Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 76

Rīgā 2021. gada 7. jūlijā (prot. Nr. 26, 86. §)

Grozījumi Rīgas domes 2016. gada 17. maija saistošajos noteikumos Nr. 204 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Izdarīt Rīgas domes 2016. gada 17. maija saistošajos noteikumos Nr. 204 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 102; 2017, Nr. 13) šādus grozījumus:

1. Aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdus "Izglītības pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Administratīvā pārvalde" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 6. punktā vārdus "tīmekļa vietnē www.e-skola.lv" ar vārdiem "tīmekļvietnē izglitiba.riga.lv".

3. Svītrot 7. punkta pēdējo teikumu.

4. Svītrot 19. punktā vārdus "- direktora vietnieka".

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 7. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 76 "Grozījumi Rīgas domes 2016. gada 17. maija saistošajos noteikumos Nr. 204 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Rīgas domes 2016. gada 17. maija saistošajos noteikumos Nr. 204 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam"" (turpmāk - saistošie noteikumi) tiek izdarīti šādi grozījumi Rīgas domes 2016. gada 17. maija saistošajos noteikumos Nr. 204 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr. 204):

1) Rīgas domes Izglītības, kultūras uz sporta departamenta (turpmāk - Departaments) Izglītības pārvalde visā tekstā tiek aizstāta ar Administratīvo pārvaldi;

2) tiek aizstāti vārdi "tīmekļa vietnē www.e-skola.lv" ar vārdiem "tīmekļvietnē izglitiba.riga.lv".

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Rīgas domes 2009. gada 17. decembra nolikuma Nr. 36 "Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta nolikums" 15.1., 15.3.5. apakšpunktu un 18. punktu un atbilstoši Departamenta 2021. gada 12. aprīļa rīkojumam Nr. 263 "Par izmaiņām Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta struktūrā" turpmāk līdzfinansējuma privātam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam piešķiršanas administrēšanu nodrošinās Departamenta Administratīvā pārvalde, tāpēc nepieciešams izdarīt atbilstošus grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 204.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

17.07.2021