Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 15

Daugavpilī 2021. gada 11. martā (prot. Nr. 8, 11. §)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2021. gada 11. marta lēmumu Nr. 139

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Svītrot 23.18. apakšpunktu.

2. Papildināt 51. punkta ievaddaļu aiz vārda "rakstveidā" ar vārdiem "vai elektroniski" un aizstāt 51.3. apakšpunktā vārdus "paraksts un datums" ar vārdu "saskaņojumam".

3. Papildināt 52. punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu nosaka Domes lēmumu projektu vizēšanas kārtību elektronisko dokumentu vadības sistēmā.".

4. Izteikt 108. punktu šādā redakcijā:

"108. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšana notiek normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā. Kārtību, kādā notiek iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu virzība Domē un iestādēs, nosaka iekšējie normatīvie akti.".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2021. gada 11. marta saistošo noteikumu Nr. 15 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 24. panta pirmo daļu, pašvaldības nolikums nosaka pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem nolikumā:

- precizēts Domes struktūrvienību sarakts, svītrojot 23.18. apakšpunktu;

- precizēta Domes lēmumu projektu sagatavošanas kārtība, nosakot, ka Domes lēmumu projektu vizēšanas kārtību elektronisko dokumentu vadības sistēmā noteic ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu (grozījumi nolikuma 51. un 52. punktā);

- noteikumu 108. punkts izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšana notiek normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā. Kārtību, kādā notiek iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu virzība Domē un iestādēs, nosaka iekšējie normatīvie akti.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

13.03.2021