Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Aizkraukles novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOCX).

Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2021/5

Aizkrauklē 2021. gada 25. martā

Grozījumi Aizkraukles novada domes 2019. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2019/21 "Par Aizkraukles novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem"

APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2021. gada 25. marta domes
sēdes lēmumu Nr. 61 (prot. Nr. 7., 2. p.)

Izdoti saskaņā ar "Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
" 36. panta sesto daļu un
Pārejas noteikumu 37.1 punkta 1. apakšpunktu un
39. punktu, Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likuma
24. panta otro daļu

Izdarīt Aizkraukles novada domes 2019. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2019/21 "Par Aizkraukles novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem" šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 20.1 punktu:

20.1 Pabalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību ir 80.00 euro mēnesī personai un papildus 50 euro mēnesī katram bērnam, ja mājsaimniecības, tai skaitā audžuģimenes un aizbildņa, kam ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā, aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam:

20.1 1. pabalstu piešķir mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā, kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, izvērtējot pieejamo informāciju valsts un pašvaldību informācijas sistēmās;

20.1 2. pabalstu nepiešķir atsevišķi dzīvojošai personai vai par atsevišķu personu mājsaimniecībā, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts dīkstāves atbalsts.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs L. Līdums

 

Aizkraukles novada domes 2021. gada 25. marta saistošo noteikumu Nr. 2021/5 "Grozījumi Aizkraukles novada domes 2019. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2019/21 "Par Aizkraukles novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Projekts izstrādāts, pamatojoties uz 2021. gada 18. februāra grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Šobrīd Aizkraukles novada pašvaldības 31.10.2019. saistošie noteikumi Nr. 2019/21 "Par Aizkraukles novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem" nosaka pabalstu krīzes situācijā līdz 500 euro ģimenei, tomēr ir nepieciešams precizēt pabalsta apmēru krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Esošo regulējumu praktiski ir grūti piemērot atbalsta sniegšanai ģimenēm (personām), kuras krīzes situācijā nonākušas valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ saistībā ar Covid-19 izplatību. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu krīzes pabalsta piešķiršanu, ir nepieciešams precīzi noteikt pabalsta apmēru uz vienu personu, kā arī piešķiršanas kritērijus - pabalstu krīzes situācijā var piešķirt mājsaimniecībai vai personai mājsaimniecībā, kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas saistībā ar Covid-19 izplatību vai lai pārvarētu Covid-19 izplatības sekas, izvērtējot pieejamo informāciju valsts un pašvaldību informācijas sistēmās. Atbilstoši likumam, laikposms pabalsta krīzes situācijā piešķiršanai ir pagarināts līdz 2021. gada 30. jūnijam.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pabalsta izmaksa tiks nodrošināta sociālajai palīdzībai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Pabalsta izmaksu administrēs Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs L. Līdums

09.04.2021