Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Siguldas novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOCX).
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2

Siguldā 2021. gada 28. janvārī

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 20. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm"

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu
(prot. Nr. 2, 7. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 20. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm" šādus grozījumus:

1. papildināt ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Līdzfinansēšana neattiecas uz tām izglītības iestādēm, kuras saņem finansējumu no pašvaldības Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 27.1 noteiktajā kārtībā.";

2. papildināt ar 3.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.8. izglītojamais ir vecāku apgādībā esoša persona vai bez vecāku gādības palikusi persona, vai bārenis, kurš iestādē iegūst pamatizglītību līdz 18 gadu vecumam vai turpina iegūt vidējo izglītību līdz 20 gadu vecumam.".

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

 

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 28. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2 "Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 20. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm""

Projekta nepieciešamības pamatojums

Lai neveidotos dažādas interpretācijas Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 20. februāra saistošo noteikumu Nr. 5 "Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm" piemērošanā, ir nepieciešams detalizētāk atrunāt, kas ir izglītojamais Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 20. februāra saistošo noteikumu Nr. 5 "Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm" izpratnē.

2021. gada 1. janvārī stājās spēkā Izglītības likumā grozījumi, kuru rezultātā likuma 17. panta trešā daļa papildināta ar 27.1 punktu, paredzot, ka Republikas pilsētas pašvaldība un novada pašvaldība, "lai nodrošinātu iespēju apmeklēt izglītības iestādi pēc brīvas izvēles bērnam, kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet kurš apgūst vispārējās pamatizglītības programmu akreditētā privātā izglītības iestādē dzīvesvietas administratīvajā teritorijā vai ārpus tās, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai slēdz līgumu par piedalīšanos attiecīgās privātās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanā, ja šī izglītības iestāde īsteno tādu vispārējās izglītības programmu, kura netiek piedāvāta šīs pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, un šis privātais pakalpojuma sniedzējs ir sabiedriskā labuma organizācija vai sociālais uzņēmums, kura mācību procesā vismaz 10 procenti iesaistīto izglītojamo ir no sociālām mērķa grupām, kuras nosaka Ministru kabinets un kuru mācību maksu sedz attiecīgā izglītības iestāde".

Ņemot vērā grozījumus Izglītības likumā, lai izslēgtu dublējošo finansēšanu no Siguldas novada pašvaldības puses par privāto izglītības iestāžu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanu izglītojamam, kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, noteikumus nepieciešams papildināt ar punktu, kas paredz, ka līdzfinansēšana neattiecas uz tām izglītības iestādēm, kuras Siguldas novada pašvaldība finansē Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 27.1 noteiktajā kārtībā.

Īss projekta satura izklāsts

Projektā detalizētāk atrunāts, kas ir izglītojamais Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 20. februāra saistošo noteikumu Nr. 5 "Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm" izpratnē. Kā arī projekts papildināts ar punktu, kas paredz, ka līdzfinansēšana neattiecas uz tām izglītības iestādēm, kuras Siguldas novada pašvaldība finansē Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 27.1 noteiktajā kārtībā.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Projekts tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

Informācija par administratīvajām procedūrām

Personas jautājumos par projekta piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Projekts pirms apstiprināšanas publicēts Siguldas novada pašvaldības mājaslapā: www.sigulda.lv.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

04.03.2021