Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Rēzeknes novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOCX).
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi Nr. 80

Rēzeknē 2021. gada 15. aprīlī

Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 54 "Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā"

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2021. gada 15. aprīļa sēdē (prot. Nr. 8, 2. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta otro, ceturto un piekto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.2 panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354
"Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu,
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550
"Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 13. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās"
27., 30., 31. un 31.1 punktu

Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 54 "Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā" šādus grozījumus:

1. izteikt VIII1 nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VIII.1 Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē ārkārtējās situācijas un attālinātās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas apguves laikā saistībā ar Covid-19 izplatību"

2. izteikt 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Noteikt, ka ārkārtējās situācijas un attālinātās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas apguves laikā saistībā ar Covid-19 izplatību, pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē tiek piešķirts natūrā - pārtikas pakas veidā - atbilstoši šo Noteikumu 36.1., 36.2., 36.3., 36.4., 36.5. apakšpunktos noteiktajiem kritērijiem."

3. izteikt 44.5 punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"44.5 Lai ārkārtējās situācijas un attālinātās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas apguves laikā nodrošinātu ģimeņu ar bērniem pamatvajadzības, pabalstu bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē var piešķirt arī ģimenēm ar bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes novada pašvaldībā, un kuras neatbilst šo Noteikumu 36.1., 36.2., 36.3., 36.4., 36.5. apakšpunktos noteiktajiem kritērijiem."

4. izteikt 44.5 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.5 2. lai saņemtu pabalstu, vecāki (likumiskie pārstāvji) iesniedz Sociālajā dienestā rakstisku iesniegumu, kurā pamato pabalsta piešķiršanas nepieciešamību, norādot būtiskās izmaiņas ģimenes nodrošinājumā, ko radījusi ārkārtas situācija un attālinātās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve."

5. izteikt 79. punktu šādā redakcijā:

"79. Saistošo noteikumu VIII1 nodaļa ir spēkā uz ārkārtējās situācijas un attālinātās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas apguves saistībā ar Covid-19 izplatību spēkā esamības laiku."

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs M. Švarcs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 54 "Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Šobrīd kārtību, kādā tiek piešķirts pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē un pabalsta apmēru Rēzeknes novadā nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošie noteikumi Nr. 54 "Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā", turpmāk - Saistošie noteikumi Nr. 54, kuri spēkā no 2015. gada 8. augusta (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā "Rēzeknes Novada Ziņas" 2015. gada 7. augustā Nr. 4 (33)).

Ar 2021. gada 7. aprīlī spēku zaudēja Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", kas noteica vairākus ierobežojošus un aizliedzošus pasākumus Covid-19 izplatības apturēšanai. Tomēr daļa no tiem saglabāsies arī turpmāk, tostarp arī attālinātās mācības izglītības iestādēs.

Saistošo noteikumu Nr. 54 VIII¹ nodaļa nosaka, pabalstu bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē ārkārtējās situācijas laikā, saistībā ar Covid-19 izplatību.

Saistošo noteikumu Nr. 54 44.1 punkts paredz, ka ārkārtējās situācijas un attālinātās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas apguves laikā saistībā ar Covid-19 izplatību, pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē tiek piešķirts natūrā - pārtikas pakas veidā.

Saistošo noteikumu Nr. 54 44.5 punkts paredz, ka, lai ārkārtējās situācijas un attālinātās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas apguves laikā nodrošinātu ģimeņu ar bērniem pamatvajadzības, pabalstu bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē var piešķirt arī ģimenēm ar bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes novada pašvaldībā, un kuras neatbilst šo Noteikumu 36.1., 36.2., 36.3., 36.4., 36.5. apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem.

Saistošo noteikumu Nr. 54 44.52. apakšpunkts paredz, ka, lai saņemtu pabalstu, vecāki (likumiskie pārstāvji) iesniedz Sociālajā dienestā rakstisku iesniegumu, kurā pamato pabalsta piešķiršanas nepieciešamību, norādot būtiskās izmaiņas ģimenes nodrošinājumā, ko radījusi ārkārtas situācija un attālinātās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve."

Saistošo noteikumu Nr. 54 79. punkts paredz, ka Saistošo noteikumu VIII1 nodaļa ir spēkā uz ārkārtējās situācijas un attālinātās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas apguves saistībā ar Covid-19 izplatību spēkā esamības laiku.

Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr. 54, izdodot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 54 "Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā"", izdoti saskaņā ar "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 13. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās" 27., 29., 30., 31. un 31.1 punktu.

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis - izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 54.

Saistošo noteikumu projekts paredz izdarīt grozījumus spēkā esošos Saistošo noteikumu Nr. 54 VIII1 nodaļā, kas nosaka pabalsta bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē apmēru, tā piešķišanas kārtību ārkārtējās situācijas un attālinātās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas apguves laikā saistībā ar Covid-19 izplatību, grozot VIII1 nodaļas nosaukumu, kā arī 44.1, 44.5, 44.5 2. un 79. punktu redakcijas.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ar Saistošo noteikumu projektu nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā.

Saistošo noteikumu projekts nemaina administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas un Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvalžu starpniecību, lūdzot izteikt priekšlikumus par Saistošo noteikumu grozījumu projektu.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs M. Švarcs

20.04.2021