Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ķekavas novada domes 2021. gada 22. septembra saistošos noteikumus "Par sociālajiem pakalpojumiem Ķekavas novadā".
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 5. jūlijā
Noteikumi par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti Ķekavas novadā
Apstiprināti
ar Ķekavas novada domes
2021. gada 5. jūlija ārkārtas sēdes
lēmumu Nr. 1 (prot. Nr. 3/2021)

Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma
12. panta 6.2 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka no pašvaldības budžeta finansēta aprūpes pakalpojuma bērniem ar invaliditāti (turpmāk – aprūpes pakalpojums) aprūpes pakalpojuma piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumus un kārtību, kritērijus aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai un prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējam.

2. Tiesības saņemt aprūpes pakalpojumu ir Ķekavas novadā deklarētam bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuram ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, izņemot bērnu, kurš atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šī bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā un Ķekavas novada Sociālais dienests (turpmāk – sociālais dienests) ir konstatējis šādas aprūpes nepieciešamību šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

3. Aprūpes pakalpojuma ietvaros nodrošina bērna aprūpi, uzraudzību nepieciešamajā apjomā, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

4. Aprūpes pakalpojumu ir tiesīga sniegt bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes izvēlēta fiziska persona, kurai ir darba vai personīgā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti, ja izvēlētā persona nav bērna pirmās pakāpes radinieks vai nedzīvo ar bērnu vienā mājsaimniecībā (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs). Aprūpes pakalpojumu var sniegt vairākām personām ar invaliditāti, nepārsniedzot 40 stundas nedēļā.

5. Aprūpes pakalpojumu finansē no Ķekavas novada pašvaldības budžeta, sedzot aprūpes pakalpojuma vienas pakalpojuma stundas izmaksas, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, Ministru kabineta noteikumos par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti noteiktajā minimālajā apmērā.

II. Aprūpes pakalpojuma piešķiršana

6. Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, kurā norāda:

6.1. bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi, kur nepieciešams sniegt aprūpes pakalpojumu;

6.2. bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes kontaktinformāciju;

6.3. vēlamo aprūpes pakalpojuma saņemšanas apjomu, norādot kopējo stundu skaitu nedēļā un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad sociālās aprūpes pakalpojums būs nepieciešams (ja tas ir zināms);

6.4. vēlamā pakalpojuma sniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu.

7. Iesniegumam pievieno dokumentu, kas apliecina, ka bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nespēj nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā (darba devēja, izglītības iestādes, Nodarbinātības valsts aģentūras apliecinājumu vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu, ja likumiskais pārstāvis vai audžuģimene saņem sociālo pakalpojumu) un citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldību iestāžu rīcībā.

8. Iesniedzot sociālajā dienestā šo noteikumu 7. punktā minēto iesniegumu, bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene dod atļauju iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, izbeigšanu, pārtraukšanu vai atteikumu piešķirt aprūpes pakalpojumu un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā.

9. Sociālais dienests mēneša laikā pēc bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu, tai skaitā sociālā darba speciālista veiktu novērtējumu par pakalpojuma nepieciešamību izvērtēšanas, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

9.1. par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu uz laiku līdz 1 gadam, nosakot aprūpes pakalpojuma apjomu (stundas mēnesī), nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti noteikto maksimālo stundu skaitu kalendāra mēnesī;

9.2. par atteikumu piešķirt aprūpes pakalpojumu vai aprūpes pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu, ja konstatē, ka bērns atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā, vai arī, ja nav ievēroti citi šajā saistošo noteikumu nodaļā vai citā ārējā normatīvā aktā noteiktie nosacījumi.

10. Aprūpes pakalpojuma maksimālais apjoms kopumā ir 80 stundas mēnesī. Atlīdzība par aprūpes pakalpojumu ir 4,50 euro stundā, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu. Atlīdzības samaksas attaisnojuma dokumentus norāda šo noteikumu 11. punktā noteiktajā līgumā.

III. Aprūpes pakalpojuma nodrošināšana

11. Aprūpes pakalpojumu nodrošina, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja, ar kuru sociālais dienests noslēdzis līgumu par sociālo pakalpojumu sniegšanu, un bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes pārstāvja savstarpēji noslēgto līgumu par aprūpes pakalpojuma sniegšanas apjomu, laiku un samaksas kārtību.

