Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 23.12.2021. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Uzmanību! Platu dokumentu aplūkošanai iesakām lietot funkciju "Rādīt tikai dokumentu". Izmantojot šo funkciju, teksts pielāgosies pārlūkprogrammas loga izmēram.
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2

Siguldā 2021. gada 1. jūlijā
Par Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam
Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu
(prot. Nr. 2, 8. §)

Izdoti saskaņā likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 2. punktu
un 46. panta pirmo un otro daļu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem"
un likumu "Par budžetu un finanšu vadību"
un "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma"
Pārejas noteikumu 14. punkta 1. apakšpunktu
un 18. punktu

1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības apvienoto pamatbudžetu 2021. gadam saskaņā ar 1. un 2. pielikumu:

1.1. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu apvienotajā Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā 2021. gada 1. janvārī ir 9 918 172.00 euro apmērā;

1.2. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2021. gadam  51 820 243.00 euro apmērā;

1.3. 2021. gadā piešķirto aizņēmumu summu no valsts kases 3 836 700.00 euro apmērā;

1.4. Siguldas novada pašvaldības apvienotā pamatbudžeta izdevumus 59 058 056.00 euro apmērā;

1.5. 2021. gadā atmaksājamo kopējo aizņēmumu summu Valsts kases aizņēmumiem 4 242 136.00 euro apmērā;

1.6. Akcijas un cita līdzdalība pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā 371 413.00 euro apmērā;

1.7. Brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada apvienotās pašvaldības budžetā 2021. gada 31. decembrī 1 903 510.00 euro apmērā.

(Siguldas novada domes 22.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 38 redakcijā)

2. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības 2021. gada apvienotā budžeta izdevumu sadalījumu atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar 2. pielikumu.

3. Apstiprināt apvienotā Siguldas novada pašvaldības ziedojumu ieņēmumu un izdevumu tāmi 2021. gadam sadalījumā pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar 3. un 4. pielikumu:

3.1. ziedojumu atlikumu Siguldas novada pašvaldības budžetā 2021. gada 1. janvārī 1 948.00 euro apmērā;

3.2. Siguldas novada pašvaldības ziedojumu ieņēmumus 2021. gadam 17 092.00 euro apmērā;

3.3. Siguldas novada pašvaldības ziedojumu izdevumus 17 545.00 euro apmērā;

3.4. Ziedojumu atlikumu Siguldas novada pašvaldības budžetā 2021. gada 31. decembrī 1 495.00 euro apmērā.

(Siguldas novada domes 22.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 38 redakcijā)

4. Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumu palielinājumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem var novirzīt papildus izdevumu segšanai tikai ar Siguldas novada pašvaldības domes Finanšu komitejas atzinumu par budžeta grozījumu veikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
1. pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 1. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 2
"Par Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam"
(prot. Nr. 2, 8. §)
SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS APVIENOTAIS BUDŽETS 2021. GADAM

(Pielikums Siguldas novada domes 22.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 38 redakcijā)

Klasifikācijas kods

Budžeta pozīcijas atbilstoši klasifikācijai

Plāns 2021. gads
EUR

Grozījumi
(palielinājums +,
samazinājums -)

Plāns 2021. g. ar grozījumiem

 

 

   

 

BUDŽETA IEŅĒMUMI

   

 

IEŅĒMUMI KOPĀ

50 965 499

854 744

51 820 243

 

    

1100

IEŅĒMUMI NO IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKĻA

23 748 307

0

23 748 307

1112

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

23 748 307

 

23 748 307

     

4100

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS

2 788 056

0

2 788 056

4110

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

1 660 728

0

1 660 728

4111

Kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

1 510 046

 

1 510 046

4112

Iepriekšējo gadu parādu maksājumi

150 682

 

150 682

4120

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm

744 192

0

744 192

4121

Kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

678 371

 

678 371

4122

Iepriekšējo gadu parādu maksājumi

65 821

 

65 821

4130

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem

383 136

0

383 136

4131

Kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

336 132

 

336 132

4132

Iepriekšējo gadu parādu maksājumi

47 004

 

47 004

     
 NODOKĻI ATSEVIŠĶĀM PRECĒM UN PAKALPOJUMU VEIDIEM

50 000

0

50 000

5410

Azartspēļu nodoklis

50 000

 

50 000

     

5500

NODOKĻI PAR TIESĪBĀM LIETOT ATSEVIŠĶAS PRECES

206 225

0

206 225

5531

Dabas resursu nodoklis

206 225

 

206 225

     

8000

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA

4 208

0

4 208

8640

Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no nesamaksātās pirk. maksas daļas

4 208

 

4 208

     

9000

VALSTS, PAŠVALDĪBAS NODEVAS

26 024

0

26 024

9100

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā

350

0

350

9186

Nodeva par ziņu par dzīvesvietas deklarēšanu

350

 

350

     

9400

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā

12 448

0

12 448

9420

Valsts nodeva par apliecinājumiem bāriņtiesā, pagasttiesā

6 340

 

6 340

9430

Valsts nodeva par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu personu apliec. dok.

1 000

 

1 000

9450

Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu

3 850

 

3 850

9490

Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā

1 258

 

1 258

 

    

9500

Pašvaldības nodevas

13 226

0

13 226

9511

Pašvaldības nodeva par oficiālo izstrādāto dokumentu izsniegšanu

130

 

130

9514

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

11 089

 

11 089

9517

Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās

1 187

 

1 187

9529

Pašvaldības novada pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldība

820

 

820

     

10000

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS

25 632

0

25 632

10140

Naudas sodi, ko piemēro pašvaldības administratīvā komisija, pašvaldības polic.

17 962

 

17 962

10154

Naudas sodi, ko uzliek pašv. policija par automašīnu stāvēšanas noteik. pārkāp.

7 670

 

7 670

     

12000

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI

19 193

0

19 193

12260

Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursu izmantošanu

1 500

 

1 500

12300

Dažādi nenodokļu ieņēmumi

17 693

0

17 693

12393

Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi

10 004

 

10 004

12395

Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi

200

 

200

12399

Nenodokļu ieņēmumi, kas nav klasificēti iepriekš

7 489

 

7 489

 

    

13000

IEŅĒMUMI NO PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS UN NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS

1 755 501

0

1 755 501

13100

Ieņēmumi no pašvaldības ēku un būvju pārdošanas

60 874

 

60 874

13200

Ieņēmumi no zemes un meža resursu atsavināšanas

1 694 124

 

1 694 124

13400

Ieņēmumi no kustamās mantas atsavināšanas

503

 

503

     

17200

PAŠVALDĪBAS SAŅEMTIE TRANSFERTI NO VALSTS BUDŽETA FINANSĒTĀM DAĻĒJI ATSAVINĀTĀM IESTĀDĒM

154 167

0

154 167

17200

Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta finansētām iestādēm

154 167

 

154 167

     

18000

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI

18 953 110

854 187

19 807 297

18600

Saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem

18 953 110

854 187

19 807 297

18620

Valsts budžeta transferti pašvaldības budžetam

1 077

 

1 077

18621

Sporta skolas pedagoģisko darbinieku darba samaksai

241 991

 

241 991

18622

Dotācija Mākslas un Mūzikas skolām pedagoģisko darbinieku darba samaksai

661 820

 

661 820

18624

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku algām vispārizglītojošajās skolās un interešu izglītībai

7 181 014

45 961

7 226 975

18625

Mērķdotācija 5 - 6 gadīgo bērnu apmācībai

893 759

 

893 759

18629

Pārējās mērķdotācijas

2 745 970

58 226

2 804 196

18630

Saņemtie transferti ES projektu īstenošanai

3 783 151

750 000

4 533 151

18640

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

3 444 328

 

3 444 328

     

19000

PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI

894 028

0

894 028

19200

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām

894 028

0

894 028

192001

Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai

521 855

 

521 855

192003

Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām

372 173

 

372 173

192003

Ieņēmumi no savstarpējo norēķinu veikšanas ar Ropažu novada pašvaldību

0

 

0

     

21000

IESTĀŽU IEŅĒMUMI

2 341 048

557

2 341 605

     

21100

Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības

1 168

0

1 168

21194

Ieņēmumi no vadošā partnera, partneru grupas īstenotajiem ES politiku instrumentu projektiem

1 168

 

1 168

21300

IEŅĒMUMI NO IESTĀŽU SNIEGTAJIEM MAKSAS PAKALPOJUMIEM

2 339 880

557

2 340 437

21350

Maksa par izglītības pakalpojumiem

365 648

0

365 648

21351

Mācību maksa

151 476

 

151 476

21352

Ieņēmumi no vecāku maksām

150 401

 

150 401

21359

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu pakalpojumiem

63 771

 

