Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 03.09.2021. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 184

Rīgā 2021. gada 24. martā (prot. Nr. 29 18. §)
Kārtība, kādā izmanto 2021. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam"
29. pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) budžeta programmā 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" paredzēto apropriāciju izmanto valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk – vienotie klientu apkalpošanas centri) tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei 2021. gadā.

2. Lai piešķirtu valsts budžeta dotāciju vienas pieturas aģentūras principu ieviešanai pakalpojumu sniegšanā, ministrija veic pašvaldību atlasi.

3. Lai nodrošinātu šo noteikumu 12. punktā minēto līdzekļu atlikumu efektīvu izmantošanu, ministrija izveido komisiju (turpmāk – komisija), kas veic šo noteikumu 7. punktā minēto izvērtējumu un sniedz priekšlikumus par atbalstāmajiem pasākumiem valsts budžeta dotācijas līdzekļu piešķiršanai atbilstoši šo noteikumu 12. punktam. Komisijas sastāvā iekļauj ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Reģionālo attīstības centru apvienības un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

4. No ministrijas budžeta programmas 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" centralizēti novirza finansējumu 10 000 euro apmērā vienoto klientu apkalpošanas centru atpazīstamības pasākumu un mācību organizēšanai, tai skaitā satura izstrādei un sabiedriskās domas pētījuma veikšanai.

II. Pieteikuma iesniegšana valsts budžeta dotācijas saņemšanai

5. Lai saņemtu valsts budžeta dotāciju saskaņā ar šo noteikumu 12. punktu, pašvaldība ministrijas noteiktā termiņā iesniedz:

5.1. pieteikumu valsts budžeta dotācijas saņemšanai 2021. gadā novada nozīmes vai vietējas nozīmes vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei apdzīvotā vietā, kā arī vienotā klientu apkalpošanas centra izveides vai pielāgošanas un uzturēšanas izdevumu aprēķinu un apliecinājumu par pašvaldības budžeta līdzfinansējumu atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam;

5.2. pašvaldības domes lēmumu par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi pašvaldībā;

5.3. pašvaldības īpašumā vai ilgtermiņa nomā esoša infrastruktūras objekta telpu plānu vienotā klientu apkalpošanas centra projektēšanai un būvdarbu veikšanai.

(Grozīts ar MK 31.08.2021. noteikumiem Nr. 595)

6. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildinformāciju no pašvaldības, kura atbilstoši šo noteikumu 5. punktam iesniegusi dokumentus valsts budžeta dotācijas saņemšanai, un noteikt papildinformācijas iesniegšanas termiņu.

7. Izvērtējot valsts budžeta dotācijas piešķiršanu, komisija ņem vērā:

7.1. plānotā vienotā klientu apkalpošanas centra attālumu līdz tuvākajam vienotajam klientu apkalpošanas centram pašvaldības administratīvajā teritorijā. Prioritāri atbalstāmi tie vienotie klientu apkalpošanas centri, kuri ģeogrāfiski izvietoti tālāk viens no otra attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai teritoriālā iedalījuma vienībā;

7.2. pašvaldības pieteikumā valsts budžeta dotācijas saņemšanai norādīto gatavību ieguldīt savus līdzekļus vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un uzturēšanai.

(Grozīts ar MK 31.08.2021. noteikumiem Nr. 595)

8. Komisija 15 darbdienu laikā pēc pašvaldību pieteikumu saņemšanas apkopo un izvērtē pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus un iesniedz ministrijā komisijas apstiprinātu protokolu.

III. Valsts budžeta dotācijas piešķiršanas kārtība un izdevumu attiecināmības nosacījumi

9. Valsts budžeta dotāciju esošo vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei novadu un reģionālās nozīmes attīstības centros pašvaldībai piešķir atbilstoši šo noteikumu 2. pielikuma 1. punktam.

