Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 16. nr.; 1996, 19. nr.; 1997, 2., 14. nr.; 1998, 12. nr.; 2000, 2., 17., 23. nr.; 2001, 3., 16. nr.; 2002, 16. nr.; 2003, 23., 24. nr.; 2004, 10. nr.; 2005, 7. nr.; 2006, 2., 13. nr.; 2007, 11. nr.; 2008, 8. nr.; 2009, 6., 14., 17., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 27., 105. nr.; 2013, 47., 191. nr.; 2014, 17., 131. nr.; 2017, 117. nr.; 2019, 129. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumu 42. punktu, vārdus "republikas pilsēta un novads" (attiecīgā locījumā) un vārdus "republikas pilsēta vai novads" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "pašvaldība" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 57. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Privatizācijas komisijas ir pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas komisijas un valsts dzīvojamo māju privatizāciju veicošā institūcija."

3. Izteikt 60. pantu šādā redakcijā:

"60. pants. Pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas komisijas

(1) Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisiju piecu locekļu sastāvā un tās priekšsēdētāju ieceļ attiecīgās pašvaldības dome.

(2) Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija organizē attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju.

(3) Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbību finansē no attiecīgās pašvaldības budžeta."

4. Aizstāt 68. pantā vārdus "republikas pilsētas dome un novada dome" ar vārdiem "pašvaldības dome".

5. Izteikt 75. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas valstspilsētās (izņemot Ogres valstspilsētu), kā arī privatizēto viendzīvokļa māju īpašniekiem lauku apvidos esošos valsts vai pašvaldības zemes gabalus, uz kuriem atrodas šīs mājas, nodod privatizācijai par sertifikātiem vai ekvivalentā summā euro pēc maksātāja izvēles."

6. Izteikt pārejas noteikumu 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Valsts dzīvojamās mājas, kā arī dzīvojamās mājās valsts īpašumā esošie dzīvokļi, mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas, par kuru privatizēšanu nav noslēgti pirkuma līgumi un kuras nav nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (turpmāk - dzīvojamās mājas neprivatizētā daļa), Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek nodotas to pašvaldību īpašumā, kuru administratīvajā teritorijā attiecīgās mājas atrodas. Kopā ar dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu pašvaldībai var tikt nodots arī šā likuma 50. panta septītajā daļā minētais pienākums pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja par to ir panākta vienošanās ar attiecīgo pašvaldību."

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 17. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 19. jūnijā

01.07.2021