Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2021/8

Carnikavā 2021. gada 28. aprīlī

Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2021. gada 28. aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr. 7, 13. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums" šādu grozījumu:

Izteikt 6.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.13. Informācijas centrs.".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

Carnikavā 2021. gada 28. aprīlī

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/8 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Likuma "Par pašvaldībām" (turpmāk - likums) 24. panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības nolikums (turpmāk - nolikums) ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības organizācijas jautājumus

1.2. Ir nepieciešams nolikumā ietvert pašvaldības administrācijā no jauna izveidotu struktūrvienību.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Nolikums tiek papildināts, ietverot tajā pašvaldības administrācijā no jauna izveidoto struktūrvienību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu;

3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci;

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas un valsts iedzīvotāji, pašvaldības administrācija;

4.2. netiek prognozēta negatīva ietekme uz sabiedrību.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir pašvaldības dome un tās pilnvarota amatpersona (pašvaldības izpilddirektors);

5.2. saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību, bet precizē iepriekš noteikto kārtību;

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes komiteju sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu, būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos;

6.2. plānotais sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu iesniegšana (e-pastā: dome@carnikava.lv, pa pastu vai personīgi: Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas nov.) un izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā

www.carnikava.lv.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

29.04.2021