10. Lai uzturētu vienoto klientu apkalpošanas centru darbībai nepieciešamo pakalpojumu vadības sistēmu, valsts budžeta dotāciju Ventspils pilsētas domei piešķir atbilstoši šo noteikumu 2. pielikuma 2. punktam, un to izlieto saskaņā ar ministrijas un Ventspils pilsētas domes noslēgto līgumu.

11. Ministrija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā pārskaita valsts budžeta dotācijas transfertu noteiktam mērķim atbilstoši šo noteikumu 2. pielikuma 1. un 2. punktam uz pašvaldības norēķinu kontu Valsts kasē.

12. Valsts budžeta dotācijas atlikumu, kas veidojas pēc šo noteikumu 4. punktā minēto līdzekļu izmantošanas un 11. punktā minēto līdzekļu pārskaitīšanas, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram ir tiesības novirzīt jaunu novada nozīmes vai vietējas nozīmes vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei un uzturēšanai, kā arī publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei, tai skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstībai vienoto klientu apkalpošanas centru tīklā.

(MK 31.08.2021. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

13. Lai piešķirtu dotāciju saskaņā ar šo noteikumu 12. punktu, ministrija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8. punktā minētā protokola saņemšanas izvērtē pieteikumu un tam pievienoto dokumentu atbilstību šiem noteikumiem un izdod rīkojumu par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu novada nozīmes vai vietējas nozīmes vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei vai atsaka piešķirt valsts budžeta dotāciju.

(MK 31.08.2021. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

14. Rīkojumā par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu ministrija norāda:

14.1. valsts budžeta dotācijas saņēmēju;

14.2. vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei paredzētās vienreizējās valsts budžeta dotācijas apmēru;

14.3. vienotā klientu apkalpošanas centra darbības uzturēšanai paredzētās valsts budžeta dotācijas apmēru;

14.4. valsts budžeta dotācijas izlietošanas mērķi un infrastruktūras objektu, kurā paredzēts ieguldīt valsts budžeta dotāciju;

14.5. valsts budžeta dotācijas izlietošanas termiņu;

14.6. vienotajā klientu apkalpošanas centrā nodarbināto atlīdzības fonda dotācijas apmēru atbilstoši šo noteikumu 18. punktam.

15. Ministrija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 13. punktā minētā rīkojuma pieņemšanas nosūta to attiecīgajai pašvaldībai un pārskaita valsts budžeta dotāciju uz pašvaldības norēķinu kontu Valsts kasē.

16. Vienreizējās valsts budžeta dotācijas apmērs novada nozīmes vai vietējas nozīmes vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei nepārsniedz 70 % no kopējiem vienotā klientu apkalpošanas centra izveides izdevumiem, bet ne vairāk kā 7 200 euro.

(MK 31.08.2021. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

17. Pašvaldības līdzfinansējums novada nozīmes vai vietējas nozīmes vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei nav mazāks par 30 % no kopējiem vienotā klientu apkalpošanas centra izveides izdevumiem, un pašvaldība no saviem budžeta līdzekļiem sedz ne mazāk par 50 % no vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanas izdevumiem.

(MK 31.08.2021. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

18. Vienlaikus ar valsts budžeta dotāciju vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un uzturēšanai tiek piešķirta valsts budžeta dotācija vienotajā klientu apkalpošanas centrā nodarbināto atlīdzības fondam šādā apmērā:

18.1. pašvaldībām, kurās ir līdz 10 000 iedzīvotāju, – 500 euro mēnesī;

18.2. pašvaldībām, kurās ir no 10 001 līdz 20 000 iedzīvotāju, – 700 euro mēnesī;

18.3. pašvaldībām, kurās ir vairāk nekā 20 000 iedzīvotāju, – 1000 euro mēnesī.

19. Valsts budžeta dotāciju vienotajā klientu apkalpošanas centrā nodarbināto atlīdzības fondam piešķir, nepārsniedzot šo noteikumu 18. punktā minēto apmēru, neatkarīgi no iesaistīto darbinieku skaita.

