;

• 58 582 euro samazināts finansējums pagastmājas jumta remontam;

• 5 000 euro samazināts finansējums ielu apgaismojuma remontam;

• 7 050 euro atbilstoši izpildei samazināts finansējums ikgadējam pasākumam "Izstāde gadatirgus - izvēlies Piebalgu";

• 15 753 euro apmērā samazināti neizlietotie līdzekļi piemaksām pedagogiem par darbu Covid-19 apstākļos (VB dotācija);

• 10 000 euro atbilstoši faktiskajai izpildei samazināts finansējums sociālajiem pabalstiem.

LĪGATNES APVIENĪBAS PĀRVALDE:

• 2 362 euro Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņi" "Saimniecības pārzinis" atalgojuma nodrošināšanai (CND 19.08.2021.lēmums Nr. 27);

• 4 058 euro Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņi" amata vienības "Skolotāja palīgs" atalgojuma nodrošināšanai un 3 gultas komplektu iegādei (CND 19.08.2021. lēmums Nr. 28);

• 1 077 euro Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņi" budžeta pozīciju amata vienības "Speciālais pedagogs" atalgojuma nodrošināšanai (CND 19.08.2021. lēmums Nr. 29).

• 2 000 euro plānoti basketbola treniņu grozu konstrukciju iegādei;

• 50 000 euro papildus finansējums pašvaldības autoceļu uzturēšanai ( finansējums no EKK 5000 tiek pārcelts uz EKK 2000);

• 24 884 euro plānoti Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei Cēsu novada Līgatnes pagasta Augšlīgatnē (CND 30.09.2021. lēmums Nr. 276).

PĀRGAUJAS APVIENĪBAS PĀRVALDE:

• 130 000 euro apmērā plānots finansējums Straupes ciema (pils) ūdensapgādei (no ieņēmumu klasifikācijas koda 5.5.00).

PRIEKUĻU APVIENĪBAS PĀRVALDE:

• 10 416 euro papildus finansējums izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka atlaišanas pabalstiem, atvaļinājuma kompensācijām (no ieņēmumiem par īpašuma realizāciju izsolē EKK 13.0.0.0.);

• 29 925 euro papildus finansējums pedagogu darba samaksas pieaugumam (no ieņēmumiem par īpašuma realizāciju izsolē EKK 13.0.0.0);

• 45 367 euro plānoti projekta "Proti un dari" realizācijai (projekta finansējums);

• 42 930 euro papildus finansējums iestāžu darbības nodrošināšanai - elekrtroenerģijas izmaksu pieaugumam (no ieņēmumiem par īpašuma realizāciju izsolē EKK 13.0.0.0., drošības naudas ieņēmumiem EKK 12.3.0.0., ieņēmumu palielinājuma par komunālajiem pakalpojumiem EKK 21.0.0.0.);

• 9 998 euro papildus finansējums sanitārtehnisko telpu Knēžās pārbūvei (Cēsu ND 19.08.2021. lēmums Nr.121 no LNG);

• 21 472 euro plānoti Priekuļu vidusskolas telpu kosmētiskajam remontam un 4000 euro mēbeļu iegādei (no apdrošināšanas prēmijas EKK 21.0.0.0.);

• 3 787 euro plānoti Veselavas PII 3.grupiņas telpu remontam (no ieņēmumiem par īpašuma realizāciju izsolē EKK 13.0.0.0.);

• 25 862 euro plānoti autoceļu un ielu uzturēšanai ( no autoceļu fonda naudas līdzekļu atlikuma, uz gada sākumu 255 979 euro);

• 6 000 euro palielināts finansējums kurināmā iegādei Mārsnēnos (no ieņēmumiem par komunālajiem pakalpojumiem EKK 21.0.0.0.);

• 26 178 euro palielināts finansējums ēdināšanas izdevumiem PII (no vecāku iemaksām EKK 21.0.0.0.);

• 6 636 euro palielināts finansējums ēdināšanas izdevumiem skolās (no dotācijas);

• 2 500 euro palielināts finansējums PVN izdevumiem par nomu (no ieņēmumiem par nomu EKK 21.0.0.0.);

• 6 871 euro palielināts finansējums papildus darbiem Maija un Rozīša ielā (Cēsu ND 15.07.2021. lēmums Nr. 39 no LNG);

•26 517 euro papildus finansējums saskaņā ar iepirkumu un noslēgto līgumu ielu un ceļu renovācijai (Skubiņa ielai 20249 euro, Dārza ielai 1630 euro, Gravas ielai 911 euro, Maija ielai 3427 euro, Skolas ceļam Liepā 300 euro) (no autoceļu fonda naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu (kopējais atlikums 255 979 euro)).

VECPIEBALGAS APVIENĪBAS PĀRVALDE:

• 140 406 euro plānoti Alauksta ielas izbūvei (t.s.122092 eiro kredīta līdzekļi, pašvaldības līdzfinansējums 2021.gadā paredzēts 21546 eiro. No autoceļu fonda ietaupītajiem līdzekļiem ceļu uzturēšanai EKK 2000 uz EKK 5000 pārvirzīti 10000 eiro (saistīts ar nākamo punktu));

• 10 000 euro palielināts finansējums Alauksta ielas izbūvei;

• 14 850 euro autoceļa(ielu ) fonda dotācija no EKK 1000 pārcelta uz EKK 2000 ceļu uzturēšanas pakalpojuma apmaksai;

• 1 400 euro plānoti kompresora iegādei, kas paredzēts notekūdeņu saimniecībai Taurenē (no Taurenes saimniecībai ieplānotiem līdzekļiem rezerves daļu iegādei traktortehnikai EKK 2000);

• 2 960 euro plānoti īpašuma izpirkšanai Kaives pagastā (iepriekš tika pārdots) (Novada saimniecībai 2021.gadā tika ieplānoti 6000 eiro neparedzētiem gadījumiem (remontmateriāliem, rezerves daļām EKK 2000));

• 3 100 euro plānoti laukuma pamatnes sagatavošanai bērnu rotaļu laukuma izveidei Dzērbenes pagastā (Novada saimniecībai 2021.gadā tika ieplānoti 4000 eiro neparedzētiem gadījumiem (remontdarbu pakalpojumiem EKK 2000));

• 1 239 euro papildus finansējums Klēts Magazīnas jumta remonta izmaksu palielinājuma segšanai (Novada saimniecībai 2021.gadā tika ieplānoti 6000 eiro neparedzētiem gadījumiem (remontmateriāliem, rezerves daļām EKK 2000));

• 12 100 euro siltumenerģijas iepirkšanai (pakalpojuma cenas palielinājums, no papildus ieņēmumiem par komunālajiem pakalpojumiem EKK 21394);

• 3 209 euro māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai (VB dotācija).

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta m/dotācija pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām plānota 2946386 euro apmērā (periodam no 2021. gada septembra līdz 2021. gada decembrim CND 30.09.2021. lēmumi Nr. 236, Nr. 237, Nr. 238, Nr. 239).

PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒŠANAS DAĻA. Ņemot vērā Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumus Nr. 104 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai", 2021. gada 13. aprīļa noteikumus Nr. 240 "Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai" un 2021. gada 20. aprīļa noteikumus Nr. 258 "Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai", plānoti kredīti septiņu projektu finansēšanai par kopējo summu 3068816 eiro. Ņemot vērā Cēsu novada pašvaldības noslēgtos aizņēmumu līgumus investīciju projektu finansēšanai, budžeta projektam pievienots pielikums "Cēsu novada pārskats par pašvaldības uzņemto un plānoto saistību apmēru uz 30.09.2021.".

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

06.10.2021