Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

Izdarīt Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 131. nr.; 2011, 204. nr.; 2013, 194., 232. nr.; 2015, 60., 91., 248. nr.; 2016, 255. nr.; 2017, 156. nr.; 2019, 118. nr.; 2020, 240.A nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4. panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lēmumu par mikrouzņēmuma kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrēšanu rakstveidā neizdod, bet lēmumu paziņo, informāciju publicējot Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē."

2. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Vienkāršotā mikrouzņēmumu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība

(1) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs mikrouzņēmumu nodokļa aprēķināšanā un maksāšanā izmantot vienkāršoto nodokļa samaksas risinājumu likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē un nesniegt šā likuma 7. pantā minēto mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarāciju, kā arī mikrouzņēmumu nodokļa samaksai nepiemērot šā likuma 7. pantā noteikto kārtību, ja ievēroti šādi nosacījumi:

1) mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ievēro likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktos nosacījumus par vienkāršotā nodokļa samaksas risinājuma izmantošanu;

2) mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam nav mikrouzņēmumu nodokļa parādu dienā, kad tas piesakās izmantot vienkāršoto nodokļa samaksas risinājumu;

3) laikposmā, kad mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs izmanto vienkāršoto nodokļa samaksas risinājumu, visi mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumi ir ieskaitīti vai iemaksāti saimnieciskās darbības ieņēmumu kontā (likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē) un uzrādīti saimnieciskās darbības ieņēmumu konta kredīta apgrozījumā;

4) mikrouzņēmums kārto grāmatvedības uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā.

(2) Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs mikrouzņēmumu nodokļa aprēķināšanā un maksāšanā izmanto vienkāršoto nodokļa samaksas risinājumu, tas visus taksācijas gada laikā skaidrā naudā gūtos saimnieciskās darbības ieņēmumus iemaksā saimnieciskās darbības ieņēmumu kontā 15 dienu laikā no skaidras naudas saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 31. decembrim vai līdz saimnieciskās darbības izbeigšanai, ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs izbeidz saimniecisko darbību taksācijas gada laikā, vai līdz vienkāršotā nodokļa samaksas risinājuma izmantošanas izbeigšanai, ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs taksācijas gada laikā beidz izmantot vienkāršoto nodokļa samaksas risinājumu.

(3) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, ievērojot likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteikto termiņu, kādā iesniedz iesniegumu vienkāršotā nodokļa samaksas risinājuma izmantošanas uzsākšanai, vienkāršoto nodokļa samaksas risinājumu ir tiesīgs sākt izmantot:

1) līdz ar mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanas dienu, ja iestājas viens no šādiem gadījumiem:

a) jaunizveidota mikrouzņēmuma īpašnieks izvēlas būt mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs,

b) mikrouzņēmums ir uzņēmumu ienākuma nodokļa vai iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, bet šā likuma 4. panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā maina piemērojamo nodokļa režīmu uz mikrouzņēmumu nodokļa režīmu ar nākamo taksācijas periodu;

2) ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu, ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs jau darbojas mikrouzņēmumu nodokļa režīmā.

(4) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, ievērojot likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteikto termiņu, kādā iesniedz iesniegumu vienkāršotā nodokļa samaksas risinājuma izmantošanas izbeigšanai, vienkāršoto nodokļa samaksas risinājumu ir tiesīgs beigt izmantot vienā no šādiem veidiem:

1) ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu;

2) ar dienu, kad tas zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu.

(5) Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, neievērojot šā panta ceturtajā daļā noteikto kārtību, beidz izmantot vienkāršoto nodokļa samaksas risinājumu (arī slēdz saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu) vai neievēro šajā pantā vai likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktās prasības attiecībā uz vienkāršotā nodokļa samaksas risinājuma izmantošanu, tas iesniedz mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarāciju par kārtējo ceturksni un maksā mikrouzņēmumu nodokli šā likuma 7. pantā noteiktajā kārtībā.

(6) Ja vienkāršotā nodokļa samaksas risinājuma izmantošanas uzsākšanas datums ir noteikts, ievērojot šā panta trešās daļas 2. punktu, mikrouzņēmumu nodokļa likme (periodā no dienas, kad tiks uzsākta vienkāršotā nodokļa samaksas risinājuma izmantošana, līdz otrajai darba dienai pēc šā likuma 7. panta otrajā daļā noteiktās mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijas iesniegšanas dienas), kas paziņojama kredītiestādei kā piemērojamā mikrouzņēmumu nodokļa likme, ir 40 procenti no katra saimnieciskās darbības ieņēmumu kontā ienākošā maksājuma, kas veido minētā konta kredīta apgrozījumu.