19.1 Ja kādai no administratīvi teritoriālās reformas rezultātā apvienotajām pašvaldībām saskaņā ar šo noteikumu 9. un 11. punktu ir pārskaitīta dotācija nodarbināto atlīdzības fondam, jaunizveidotajai pašvaldībai, kurā iekļauta attiecīgā pašvaldība, atlīdzību nodarbināto fondam neizmaksā.

(MK 31.08.2021. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

20. Valsts budžeta dotāciju vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai piešķir 15 % apmērā no valsts budžeta dotācijas nodarbināto atlīdzības fondam.

21. Vienotā klientu apkalpošanas centra izveidošanas vai pielāgošanas (izņemot uzturēšanas izdevumus) attiecināmie izdevumi ir šādi:

21.1. specifiski vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumi, ievērojot vajadzības, kādas ir personām ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem (vides pieejamības ekspertu konsultācijas, uzbrauktuvju izbūve, automātisko durvju ierīkošana, ēkā izveidoto durvju platuma nodrošināšana atbilstoši vajadzībām, kādas ir personām, kas pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar bērnu ratiņiem, akustisko cilpu ierīkošana, ēkas kāpņu pirmā un pēdējā pakāpiena, grīdas līmeņa maiņas, stikla sienu, virsmu un citu bīstamo vietu marķēšana kontrastējošā krāsā, taktilo (sataustāmo) vadulu izveide, labi saskatāmu, viegli salasāmu, sataustāmu, izgaismotu apzīmējumu, vizuālās informācijas, piktogrammu, norāžu un audiosignālu izvietošana telpās un citi pasākumi atbilstoši vides pieejamības vadlīnijām);

21.2. darbinieka datorizētas darba vietas izveide, kas nodrošina attālinātu audiovizuālu komunikāciju un iespēju norēķināties ar maksājumu kartēm;

21.3. (svītrots ar MK 31.08.2021. noteikumiem Nr. 595);

21.4. videonovērošanas ierīkošana klientu apkalpošanas telpās;

21.5. rindu vadības iekārtas iepirkšana un uzturēšana klientu plūsmas koordinēšanai;

21.6. autostāvvietas ierīkošana, paredzot visus nepieciešamos nosacījumus, lai to varētu izmantot personas ar invaliditāti;

21.7. publiskas pieejas datora iegāde, kas aprīkots ar kameru, mikrofonu, austiņām un skaļruņiem, dokumentu kameras, saziņas programmnodrošinājuma un biroja programmnodrošinājuma iegāde, kā arī brīvpieejas interneta ierīkošana klientu uzgaidāmajā telpā;

21.8. informācijas centra ierīkošana ievadinformācijas un konsultāciju sniegšanai, kā arī klientu apkalpošanai nepieciešamo multifunkcionālo iekārtu iegāde;

21.9. telefoniski sniegto konsultāciju integrācija vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumu vadības sistēmā, izmantojot internetu.

(Grozīts ar MK 31.08.2021. noteikumiem Nr. 595)

22. Vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanas attiecināmie izdevumi ir šādi:

22.1. kancelejas preču, biroja piederumu un biroja aprīkojuma izmaksas;

22.2. komunālie maksājumi un telpu uzturēšana (tai skaitā iestādes koplietošanas telpu un koplietošanas resursu izmantošanas izdevumu proporcionāla segšana);

22.3. sakaru, interneta un informācijas tehnoloģiju uzturēšana un pasta pakalpojumi.

23. Lai ar vienoto klientu apkalpošanas centru starpniecību nodrošinātu valsts pārvaldes iestāžu klientu apkalpošanu, ministrija Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā organizē sadarbības līgumu noslēgšanu starp valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām, kuras 2021. gadā veido vienotos klientu apkalpošanas centrus.

24. Sadarbības līgumos neparedz iespējamā līguma strīda izšķiršanu tiesas ceļā.

IV. Valsts budžeta dotācijas izlietošanas uzraudzība

25. Piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietošanu uzrauga ministrija atbilstoši ministrijas iekšējiem normatīvajiem aktiem.

