Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 31.03.2021. - 20.10.2021. / Nākotnes
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Dobeles novada domes 2021. gada 31. augusta saistošos noteikumus Nr. 6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā".

Saistošie noteikumi Dobeles novada domes konsolidētajā redakcijā uz 31.03.2021.


Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 9

Dobelē 2017. gada 26. oktobrī
Par pabalstu krīzes situācijā Dobeles novadā
APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2017. gada 26. oktobra lēmumu Nr. 280/12 (prot. Nr. 12)

Grozīti ar Dobeles novada domes 26.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 9;
Grozīti ar Dobeles novada domes 30.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 11;
Grozīti ar Dobeles novada dome 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4
(precizēti ar 25.03.2021. lēmumu Nr. 63/3, prot. Nr. 3)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
36. panta sesto daļu
(Grozīts ar Dobeles novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pabalsta krīzes situācijā (turpmāk – pabalsts) apmēru, pabalsta piešķiršanas kārtību, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

1.1 Termini "krīzes situācija" un "mājsaimniecība" šajos noteikumos lietots Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma izpratnē.

(Dobeles novada domes 25.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

2. (Svītrots ar Dobeles novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

3. (Svītrots ar Dobeles novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

4. Pabalstu piešķir mājsaimniecībai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo stāvokli.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

II. Pabalsta apmērs

5. Psihosociālo vai materiālo, vai psihosociālo un materiālo palīdzību pamatvajadzību nodrošināšanai piešķir mājsaimniecībai, ja tai nav tiesību saņemt citu valsts noteiktu pabalstu vai apdrošināšanas atlīdzību, vai tie ir nepietiekami minimālo izdevumu segšanai, ņemot vērā krīzes situācijas izraisītās sekas un materiālos zaudējumus.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

6. Materiālo pabalstu piešķir šādā apmērā:

6.1. līdz 2500 euro krīzes situācijā;

6.2. (svītrots ar Dobeles novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4);

6.3. 109 euro vienai personai mēnesī, ja mājsaimniecībai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Izmaksājamā pabalsta apmēru palielina par 50 euro mēnesī katram bērnam, ja mājsaimniecības aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 26.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 9; 30.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 11; 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

6.1 (Svītrots ar Dobeles novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

7. Psihosociālo palīdzību mājsaimniecībai krīzes situācijā piešķir saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības 2014. gada 27. februāra saistošo noteikumu Nr. 4 "Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" VI nodaļā noteikto.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

III. Pabalsta piešķiršanas kārtība

8. Pabalsta pieprasītāji uzrādot personu apliecinošu dokumentu Dobeles novada sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) iesniedz:

8.1. iesniegumu;

8.2. krīzes situāciju apliecinošus dokumentus;

8.3. aprēķinu par zaudējumu apmēru, ja notikusi katastrofa.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 26.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

9. Dienesta sociālā darba speciālists atzinumā izvērtē mājsaimniecības sociālo situāciju, spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ņemot vērā krīzes situācijas izraisītās sekas, materiālos zaudējumus, kā arī iespēju saņemt apdrošināšanas atlīdzību.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

10. Mājsaimniecībai ir pienākums līdzdarboties ar pabalsta saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanas procesā.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

11. Dienests var atteikt pabalsta piešķiršanu mājsaimniecībai, ja netiek pildīti līdzdarbības pienākumi un netiek atļauta dzīvesvietas apsekošana.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

12. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Dienesta izveidota komisija 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma un krīzes situāciju pamatojošu dokumentu saņemšanas.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 26.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

12.1 (Svītrots ar Dobeles novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

13. (Svītrots ar Dobeles novada domes 26.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

14. Dienesta lēmumu var apstrīdēt Dobeles novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

15. Dobeles novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs A. Spridzāns
31.03.2021