63 771

21370

Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas un kancelejas pakalpojumiem

1 507

0

1 507

21379

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumi

1 507

 

1 507

21380

Ieņēmumi par nomu

939 586

0

939 586

21381

Ieņēmumi par telpu un kiosku nomu

603 643

 

603 643

21382

Mālpils novada ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem

125 000

 

125 000

21383

Ieņēmumi par kustamās mantas iznomāšanu

6 467

 

6 467

21384

Ieņēmumi par zemes nomu

42 164

 

42 164

21389

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri

162 312

 

162 312

21390

Ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem

917 248

0

917 248

21391

Ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās palīdz. Iestādēs

593 142

 

593 142

21393

Ieņēmumi no biļešu realizācijas

320 606

 

320 606

21397

Krimuldas novada saņemtā atlīdzība no apdroš. sab. par bojātu nekustamo īpaš. un kust. mantu

3 500

 

3 500

     

21399

Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi

113 790

0

113 790

213991

Siguldas novada ieņēmumi par koncesiju

13 108

 

13 108

213992

Laulību ceremonijas pakalpojumi

10 907

 

10 907

213994

Ieņēmumi par ID karšu un suvenīru realizācijas

35 730

 

35 730

213996

Būvvaldes pakalpojumi

19 050

 

19 050

213997

Siguldas novada reklāmas pakalpojumi

82

 

82

213998

Dalības maksa par semināru un citu pasākumu organizēšanu

4 170

 

4 170

213999

Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi

30 743

 

30 743

21490

Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi

2 101

557

2 658

21429

Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi

2 101

557

2 658

     

 

BUDŽETA IZDEVUMI

 

 

 

 

BUDŽETA IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

58 107 947

950 109

59 058 056

 

 

 

 

 

01.000VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI

6 556 737

115 163

6 671 900

01.110Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas

4 292 125

25 163

4 317 288

1111

Siguldas novada pašvaldības pārvalde

1 353 377

 

1 353 377

11111

Administratīvi teritoriālās reformas izdevumi

511 144

 

511 144

1113

Siguldas novada Mores pagasta pārvalde

30 766

 

30 766

1115

Siguldas novada vēlēšanu komisijas darbība

85 672

 

85 672

11151

Mālpils novada vēlēšanu komisijas darbība

9 245

 

9 245

11152

Inčukalna novada Inčukalna vēlēšanu komisija

12 405

 

12 405

11152V

Inčukalna novada Vangažu vēlēšanu komisija

0

 

0

11153

Krimuldas novada vēlēšanu komisijas darbība

13 434

 

13 434

1116

Siguldas novada sabiedriskās attiecības

204 741

 

204 741

11162

Inčukalna novada Inčukalna sabiedriskās attiecības

9 608

 

9 608

11162V

Inčukalna novada Vangažu sabiedriskās attiecības

1 682

 

1 682

1117

Siguldas novada Klientu apkalpošanas centrs

159 232

25 163

184 395

11171

Mālpils novada klientu apkalpošanas centrs

20 000

 

20 000

11172

Inčukalna novada klientu apkalpošanas centrs

16 634

 

16 634

11173

Krimuldas novada klientu apkalpošanas centrs

13 408

 

13 408

11174

Dokumentu pārvaldības nodaļa

18 380

 

18 380

1118

Siguldas novada Allažu pagasta pārvalde

24 896

 

24 896

1120

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa

70 970

 

70 970

11201

Mālpils novada Dzimtsarakstu nodaļa

17 587

 

17 587

11203

Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļa

13 501

 

13 501

1121

Siguldas novada Informācijas tehnoloģiju nodaļa

252 492

 

252 492

1122

Mālpils novada pašvaldības pārvalde

316 696

 

316 696

1123

Inčukalna novada Inčukalna pašvaldības pārvalde

617 090

 

617 090

1123V

Inčukalna novada Vangažu pilsētas pārvalde

91 048

 

91 048

1124

Krimuldas novada pašvaldības pārvalde

402 891

 

402 891

1125

Lēdurgas pagasta pārvalde

25 226

 

25 226

01.600

Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti

6 000

0

6 000

1610

Mālpils pilsoniskās līdzdalības projekti

6 000

 

6 000

 

    
01.720Pašvaldības parāda darījumi

144 982

0

144 982

1721

Siguldas novada iekšējie valsts parāda darījumi

130 524

 

130 524

17211

Mālpils novada iekšējie valsts parāda darījumi

7 575

 

7 575

17212

Inčukalna novada Inčukalna iekšējie valsts parāda darījumi

366

 

366

17212V

Inčukalna novada Vangažu novada iekšējie valsts parāda darījumi

4 380

 

4 380

17213

Krimuldas novada iekšējie valsts parāda darījumi

2 137

 

2 137

01.830Transferti no pašvaldības budžeta pašvaldību budžetiem

1 991 442

90 000

2 081 442

1831

Siguldas novada savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām

307 819

90 000

397 819

18311

Mālpils novada savstarpējie norēķini ar cirtām pašvaldībām

77 444

 

77 444

18312

Inčukalna novada Inčukalna savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām

217 621

 

217 621

18312V

Inčukalna novada Vangažu savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām

0

 

0

18313

Krimuldas novada norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

80 363

 

80 363

18313

Krimuldas novada norēķini par citu pašvaldību soc.palīdz.iest. sniegtajiem pak.

11 600

 

11 600

18314

Siguldas novada savstarpējie norēķini ar Ropažu pašvaldību (Vangažu atdalīšana)

1 296 595

 

1 296 595

01.890

Pārējie neklasificētie vispārēja rakstura transferti

122 188

0

122 188

1891

Mālpils novada izdevumi neparedzētiem gadījumiem

41 688

 

41 688

1893

Krimuldas novada izdevumi neparedzētiem gadījumiem

0

 

0

1892

Inčukalna novada Inčukalna izdevumi neparedzētiem gadījumiem

80 500

 

80 500

1892V

Inčukalna novada Vangažu izdevumi neparedzētiem gadījumiem

0

 

0

 

    
03.000SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA

877 856

15 805

893 661

03.200Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem

34 050

0

34 050

3200

Krimuldas ugunsdrošības pasākumi

0

 

0

3200

Krimuldas civilās aizsardzības pasākumi

0

 

0

3200

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumi

34 050

 

34 050

03.310.Tiesa un prokuratūras iestādes

254 055

0

254 055

3312

Siguldas novada Bāriņtiesa

147 565

 

147 565

33121

Mālpils bāriņtiesa

26 968

 

26 968

33122

Inčukalna Bāriņtiesa

36 436

 

36 436

33122V

Vangažu bāriņtiesa

1 020

 

1 020

33123

Krimuldas bāriņtiesa

42 066

 

42 066

03.600.Pārējie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi

589 751

15 805

605 556

3610

Siguldas novada pašvaldības policija

432 660

15 805

448 465

36101

Mālpils novada pašvaldības policija

51 492

 

51 492

36102

Inčukalna novada Inčukalna sabiedriskā kārtība un civilā aizsardzība

105 251

 

105 251

36102V

Inčukalna novada Vangažu sabiedriskā kārtība

52

 

52

36103

Krimuldas novada pašvaldības policija

296

 

296

 

    
04.000EKONOMISKĀ DARBĪBA

10 212 214

-114 942

10 097 272

04.120Vispārējie nodarbinātības jautājumi

72 611

0

72 611

4121

Siguldas novada bērnu un jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā

22 267

 

22 267

4122

Inčukalna NVA projekts "Nodarbinātība vasaras brīvlaikā"

11 899

 

11 899

4122V

Vangažu NVA projekts "Nodarbinātība vasaras brīvlaikā"

0

 

0

4123

Krimuldas NVA projekts "Nodarbinātība vasaras brīvlaikā"

38 445

 

38 445

 

 

0

 

0

04.430Būvniecība

381 759

0

381 759

4431

Siguldas novada Būvniecības kontroles nodaļa

207 993

 

207 993

44311

Mālpils novada būvvalde

20 888

 

20 888

44312

Inčukalna novada būvvalde

64 501

 

64 501

44313

Krimuldas novada būvvalde

88 377

 

88 377

04.500Transports

8 524 043

-97 407

8 426 636

4507

Siguldas novada transporta būves

5 520 881

 

5 520 881

45071

Mālpils novada transporta būves

1 346 737

 

1 346 737

45072

Inčukalna transporta būves

723 302

-97 407

625 895

45072V

Vangažu transporta būves

4 868

 

4 868

45073

Krimuldas transporta būves

56 649

 

56 649

4509

Siguldas novada ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

586 631

 

586 631

45091

Mālpils ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

96 265

 

96 265

45092

Inčukalna ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

81 781

 

81 781

45092V

Vangažu ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

9 260

 