12. Bērna likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenes pārstāvim ir pienākums informēt sociālo dienestu par apstākļiem, kas ir par pamatu piešķirtā aprūpes pakalpojuma izbeigšanai (šo noteikumu 9.2. punkts).

13. Ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes pārstāvis savlaicīgi nav informējis par apstākļiem, kas ir par pamatu aprūpes pakalpojuma izbeigšanai, un sociālais dienests ir veicis atlīdzības izmaksu pakalpojuma sniedzējam, bērna likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenes pārstāvim ir pienākums atlīdzināt saņemto atlīdzību par periodu, no dienas, kad radušies minētie apstākļi.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

14. Sociālā dienesta lēmumus var apstrīdēt Ķekavas novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

15. Ķekavas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Saistošo noteikumu Nr. 16/2021 "Noteikumi par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti Ķekavas novadā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā grozījumi Invaliditātes likumā, nosakot invaliditātes seku mazināšanai, personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi, izņemot personas, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā, nodrošinot tiesības pašvaldībā pēc to deklarētās dzīvesvietas saņemt no pašvaldības budžeta apmaksātu aprūpes pakalpojumu. Tāpat grozījumi Invaliditātes likumā paredz, ka pašvaldībai saistošajos noteikumos jānosaka aprūpes pakalpojuma piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumus un kārtību, kritērijus aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai un prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējam.

Ņemot vērā grozījumus likumā, nepieciešams izstrādāt jaunus saistošos noteikumus par jaunu aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti.

2. Īss projekta satura izklāsts1. Saistošie noteikumi paredz noteikt jaunu pašvaldības sniegto pakalpojuma veidu – aprūpes pakalpojumu, kas ir pasākumu kopums bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un izteiktiem un smagiem funkcionēšanas ierobežojumiem, tā piešķiršanas, nodrošināšanas un samaksas kārtību. Šis pakalpojums ietver aprūpi, uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu personas dzīvesvietā. Tiesības uz aprūpes pakalpojumu ir tad, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā. Tas nozīmē, ka aprūpes pakalpojums pēc būtības ir vērsts uz vecāku prombūtni vai citiem apstākļiem, kuras dēļ vecāki nevar aprūpēt savu bērnu.

2. Aprūpes pakalpojums tiek finansēts no Ķekavas novada pašvaldības budžeta, sedzot aprūpes pakalpojuma vienas pakalpojuma stundas izmaksas, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, Ministru kabineta noteikumos par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti noteiktajā minimālajā apmērā. Aprūpes pakalpojuma maksimālais apjoms kopumā ir 80 stundas mēnesī. Atlīdzība par aprūpes pakalpojumu ir 4,50 euro stundā, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu.

3. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidots jauns Ķekavas novads.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu2021. gada Ķekavas novada pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" un Baldones novada sociālā dienesta budžetā aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai finanšu līdzekļi nav plānoti.

Plānotie nepieciešamie finanšu līdzekļi:

Ķekavas novada pašvaldībā ir bērni, kas atbilst noteiktai mērķgrupai – 36 bērni

Gadā: (bērnu skaits x stundas x 4,50) = 12 960 mēnesī, gadā 155 520 euro.

Pamatojoties uz faktisko pieprasījumu DI projektā, ieviešot pakalpojumu, būtu nepieciešams plānot 10 bērniem

10 x 80 x 4.50 x 6 = 21 600 euro

Baldones novada pašvaldībā ir bērni, kas atbilst noteiktai mērķgrupai – 6 bērni

Gadā: (bērnu skaits x stundas x 4,50) = 2160 mēnesī, gadā 25 920 euro.

Pamatojoties uz faktisko pieprasījumu DI projektā, ieviešot pakalpojumu, būtu nepieciešams plānot 4 bērniem

4 x 80 x 4.50 x 6 = 8640 euro

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPar saistošo noteikumu spēkā stāšanos tiks informēti visi pašvaldības iedzīvotāji, publicējot informāciju pašvaldības mājaslapā internetā, kā arī saistošie noteikumi tiks izvietoti pašvaldības centrālās administrācijās ēkā un administratīvo teritoriju pārvalžu ēkās.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav nepieciešamas.
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
21.07.2021