26. Pašvaldība ir atbildīga par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un sadarbības līguma noteikumiem, kā arī par grāmatvedības uzskaiti izdevumiem, kas saistīti ar vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi un uzturēšanu.

27. Pašvaldība līdz 2022. gada 8. janvārim sagatavo un iesniedz ministrijā pārskatu par 2021. gadā piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei, aizpildot šādas veidlapas:

27.1. "Pārskats par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu 2021. gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei" (3. pielikums);

27.2. "Pārskats par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu 2021. gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanai" (4. pielikums).

28. Ventspils pilsētas dome līdz 2022. gada 8. janvārim sagatavo un iesniedz ministrijā pārskatu par 2021. gadā piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumu vadības sistēmas nodrošināšanai, aizpildot veidlapu "Pārskats par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu 2021. gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanai" (4. pielikums).

29. Šo noteikumu 27. un 28. punktā minēto pārskatu sagatavošanai, pārbaudei, parakstīšanai un iesniegšanai izmanto Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati (turpmāk – ePārskati) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus.

30. Ministrija ePārskatos astoņu darbdienu laikā pēc pārskatu iesniegšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 20. janvārim pārbauda pārskatu atbilstību piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumam un apstiprina pārskatus, lai laikus nodrošinātu informāciju grāmatvedības ierakstu veikšanai. Ministrija izlases kārtībā uz vietas pārbauda pašvaldībām piešķirto valsts budžeta dotāciju izlietojumu.

31. Ministrija transferta maksājumu avansā atzīst izdevumos, bet pašvaldības saņemto transferta maksājumu avansā atzīst ieņēmumos (pēc ministrijas apstiprinājuma saņemšanas ePārskatos par attaisnotajiem izdevumiem) atbilstoši šo noteikumu 3. un 4. pielikumā minētajai informācijai.

32. Ministrija veiktos uzturēšanas izdevumus apstiprina atbilstoši uzkrāšanas principam, bet pamatkapitāla veidošanas izdevumus – atbilstoši naudas plūsmai.

33. Valsts budžeta dotāciju, kas nav izlietota vai nav izlietota atbilstoši paredzētajam mērķim un šo noteikumu prasībām, pašvaldība atmaksā ministrijai 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 3. un 4. pielikumā minēto pārskatu apstiprināšanas ePārskatos.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 24. marta
noteikumiem Nr. 184

(Pielikums grozīts ar MK 31.08.2021. noteikumiem Nr. 595)

Pieteikums valsts budžeta dotācijas saņemšanai 2021. gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei
1. Informācija par valsts budžeta dotācijas saņēmēju
Pašvaldība 
Adrese 
Reģistrācijas numurs 
Konta numurs Valsts kasē 
Tālrunis 
E-pasts 
 
2. Informācija par valsts budžeta dotācijas saņēmēja kontaktpersonu
 
Vārds 
Uzvārds 
Amats 
Tālrunis 
E-pasts 
 
3. Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveides vieta un laiks
 
Adrese 
Izveides termiņš 
Plānotais atvēršanas datums 
 
4. Publiskais finansējums
 

Valsts budžeta dotācija (euro)

Pašvaldības līdzfinansējums (euro)

izveide

uzturēšana

atlīdzība

kopā

izveide

uzturēšana

atlīdzība

kopā

        
 
