Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ķekavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 6/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 4. martā

Grozījums Ķekavas novada pašvaldības 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 22/2016 "Sociālā palīdzība Ķekavas novadā"

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2021. gada 4. marta sēdes lēmumu Nr. 25 (prot. Nr. 6)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un
trešo daļu, 33. panta trešo daļu,
36. panta sesto daļu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 22/2016 "Sociālā palīdzība Ķekavas novadā" grozījumu, izsakot saistošo noteikumu 38.9.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.9.1 Mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā, kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, piešķir pabalstu krīzes situācijā 80,00 euro mēnesī katram mājsaimniecības loceklim par laikposmu no 2020. gada 7. aprīļa līdz 2020. gada 31. jūlijam un no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 31. janvārim, un 150 euro mēnesī katram mājsaimniecības loceklim par laikposmu no 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 30. jūnijam."

Sēdes vadītāja V. Baire

 

Saistošo noteikumu Nr. 6/2021 "Grozījums Ķekavas novada pašvaldības 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 22/2016 "Sociālā palīdzība Ķekavas novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu grozījums nepieciešams uz laiku, kamēr valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam, un šajā laikā sniegtu palīdzību krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un personām.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 37. punktā noteikto, ka pašvaldība, laikposmā līdz 2021. gada 30. jūnijam, piešķir ģimenei (personai), kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, pabalstu krīzes situācijā.

Ģimenei (personai), kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, laikposmā no 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 30. jūnijam, paredzēts piešķirt pabalstu krīzes situācijā 150,00 euro mēnesī, līdzšinējo 80,00 euro vietā, katram ģimenes loceklim. Lai saņemtu minēto pabalstu, personai jāiesniedz Ķekavas novada pašvaldības iestādē "Sociālais dienests" motivētu iesniegumu un, ja iespējams, dokumentus, kuri apliecina krīzes situācijas faktu. Sociālais dienests pēc iesnieguma un apliecinošo dokumentu saņemšanas veic ģimenes (personas) sociālās situācijas novērtēšanu un pieņem lēmumu par minētā pabalsta piešķiršanu/atteikšanu. Atbalsts tiks attiecināts no 2021. gada 1. februāra.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetu Noteikumu realizēšanai naudas līdzekļi iepriekš nav plānoti. Prognozējamā ietekme uz budžetu 17500,00 euro (35,00 euro x 100 personas x 5 mēneši). Papildus līdzekļi Sociālā dienesta budžetā nebūs nepieciešami.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ķekavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Sēdes vadītāja V. Baire

13.03.2021