Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 297

Rīgā 2021. gada 11. maijā (prot. Nr. 40 31. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta septīto, astoto un devīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 200. nr.; 2015, 130. nr.; 2016, 80. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.12. Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 23. decembra Regulai (ES) 2020/2220, ar ko nosaka dažus pārejas noteikumus atbalstam no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 2021. un 2022. gadā un ar ko attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. un 2022. gadā groza Regulas (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013, un attiecībā uz līdzekļiem un šāda atbalsta sadalījumu 2021. un 2022. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013."

2. Papildināt 18. punktu aiz vārda "pārvalde" ar vārdiem "Būvniecības valsts kontroles birojs".

3. Papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" nodrošina tehnikas un iekārtu cenu vērtēšanas ekspertu komisijas darbību, lai noteiktu tehnikas un iekārtu vienību izmaksu standarta likmi un iekļautu Tehnikas un iekārtu katalogā, īstenojot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumu "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"."

4. Papildināt 24.1 punktu aiz vārda "nosacījumiem" ar vārdiem un skaitļiem "kā arī par atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar regulu Nr. 702/2014 atbilstoši minētās regulas 9. panta 2. punkta "c" apakšpunkta un 4. punkta nosacījumiem vai saskaņā ar regulu Nr. 1388/2014 atbilstoši minētās regulas 9. panta 1. punkta "c" apakšpunkta un 3. punkta nosacījumiem".

5. Svītrot 33.9. apakšpunktu.

6. Izteikt 53. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"53. Atbilstoši regulas Nr. 702/2014 2. panta 14. punktā un regulas Nr. 1388/2014 3. panta piektajā daļā noteiktajam Lauku atbalsta dienests atbalstu nepiešķir, ja pasākumos, kuros jāvērtē pretendenta atbilstība grūtībās nonākuša uzņēmuma statusam, atbalsta pretendents dienā, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:".

7. Papildināt noteikumus ar 53.1 punktu šādā redakcijā:

"53.1 Šo noteikumu 53.1, 53.2. un 53.5. apakšpunktā minēto nosacījumu vērtēšanai Lauku atbalsta dienests izmanto informāciju no atbalsta pretendenta gada pārskata. To projektu iesniegumu vērtēšanai, kuri iesniegti atklātā projektu iesniegumu konkursā, Lauku atbalsta dienests var izmantot zvērināta revidenta apstiprinātu operatīvo (starpperiodu) pārskatu, bet attiecībā uz pārējiem atbalsta maksājumiem - atbalsta pretendenta sagatavotu operatīvo (starpperiodu) pārskatu."

8. Izteikt 56.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.1. komersantu, zemnieku saimniecību, zvejnieku saimniecību, fizisku personu, kura reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs, vai individuālo komersantu, ja tiem ir kopīga saimnieciskā darbība ar citu komersantu, zemnieku saimniecību, zvejnieku saimniecību, fizisku personu, kura reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs, vai individuālo komersantu vai ja tie tieši vai netieši kontrolē attiecīgo saimnieciskās darbības veicēju;".

9. Papildināt 58. punktu aiz vārda "vietas" ar vārdiem "tostarp attālināti (neklātienē), izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas".

10. Papildināt noteikumus ar XI nodaļu šādā redakcijā:

"XI. Noslēguma jautājums

82. Šo noteikumu 53. punktā minēto pretendenta izvērtēšanu attiecībā uz atbilstību grūtībās nonākuša uzņēmuma statusam neattiecina uz pretendentiem, kas atbilst regulas Nr. 702/2014 1. panta 6. punkta "c" apakšpunkta vai regulas Nr. 1388/2014 1. panta 3. punkta "d" apakšpunkta nosacījumiem."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

15.05.2021