9 260

45093

Krimuldas ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

97 669

 

97 669

 

    
04.730Tūrisms

1 160 115

-17 535

1 142 580

4731

Siguldas novada pašvaldības aģentūra "Siguldas attīstības aģentūra"

1 014 944

-11 500

1 003 444

4733

Inčukalna novada sporta un atpūtas pasākumi

5 000

 

5 000

4732-1

Projekts "Meža dienas"

1 500

 

1 500

4732

Krimuldas novada tūrisma pasākumi

138 671

-6 035

132 636

04.740Attīstības projekti

62 286

0

62 286

4746

Siguldas novada līdzfinansējums infrastruktūras objektu sakārtošanai

10 500

 

10 500

47496

Siguldas novada līdzfinansējums biedrību realizētajiem ES projektiem

6 162

 

6 162

47497

Krimuldas novada attīstības projekti

45 624

 

45 624

 

 

 

 

 

04.920Pārējo pakalpojumu ekonomiskā darbība

11 400

0

11 400

4921

Siguldas novada pašvaldības īpašumu atsavināšana

11 400

 

11 400

 

    

05.000

VIDES AIZSARDZĪBA

890 573

4 657

895 230

05.100

Atkritumu apsaimniekošana

502 318

0

502 318

5101

Siguldas novada atkritumu apsaimniekošana

412 129

 

412 129

51011

Mālpils novada vides aizsardzības projekti (DR nodoklis)

90 189

 

90 189

05.200

Notekūdeņu apsaimniekošana

28 498

0

28 498

5201

Siguldas novada lietus ūdens kanalizācija no DR nodokļa

28 498

 

28 498

05.400

Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība

76 697

0

76 697

5401

Krimuldas novada Lēdurgas dendroparks

72 337

 

72 337

5401

Mērķdotācija Krimuldas novada LAD projektiem

4 360

 

4 360

05.600

Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība

283 060

4 657

287 717

5600

Krimuldas novada vides aizsardzības pasākumi no DR nodokļa

283 060

4 657

287 717

 

    
06.000PAŠAVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

6 119 738

152 750

6 272 488

06.200Teritoriju attīstība

4 704 675

152 750

4 857 425

6210

Siguldas novada Teritorijas attīstības pārvalde

877 572

 

877 572

62101

Mālpils Attīstības un nekustamo īpašumu nodaļa

280 086

 

280 086

62101-2

Mālpils video novērošana

15 000

 

15 000

62102

Inčukalna novada Inčukalna teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

313 184

 

313 184

62102-1

Medību pils apsaimniekošana

8 600

 

8 600

62102-2

Kopmītnes Kārļzemnieki apsaimniekošana

7 950

 

7 950

62102V

Inčukalna novada Vangažu teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

191 175

 

191 175

62103

Krimuldas novada teritorijas attīstība

101 424

 

101 424

62103-1

Inciema torņa ēkas uzturēšana

38 033

 

38 033

62103-2

Turaidas pamatskolas ēkas uzturēšana

21 798

 

21 798

6212

Siguldas novada zaļumsaimniecība

815 826

 

815 826

62121-1

Mālpils bērnu laukuma izveidošana

210 000

 

210 000

62121-2

Mālpils parka celiņu izveidošana

0

 

0

62122

Inčukalna novada teritorijas apsaimniekošana

89 704

 

89 704

62123

Krimuldas novada ielu, teritorijas apsaimniekošana

314 862

 

314 862

6213

Siguldas novada kapu saimniecība, un kapu apsaimniekošana

101 170

 

101 170

62133

Krimuldas novada kapu saimniecība

44 368

 

44 368

6214

Siguldas novada pašvaldības pārējie nekustamie īpašumi

69 398

 

69 398

6218

Siguldas pils kompleksa sabiedriskā - biroja ēka

8 350

 

8 350

6219-1

Proj. "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos - Siguldas Jaunās pils restaurācija"

768 287

 

768 287

6219-2

Proj. "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" - finansējums pārējiem partneriem

121 547

157 610

279 157

6219-3

Proj. "Siltumnīcgāzu emisijas samazināšana Siguldas Jaunās pils ēkā"

13 744

 

13 744

6226

Siguldas novada pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošana

96 921

 

96 921

62262

Inčukalna novada Inčukalna dzīvokļu uzturēšana

1 526

 

1 526

62262V

Inčukalna novada Vangažu dzīvokļu uzturēšana

25

 

25

62263

Krimuldas novada pašvaldības dzīvokļu un komunālā saimniecība

111 775

 

111 775

 

    

6227

Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas apsaimniekošana

82 350

-4 860

77 490

06.400Ielu apgaismošana

634 566

0

634 566

6410

Siguldas novada ielu apgaismojums

336 711

 

336 711

64101

Mālpils novada ielu apgaismojums

58 140

 

58 140

64102

Inčukalna novada Inčukalna ielu apgaismojums

100 545

 

100 545

64102V

Inčukalna novada Vangažu ielu apgaismojums

0

 

0

64103

Krimuldas novada ielu apgaismojums

139 170

 

139 170

06.600Pārējie pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi

780 497

0

780 497

6610

Siguldas novada koncesiju uzraudzība

12 162

 

12 162

6611

Mālpils dienesta viesnīca

249 280

 

249 280

6615

Siguldas novada Transporta nodaļa

368 779

 

368 779

66151

Mālpils novada skolēnu pārvadājumi

27 769

 

27 769

66152

Inčukalna novada Inčukalna skolēnu pārvadājumi

47 277

 

47 277

66152V

Inčukalna novada Vangažu skolēnu pārvadājumi

0

 

0

66153

Krimuldas novada skolēnu pārvadājumi

75 230

 

75 230

 

    

07.000

VESELĪBA

33 938

6 035

39 973

07.620

Pārējie veselības aprūpes pakalpojumi

33 938

6 035

39 973

7621

Krimuldas novada Krimuldas doktorāts

11 151

 

11 151

7622

Krimuldas novada Lēdurgas doktorāts

22 787

6 035

28 822

 

    
08.000ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA

3 993 024

6 130

3 999 154

08.100Atpūtas un sporta iestādes

1 280 100

0

1 280 100

8110

Siguldas novada Sporta pārvalde

381 032

 

381 032

8111

Siguldas novada Sporta komitejas lēmumu īstenošana

65 905

 

65 905

8112

Mālpils Sporta komplekss

231 778

 

231 778

8113

Inčukalna Sporta komplekss

358 095

 

358 095

8115

Inčukalna novada Inčukalna sporta pasākumi

77 630

 

77 630

8115

Inčukalna novada sporta laukuma uzturēšana

10 045

 

10 045

8113V

Inčukalna novada Vangažu sporta pasākumi

1 207

 

1 207

8114

Krimuldas novada atpūtas un sporta pasākumi

154 408

 

154 408

08.200Bibliotēkas

500 596

0

500 596

8211

Siguldas novada bibliotēka

169 169

 

169 169

8213

Siguldas pagasta Centra bibliotēka

16 979

 

16 979

8214

Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēka

33 212

 

33 212

8215

Siguldas novada Mores pagasta bibliotēka

14 396

 

14 396

8216

Siguldas novada Allažu pagasta bibliotēka

21 258

 

21 258

8217

Mālpils bibliotēka

40 000

 

40 000

8218

Mālpils novada Sidgundas bibliotēka

15 000

 

15 000

8219

Inčukalna novada Inčukalna bibliotēka

70 164

 

70 164

8222

Inčukalna novada Vangažu bibliotēka

31 373

 

31 373

8220

Krimuldas novada Krimuldas pagasta bibliotēka

59 290

 

59 290

8221

Krimuldas novada Lēdurgas bibliotēka

29 755

 

29 755

08.230Kultūras centri, nami, klubi

2 140 747

3 130

2 143 877

8231

Siguldas novada kultūras centrs "Siguldas devons"

668 628

 

668 628

82311

Siguldas pils kompleksa paviljons

15 400

 

15 400

8232

Siguldas novada Siguldas pagasta kultūras nams

86 137

 

86 137

8233

Siguldas novada Mores Tautas nams

65 259

 

65 259

8235

Siguldas novada Allažu Tautas nams

82 990

3 130

86 120

8237

Siguldas koncertzāle "Baltais flīģelis"

16 320

 

16 320

8238

Mālpils Kultūras centrs

468 044

 

468 044

8238-01

Mālpils simtgades pasākumi

0

 

0

8239

Inčukalna novada Inčukalna Tautas nams

265 299

 

265 299

8242

Inčukalna novada Vangažu Kultūras nams

93 409

 

93 409

8240

Krimuldas tautas nams

137 501

 

137 501

82401

Anšlava Eglīša ekspozīcija

17 250

 