5. Informācija par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra plānotajiem izdevumiem (euro)
 
Nr. p. k.Izdevumu pozīcijaValsts budžeta dotācijaPašvaldības līdzfinansējums
1.Izveides vai pielāgošanas (vienreizējie) attiecināmie izdevumi:  
1.1.specifiski vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumi, ievērojot vajadzības, kādas ir personām ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem (vides pieejamības ekspertu konsultācijas, uzbrauktuvju izbūve, automātisko durvju ierīkošana, ēkā izveidoto durvju platuma nodrošināšana atbilstoši vajadzībām, kādas ir personām, kas pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar bērnu ratiņiem, akustisko cilpu ierīkošana, ēkas kāpņu pirmā un pēdējā pakāpiena, grīdas līmeņa maiņas, stikla sienu, virsmu un citu bīstamo vietu marķēšana kontrastējošā krāsā, taktilo (sataustāmo) vadulu izveide, labi saskatāmu, viegli salasāmu, sataustāmu, izgaismotu apzīmējumu, vizuālās informācijas, piktogrammu, norāžu un audiosignālu izvietošana telpās un citi pasākumi atbilstoši vides pieejamības vadlīnijām)  
1.2.darbinieka datorizēta darba vieta, kas nodrošina attālinātu audiovizuālu komunikāciju un iespēju norēķināties ar maksājumu kartēm  
1.3.videonovērošanas ierīkošana klientu apkalpošanas telpās  
1.4.rindu vadības iekārtas iepirkšana un uzturēšana klientu plūsmas koordinēšanai  
1.5.autostāvvietas ierīkošana, paredzot visus nepieciešamos nosacījumus, lai to varētu izmantot personas ar invaliditāti  
1.6.publiskas pieejas datora iegāde, kas aprīkots ar kameru, mikrofonu, austiņām un skaļruņiem, dokumentu kameru, saziņas programmnodrošinājuma un biroja programmnodrošinājuma iegāde, kā arī brīvpieejas interneta ierīkošana klientu uzgaidāmajā telpā  
1.7.informācijas centra ierīkošana ievadinformācijas un konsultāciju sniegšanai, kā arī klientu apkalpošanai nepieciešamo multifunkcionālo iekārtu iegāde  
6. Apliecinājums

Apliecinu, ka pašvaldība no saviem budžeta līdzekļiem finanšu vai kapitālieguldījumu veidā segs ne mazāk kā 30 % no valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveides izdevumiem un ne mazāk kā 50 % no valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanas izdevumiem.

7. Pielikumi
 
1.Pašvaldības domes lēmums par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi

uz ____ lp.

2.Telpu plāns valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei

uz ____ lp.

 
8. Valsts budžeta dotācijas saņēmēja atbildīgā amatpersona
 
   

(vārds, uzvārds, amats)

 

(paraksts*)

 
  

(datums*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 24. marta
noteikumiem Nr. 184
Valsts budžeta dotācijas apmērs 2021. gadā esošo valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanai, publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei un pakalpojumu vadības sistēmas uzturēšanas nodrošināšanai

I. Valsts budžeta dotācijas apmērs valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei novadu un reģionālās nozīmes attīstības centros

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Valsts budžeta dotācijas apmērs (euro)

1.

Aglonas novads

6900

2.

Aizkraukles novads

6900

3.

Aizputes novads

6900

4.

Aknīstes novads

6900

5.

Alojas novads

6900

6.

Alsungas novads

6900

7.

Alūksnes novads

9660

8.

Amatas novads

6900

9.

Apes novads

6900

10.

Auces novads

6900

11.

Ādažu novads

9660

12.

Baldones novads

6900

13.

Baltinavas novads

6900

14.

Balvu novads

9660

15.

Bauskas novads

13800

16.

Beverīnas novads

6900

17.

Brocēnu novads

6900

18.

Burtnieku novads

6900

19.

Carnikavas novads

6900

20.

Cesvaines novads

6900

21.

Cēsu novads

9660

22.

Ciblas novads

6900

23.

Dagdas novads

6900

24.

Daugavpils novads

13800

25.

Dundagas novads

6900

26.

Engures novads

6900

27.

Ērgļu novads

6900

28.

Grobiņas novads

6900

29.

Gulbenes novads

13800

30.

Iecavas novads

6900

31.

Ikšķiles novads

9660

32.

Ilūkstes novads

6900

33.

Inčukalna novads

6900

34.

Jaunjelgavas novads

6900

35.

Jaunpiebalgas novads

6900

36.

Jaunpils novads

6900

37.

Jelgavas novads

13800

38.

Jēkabpils novads

6900

39.

Kandavas novads

6900

40.

Kārsavas novads

6900

41.

Kocēnu novads

6900

42.

Kokneses novads

6900

43.

