Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Kārsavas novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOCX).

Kārsavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

Kārsavā 2021. gada 28. janvārī

Grozījumi Kārsavas novada domes 2014. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par daļējas maksas kā līdzfinansējuma noteikšanu Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā"

Apstiprināti ar Kārsavas novada domes
2021. gada 28. janvāra sēdes lēmumu Nr. 45, prot. Nr. 2

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu un
Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu

Izdarīt Kārsavas novada domes 2014. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par daļējas maksas kā līdzfinansējuma noteikšanu Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā" (turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt Saistošo noteikumu tekstu ar 16. un 17. punktu šādā redakcijā:

"16. Noteikumu 6. punktu nepiemēro, kamēr ir spēkā Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

17. Noteikumu 16. punkts piemērojams no 2021. gada 1. janvāra."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I. Silicka

 

Kārsavas novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 "Grozījumi Kārsavas novada domes 2014. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par daļējas maksas kā līdzfinansējuma noteikšanu Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.13.4. apakšpunktu, kas paredz nodrošināt interešu un profesionālās ievirzes mācību programmu apguvi attālināti, un ar mērķi atbalstīt iedzīvotājus, kurus ietekmējusi ārkārtas situācija un noteiktie ierobežojumi, saistošo noteikumu projekts paredz atvieglojumus izglītojamo vecāku profesionālās ievirzes izglītības iestāžu programmās ietverto mācību procesa nodrošināšanai.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz nepiemērot izglītojamo vecākiem līdzfinansējumu Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā uz laiku, kamēr spēkā ir Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošajos noteikumos paredzētā līdzfinansējuma atcelšana uz ārkārtas stāvokļa laiku samazinās ieņēmumus pašvaldības budžetā vienā mēnesī par EUR 2000.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saeima 2020. gada 5. jūnijā pieņēma un 2020. gada 10. jūnijā stājās spēkā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, kur cita starpā 24. pants nosaka, ka pašvaldības saistošos noteikumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un paskaidrojuma rakstu izsludina, tos publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", un saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Tādējādi saistošo noteikumu grozījumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī mājaslapā internetā www.karsava.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I. Silicka

30.01.2021