Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 89

Rīgā 2021. gada 18. augustā (prot. Nr. 31, 86. §)
Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" maksas pakalpojumiem
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
2. panta otro daļu un 17. panta otro un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" (turpmāk – Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikumā).

2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.

3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilstoši Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2013. gada 24. septembra saistošos noteikumus Nr. 48 "Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" maksas pakalpojumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 223; 2016, Nr. 134).

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
Pielikums
Rīgas domes 2021. gada 18. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 89
Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Pakalpojuma veids

Stundas likme*
(euro/st.)

1. Apmācības energoefektivitātes jautājumos

25

2. Energopārvaldības sistēmas ieviešana un uzraudzība

30

3. Energoefektivitātes konsultācijas

30

4. Projektu pieteikumu sagatavošana enerģētikas jomā

45

5. Pētījumu sagatavošana par energoefektivitātes un energoapgādes jautājumiem

38

6. Energoefektivitātes projektu vadība

30

7. Aprites ekonomikas konsultācijas

30

* Ieskaitot izdevumus materiāliem, telpu nomai, komunālajiem maksājumiem u.c., kas attiecināmi uz konkrēto pakalpojumu. Stundas likmes uzrādītas bez PVN.

Sniegtā maksas pakalpojuma maksu aprēķina, ņemot vērā darba veikšanai nepieciešamo stundu skaitu un tabulā norādīto stundas likmi atsevišķiem darbu veidiem.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 18. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 89 "Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" maksas pakalpojumiem"
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Šobrīd spēkā esošie Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" maksas pakalpojumi ir noteikti Rīgas domes 2013. gada 24. septembra saistošajos noteikumus Nr. 48 "Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" maksas pakalpojumiem". Atbilstoši Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 2019. gadā veiktajam iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanas auditam un tā ieteikumiem (2019. gada 20. decembra audita ziņojums Nr 0-zi) ir veikta maksas pakalpojumu aktualizācija, apzināšana un pakalpojumu aprakstu izstrāde atbilstoši aģentūras darbības virzieniem un turpmākajiem mērķiem. Pamatojoties uz to, ir nepieciešami jauni Rīgas domes saistošie noteikumi, kas paredz septiņus dažādus maksas pakalpojumus ar apmaksas veidu euro/stundā.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturtajā daļā noteikts, ka pašvaldības aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Maksas pakalpojumi papildinās pašvaldības budžetu, nosedzot aģentūras darbībai papildus nepieciešamos izdevumus.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
08.09.2021