Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: vēl nav spēkā

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 38

Rīgā 2021. gada 31. martā (prot. Nr. 15, 13. §)

Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 15. novembra saistošajos noteikumos Nr. 147 "Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 2., 6. un 11. punktu,
Meliorācijas likuma 11. pantu

1. Izdarīt Rīgas domes 2011. gada 15. novembra saistošajos noteikumos Nr. 147 "Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, Nr. 203; 2014, Nr. 131; 2020, Nr. 23) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 4. punktu ar 4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3. Juglas promenādi un publiskajiem ūdeņiem piegulošos zemesgabalus, kuros ierīkotas aktīvās atpūtas zonas.";

1.2. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde uztur:

6.1. cauruļvadus, kas atrodas zem pagalmiem un piebraucamajiem ceļiem Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošajos un/vai piederošajos zemesgabalos;

6.2. Daugavas krasta nenostiprinātās krastmalas, kā arī pārējo Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu krastmalas Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošajos vai piederošajos zemesgabalos, izņemot noteikumu 4.3. apakšpunktā un 1. pielikumā minētās krastmalas.";

1.3. izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem Rīgas pašvaldības policijas amatpersona. Šīs amatpersonas pieņemto lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var pārsūdzēt Rīgas pašvaldības policijas augstākai amatpersonai.";

1.4. izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V. Noslēguma jautājumi";

1.5. papildināt V nodaļu ar 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Administratīvā pārkāpuma procesu, kurā attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektora lēmums pieņemts līdz 2021. gada 1. maijam, līdz tā pabeigšanai nodrošina Rīgas pašvaldības policija."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 5. maijā.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 31. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 38 "Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 15. novembra saistošajos noteikumos Nr. 147 "Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 15. novembra saistošajos noteikumos Nr. 147 "Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi"" tiek grozīts Rīgas domes 2011. gada 15. novembra saistošo noteikumu Nr. 147 "Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi" 4., 6. un 19. punkts.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ar Rīgas domes 2021. gada 20. janvāra lēmumu Nr. 343 "Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidāciju" ir nolemts līdz 2021. gada 30. aprīlim likvidēt Rīgas Austrumu izpilddirekciju, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekciju un Rīgas Ziemeļu izpilddirekciju. Sakarā ar izpilddirekciju likvidāciju ir nepieciešams grozīt Rīgas domes 2011. gada 15. novembra saistošos noteikumus Nr. 147 "Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi", nosakot kompetences sadalījumu starp Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijām, kā arī nosakot, ka administratīvā pārkāpuma lietas izskata Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Turpmāk administratīvā pārkāpuma lietas attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektora vietā izskatīs Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

05.05.2021