(7) Ja vienkāršotā nodokļa samaksas risinājuma izmantošanas uzsākšanas datums ir noteikts, ievērojot šā panta trešās daļas 2. punktu, un saskaņā ar šā panta sesto daļu mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumiem piemērojamā mikrouzņēmumu nodokļa likme ir 40 procenti vai mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs saskaņā ar šā likuma 7. panta piekto un sesto daļu iesniedz precizētu taksācijas perioda mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarāciju pēc tam, kad kredītiestāde, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju, ir ieskaitījusi vienotajā nodokļu kontā mikrouzņēmumu nodokli, Valsts ieņēmumu dienests:

1) ja iesniegta precizēta mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācija, - veic pārrēķinu par tiem taksācijas perioda ceturkšņiem, kad mikrouzņēmuma apgrozījums pārsniedz šā likuma 6. pantā noteikto slieksni un mainās mikrouzņēmumu nodokļa likme, kā arī informē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju par mikrouzņēmumu nodokļa piemaksu. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs līdz attiecīgajam ceturksnim sekojošā mēneša divdesmit trešajam datumam iemaksā trūkstošo mikrouzņēmumu nodokli vienotajā nodokļu kontā;

2) ja iesniegta šā likuma 7. panta otrajā daļā noteiktā mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācija vai precizēta mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācija, - reizi ceturksnī vai pēc mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja iesnieguma saņemšanas veic pārrēķinu un informē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju par mikrouzņēmumu nodokļa pārmaksu. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja iesniegumu, saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" veic pārmaksātā mikrouzņēmumu nodokļa atmaksu uz mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja maksājumu kontu, kas nav saimnieciskās darbības ieņēmumu konts.

(8) Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs mikrouzņēmumu nodokļa aprēķināšanai un maksāšanai izmanto vienkāršoto nodokļa samaksas risinājumu, Valsts ieņēmumu dienests:

1) pamatojoties uz mikrouzņēmuma iesniegto taksācijas perioda mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarāciju un tās kredītiestādes, kas atvērusi mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu, sniegto informāciju, uzskaita mikrouzņēmuma taksācijas perioda apgrozījumu un mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja samaksāto mikrouzņēmumu nodokli, tai skaitā mikrouzņēmumu nodokli, kas samaksāts, izmantojot saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu;

2) pamatojoties uz tās kredītiestādes, kas atvērusi mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu, sniegto informāciju par saimnieciskās darbības ieņēmumu konta kredīta apgrozījumu un samaksāto mikrouzņēmumu nodokli, Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā izveido taksācijas perioda mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarāciju. Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs šā likuma 7. panta otrajā daļā noteiktajā mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijas iesniegšanas termiņā nav apstiprinājis Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā izveidotajā deklarācijā norādītās informācijas patiesumu (nav iesniedzis minēto deklarāciju), precizējis vai papildinājis deklarācijā norādīto informāciju, uzskatāms, ka viņš piekrīt Valsts ieņēmumu dienesta aizpildītajā mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijā iekļautajai informācijai un tādējādi apliecina, ka nav guvis citus ar mikrouzņēmumu nodokli apliekamus ieņēmumus.

(9) Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam saskaņā ar šā panta piekto daļu rodas pienākums iesniegt mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarāciju par kārtējo ceturksni un samaksāt mikrouzņēmumu nodokli šā likuma 7. pantā noteiktajā kārtībā, tas iesniedz kārtējā ceturkšņa mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un papildus Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajai informācijai, kas noteikta šā panta astotās daļas 2. punktā, tajā norāda to mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījuma daļu, kas nav aplikta ar mikrouzņēmumu nodokli, sadalījumā pa ceturkšņa mēnešiem un no tā aprēķināto mikrouzņēmumu nodokli. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs var precizēt mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju, ievērojot šā likuma 7. panta piekto un sesto daļu."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Šā likuma 7.1 pants nav piemērojams sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, kura līdz 2021. gada 31. decembrim saglabā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu saskaņā ar šā likuma pārejas noteikumu 36. punktu, un mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam, kas ir reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātājs un līdz 2021. gada 31. decembrim saglabā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu saskaņā ar šā likuma pārejas noteikumu 31. punktu."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 16. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 28. jūnijā

12.07.2021