17 250

8241

Lēdurgas tautas nams

224 510

 

224 510

08.600Pārējie sporta, atpūtas, kultūra un reliģijas pasākumi

71 581

3 000

74 581

8610

Siguldas novada Izglītības, kultūras atbalsta fonds un kultūras projekti

47 700

3 000

50 700

8611

Inčukalna novada Inčukalna finansējums dziesmu svētkiem

0

 

0

8611V

Inčukalna novada Vangažu finansējums dziesmu svētkiem

0

 

0

8614

Mālpils maksājumi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei

3 664

 

3 664

86141

Krimuldas novada pārējie citur neklasificētie kultūras pasākumi

3 400

 

3 400

8613

Avīzes "Krimuldas novada vēstis" sagatavošana

16 817

 

16 817

 

    
09.000IZGLĪTĪBA

23 823 707

298 538

24 122 245

 

No pašvaldības budžeta līdzekļiem

14 951 662

104 735

15 056 397

 

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

8 872 045

193 803

9 065 848

 

    
09.100Pirmskolas izglītība

6 972 386

-14 770

6 957 616

 

No pašvaldības budžeta līdzekļiem

6 052 437

-14 770

6 037 667

 

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

919 949

0

919 949

 

    

 

Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Ābelīte"

663 202

0

663 202

9101

Pašvaldības budžeta līdzekļi

554 016

 

554 016

9111

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

109 186

 

109 186

 

Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"

399 869

0

399 869

9102

Pašvaldības budžeta līdzekļi

333 814

 

333 814

9112

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

66 055

 

66 055

 

Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Saulīte"

629 634

0

629 634

9103

Pašvaldības budžeta līdzekļi

492 352

 

492 352

9113

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

137 282

 

137 282

 

Siguldas novada privātie bērnudārzi

474 552

-20 000

454 552

9104

Dotācijas privātajiem bērnudārziem

459 000

-20 000

439 000

91041

Dotācija privātajiem bērnudārziem Inčukalns

15 552

 

15 552

 

Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Ieviņa"

420 727

0

420 727

9106

Pašvaldības budžeta līdzekļi

347 456

 

347 456

9117

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

73 271

 

73 271

 

Siguldas novada Allažu pamatskolas pirmskolas izglītības grupas

499 557

1 730

501 287

9107

Pašvaldības budžeta līdzekļi

470 716

1 730

472 446

9115

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

28 841

 

28 841

 

Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"

435 959

0

435 959

9108

Pašvaldības budžeta līdzekļi

347 763

 

347 763

9118

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

88 196

 

88 196

 

Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Tornīši"

719 782

3 500

723 282

9109

Pašvaldības budžeta līdzekļi

615 804

3 500

619 304

9119

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

103 978

 

103 978

91101

Mālpils pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"

608 526

0

608 526

 

Pašvaldības budžeta līdzekļi

508 600

 

508 600

 

Mērķdotācija mācību līdzekļiem

1 743

 

1 743

 

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

98 183

 

98 183

91102

Inčukalna pirmsskolas izglītības iestāde "Minka"

598 236

0

598 236

 

Pašvaldības budžeta līdzekļi

543 304

 

543 304

 

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

54 932

 

54 932

91106

Vangažu pirmskolas izglītības iestāde "Jancis"

324 418

0

324 418

 

Pašvaldības budžeta līdzekļi

299 611

 

299 611

 

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

24 807

 

24 807

91103

Pirmsskolas izglītības iestāde "Krimulda"

614 013

0

614 013

 

Pašvaldības budžeta līdzekļi

542 245

 

542 245

 

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

71 768

 

71 768

91104

Pirmsskolas izglītības iestāde "Ezerciems"

392 748

0

392 748

 

Pašvaldības budžeta līdzekļi

349 897

 

349 897

 

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

42 851

 

42 851

91105

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas pirmskolas grupas

191 163

0

191 163

 

Pašvaldības budžeta līdzekļi

170 564

 

170 564

 

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

20 599

 

20 599

 

    
09.210Vispārējā izglītība

13 752 212

196 438

13 948 650

 

No pašvaldības budžeta līdzekļiem

6 777 326

122 635

6 899 961

 

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

6 974 886

73 803

7 048 689

 

    

 

Siguldas Valsts ģimnāzija

1 482 461

7 585

1 490 046

9211

Pašvaldības budžeta līdzekļi

427 797

 

427 797

9221

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

1 054 664

7 585

1 062 249

 

Siguldas novada Laurenču sākumskola

991 366

4 082

995 448

9213

Pašvaldības budžeta līdzekļi

428 781

 

428 781

9223

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

562 585

4 082

566 667

 

Siguldas novada Siguldas 1. pamatskola

1 199 004

5 528

1 204 532

9214

Pašvaldības budžeta līdzekļi

417 840

 

417 840

9224

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

781 164

5 528

786 692

 

Siguldas novada Siguldas pilsētas vidusskola

2 375 387

14 211

2 389 598

9216

Pašvaldības budžeta līdzekļi

591 101

2 400

593 501

9216-1

Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija"

191 388

 

191 388

9226

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

1 592 898

11 811

1 604 709

 

Siguldas novada Mores pamatskola

685 189

102 541

787 730

9217

Pašvaldības budžeta līdzekļi

341 355

 

341 355

9227

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

315 685

2 306

317 991

9229

Mērķdotācija 5-6 gadīgo bērnu apmācībai

28 149

 

28 149

9217-5

Amatu mājas pārbūve

0

100 235

100 235

9230

Mērķdotācija asistentu darba samaksai

23 643

22 676

46 319

 

    

9218

Siguldas novada norēķini ar privātajām izglītības iestādēm

16 000

20 000

36 000

 

Siguldas novada Allažu pamatskola

441 349

1 521

442 870

9220

Pašvaldības budžeta līdzekļi

216 008

 

216 008

9228

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

225 341

1 521

226 862

92201

Mālpils vidusskola

1 349 645

6 928

1 356 573

 

Pašvaldības budžeta līdzekļi

612 091

 

612 091

 

Mērķdotācija mācību līdzekļiem

7 482

 

7 482

 

Mērķdotācija ēdināšanas pakalpojumiem

15 681

 

15 681

92201-1

Projekts "Skolas soma"

2 220

 

2 220

92201-2

Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

11 542

 

11 542

92201-3

Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

30 904

 

30 904

92201-4

Projekts "EDC/KA2 skolu partnerība"

9 362

 

9 362

92201-5

Projekts "RESPECT"

16 472

 

16 472

92201-6

Projekts "DRAMA"

17 272

 

17 272

92201-7

Projekts "ROCHIL"

0

 

0

92301

Mērķdotācija asistentu pakalpojumu apmaksai

2 154

2 660

4 814

 

Mērķdotācija padagoģisko darbinieku darba algai

624 465

4 268

628 733

92202

Inčukalna novada Inčukalna pamatskola

1 089 132

2 673

1 091 805

 

Pašvaldības budžeta līdzekļi

510 933

 

510 933

 

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

467 649

2 673

470 322

 

Mērķdotācija 5-6 gadīgo bērnu apmācībai

15 564

 

15 564

 

ERASMUS projekts

30 210

 

30 210

 

Projekts "Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai"

62 036

 

62 036

 

Projekts "Latvijas skolas soma"

2 740

 

2 740

92206

Inčukalna novada Vangažu vidusskola

727 263

0

727 263

 

Pašvaldības budžeta līdzekļi

318 812

 

318 812

 

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

405 944

 

405 944

 

Projekts "Latvijas skolas soma"

2 507

 

2 507

92203

Krimuldas vidusskola

2 675 014

7 906

2 682 920

 

Pašvaldības budžeta līdzekļi

1 879 394

 

1 879 394

 

Projekts "Skolas soma"

5 572

 

5 572

 

Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

12 071

 

12 071

 

COMENIUS projekts Krimuldas vidusskolā

1 100

 

1 100

 

Projekts "Krimuldas vidusskolai "Vides nometne "

6 448

 

6 448

92302

Mērķdotācija asistentu pakalpojumu apmaksai

4 219

2 506

6 725

 

Mērķdotācija padagoģisko darbinieku darba algai

766 210

5 400

771 610

92204

Krimuldas Sporta centrs

254 136

 

254 136

92205

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola

396 635

787

397 422

 

Pašvaldības budžeta līdzekļi

290 229

 

290 229

 

Projekts "Skolas soma"

966

 

966

 

Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

888

 

888

 

Mērķdotācija padagoģisko darbinieku darba algai

104 552

787

105 339

 

    

9231

Allažu Sporta centrs

45 988

 

45 988

 

    
09.510Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

2 527 639

116 870

2 644 509

 

Pašvaldības budžeta līdzekļi

1 550 429

-3 130

1 547 299

 