Krimuldas novads

6900

44.

Ķeguma novads

6900

45.

Ķekavas novads

13800

46.

Lielvārdes novads

9660

47.

Līvānu novads

9660

48.

Lubānas novads

6900

49.

Ludzas novads

9660

50.

Mazsalacas novads

6900

51.

Mālpils novads

6900

52.

Mārupes novads

13800

53.

Mērsraga novads

6900

54.

Naukšēnu novads

6900

55.

Neretas novads

6900

56.

Nīcas novads

6900

57.

Olaines novads

13800

58.

Ozolnieku novads

9660

59.

Pārgaujas novads

6900

60.

Pāvilostas novads

6900

61.

Pļaviņu novads

6900

62.

Priekules novads

6900

63.

Priekuļu novads

6900

64.

Raunas novads

6900

65.

Rēzeknes novads

13800

66.

Riebiņu novads

6900

67.

Rojas novads

6900

68.

Ropažu novads

6900

69.

Rucavas novads

6900

70.

Rugāju novads

6900

71.

Rundāles novads

6900

72.

Rūjienas novads

6900

73.

Salacgrīvas novads

6900

74.

Salas novads

6900

75.

Salaspils novads

13800

76.

Saulkrastu novads

6900

77.

Sējas novads

6900

78.

Skrīveru novads

6900

79.

Skrundas novads

6900

80.

Smiltenes novads

9660

81.

Stopiņu novads

9660

82.

Strenču novads

6900

83.

Tērvetes novads

6900

84.

Tukuma novads

13800

85.

Vaiņodes novads

6900

86.

Valkas novads

6900

87.

Varakļānu novads

6900

88.

Vecpiebalgas novads

6900

89.

Vecumnieku novads

6900

90.

Viesītes novads

6900

91.

Viļakas novads

6900

92.

Viļānu novads

6900

93.

Zilupes novads

6900

 

Kopā

741 060

II. Valsts budžeta dotācijas apmērs vienoto klientu apkalpošanas centru darbībai nepieciešamās pakalpojumu vadības sistēmas uzturēšanai

Pašvaldība

Valsts budžeta dotācijas apmērs (euro)

Ventspils pilsētas dome

65 000

Kopā

65 000

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
3. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 24. marta
noteikumiem Nr. 184
Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2021. gada 24. marta noteikumi Nr. 184 "Kārtība, kādā izmanto 2021. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"

Veidlapa Nr. 21_KAC_IZV

Pārskats par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu 2021. gadā valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei

 

KODI

Pašvaldības nosaukums 
Pārskata gads 

(euro)

Kods

Koda nosaukums

Valsts budžeta dotācija

Pašvaldību līdzfinansējums

naudas plūsmas izpilde

izpilde pēc uzkrāšanas principa

naudas plūsmas izpilde

izpilde pēc uzkrāšanas principa

A

B

1

2

3

4

I

Ieņēmumi    

18.6.2.0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti  

x

x

PAŠ_FIN

Pašvaldības finansējums

x

x

  

II

IZDEVUMI (2000 + 5000)    

2000

Preces un pakalpojumi    

2200

Pakalpojumi    

2210

Izdevumi par sakaru pakalpojumiem    

2220

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem    

2221

Izdevumi par siltumenerģiju    

2222

Izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju    

2223

Izdevumi par elektroenerģiju    

2230

Dažādi pakalpojumi    

2231

Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai    

2233

Izdevumi par transporta pakalpojumiem    

2236

Maksājumu pakalpojumi un komisijas    

2240

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)    

