Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 7

Daugavpilī 2021. gada 11. februārī (prot. Nr. 4, 15. §)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2021. gada 11. februāra lēmumu Nr. 65

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14. panta trešo daļu
un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
26. panta otro daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 254 (5826), 2017, Nr. 90 (5917), 125 (5952), 130 (5957), 2018, 11 (6097), 63 (6149), 73 (6159), 141 (6227), 248 (6334), 2019, 23 (6362), 2020, 18, 40, 57, 58, 92, 96, 142, 163, 216, 228), šādus grozījumus:

1. papildināt ar 101.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"101.10. 1991. gada barikāžu dalībniekiem (tramvajā un autobusā).";

2. papildināt 103. punktu aiz vārda "personas" ar vārdiem un skaitli "vai 1991. gada barikāžu dalībnieka".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2021. gada 11. februāra saistošo noteikumu Nr. 7 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešajai daļai, dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešā daļa paredz pašvaldībām tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta. Nosakot braukšanas maksas atvieglojumus, par vienīgo kritēriju nedrīkst izmantot personas deklarēto dzīvesvietu.

Tiek paredzēts paplašināt atbalstu bezmaksas braukšanai sabiedriskajā transportā - piešķirot atbalstu 1991. gada barikāžu dalībniekiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem saistošajos noteikumos tiek papildināts 101. punkts un tiek precizēts 103. punkts.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Sakarā ar noteikumu grozījumiem, papildus atvieglojumus varētu saņemt aptuveni 30-35 personas, līdz ar to saistošo noteikumu izpildei būs nepieciešami aptuveni EUR 6000 gadā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notikušas ar 1991. gada barikāžu dalībnieku Latgales biedrību

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

04.03.2021