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

977 210

120 000

1 097 210

 

    

 

Siguldas novada mākslu skola "Baltais flīģelis"

801 486

0

801 486

9512

Pašvaldības budžeta līdzekļi

376 293

 

376 293

9522

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

425 193

 

425 193

9513

Mālpils mūzikas un mākslas skola

205 372

0

205 372

 

Pašvaldības budžeta līdzekļi

110 000

 

110 000

 

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

95 372

 

95 372

9516

Inčukalna Mūzikas un mākslas skola

147 616

120 000

267 616

 

Pašvaldības budžeta līdzekļi

114 966

 

114 966

 

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

32 650

120 000

152 650

9516V

Inčukalna novada Vangažu mūzikas skola

17 424

0

17 424

 

Pašvaldības budžeta līdzekļi

4 579

 

4 579

 

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

12 845

 

12 845

9517

Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

253 171

0

253 171

 

Pašvaldības budžeta līdzekļi

145 423

 

145 423

 

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

107 748

 

107 748

9518

Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas skola

64 202

0

64 202

 

Pašvaldības budžeta līdzekļi

48 990

 

48 990

 

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

15 212

 

15 212

 

Siguldas novada Jaunrades centrs

354 163

0

354 163

9514

Pašvaldības budžeta līdzekļi

314 019

 

314 019

9524

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

40 144

 

40 144

 

Siguldas Sporta skola

684 205

-3 130

681 075

9515

Pašvaldības budžeta līdzekļi

436 159

-3 130

433 029

9525

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

248 046

 

248 046

 

    
09.810Pārējā izglītības vadība

571 470

0

571 470

9811

Siguldas novada Izglītības pārvalde

483 607

 

483 607

9812

Siguldas novada Tehnoloģiju izglītības centrs

53 252

 

53 252

9815

Inčukalna novada PII uzņemšanas komisija

0

 

0

9815

Inčukalna novada norēķini par izglītības vadību

9 352

 

9 352

9813

|Mālpils atbalsta fonds

20 000

 

20 000

9814

Krimuldas norēķini par izglītības vadību

5 259

 

5 259

 

    
10.900SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

5 600 160

465 973

6 066 133

1091

Siguldas novada Sociālais dienests

1 682 976

55 881

1 738 857

1091-02

Vakcinācijas centra darbība

0

98 309

98 309

1091-3

Siguldas novada Grupu māju būvniecība

65 040

377 699

442 739

10911

Mālpils Sociālais dienests

103 868

 

103 868

10911-1

ERAF DI projekts "Sociālā aizsardzība"

341 718

 

341 718

10911-2

Projekts "ROCHIL"

27 435

 

27 435

10912

Inčukalna novada Inčukalna sociālā aizsardzība

376 454

 

376 454

10932

Inčukalna novada asistentu pakalpojumi

14 049

 

14 049

10932V

Vangažu asistentu pakalpojumi

7 631

 

7 631

10995

Sociālās aprūpes māja "Gauja"

558 424

 

558 424

10912-1

Inčukalna novada ERAF projekts "pakalpojumu infrastruktūra"

20 910

 

20 910

10912V

Inčukalna novada Vangažu sociālā aizsardzība

44 045

 

44 045

10913

Krimuldas novada sociālā aizsardzība

250 361

 

250 361

10913-1

Projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi Krimuldas novadā" realizācija

481 000

-65 916

415 084

1093

Siguldas novada asistentu pakalpojumi

314 079

 

314 079

10931

Mālpils asistentu pakalpojumi

34 430

 

34 430

10933

Krimuldas asistentu pakalpojumi

9 287

 

9 287

1094

Siguldas novada sociālie pakalpojumi bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti

229 345

 

229 345

1097

Siguldas novada algotie pagaidu sabiedriskie darbi

32 447

 

32 447

10971

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi Mālpils novadā

7 832

 

7 832

10972

Inčukalna novada Vangažu pagaidu sabiedriskie darbi

12 116

 

12 116

10973

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi Krimuldas novadā

6 516

 

6 516

10990

Sociālās aprūpes centrs administrācija

4 320

 

4 320

1098

Sociālās aprūpes māja "Gaismiņas"

271 878

 

271 878

10991

Sociālās aprūpes māja "Mālpils"

415 000

 

415 000

10993

Sociālās aprūpes māja "Pēterupe"

266 535

 

266 535

10994

Veco ļaužu nams "Krimulda"

22 464

 

22 464

 

    
 

FINANSĒŠANA

   
 Aizdevumu saņemšana no valsts kases

3 843 907

-7 207

3 836 700

 Aizdevuma pamatsummas atmaksa Valsts kasei

4 194 671

47 465

4 242 136

 Akcijas un cita līdzdalība komersantu pamatkapitālā

371 413

 

371 413

     
 Budžeta līdzekļu atlikums 01.01.2021.

9 918 172

 

9 918 172

 Budžeta līdzekļu atlikums 31.12.2021.

2 053 547

-150 037

1 903 510

2. pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 1. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 2
"Par Par Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam"
(prot. Nr. 2, 8. §)
SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA APVIENOTĀ IZDEVUMU TĀME 2021. GADAM

(Pielikums Siguldas novada domes 22.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 38 redakcijā)

Funkcionālā kategorija

EKK grupa

Budžeta plāns ar grozījumiem

1100

1200

2100

2200

2300

2400

2500

3200

3290

4000

4300

5100

5200

6200

6300

6400

6500

7200

7300

Darba samaksa

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas

Komandējumi un dienesta braucieni

Pakalpojumi

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem ES pol. instr.un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu ietvaros

PROCENTU IZDEVUMI

Pārējie procentu maksājumi

Nemateriālie ieguldījumi

PAMATLĪDZEKĻI

Sociālie pabalsti naudā

Sociālie pabalsti natūrā

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu nolēmumiem

Pašvaldību budžeta kārtējo izdevumu transferti

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem noteiktam mērķim

Struktūrvienība

Budžets ar grozījumiem

Budžets ar grozījumiem

Budžets ar grozījumiem

Budžets ar grozījumiem

Budžets ar grozījumiem

Budžets ar grozījumiem

Budžets ar grozījumiem

Budžets ar grozījumiem

Budžets ar grozījumiem

Budžets ar grozījumiem

Budžets ar grozījumiem

Budžets ar grozījumiem

Budžets ar grozījumiem

Budžets ar grozījumiem

Budžets ar grozījumiem

Budžets ar grozījumiem

Budžets ar grozījumiem

Budžets ar grozījumiem

Budžets ar grozījumiem

KOPĀ

59 058 056

20 614 173

5 879 361

153 196

10 306 039

2 902 161

17 215

98 895

1 183 216

35 993

0

17 360

106 291

13 615 863

439 085

106 117

935 369

268

2 647 454

0

01.000

VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI

6 671 900

2 029 785

873 640

3 703

1 036 581

138 623

350

9 576

48 769

 

0

17 360

27 065

355 435

14 829

 

919

268

2 114 997

 

 

01.100

IZPILDVARA, LIKUMDOŠANAS VARA

4 323 288

2 024 150

871 590

2 583

835 576

138 623

350

9 576

3 289

 

 

 

27 065

315 435

14 829

 

919

268

79 035

 

 

1111

Pārvalde

1 353 377

777 376

264 418

2 350

248 454

28 542

150

6 165

 

 

 

 

2 986

12 254

6 204

 

212

268

3 998

 

 

11111

ATR izdevumi

511 144

29 043

244 630

 

100 922

549

 

 

 

 

 

 

20 400

115 600

 

 

 

 

 

 

 

1113

Mores pagasta pārvalde

30 766

20 155

5 336

 

4 358

902

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1115

Vēlēšanu komisija

85 672

54 480

12 729

0

2 867

15 596

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

11151

Mālpils novada vēlēšanu komisijas darbība

9 245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 245

 

 

11152

Inčukalna novada vēlēšanu komisijas darbība

12 405

0

0

0

0

33

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

12 372

 

 

11152V

Vēlēšanu komisija Vangaži

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

11153

Krimuldas novada vēlēšanu komisijas darbība

13 434

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 434

 

 

1116

Sabiedrisko attiecību pārvalde

204 741

74 654

20 437

0

100 100

9 350

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11162

Inčukalna sabiedriskās attiecības

9 608

 

 

 

6 447

3 161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11162V

Vangažu sabiedriskās attiecības

1 682

 

 

 

1 682

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1117

Pakalpojumu centrs

184 395

88 976

34 903

123

47 849

8 194

 

700

 

 

 

 

 

3 650

 

 

 

 

 

 

 

11171

Mālpils klientu apkalpošanas centrs

20 000

10 297

3 255

 