2241

Ēku, būvju un telpu būvdarbi    

2243

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana    

2244

Nekustamā īpašuma uzturēšana    

2250

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi    

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000    

2310

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru    

2311

Biroja preces    

2312

Inventārs    

2314

Izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai    

2320

Kurināmais un enerģētiskie materiāli    

2322

Degviela    

2329

Pārējie enerģētiskie materiāli    

2350

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces    

5000

Pamatkapitāla veidošana 

x

 

x

5100

Nemateriālie ieguldījumi 

x

 

x

5120

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības 

x

 

x

5200

Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi 

x

 

x

5230

Pārējie pamatlīdzekļi 

x

 

x

5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 

x

 

x

5239

Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi 

x

 

x

5240

Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 

x

 

x

5250

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 

x

 

x

ATL_BEI

Atlikums perioda beigās 

x

 

x

 
Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas un pilnīgas nepieciešamās ziņas, un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Paškontrole pašvaldības līdzfinansējumam:

Rādītāji

Naudas plūsmas izpilde

 
Valsts budžeta dotācija  
Pašvaldības līdzfinansējums  

Informācijai:

Pašvaldība, atmaksājot ministrijai neizlietoto valsts budžeta dotāciju, maksājuma rīkojumā norāda izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu "7245" un saņēmēja pusē – ieņēmumu klasifikācijas kodu "19560".

Valsts budžeta dotācijas saņēmēja atbildīgā amatpersona 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

 
Pārskata sagatavotājs 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
4. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 24. marta
noteikumiem Nr. 184
Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2021. gada 24. marta noteikumi Nr. 184 "Kārtība, kādā izmanto 2021. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"

Veidlapa Nr. 21_KAC_UZT

Pārskats par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu 2021. gadā valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanai

 

KODI

Pašvaldības nosaukums 
Iestādes nosaukums 
Pārskata gads 

(euro)

Kods

Koda nosaukums

Valsts budžeta dotācija

Pašvaldību līdzfinansējums

naudas plūsmas izpilde

izpilde pēc uzkrāšanas principa

naudas plūsmas izpilde

izpilde pēc uzkrāšanas principa

A

B

1

2

3

4

I

Ieņēmumi    

18.6.2.0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti  

x

x

PAŠ_FIN

Pašvaldības finansējums

x

x

  

II

IZDEVUMI (1000 + 2000)    

1000

Atlīdzība    

1100

Atalgojums    

1110

Mēnešalga    

1119

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)    

1140

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas    

1147

Piemaksa par papildu darbu    

1148

Prēmijas un naudas balvas    

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas    

1210

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas    

1220

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi    

1221

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas    

1227

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai    

2000

Preces un pakalpojumi    

2100

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni    

2200

Pakalpojumi    

2210

Izdevumi par sakaru pakalpojumiem    

2220

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem    

2221

Izdevumi par siltumenerģiju    

2222

Izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju    

2223

Izdevumi par elektroenerģiju    

2230

Dažādi pakalpojumi    

2231

Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai    

2233

Izdevumi par transporta pakalpojumiem    

2236

Maksājumu pakalpojumi un komisijas    

2239

Pārējie neklasificētie pakalpojumi    

2240

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)    

2241

Ēku, būvju un telpu būvdarbi    

2243

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana    

2244

Nekustamā īpašuma uzturēšana    

2250

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi    

2270

Pārējie pakalpojumi    

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000    

2310

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru    

2311

Biroja preces    

2312

Inventārs    

2314

Izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai    

2320

Kurināmais un enerģētiskie materiāli    

2322

Degviela    

2329

Pārējie enerģētiskie materiāli    

2350

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces    

5000

Pamatkapitāla veidošana    

5120

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības    

5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika    

5239

Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi    

ATL_BEI

Atlikums perioda beigās 

x

 

x

 
Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas un pilnīgas nepieciešamās ziņas, un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Paškontrole pašvaldības līdzfinansējumam:

Rādītāji

Naudas plūsmas izpilde

 
Valsts budžeta dotācija  
Pašvaldības līdzfinansējums  

Informācijai:

Pašvaldība, atmaksājot ministrijai neizlietoto valsts budžeta dotāciju, maksājuma rīkojumā norāda izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu "7245" un saņēmēja pusē – ieņēmumu klasifikācijas kodu "19560".

Valsts budžeta dotācijas saņēmēja atbildīgā amatpersona 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

 
Pārskata sagatavotājs 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
03.09.2021