Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 363

Rīgā 2021. gada 8. jūnijā (prot. Nr. 46 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumos Nr. 382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
14. panta 24. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumos Nr. 382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 124. nr.; 2009, 98. nr.; 2017, 173. nr.; 2018, 162. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 10.2 punktā vārdus "novadu un republikas pilsētu pašvaldību" ar vārdu "pašvaldību";

1.2. papildināt noteikumus ar 11.1 un 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Pašvaldības līdz 2021. gada 30. septembrim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam atbilstoši pašvaldību administratīvajām teritorijām, kādas ir spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam, un iesniedz ePārskatu sistēmā, ievērojot šo noteikumu 10.1 punktā minēto pārskatu iesniegšanas kārtību.

11.2 Pašvaldības līdz 2022. gada 20. janvārim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim atbilstoši pašvaldību administratīvajām teritorijām, kādas ir spēkā no 2021. gada 1. jūlija, un iesniedz ePārskatu sistēmā, ievērojot šo noteikumu 10.1 punktā minēto pārskatu iesniegšanas kārtību.";

1.3. izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 382

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu

Datu apkopošanas pamatojums - Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumi Nr. 382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība"

Veidlapa Nr. IZM_MERK_PED

Pārskats par mērķdotācijas pašvaldībām izlietojumu


 

KODI

Pašvaldības nosaukums  
Pārskata periods  

(euro, centi)

Kods

Posteņa nosaukums

62. resora programma
05.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

 

Interešu izglītības programmu finansējums

A

B

1

ATL_sak Atlikums uz pārskata perioda sākumu  
MERK_DOT Saņemts pārskata periodā/mērķdotācija (saņemts no Izglītības un zinātnes ministrijas)  
PASV_UZ_IZM Pašvaldības pārskaitītā mērķdotācija uz Izglītības un zinātnes ministriju (atpakaļ pārskaitītais finansējums)  
IZD_KOPA Izdevumi kopā (1000 + 2239 + 7270)  
1000* Atlīdzība pedagogiem kopā (1100 + 1200)  
1100* Atalgojums, t. sk. (informācijai) piemaksas par:  
3. kv** 3. kvalitātes pakāpi  
4. kv** 4. kvalitātes pakāpi  
5. kv** 5. kvalitātes pakāpi  
1. kv*** 1. kvalitātes pakāpi  
2. kv*** 2. kvalitātes pakāpi  
3. kv*** 3. kvalitātes pakāpi  
1140* Piemaksas, prēmijas un naudas balvas:  
1145* Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas  
1146* Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)  
1147* Piemaksa par papildu darbu  
1148* Prēmijas un naudas balvas  
1149* Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)  
1200* Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas  
1210* Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  
1220* Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi  
1221* Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  
Slimības nauda****  
Atlaišanas pabalsti*****  
2239* Pārējie neklasificētie pakalpojumi  
7270* Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm  
ATL_beig Atlikums uz pārskata perioda beigām (ATL_sak + MERK_DOT − PASV_UZ_IZM − IZD_KOPA)  
ATL_fakt Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām  

Piezīmes.
1. * Faktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa - finansējuma apmērs, kas aprēķināts pedagogu darba samaksas nodrošināšanai par pārskata periodu, atbilstoši mērķdotācijas veidam. Pārskatā nenorāda uzkrātās saistības par darbinieku ikgadējiem vai neizmantotajiem atvaļinājumiem un attiecīgi par to aprēķinātos darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus.
2. ** Piemaksas pedagogiem, kuri ir ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi un kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts līdz 2017. gada 9. augustam.
3. *** Piemaksas pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi un kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts pēc 2017. gada 9. augusta.
4. **** Darbnespējas A lapu apmaksa.
5. ***** Atlaišanas pabalsti, kas izmaksāti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" 3. panta ceturto daļu.

Paskaidrojums par:

ATL_beig rindā "Atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:

Darījuma apraksts

Summa

   

ATL_fakt rindā "Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:

Darījuma apraksts

Summa

   

1221. rindā "Atlaišanas pabalsti" iekļautajiem datiem:

Izglītības iestādes nosaukums

Summa

   

 

Apliecinu, ka mērķdotācija izlietota pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona)

Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā".

2. Šo noteikumu 1.1. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

11.06.2021