2 183

4 215

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11172

Inčukalna klientu apkalpošanas centrs

16 634

10 190

4 299

10

885

1 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11173

Krimuldas novada klientu apkalpošanas centrs

13 408

7 060

1 667

 

791

2 660

 

 

 

 

 

 

325

666

 

 

 

 

239

 

 

11174

Dokumentu pārvaldības nodaļa

18 380

14 670

3 460

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1118

Allažu pagasta pārvalde

24 896

13 480

4 631

 

5 303

1 082

 

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

Dzimtsarakstu nodaļa

70 970

36 878

10 441

100

3 990

17 301

 

1 500

 

 

 

 

 

760

 

 

 

 

 

 

 

11201

Mālpils novada Dzimtsarakstu nodaļa

17 587

8 803

7 732

 

112

940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11203

Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļa

13 501

10 210

2 483

0

41

731

 

36

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

1121

Informācijas tehnoloģijas nodaļa

252 492

80 415

22 219

0

137 095

5 881

 

120

 

 

 

 

 

6 762

 

 

 

 

 

 

 

1122

Mālpils novada pašvaldības pārvalde

316 696

181 010

62 815

 

32 572

3 280

0

165

 

 

 

 

 

 

 

 

707

 

36 147

 

 

1123

Inčukalna novada pašvaldības pārvalde

617 090

282 704

81 899

0

69 328

8 891

0

24

 

 

 

 

2 870

168 932

2 442

 

 

 

 

 

 

1123V

Vangažu pilsētas pārvalde

91 048

47 940

16 315

0

16 662

3 796

 

 

 

 

 

 

 

2 735

 

 

 

 

3 600

 

 

1124

Krimuldas novada pašvaldības pārvalde

402 891

275 809

67 921

 

39 533

14 782

 

286

 

 

 

 

484

4 076

 

 

 

 

 

 

 

1125

Lēdurgas pagasta pārvalde

25 226

 

0

 

14 402

4 526

 

115

 

 

 

 

0

 

6 183

 

 

 

 

 

 

1610

Mālpils pilsoniskās līdzdalības projekti

6 000

 

 

 

 

2 711

 

 

3 289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.700

Vispārējas vadības sektora parāda darījumi

144 982

 

 

 

127 622

 

 

 

 

 

0

17 360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1721

Pašvaldības budžeta iekšējā valsts parāda darījumi

130 524

 

 

 

115 305

 

 

 

 

 

0

15 219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17211

Mālpils novada iekšējie valsts parāda darījumi

7 575

 

 

 

6 965

 

 

 

 

 

 

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17212

Inčukalna novada iekšējie valsts parāda darījumi

366

 

 

 

366

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17212V

Inčukalna novada iekšējie valsts parāda darījumi Vangažu pilsētai

4 380

 

 

 

4 380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17213

Krimuldas novada iekšējie valsts parāda darījumi

2 137

 

 

 

606

 

 

 

 

 

 

1 531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.800

Vispārēja rakstura transferti starp valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem

2 203 630

5 635

2 050

1 120

73 383

 

 

 

45 480

 

 

 

 

40 000

 

 

 

 

2 035 962

 

 

1831

Norēķini ar pašvaldību budžetiem-par izglītību

397 819

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

397 819

 

 

18311

Mālpils novada norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem

77 444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 444

 

 

18312

Inčukalna savstarpējie norēķini

217 621

 

 

 

 

 

 

 

45 480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172 141

 

 

18312V

Vangažu savstarpējie norēķini

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

18313

Krimuldas novada norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem

91 963

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 963

 

 

18314

Siguldas novada savstarpējie norēķini ar Ropažu pašvaldību (Vangažu atdalīšana)

1 296 595

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 296 595

 

 

1891

Mālpils novada izdevumi neparedzētiem gadījumiem

41 688

 

 

 

41 688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1892

Inčukalna novada izdevumi neparedzētiem gadījumiem

80 500

5 635

2 050

1 120

31 695

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000

 

 

 

 

 

 

 

1892V

Vangažu izdevumi neparedzētiem gadījumiem

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1893

Krimuldas novada izdevumi neparedzētiem gadījumiem

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.000

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA

893 661

450 628

136 705

502

96 530

51 472

160

510

31 222

 

 

 

260

29 399

 

 

2 253

 

94 020

 

 

03.200

Subsīdijas un dotācijas komersantiem

34 050

 

 

 

5 300

6 750

 

 

20 297

 

 

 

 

1 703

 

 

0

 

 

 

 

3200

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumi

34 050

 

 

 

5 300

6 750

 

 

20 297

 

 

 

 

1 703

 

 

0

 

 

 

 

03.300

Tiesa un prokuratūras iestādes

254 055

174 642

53 052

313

17 143

5 706

160

280

 

 

 

 

260

2 499

 

 

 

 

 

 

 

3312

Bāriņtiesas

147 565

96 311

28 212

295

15 442

5 105

160

280

 

 

 

 

260

1 500

 

 

 

 

 

 

 

33121

Mālpils bāriņtiesa

26 968

19 253

7 186

 

521

8

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

33122

Inčukalna bāriņtiesa

36 436

27 206

8 431

18

726

55

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

33122V

Vangažu bāriņtiesa

1 020

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

999

 

 

 

 

 

 

 

33123

Krimuldas bāriņtiesa

42 066

31 872

9 223

0

433

538

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

03.600

Pārējie neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi

605 556

275 986

83 653

189

74 087

39 016

0

230

10 925

 

 

 

 

25 197

 

 

2 253

 

94 020

 

 

3610

Pašvaldības policija

448 465

255 030

69 621

189

58 242

37 703

0

230

 

 

 

 

 

25 197

 

 

2 253

 

 

 

 

36101

Mālpils pašvaldības policija

51 492

20 956

14 032

 

15 191

1 313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36102

Inčukalna pašvaldības policija

105 251

 

 

 

306

 

 

 

10 925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 020

 

 

36102V

Inčukalna novada Vangažu sabiedriskā kārtība

52

 

 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

36103

Krimuldas pašvaldības policija

296

0

0

 

296

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.000

EKONOMISKĀ DARBĪBA

10 097 272

552 277

148 170

40

3 028 737

142 759

50

15 584

113 662

 

 

 

35 377

6 047 273

 

 

12 115

 

1 228

 

 

04.100

Vispārējās nodarbinātības jautājumi

72 611

42 540

10 240

 

 

 

 

 

18 603

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 228

 

 

4121

Bērnu un jauniešu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā

22 267

1 971

465

 

 

 

 

 

18 603

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 228

 

 

4122

Inčukalna bērnu un jauniešu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā

11 899

9 646

2 253

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4122V

Vangažu bērnu un jauniešu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4123

Krimuldas bērnu un jauniešu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā

38 445

30 923

7 522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.400

Būvniecība

381 759

234 397

65 993

0

52 031

10 011

50

4 524

 

 

 

 

8 374

6 379

 

 

 

 

 

 

 

4431

Būvniecības kontroles nodaļa

207 993

125 107

35 207

0

28 425

6 825

50

2 650

 

 

 

 

3 350

6 379

 

 

 

 

 

 

 

44311

Mālpils būvvalde

20 888

15 396

4 880

 

175

437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44312

Inčukalna būvvalde

64 501

46 254

13 777

 

3 481

904

0

85

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

44313

Krimuldas būvvalde

88 377

47 640

12 129

0

19 950

1 845

 

1 789

 

 

 

 

5 024

 

 

 

 

 

 

 

 

04.500

Transports

8 426 636

23 715

7 011

 

2 562 694

44 391

 

 

 

 

 

 

 

5 788 825

 

 

 

 

 

 

 

4507

Transporta būves

5 520 881

15 320

4 045

 

1 594 840

40 393

 

 

 

 

 

 

 

3 866 283

 

 

 

 

 

 

 

45071

Mālpils transporta būves

1 346 737

 

 

 

25 410

 

 

 

 

 

 

 

 

1 321 327

 

 

 

 

 

 

 

45072

Inčukalna transporta būves

625 895

 

 

 

29 520

 

 

 

 

 

 

 

 

596 375

 

 

 

 

 

 

 

45072V

Vangažu transporta būves

4 868

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

4 840

 

 

 

 

 

 

 

45073

Krimuldas transporta būves

56 649

 

 

 

52 651

3 998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4509

Ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

586 631

 

 

 

586 631

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45091

Mālpils ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

96 265

 

 

 

96 265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45092

Inčukalna ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

81 781

 

 

 

81 781

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45092V

Vangažu ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

9 260

 

 

 

9 260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45093

Krimuldas ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

97 669

8 395

2 966

 

86 308

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.700

Citas nozares

1 204 866

251 625

64 926

40

403 512

88 357

 

10 160

95 059

 

 

 

27 003

252 069

 

 

12 115

 

 

 

 

473101

SAA administrācija

195 175

68 511

18 714

40

61 910

7 174

 

10

28 880

 

 

 

 

9 936

 

 

 

 

 

 

 

473102

Tūrisma informācijas centrs

167 124

39 016

10 818

 

54 159

26 165

 

 

5 150

 

 

 

18 816

13 000

 

 

 

 

 

 

 

473103

Livonija ordeņa Siguldas pils

144 224

27 815

6 366

 

45 561

5 442

 

10 000

 

 

 

 

 

49 040

 

 

 

 

 

 

 

473105

Pils Komplekss

131 803

12 327

651

 

109 280

3 545

 

 

 

 

 

 

6 000

 

 

 

 

 

 

 

 

473106

ID kartes un to apkalpošana

45 139

13 759

3 664

 

18 117

7 707

 

 

 

 

 

 

 

1 892

 

 

 

 

 

 

 

473107

Uzņēmējdarbības atbalsta punkts

71 249

20 392

5 178

 

19 534

1 528

 

 

24 617

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

473108

GNP apmeklētāju centrs

79 930

23 261

9 202

 

32 397

4 920

 

150

 

 

 

 

 

10 000

 

 

 

 

 

 

 

473110

Pilsētas plānošanas nodaļa

27 263

15 273

3 787

 

200

600

 

 

 

 

 

 

2 000

5 403

 

 

 

 

 

 

 

473111

Siguldas Jaunā pils

141 537

19 166

5 092

 

37 424

9 655

 

 

 

 

 

 

 

70 200

 

 

 

 

 

 

 

4732

Krimuldas tūrisma pasākumi

132 636

7 745

130

0

12 305

21 171

 

 

 

 

 

 

187

91 098

 

 

 

 

 

 

 

4733

Inčukalna tūrisma pasākumi

6 500

 

 

 

2 500

 

 

 

2 500

 

 

 

 

1 500

 

 

 

 

 

 

 

4746

Līdzfinansējums infrastruktūras sakārtošanai

10 500

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 500

 

 

 

 

47496

Līdzfinansējums biedrībām projektu realizēšanai

6 162

 

 

 

4 975

 

 

 

1 187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47497

Līdzfinansējums biedrībām projektu realizēšanai Krimuldas novadā

45 624

4 360

1 324

 

5 150

450

 

 

32 725

 

 

 

 

0

 

 

1 615

 

 

 

 

04.900

Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība

11 400

 

 

 

10 500

 

 

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4921

Pašvaldības īpašuma atsavināšana

11 400

 

 

 

10 500

 

 

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.000

Vides aizsardzība

895 230

24 400

5 976

87

145 343

8 780

 

25

6 000

 

 

 

1 000

703 619

 

 

 

 

 

 

 

05.100

Atriktumu apsaimniekošana

502 318

 

 

 

84 479

 

 

 

6 000

 

 

 

 

411 839

 

 

 

 

 

 

 

5101

Atkritumu apsaimniekošana

412 129

 

 

 

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

411 129

 

 

 

 

 

 

 

51011

Vides aizsardzības projekti(DR nodoklis)_Mālpils

90 189

 

 

 

83 479

 

 

 

6 000

 

 

 

 

710

 

 

 

 

 

 

 

05.200

Notekūdeņu apsaimniekošana

28 498

 

 

 

28 498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5202

Lietusūdeņu kanalizācijas izdevumi no dabas resursu nodokļa

28 498

 

 

 

28 498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.400

Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība

76 697

24 400

5 976

87

8 439

8 780

 

15

 

 

 

 

1 000

28 000

 

 

 

 

 

 

 

5401

Lēdurgas Dendroparks

76 697

24 400

5 976

87

8 439

8 780

 

15

 

 

 

 

1 000

28 000

 

 

 

 

 

 

 

05.600

Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība

287 717

 

 

 

23 927

 

 

10

 

 

 

 

 

263 780

 

 

 

 

 

 

 

5600

Vides aizsardzība(dabas resursu nodoklis)_Krimulda

287 717

 

 

 

23 927

 

 

10

 

 

 

 

 

263 780

 

 

 

 

 

 

06.000

TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

6 272 488

1 125 622

328 302

3 554

2 154 974

236 938

301

37 526

90 000

12 993

 

 

36 325

1 945 194

21 502

 

100

 

279 157

0

 

06.200

Teritoriju attīstība

4 857 425

845 978

246 914

1 278

1 600 725

134 690

301

21 096

0

12 993

 

 

36 325

1 660 266

17 602

 

100

 

279 157

0

 

6210

Īpašumu un vides pārvaldības nodaļa

877 572

405 894

111 299

1 078

239 517

38 091

300

8 246

 

0

 

 

23 716

31 829

17 602

 

 

 

 

 

 

62101

Mālpils Attīstības un nekustamo īpašumu nodaļa

295 086

35 868

11 713

 

172 993

1 574

 

7 106

 

 

 

 

 

65 832

 

 

 

 

 

 

 

62102

Inčukalna novada teritorijas attīstība(tautsaimniecība)

329 734

151 069

47 913

0

65 013

13 764

1

865

 

2 750

 

 

0

48 259

 

 

100

 

 

 

 

62102V

Vangažu novada teritorijas attīstība

191 175

33 299

11 156

0

39 397

7 031

 

376

 

10 243

 

 

 

89 673

 

 

 

 

 

 

 

62103

Krimuldas novada teritorijas attīstība

161 255

17 706

4 959

 

42 732

7 120

 

23

 

 

 

 

2 256

86 459

 

 

 

 

 

 

 

6212

Zaļumsaimniecība

815 826

91 122

26 765

200

625 920

18 453

 

 

 

 

 

 

100

53 266

 

 

 

 

 

 

 

62121

Mālpils zaļumsaimniecība

210 000

 

 

 

1 000

11 993

 

 

 

 

 

 

 

197 007

 

 

 

 

 

 

 

62122

Inčukalna zaļumsaimniecība

89 704

40 607

13 711

 

14 692

16 885

 

 

 

 

 

 

 

3 809

 

 

 

 

 

 

 

62123

Krimuldas ielu, teritorijas apsaimniekošana

314 862

28 504

7 453

 

196 040

9 980

 

 

 

 

 

 

 

72 885

 

 

 

 

 

 

 

6213

Kapu pārraudzība

101 170

31 418

9 175

 

31 375

2 724

 

1 555

 

 

 

 

1 003

23 920

 

 

 

 

 

 

 

62133

Krimuldas kapu pārraudzība

44 368

10 491

2 770

 

12 955

1 707

 

 

 

 

 

 

9 250

7 195

 

 

 

 

 

 

 

6214

Pašvaldības īpašumu remonts un apsaimniekošana

69 398

 

 

 

17 923

 

 

200

 

 

 

 

 

51 275

 

 

 

 

 

 

 

6218

Siguldas pils kompleksa sabiedriskā-biroja ēka

8 350

 

 

 

7 550

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6219

Siguldas pils kompleksa Jaunā pils

1 061 188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

782 031

 

 

 

 

279 157

0

 

6226

Pašvaldības dzīvokļu uzturēšana

96 921

 

 

 

53 199

 

 

160

 

 

 

 

 

43 562

 

 

 

 

 

 

 

62262

Inčukalna novada pašvaldības dzīvokļu uzturēšana

1 526

 

 

 

1 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62262V

Vangažu dzīvokļu uzturēšana

25

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62263

Krimuldas novada pašvaldības dzīvokļu uzturēšana

111 775

 

 

 

9 018

4 268

 

365

0

 

 

 

 

98 124

 

 

0

 

 

 

 

6227

Dzelzceļa stacijas ēkas un laukuma apsaimniekošana

77 490

 

 

 

69 850

300

 

2 200

 

 

 

 

 

5 140

 

 

 

 

 

 

 

9231

Allažu sporta halle

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.400

Ielu apgaismošana

634 566

 

 

 

342 888

8 520

 

30

 

 

 

 

 

283 128

 

 

 

 

 

 

 

6410

Ielu apgaismošana

336 711

 

 

 

253 785

700

 

30

 

 

 

 

 

82 196

 

 

 

 

 

 

 

64101

Mālpils ielu apgaismojums

58 140

 

 

 

31 057

1 268

 

 

 

 

 

 

 

25 815

 

 

 

 

 

 

 

64102

Inčukalna ielu apgaismojums

100 545

 

 

 

49 741

3 500

 

 

 

 

 

 

 

47 304

 

 

 

 

 

 

 

64102V

Vangažu ielu apgaismojums

0

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64103

Krimuldas ielu apgaismojums

139 170

 

 

 

8 305

3 052

 

 

 

 

 

 

 

127 813

 

 

 

 

 

 

 

06.600

Pārējie pašvaldības teritorijas mājokļu apsaimn. izdevumi

780 497

279 644

81 388

2 276

211 361

93 728

 

16 400

90 000

 

 

 

 

1 800

3 900

 

 

 

 

 

 

6610

Koncesijas uzraudzība

12 162

8 000

1 887

 

 

 

 

2 275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6611

Mālpils dienesta viesnīca

249 280

95 076

28 037

 

88 907

26 180

 

9 280

 

 

 

 

 

1 800

 

 

 

 

 

 

 

6615

Autotransporta uzturēšana

368 779

103 332

30 284

2 260

83 964

51 996

 

3 043

90 000

 

 

 

 

 

3 900

 

 

 

 

 

 

66151

Skolēnu pārvadājumi Mālpils novadā

27 769

12 816

4 342

 

7 253

3 154

 

204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66152

Skolēnu pārvadājumi Inčukalna novadā

47 277

23 871

7 593

0

12 405

3 293

 

115

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

66152V

Skolēnu pārvadājumi Vangažos

0

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

66153

Skolēnu pārvadājumi Krimuldas novadā

75 230

36 549

9 245

16

18 832

9 105

 

1 483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.000

VESELĪBA

39 973

 

 

 

10 751

560

 

200

 

 

 

 

 

28 462

 

 

 

 

 

 

 

07.620

Pārējie veselības aprūpes pakalpojumi

39 973

 

 

 

10 751

560

 

200

 

 

 

 

 

28 462

 

 

 

 

 

 

 

7621

Krimuldas doktorāts

11 151

 

 

 

10 451

500

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7622

Lēdurgas doktorāts

28 822

 

 

 

300

60

 

 

 

 

 

 

 

28 462

 

 

 

 

 

 

08.000

ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA

3 999 154

1 591 225

443 952

5 181

904 105

339 367

12 163

21 152

339 276

 

 

 

1 353

327 012

 

 

2 600

 

11 768

 

 

08.100

Atpūtas un sporta pasākumi

1 280 100

377 378

112 686

1 130

305 419

81 064

 

16 891

272 106

 

 

 

 

110 826

 

 

2 600

 

 

 

 

8110

Sporta pārvalde

381 032

40 296

9 438

 

106 906

5 455

 

13 461

201 991

 

 

 

 

3 485

 

 

 

 

 

 

 

8111

Sporta komitejas lēmumu īstenošana

65 905

 

 

 

 

 

 

 

65 905

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8112

Mālpils Sporta centrs

231 778

90 725

26 992

 

80 897

24 386

 

2 180

 

 

 

 

 

6 598

 

 

 

 

 

 

 

8113

Inčukalna Sporta centrs

358 095

178 520

54 800

300

89 550

29 265

 

1 150

210

 

 

 

 

4 300

 

 

 

 

 

 

 

8113V

Vangažu sporta pasākumi

1 207

 

 

0

1 207

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

8114

Lēdurgas Sporta centrs

154 408

47 407

15 441

 

19 159

15 858

 

100

4 000

 

 

 

 

51 443

 

 

1 000

 

 

 

 

8115

Inčukalna sporta pasākumi un sporta laukumu uzturēšana

87 675

20 430

6 015

830

7 700

6 100

 

 

 

 

 

 

 

45 000

 

 

1 600

 

 

 

 

91101

Mālpils PII "Māllēpīte"

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.210

Bibliotēkas

500 596

261 555

73 802

631

71 572

20 670

11 983

60

 

 

 

 

 

53 686

 

 

 

 

6 637

 

 

8211

Siguldas novada bibliotēka

169 169

84 535

23 294

90

45 485

3 350

2 100

 

 

 

 

 

 

8 900

 

 

 

 

1 415

 

 

8213

Siguldas pagasta Centra bibliotēka

16 979

9 871

2 983

2

491

798

656

 

 

 

 

 

 

2 178

 

 

 

 

 

 

 

8214

Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēka

33 212

17 927

4 817

75

6 457

1 506

600

30

 

 

 

 

 

1 800

 

 

 

 

 

 

 

8215

Mores pagasta bibliotēka

14 396

8 840

2 515

24

1 227

85

642

 

 

 

 

 

 

1 063

 

 

 

 

 

 

 

8216

Allažu pagasta bibliotēka

21 258

13 611

3 582

115

556

269

755

30

 

 

 

 

 

2 340

 

 

 

 

 

 

 

8217

Mālpils bibliotēka

40 000

20 646

6 068

0

1 182

3 704

1 380

 

 

 

 

 

 

6 320

 

 

 

 

700

 

 

8218

Sidgundas bibliotēka

15 000

6 885

2 127

 

1 264

710

1 000

 

 

 

 

 

 

2 654

 

 

 

 

360

 

 

8219

Inčukalna bibliotēka

70 164

34 150

10 240

130

4 840

5 514

1 500

 

 

 

 

 

 

12 780

 

 

 

 

1 010

 

 

8220

Krimuldas pagasta bibliotēkas

59 290

33 145

8 429

60

5 161

1 450

2 150

 

 

 

 

 

 

6 390

 

 

 

 

2 505

 

 

8221

Lēdurgas pagasta bibliotēkas

29 755

15 313

3 903

135

4 794

910

1 200

 

 

 

 

 

 

3 500

 

 

 

 

 

 

 

8222

Vangažu bibliotēka

31 373

16 632

5 844

 

115

2 374

0

 

 

 

 

 

 

5 761

 

 

 

 

647

 

 

08.230

Kultūras centri, nami, klubi

2 143 877

942 665

255 059

2 200

520 488

234 594

180

4 201

20 000

 

 

 

1 353

162 500

 

 

 

 

637

 

 

8231

Siguldas novada Kultūras centrs

668 372

328 563

84 587

1 052

163 120

47 809

60

3 001

20 000

 

 

 

1 323

18 857

 

 

 

 

 

 

 

82311

Siguldas pils paviljons

15 656

215

0

 

13 697

1 744

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8232

Siguldas pagasta Kultūras nams

86 137

51 042

12 890

253

14 321

7 331

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8233

Mores pagasta Tautas nams

65 259

37 440

8 414

 

12 481

5 271

 

 

 

 

 

 

 

1 653

 

 

 

 

 

 

 

8235

Allažu pagasta Tautas nams

86 120

35 165

9 131

239

34 215

7 280

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8237

Siguldas koncertzāle "Baltais flīģelis''

16 320

4 394

120

 

10 256

1 430

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8238

Mālpils Kultūras centrs

468 044

203 642

59 965

100

95 548

85 171

 

640

 

 

 

 

 

22 394

 

 

 

 

584

 

 

8239

Inčukalna Tautas nams

265 299

93 488

29 232

250

31 649

43 888

120

 

 

 

 

 

 

66 672

 

 

 

 

 

 

 

8240

Krimuldas Tautas nams

137 501

56 515

13 669

100

51 878

13 237

 

 

 

 

 

 

30

2 072

 

 

 

 

 

 

 

82401

Anšlava Eglīša ekspozīcija

17 250

6 777

1 143

 

4 901

2 122

 

 

 

 

 

 

 

2 307

 

 

 

 

 

 

 

8241

Lēdurgas kultūras nams

224 510

81 468

20 066

206

75 102

8 140

 

50

 

 

 

 

 

39 478

 

 

 

 

 

 

 

8242

Vangažu Tautas nams

93 409

43 956

15 842

0

13 320

11 171

 

 

 

 

 

 

 

9 067

 

 

 

 

53

 

 

08.610

Kultūras pārvalde

74 581

9 627

2 405

1 220

6 626

3 039

 

 

47 170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 494

 

 

8610

Izglītības, kultūras atbalsta fonds un kultūras projekti

50 700

2 800

680

1 220

100

1 300

 

 

43 770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

 

 

8611

Dziesmu svētki

0

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8611V

Vangaži Dziesmu svētki

0

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8613

Avīzes Krimuldas novada Vēstis sagatvošana

16 817

6 827

1 725

 

6 526

1 739

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8614

Maksājumi Pierīgas,izglītības, kultūras un sporta pārvaldei-Mālpils

3 664

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 664

 

 

86141

Maksājumi Pierīgas,izglītības, kultūras un sporta pārvaldei-Krimulda

3 400

 

 

 

 

 

 

 

3 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.000

IZGLĪTĪBA

24 122 245

13 345 420

3 521 919

132 359

2 313 505

1 507 779

2 671

12 762

523 239

23 000

 

 

4 473

2 669 091

4 948

 

6 514

 

54 565

 

 

09.100

PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBA

6 957 616

3 946 647

1 127 543

9 555

608 346

390 243

336

5 909